เว็บบอร์ดชมรมนักวิชาการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ตัวอย่างโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2549
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
....................................................

1 หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 67( กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องกระทำ คือ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียน จำนำพรรษา ประจำปี 2549 นี้ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ และของตำบลบางบ่อให้คงอยู่สืบไป

2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป
2.2 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจกัน ระหว่างข้าราชการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และภาคประชาชน
2.3 เพื่อให้ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และภาคประชาชน ได้มีโอกาส
ทำบุญร่วมกัน

3 วิธีดำเนินการ
3.1 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติเบิกเงินจากหมวดค่าใช้สอย รายจ่ายค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนา และงานประเพณีท้องถิ่น
3.2 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการดำเนินงานแต่ละด้าน
3.3 ประสานงานในเรื่องรายละเอียดกับวัดที่อยู่ในพื้นที่ คือวัดสุคันธาวาส และ วัดคอลาด
3.4 จัดหาและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการทั้งหมด
3.5 เทียนจำนำพรรษา ใช้ต้นเทียนจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ที่จัดให้
จำนวน 2 คู่

4 เป้าหมาย
ผู้ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา จากองค์กรภาคราชการ และภาคประชาชน ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นักเรียนในระดับชั้นมัธยม ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 200 คน


5 งบประมาณ
ตั้งเบิกจากงบประมาณในส่วนศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ในข้อ 1.3.11 ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น เป็นเงิน 43,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
5.1 ค่าจ้างเหมาจัดแต่งรถแห่เทียนจำนำพรรษาจำนวน 2 คัน ๆ ละ 5,000 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท
5.2 ค่าจ้างเหมารถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 1,000 บาท
เป็นเงิน 2,000 บาท
5.3 ค่าจ้างดนตรีพื้นบ้าน กลองยาว เป็นเงิน 3,000 บาท
5.4 ค่าจัดซื้อชุดสังฆทานถวายพระ จำนวน 18 ชุด ๆ 1,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
5.5 ค่าดอกไม้และพวงมาลัย 1,000 บาท
5.6 ค่าอาหาร น้ำดื่ม 200 คน ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม

6 ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดจัดงาน ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2549 เวลา 13.00 – 15.00 น.

7 ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

8 สถานที่ดำเนินการ
วัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 และ วัดคอลาด หมู่ที่ 11 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป
2. ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน ประชาชน
ทั่วไป ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานประเพณี ที่เป็นลักษณะการทำงานร่วมกันในระดับตำบล
3. เป็นแบบอย่างให้หน่วยงานราชการ หรือภาคธุรกิจเอกชน หันมาให้ความสำคัญต่อการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีของไทย


ลงชื่อ..........................................ผู้เขียนโครงการ ลงชื่อ.............................................ผู้เขียนโครงการ
( นางนิตยา สมัครมิตร ) ( นายธานินทร์ ดำริห์กล้า )
นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้าส่วนศึกษา ฯ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ
( นายเสริมสุข คูสุวรรณ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อลงชื่อ...............................................................
( นายบุญผ่อง มั่งมี )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อคนที่ 2ลงชื่อ...............................................................
( นายรักชาติ จันทร์สุขสวัสดิ์ )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ คนที่ 1


ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ.........................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................
( นายอุดม เอี่ยมลึก )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ


โดย :>) [5 ก.ค. 2549 , 13:39:10 น.] ( IP = 203.156.149.230 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ตัวเลขต่างๆ ก็เอาไปปรับใช้นะคะ เพราะแต่ละที่อาจทำงบน้อยหรือมากกว่านี้ ไม่เหมือนกัน แต่นำแนวทางนี้ไปปรับใช้ได้จ้า....ใครมาใช้บริการก็ช่วยบอกหน่อยนะ อิอิอิ..

โดย :>) [6 ก.ค. 2549 , 11:10:25 น.] ( IP = 203.156.149.230 : : )

ข้อความ 2

ขอบคุณครับพี่นิตคนสวย น่ารัก ใจดี ^^

โดย โชคดี [7 ก.ค. 2549 , 09:20:12 น.] ( IP = 58.147.9.5 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด