เว็บบอร์ดชมรมนักวิชาการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


แผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี
เอาความรู้พื้นฐานไปปรับความรู้ก่อนนะจ๊ะ ดังนี้...
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549-2551)
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549 – 2551) เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านจัดการศึกษา ที่มีการกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการดำเนินการ ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้และสอดคล้องกับนโยบาย แผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548 – 2551) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาล 3 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน 3 ปี
แผนพัฒนาการศึกษาเทศบาล 3 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน 3 ปี เป็นแผนพัฒนาการศึกษาตามภารกิจของอปท. ที่กำหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมดำเนินงานในแต่ละปี ที่มีความต่อเนื่องและสามารถกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้น และอยู่ในวิสัยที่ทำได้หรือมุ่งมั่นจะทำให้เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือความต้องการของ ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549 – 2551)
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
รัฐบาลได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาคนให้มีความรู้และจริยธรรมตั้งแต่แรกเกิด ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุ่น และสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ด้วยการปลูกฝังความรู้ที่เท่าทันโลกและคุณค่าของวัฒนธรรมไทย สร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกต้อง ตามระดับของการพัฒนาสมองด้วยหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าถึงตัวซึ่งเรียกว่า “คาราวานเสริมสร้างเด็ก”
จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ สนับสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสืออย่างจริงจังตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิต เพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ร่วมมือกับทุกฝ่ายสร้างแหล่งบริการองค์ความรู้ให้กระจายทั่วถึงทุกภูมิภาค รวมทั้งจะดำเนินการเชื่อมเครือข่ายความรู้ของทุกโรงเรียนเข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์…
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 – 2551
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 9 เรื่อง
1. การขจัดความยากจน
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาท้องถิ่น คือ
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
-การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม

อุดมการณ์สำคัญของการจัดการศึกษา
 การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล ระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม
 การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ
 สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์
“คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข”
เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตสำนึกที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข


โดย พี่นิตย์ [23 ธ.ค. 2548 , 13:53:52 น.] ( IP = 203.151.140.119 : : 203.113.36.8 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

ข้อความ 11

กิจกรรมของศูนย์ฯ
1. พัฒนาด้านร่างกายโดยออกกำลังกายตอนเช้า ฝึกการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยการวาดรูป เต้นออกกำลังกายเข้าจังหวะ
2. พัฒนาเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ การฟังนิทาน
ปรัชญาของศูนย์ฯ จิตใจที่แจ่มใส อยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรง

โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
- โรงเรียนคลองกันยา สังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ ผู้อำนวยการนายสุธี เกษกร ระดับการศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัญฑิต (กศ.บ.) ประสบการณ์ในการทำงาน รับราชการครั้งแรกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2512 ณ โรงเรียนวัดบ้านระกาศ 1 ตุลาคม 2530 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคลองกันยา 1 ตุลาคม 2545 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกันยา จนถึงปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่จำนวน 5 ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 362 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-238-1718 โทรสาร 0-2313-4272 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2482 ที่หมู่ 2 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2511 ย้ายมาอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 ถึงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนอาคารเรียน 3 หลัง มีห้องเรียน 11 ห้องเรียน
สถิติจำนวนนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 222 คน
ระดับชั้นอนุบาล 1 ชาย 14 คน หญิง 15 คน
ระดับชั้นอนุบาล 2 ชาย 10 คน หญิง 11 คน
ระดับชั้นอนุบาล 3 ชาย - คน หญิง - คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชาย 10 คน หญิง 14 คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชาย 18 คน หญิง 14 คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชาย 17 คน หญิง 12 คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชาย 15 คน หญิง 11 คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชาย 18 คน หญิง 13 คน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชาย 13 คน หญิง 17 คน
จำนวนอาจารย์ผู้สอน 8 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 คน
ปรัชญาของโรงเรียน มนาโปโนติ ขนติโก (ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่พอใจของผู้อื่น)
""""""ฯลฯ.........เราก็เก็บข้อมูลสถานศึกษาในตำบลทั้งหมด เช่นที่ตำบลพี่มีถึงระดับอาชีวศึกษา พี่ก็ต้องเอามาลงทั้งหมดเลย ถือว่าเป้นข้อมูลพื้นฐาน ...

โดย :>) [23 ธ.ค. 2548 , 15:05:14 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.36.8 )

ข้อความ 12

- โรงเรียนนวมินทราชินูนิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดตั้งเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติโดย กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขึ้นจำนวน 9 โรง สังกัดกรมสามัญศึกษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานชื่อให้ว่า “นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ”

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองของนักเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกับสถานที่ของโรงเรียนมีเนื้อที่จำกัดไม่สามารถขยายได้อีกจึงประสบปัญหาเรื่องการรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกรมสามัญศึกษาจึงมีนโยบายที่จะเปิดโรงเรียนสาขาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นที่นิยมและต้องการของผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูปแบบ เปิดทำการสอนปัจจุบันมี 48 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,930 คน ชาย 898 คน หญิง 1,032 คน จากผลงานการบริหารโรงเรียนให้เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ของผู้อำนวยการนางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล วุฒิการศึกษา กศ.บ.วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก รุ่นที่ 3 ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate of Atemdance State University of New York College at Oneonta ผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนโรงเรียนจึงได้รับมอบที่ดินเพิ่มจากนางปิ่นทอง ศาลยาชีวิน ผู้ซึ่งเป็นผู้มอบที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนเป็นจำนวน 7 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 31 ไร่ โดยทำการรับมอบในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 และทำการเปิดสนามฟุตบอล “ปิ่นทอง ศาลยาชีวิน” ในวันเดียวกันสภาพเป็นสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจรรย์ โครงเหล็ก พร้อมหลังคาลูกฟูกสังเคราะห์ จำนวน 6 หลัง

โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ในพื้นที่ธรณีสงฆ์กรรมสิทธิ์ของวัดสุคันธาวาส บนเนื้อที่ 86 ไร่ 67 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ที่ 9 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดังนี้
ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2. สาชาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาชาวิชาช่างก่อสร้าง

***********************************************ฯลฯ*****************

โดย :>) [23 ธ.ค. 2548 , 15:08:01 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.36.8 )

ข้อความ 13

1. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 3 แห่ง ได้แก่ วัดสุคันธาวาส, วัดคอลาด, วัดบางบ่อ
2. สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
- โรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
- อัตรามีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ - แห่ง
- สถานีดับเพลิง - แห่ง2. การบริการพื้นฐาน
1.การคมนาคม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน - สาย รวมระยะทาง - กิโลเมตร
มีถนนบางนา - ตราด เป็นถนนสายหลัก
2.การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง
3.การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 15,348 คน
4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำคลองสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 32 สาย ระยะทาง
รวมประมาณ 32 กิโลเมตร
5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อบาดาล / ประปาหมู่บ้าน รวม 34 บ่อ
3. ข้อมูลอื่น ๆ
1. มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 98 คน
- อพปร. 1 รุ่น 46 คน
4. ศักยภาพในตำบล
ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. จำนวนบุคลากร
จำนวน 39 คน
พนักงานส่วนตำบล 9 คน
ลูกจ้างประจำ 5 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 26 คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 10 คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง 5 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา 4 คน
ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข 20 คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา 1 คน2. ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา 18 คน
มัธยมศึกษา 14 คน
ปริญญาตรี 6 คน
สูงกว่าปริญญาตรี 2 คน

โดย :>) [23 ธ.ค. 2548 , 15:11:45 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.36.8 )

ข้อความ 14

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ 3 ปี ย้อนหลัง
ประจำปีงบประมาณ 2545 จำนวน 17,850,416.23 บาท แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 4,590,794.85 บาท
รายได้ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ 4,971,853.15 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,178,597.18 บาท

ประจำปีงบประมาณ 2546 จำนวน 22,567,360.00 บาท แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 7,086,360.00 บาท
รายได้ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ 15,481,000.00 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,000,000.00 บาท

ประจำปีงบประมาณ 2547 จำนวน 57,293,785.37 บาท แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 5,803,114.74 บาท
รายได้ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ 4545,453,076.52 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 6,122,990 บาท

ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1. การรวมกลุ่มของประชากร
- กลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม
2. จุดเด่นของพื้นที่
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองทั้งหมด 29 คลองขนาดใหญ่ ได้แก่ คลองสำโรง และคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ถนนสายสำคัญที่ผ่านตำบล คือ ถนนบางนา – ตราด และทางด่วนพิเศษ ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่กรุงเทพฯ และภาคตะวันออก และตั้งอยู่ในเขตชลประทาน จึงเหมาะสำหรับการปลูกไม้ผลที่มีลู่ทางการตลาดดี เช่น มะม่วง มะพร้าว และไม้ดอก เพราะอยู่ใกล้แหล่งตลาดใหญ่ คือ กรุงเทพมหานคร


5. ด้านการเมืองและการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เป็นหน่วยการบริหารงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีสถานะเป็นนิติบุคคล การบริหารเป็นไปในรูปแบบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นหมู่บ้านละ 2 คน รวม 22 คน คณะผู้บริหาร จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
รองนายก 2 คน ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับเสียงข้างมากจากสภาฯ มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของ อบต.ตามนโยบายที่กำหนดไว้
7.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่การบริหารงานของ อบต.
พนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าท้องถิ่นของ อบต. ที่ปฏิบัติงานเป็นภาระกิจจำเป็นโดยมีปลัด อบต.เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุด แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
1.ส่วนสำนักปลัด อบต.มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนนโยบายของ อบต. และมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการจัดทำแผนพัฒนา อบต. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.ส่วนการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ควบคุมดูแลพัสดุ และทรัพย์สินของ อบต.
3.ส่วนโยธา มีหน้าที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับงานโยธางานบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำงานสำรวจ และแบบแผนงานควบคุมงานก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4.ส่วนสาธารณสุข มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ งานรักษาความสะอาด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5.ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีหน้าที่บริหารงานด้านการศึกษาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
*******เก็บข้อมูลพื้นฐานให้ครบทุกด้านเลย ....

โดย :>) [23 ธ.ค. 2548 , 15:14:14 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.36.8 )

ข้อความ 15

ส่วนที่ 2
สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
**************************
ในการจัดทำแผนการศึกษาฯ เป็นการวางแผนเพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาด้านการจัดการศึกษา ที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น เพื่อสนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนในเขต อบต.บางบ่อ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการพัฒนาตำบลที่ผ่านมา สามารถสรุปปัญหาและผลการดำเนินงานของ อบต. มีข้อมูลดังนี้

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา


1 ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. โรงเรียนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น
แหล่งให้ความรู้ไม่เพียงพอ เช่น ที่อ่านหนังสือหรือห้องสมุดประจำ หมู่บ้าน
2. สนามกีฬาหรือสนามเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านและอุปกรณ์กีฬามี ไม่เพียงพอ
3. ความเสื่อมถอยของศีลธรรม – จริยธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณี2. ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อที่ผ่านมา

การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การกีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลทุกโรงเรียน ส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การจัดการแข่งขันเรือพายประเพณี ฯลฯ
โดย :>) [23 ธ.ค. 2548 , 15:15:42 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.36.8 )

ข้อความ 16

ตั้งแต่ส่วนที่๒ ไปเป็นตารางทั้งนั้น เราก็ทำเหมือนทำแผนพัฒนานั่นล่ะ ....ขอโทษนะคะพี่postลงกระทู้ไม่ได้น่ะ>>>ก็ทำตามวิธีไป พูดง่ายๆคืออะไรที่ทำไปแล้วกับอะไรที่จะทำต่อไป ดูจากข้อความแรกๆก็แล้วกันนะคะ

โชคดีนะ...

โดย :>0 [23 ธ.ค. 2548 , 15:21:46 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.36.8 )

ข้อความ 17

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย
ปี 48-50 ปี 48 ปี 49 ปี 50
1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย -จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยในแต่ละศูนย์พัฒนาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาของท้องถิ่นที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเด็กอายุ3-4 ปี ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 (ระบบการศึกษา) มาตรา 18 ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัย -รับเด็กเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยได้ 100%
2.เร่งรัดการดำเนินการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด -มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความยืดหยุ่นสามารถพัฒนาปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม -สถานศึกษาในสังกัดกำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามป้าหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 2 (สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษามาตรา 10 ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาที่รัฐจัดให้
บุคลตามสิทธิและโอกาสเสมอกันในการที่เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี 5 โรงเรียน 1 วิทยาลัย
6 ศูนย์พัฒนาเด็ก
3.พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 1.มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
2.สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก -สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายนอกบ้างแล้วตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 (มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา) มาตรา 47,48 90 % 85 % 90 % 95 %
4.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา -มีการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ -สถานศึกษา/หน่วยงานในสังกัดมีงานในความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการตามหน้าที่เพื่อพัฒนางานดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการภายในให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
85 % 80 % 85 % 90 %

โดย :>) [23 ธ.ค. 2548 , 15:34:12 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.36.8 )

ข้อความ 18

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย
ปี 48-50 ปี 48 ปี 49 ปี 50
5.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู -บุคลากรในสังกัดได้รับใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนดไว้ -บุคลากรของสำนักการศึกษาบางส่วนยังต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ 2542 หมวด 7 (ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา) มาตรา 52 ที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการมีใบประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
90% 85% 90% 95%
6.ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้ -ผลผลิตของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา -บุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังไม่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 (แนวการจัดการศึกษา) มาตรา 24 ที่ว่าด้วยเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้
-5 โรงเรียน 1 วิทยาลัย 6 ศูนย์พัฒนาเด็ก
7.การเตรียมการรับโอนสถานศึกษาของรัฐ -รับโอนสถานศึกษาของรัฐ 8 แห่ง เข้าสังกัดเทศบาลนครนครปฐม -ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรับการถ่ายโอน กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาสำนักการศึกษาจึงต้องรับผิดชอบในการเตรียมการเพื่อรับโอนสถานศึกษาที่มีความพร้อมและต้องการเข้าสังกัดเทศบาลนครนครปฐม
8 ร.ร 3 ร.ร 3 ร.ร 2 ร.ร

แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย
ปี 48-50 ปี 48 ปี 49 ปี 50
8.ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนของด้านอารมณ์ จิตใจและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง -ประชาชน เยาวชน และเด็ก สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก -ปัจจุบันกิจกรรมนันทนาการและกีฬาหลาย ๆชนิดกำลัง ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในเขตเทศบาลประชาชนปีละประมาณ 50,000 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและกีฬาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์พร้อมทั้งอารมณ์และจิตใจที่ร่าเริงสดใสสิ่งที่ได้รับตามมาคือการเรียนรู้วิธีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีและเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลทางด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ -สถานศึกษาในสังกัดและชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม
9.ส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยการพัฒนาอาชีพของประชาชน -จัดการศึกษาด้านอาชีพในลักษณะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการ และ ความเหมาะสมของผู้สนใจ -การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านวิชาชีพในวิธีการที่หลากหลายเป็นการพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 หมวด 4 (แนวการจัดการศึกษา) มาตรา 28 30 อาชีพ 10 อาชีพ 10 อาชีพ 10
อาชีพ
10.ส่งเสริมพัฒนาการด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม -ประชาน เยาวชนและเด็ก เข้าร่วม
กิจกรรรมด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีเป็นจำนวนมาก -ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของประชาชน เยาวชน และเด็ก
-ประเพณี จารีต และวัฒนธรรมของท้องถิ่นกำลังจะสูญหายและถูกละเลยในด้านการปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป -เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาล


โดย :>) [23 ธ.ค. 2548 , 15:35:53 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.36.8 )

ข้อความ 19

ข้อความที่17และ18เป็นตารางนะ แต่พี่copyให้ดูแนวทางการเขียนน่ะ ถ้าเป็นเทศบาลก็ใช้ได้เลย อบต.ก็ปรับคำพูดและแนวทางนิดหน่อย แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างต้องมาจากตัวเราคือ อบต.เรา ไม่ต้องไปเทียบกับ อบต.อื่นนะ เช่นเขามีเราต้องมีน่ะ ไม่จำเป็นจ้าบอกได้เลยว่าไม่มีคำว่าผิดหรอก หากเรายึดความต้องการในพื้นที่เป็นหลักน่ะ

โดย :>) [23 ธ.ค. 2548 , 15:40:19 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.36.8 )

ข้อความ 20

นี่เป็นตัวอย่างบัญชีแผนงาน....

บัญชีแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ 3 ปี (2548-2550) ฉบับที่ 1
แผนงาน โครงการ - กิจกรรม เป้าหมาย 2548 2549 2550 หมายเหตุ
รวม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
แผนงานด้านการศึกษา 1. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม 3 ครั้ง 1 ครั้ง 300,000.- 1 ครั้ง 300,000.- 1 ครั้ง 300,000.-
ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

2. โครงการส่งเสริมแหล่ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง 200,000.- 1 ครั้ง 200,000.- 1 ครั้ง 200,000.-
ความรู้

3. โครงการส่งเสริมกีฬานัก 3 ครั้ง 1 ครั้ง 100,000.- 1 ครั้ง 100,000.- 1 ครั้ง 100,000.-
เรียนนักศึกษาและเยาวชน

4. โครงการจัดแข่งขันกีฬา 3 ครั้ง 1 ครั้ง 300,000.- 1 ครั้ง 300,000.- 1 ครั้ง 300,000.-
ประจำตำบลบางบ่อ

5. โครงการบูรณะและพัฒนา 3 ครั้ง 1 ครั้ง 100,000.- 1 ครั้ง 100,000.- 1 ครั้ง 100,000.-
วัดให้เป็นศูนย์กลางของ
ประชาชน

6. โครงการอุดหนุนศูนย์ 3 ครั้ง 1 ครั้ง 100,000.- 1 ครั้ง 100,000.- 1 ครั้ง 100,000.-
พัฒนาเด็กเล็ก


26

7. โครงการรับโอนภาระกิจ 3 ครั้ง 1 ครั้ง 500,000.- 1 ครั้ง 500,000.- 1 ครั้ง 500,000.-
จักการศึกษา

8. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุน 3 ครั้ง ม.1-11 1,000,000.- ม.1-11 1,000,000.- ม.1-11 1,000,000.-
แก่โรงเรียนประถมในเขต
อบต.บางบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยว
กับการศึกษา

9. โครงการก่อสร้างสนาม 3 ครั้ง ม.1-11 1,000,000.- ม.1-11 1,000,000.- ม.1-11 1,000,000.-
กีฬาประจำหมู่บ้าน

10. โครงการปรับปรุงสนาม 3 ครั้ง ม.1-11 100,000.- ม.1-11 100,000.- ม.1-11 100,000.-
กีฬาในเขต อบต.บางบ่อ

11. โครงการสร้างหอประชุม 3 ครั้ง ม.1-11 100,000.- ม.1-11 100,000.- ม.1-11 100,000.-
หมู่บ้าน

12. โครงการจัดตั้งศูนย์ 3 ครั้ง 1 ครั้ง 100,000.- 1 ครั้ง 100,000.- 1 ครั้ง 100,000.-
วัฒนธรรมท้องถิ่นประจำ
ตำบลบางบ่อ

27

13. โครงการห้องสมุดชุมชน 1 ครั้ง - - - - - 100,000.-
หมู่ที่ 4

14. โครงการขยายศูนย์พัฒนา 1 ครั้ง - - - - ม.4 300,000.-
เด็กเล็กเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีห้องน้ำภายในอาคารทุกห้อง
ผนังคอนกรีต พื้นปูกระเบื้อง
หน้าต่างกระจกบานเลื่อน
พร้อมเหล็กดัด ติดม่านบังแสง
ติดพัดลมโคจร ไฟฟ้า ทุกห้อง
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
หมู่ 4 จำนวน 2 ห้อง

15.โครงการติดตั้งหอกระจาย 3 ครั้ง ม.1-11 100,000.- ม.1-11 200,000.- ม.1-11 200,000.-
ข่าว หมู่ที่ 8

16.โครงการติดตั้งเสียงตาม 3 ครั้ง ม.1-11 200,000.- ม.1-11 200,000.- ม.1-11 200,000.-
สายหมู่ที่ 9, 11
28

17. โครงการพัฒนาการศึกษา 1 ครั้ง - - - - ม.11 50,000.-
ศาสนา และวัฒนธรรม หมู่ 11

18. โครงการติดตั้งโทรศัพท์ 1 ครั้ง - - - - ม.11 200,000.-
สาธารณะ หมู่ 11 จำนวน ตู้

19. โครงการก่อสร้างอาคาร 1 ครั้ง - - 1 ครั้ง 500,000 - -
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 11

20. โครงการติดตั้งเสียงตาม 3 ครั้ง ม.1-11 1,500,000.- ม.1-11 1,500,000.- ม.1-11 1,500,000.-
สาย


โดย :>) [23 ธ.ค. 2548 , 15:45:14 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.36.8 )
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด