เว็บบอร์ดชมรมนักวิชาการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


จากการสัมมนาผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่น รุ่นสอง ที่เชียงใหม่
มีหลายหัวข้อนะคะ
เรื่องแรก....การตรวจสอบคุณวุฒิ
การตรวจคุณวุฒิครูและบุคลากรทางการศึกษา
**การตรวจคุณวุฒิ
**ครูผู้สอน ใช้แนวทางการตรวจสอบและบัญชีการรับรองคุณวุฒิของ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.
• การตรวจคุณวุฒิบุคลากรทางการศึกษาหรือตำแหน่งอื่นๆ ใช้แนวทางการตรวจสอบและบัญชี ก.พ.
+++สิ่งที่ต้องทราบ
1.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2.รายละเอียดคุณวุฒิ
- ชื่อคุณวุฒิ เช่น ศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาหรือวิชาเอก
- สถาบันการศึกษา
@@@การตรวจคุณวุฒิครูผู้สอน
(ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่)
1.ป.ตรีทางการศึกษา 7 สาขา หรือ ป.ตรีอื่นที่ ก.ท./ก.ค. รับรอง +ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
@@@การตรวจคุณวุฒิ พนง./ข้าราชการครูไม่สังกัดสถานศึกษา (ใหม่)
1.มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2. รายละเอียดคุณวุฒิ
บัญชี ก.พ. + ใบประกอบวิชาชีพครู
บัญชี ก.พ.,ก.ค,ก.ค.ศ. + ใบประกอบวิชาชีพครู

โดย :>) [2 มี.ค. 2549 , 15:47:39 น.] ( IP = 203.113.36.13 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

 การบริหารงานบุคคลศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 การถ่ายโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
 การเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจาก พ.ร.บ.สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
Θ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
Θ มาตรฐานวิชาชีพ
 การเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจาก พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
Θกำหนดตำแหน่ง Θ วิทยฐานะ
Θเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ฯลฯ

ประกาศ ก.ท. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
การจัดจ้างครูผู้ดูแลเด็ก สามารถจัดจ้างเป็น
๏ พนักงานจ้างทั่วไป
๏ พนักงานจ้างตามภารกิจ
* ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
* ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
* ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ

การจัดจ้างครูผู้ดูแลเด็ก (ตั้งแต่ปี 2549)
• งบประมาณอุดหนุนลักษณะพนักงานจ้างตามภารกิจ
• ครูผู้ดูแลเด็กบางคนสามารถปรับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจได้ ในขณะที่บางคนยังคงเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ
หลักเกณฑ์การจัดจ้างครูผู้ดูแลเด็ก
• จัดจ้างคนเดิม ซึ่ง กก.บริหารศูนย์ฯพิจารณา
ว่า มีความสามารถ เห็นควรจ้างต่อ
• จัดจ้างในลักษณะพนักงานจ้างทั่วไป ในกรณี
คุณวุฒิต่ำกว่า ปวช. 4,640 บาท
คุณวุฒิ ปวช. 5,260 บาท
• จัดจ้างในลักษณะพนักงานจ้างตามภารกิจ
คุณสมบัติของครูผู้ดูแลเด็กที่สามารถจ้างลักษณะพนักงานจ้างตามภารกิจ (ปีงป. 2549)
• ปัจจุบันปฏิบัติการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
• ปฏิบัติงานการสอนระดับก่อนประถมมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ที่ไหนก็ได้)
• มีหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิม
• ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ในปีที่ผ่านมา ตามแบบของ ก.กลาง ในระดับดี
สิทธิและสวัสดิการ
• พนักงานจ้างตามภารกิจ
* เทศบาลเป็นผู้จ่ายเงินค่าประกันสังคม
* ได้รับเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว
1,740 บาท ต่อเดือน (กรณีค่าจ้างไม่ถึง
7,000 บาท)
* สวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาล
* สิทธิต่างๆ
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง
• สิทธิเกี่ยวกับการลา
• สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
• สิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม
• สิทธิอื่นที่ ก.ท.กำหนด
• ผู้ทำงานไม่น้อยกว่า 8 เดือน เว้นพนักงานจ้างทั่วไป จะได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
การลา
• พนักงานจ้างตามภารกิจ
*ลาป่วยได้ไม่เกิน 60 วัน ได้ค่าตอบแทนระหว่างลา
*ลากิจ(รวมไปต่างประเทศ)ไม่เกิน 45 วัน โดยได้ค่าตอบแทนระหว่างลา
*ลาคลอดไม่เกิน 90 วัน ได้ค่าตอบแทนระหว่างลา
อาจลาเพิ่มได้อีก30 วัน โดยนับรวมในวันลากิจ45วัน
*ลาอุปสมบทไม่เกิน120วันได้ค่าตอบแทนระหว่างลา
ลาในปีแรกจะไม่ได้ค่าตอบแทนระหว่างลา
การลา
• พนักงานจ้างทั่วไป (สัญญาจ้าง 1 ปี)
*ลาป่วยได้ไม่เกิน 15 วัน ได้ค่าตอบแทนระหว่างลา
ถ้าระยะเวลาจ้าง 9เดือนขึ้นไป ลาป่วยได้ไม่เกิน 8 วัน
ถ้าระยะเวลาจ้าง 6 - 9 เดือน ลาป่วยได้ไม่เกิน 6 วัน
ถ้าระยะเวลาจ้างไม่ถึง 6เดือน ลาป่วยได้ไม่เกิน 4 วัน
*ลาคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน ได้ค่าตอบแทนระหว่างลา
ไม่เกิน 45 วัน ถ้าจ้างยังไม่ถึง 7 เดือนไม่ได้รับสิทธินี้

โดย :>) [2 มี.ค. 2549 , 15:59:37 น.] ( IP = 203.113.36.13 : : )

ข้อความ 2

จำนวน อปท. ที่ยื่นขอประเมินความพร้อม
ปี 2549
• อบจ. 50 แห่ง 1,055 โรงเรียน
• เทศบาล 248 แห่ง 467 โรงเรียน
• อบต. 279 แห่ง 598 โรงเรียน

• รวม 577 อปท. 2,120 โรงเรียน

มติคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ฯ
• อบจ. สามารถขอประเมินเพื่อโอน ร.ร. ได้ไม่เกิน ๓ โรง
: ม.ปลาย ๑ โรง : ม.ต้นไม่เกิน ๒ โรง

• เทศบาลที่จัดการศึกษาแล้ว สามารถขอประเมินเพื่อโอน ร.ร.ระดับมัธยมต้นได้ไม่เกิน ๒ โรง
• อปท. ที่ไม่เคยจัดการศึกษามาก่อน สามารถ
ขอประเมินเพื่อโอนโรงเรียนประถมศึกษา
(รวมขยายโอกาส) ได้ไม่เกิน ๑ โรง
มติคณะรัฐมนตรี
• เนื่องจากมีการเพิ่มการสอบถามความสมัครใจของสถานศึกษา ฉะนั้น หากสถานศึกษาสมัครใจเกินจำนวนที่ ค.ร.ม.กำหนด และ อปท.ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ สามารถนำเสนอเป็นบัญชี 2 ให้ กกถ.พิจารณา
• กกถ.มอบให้ อนุกรรมการเตรียมความพร้อม
(อ.วุฒิสาร) พิจารณา
• อนุกรรมการเตรียมความพร้อม กำหนดเกณฑ์ให้อปท.แสดงแผนที่จะพัฒนา ร.ร.ที่จะรับเพิ่ม
• การจัดตั้งกอง / ส่วนการศึกษา
ก.จ. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2547 มีมติ
• ให้ กำหนดโครงสร้างกอง/ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ อบจ. และ อบต. เพื่อให้ อบจ. และ อบต. กำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละแห่ง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ กจ. และ ก.อบต.
(หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 540 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547)


โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ อบต. (หัวหน้าส่วนการศึกษา ระดับ 6)
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ อบต.
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 7)
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ อบจ.
( ผอ.กองการศึกษา ระดับ 7-8 )

โดย :>) [2 มี.ค. 2549 , 16:08:09 น.] ( IP = 203.113.36.13 : : )

ข้อความ 3

พนักงานครูไม่สังกัดสถานศึกษา
• ก่อนมีข้อบังคับคุรุสภา
- ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
- ระดับ 6 และ 7
สามารถสอบเป็น
นักบริหารการศึกษา
ได้

• เมื่อมีข้อบังคับคุรุสภา
- การสอบเป็นนักบริหาร กศ.
ต้องมีใบอนุญาตฯ ผู้บริหาร
- การได้ใบอนุญาตฯ ผู้บริหาร
* ต้องมีใบอนุญาตฯ ครู
* มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ประสบการณ์ผู้บริหาร กศ.
(กำลังหารือคุรุสภา)


ปรับมาตรฐานด้านคุณวุฒิ “นักวิชาการศึกษา”
• (ก.ท.เดิม) ป.ตรีหรือเทียบได้
- บริหาร - กฎหมาย
- เศรษฐศาสตร์ - การศึกษา
- พาณิชยศาสตร์ - สถิติ
- คณิตศาสตร์ - สังคมวิทยา
- อักษรศาสตร์ - จิตวิทยา
- วารสารศาสตร์ -ศิลปศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- มนุษยศาสตร์
• (ปรับใหม่)
ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือ
• คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ปรับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้านคุณวุฒิ “สันทนาการ”
• (ก.ท.เดิม) ป.ตรี / ป.โทหรือเทียบได้ทาง
- การศึกษา
- คหกรรมศาสตร์
- หัตถกรรม - วิจิตรศิลป์
- ศิลปประยุกต์ - นาฏศิลป์
- อาหารและโภชนาการ
- หรือทางอื่นที่ กท.กำหนด
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

• (ปรับใหม่)
ป.ตรี / เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง
- การศึกษา -พลศึกษา
- จิตวิทยา -วิจิตรศิลป์
- ศิลปประยุกต์
- นาฏศิลป์ หรือ
- คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
• มีใบอนุญาตฯ ครู
ปรับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้านคุณวุฒิ “บรรณารักษ์”
• (ก.ท.เดิม)
ป.ตรี/ ป.โทหรือเทียบได้ทาง
- บรรณารักษ์ หรือ
- ทางอื่นที่ กท.กำหนด
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง

• (ปรับใหม่)
ป.ตรี / เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ทางบรรณารักษ์
- ทางการศึกษา หรือ
- คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗

ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น


ครูผู้ช่วย
• ไม่ใช่การทดลองปฏิบัติราชการ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
ตามหลักสูตรที่ ก.ท.กำหนด
• แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ประกอบด้วย : ผอ./รอง ผอ. (ประธาน)
: ผู้ทรงคุณวุฒิใน กก.สถานศึกษา
: ครูที่ ผอ.แต่งตั้ง (เลขาฯ)
• คณะกรรมการฯ พัฒนาแบบมีส่วนร่วมและประเมินทุกสามเดือน เพื่อปรับปรุงครูผู้ช่วย
• คณะกรรมการฯ จะประเมินการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน ทุกสามเดือน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตามหลักสูตร โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
• เมื่อครบ 2 ปี สรุปผลการประเมิน ตามแบบ
- กรณีผลประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ นายกฯอาจให้คณะกรรมการฯทบทวน หรือ ให้ออก โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.
- กรณีผลประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ ตลอด 2 ปี ให้แต่งตั้งเป็น ครู คศ.๑ โดยความเห็นชอบ กทจ.
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่ง

โดย :>) [2 มี.ค. 2549 , 16:10:44 น.] ( IP = 203.113.36.13 : : )

ข้อความ 4

เดี๋ยวมาใหม่นะคะ จะนำลงเว็บเครือข่ายนะคะ รออ่านได้เลยจ้า

โดย :>) [2 มี.ค. 2549 , 16:13:11 น.] ( IP = 203.113.36.13 : : )

ข้อความ 5

วิทยากรน่ารักทุกคนเลย ...ใจดีมาก..ขอบอก

โดย .......... [2 มี.ค. 2549 , 16:15:51 น.] ( IP = 203.113.36.13 : : )

ข้อความ 6

ขอบอกให้นักวิชาการศึกษา ทุกคนทราบว่า สถานะของพวกเราก็คือ พนักงานครูไม่สังกัดสถานศึกษา ต้องรับเงินเดือนในระดับแท่ง คศ. ดังนั้นถ้าใครยังไม่ปรับเข้าแท่งก็ดำเนินการได้แล้วนะคะ ....และขอเพิ่มเติมอีกเรื่องนะคะ ต่อไปจะมีตำแหน่งใหม่เกิดขึ้น ก็คือ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ซึ่งจะแบ่งงานของนักวิชาการศึกษา เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไป

โดย ทานตะวัน [5 มี.ค. 2549 , 18:20:12 น.] ( IP = 203.113.61.166 : : )

ข้อความ 7

เงิน( เงินเดือนและเงินค่าครองชีพชั่วคราว)ที่เพิ่มขึ้นของพนักงานจ้างทั่วไป เป็นพนักงานตามภารกิจของผู้ดูแลเด็ก งบจัดสรรมาให้ หรือว่าเป็นความรับผิดชอบของอบต.ค่ะ

โดย ann [9 มี.ค. 2549 , 13:01:10 น.] ( IP = 203.113.77.132 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด