เว็บบอร์ดชมรมนักวิชาการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ตัวอย่างโครงการอบรมครูเด็กเล็กนะจ๊ะ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ด้านวิชาการ ตำบลบางบ่อ
แผนงาน : การศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


1. หลักการและเหตุผล

เมื่อการจัดการศึกษา เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามความพร้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพตลอดจนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเป็นพื้นฐานของการศึกษาระดับสูงขึ้นต่อไป

การจะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานได้นั้น บุคคลที่มีบทบาทสำคัญอีกผู้หนึ่ง คือ ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดเมื่อเด็กมาอยู่ที่ศูนย์ฯ เช่น ดูแลความปลอดภัยแก่เด็ก จัดอาหารการกิน กระตุ้นพัฒนาการจัดกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมกับเด็ก ฯลฯ ภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน ผู้ดูแลเด็กต้องมีความตั้งใจ มีความอดทน และควรได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ในการดูแลเด็กอีกทั้งควรมีความรอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การส่งเสริมสุขภาพการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมและมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องเหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กขึ้น เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นการเพิ่มความไว้วางใจ ความมั่นใจให้กับพ่อและแม่ ผู้ปกครอง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก เห็นความสำคัญของการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและพัฒนาคุณภาพไปสู่ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ และได้มาตรฐานของกรมอนามัย
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กให้มีประสิทธิ์ภาพในการดำเนินงานด้านวิชาการ
2.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
2.4 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ที่จำเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และปฏิบัติได้ถูกต้อง


3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 5 ศูนย์ ในตำบลบางบ่อ จำนวน 20 คน

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน
3.2.2 เกิดเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตำบลบางบ่อ

4. วิธีการดำเนินงาน
4.1 ประชุมคณะผู้บริหาร และคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน
4.2 ประสานงานวิทยากร
4.3 จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการประชุม
4.4 ทำหนังสือเชิญวิทยากร และผู้เข้ารับการประชุม
4.5 จัดเตรียมเอกสารในการจัดประชุม
4.6 ดำเนินการจัดประชุม
4.7 สรุปผลการจัดประชุม

5. หลักสูตรการอบรม
ใช้หลักสูตร “ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่”

6. ตารางการอบรมและระยะเวลาดำเนินงาน

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.30 – 16.30 น.

7. งบประมาณ
7.1 จากงบประมาณ ปี 2549 หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท
7.2 จำแนกเป็นค่าใช้จ่าย ดังรายการต่อไปนี้
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,250.- บาท
- ค่าอาหารว่าง 25 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 625.- บาท
- ค่าของที่ระลึก / ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 1,800.- บาท
- ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม เครื่องเขียน เป็นเงิน 5,525.- บาท
- ค่าจัดทำป้ายผ้า เป็นเงิน 800.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

9. การประเมินผลโครงการ
9.1 การสังเกตจากการร่วมกิจกรรม
9.2 การประเมินรายบุคคล
9.3 การตอบแบบสอบถาม

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ครูผู้ดูแลเด็ก เห็นความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
10.2 ครูผู้ดูแลเด็กมีศักยภาพด้านวิชาการ ก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพ
10.3 เกิดเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
10.4 ครูผู้ดูแลเด็กปฏิบัติงานได้ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์
10.5 ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครูผู้ดูแลเด็กแต่ละศูนย์

( ลงชื่อ ) ...................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางนิตยา สมัครมิตร)
นักวิชาการศึกษา
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

( ลงชื่อ ) ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ ( ลงชื่อ ) ..................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(จ่าเอกธานินทร์ ดำริห์กล้า) (นายเสริมสุข คูสุวรรณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

( ลงชื่อ ) .......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบุญผ่อง มั่งมี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ ..............................................................................................................................

( ลงชื่อ ) .......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอุดม เอี่ยมลึก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

โดย นิตย์>>>obtbangbor [7 ธ.ค. 2548 , 09:33:02 น.] ( IP = 203.151.140.112 : : 203.113.37.11 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

เพื่อนๆนักวิชาการศึกษา นำไปปรับใช้ได้นะคะ เอกสารที่แจกครูเด็กเล็กมีค่อนข้างมาก หลักๆคือ เอกสารที่กรมส่งเสริมจัดอบรมให้ครูศพด.ที่โรงแรมแมกซ์น่ะ และเราให้ครูเค้าทำแฟ้มสะสมผลงานครู(Teacher Portfolio)ไว้สำหรับการประเมินผลงาน โบนัสปลายปีด้วย เราก็แจกแฟ้มหนังอย่างดีให้ครูเค้าเลย จะได้ใช้ได้นานๆ

โดย nittaya [7 ธ.ค. 2548 , 09:42:50 น.] ( IP = 203.151.140.112 : : 203.113.37.11 )

ข้อความ 2

เย้ๆ พี่นิตย์คนเก่งของเรา

โดย เบียร์ [8 ธ.ค. 2548 , 09:31:17 น.] ( IP = 202.44.32.9 : : )

ข้อความ 3

ขอบคุณครับ จะนำไปปรับใช้นะครับ ^^

โดย โชคดี [8 ธ.ค. 2548 , 19:05:53 น.] ( IP = 58.147.10.148 : : )

ข้อความ 4

ขอบคุณมากนะคะพี่นิดที่ให้ข้อมูลสำหรับ นวก.ศึกษาที่เพิ่งออกสนามที่ยังอ่อนประสบการ

โดย ดา [8 ธ.ค. 2548 , 20:56:07 น.] ( IP = 203.113.81.38 : : )

ข้อความ 5

ยินดีมากๆที่น้องๆเพื่อนๆจะนำไปปรับใช้และเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้จ้ะ เพราะตอนแรกที่บรรจุพี่เองก็เริ่มนับ๑เหมือนพวกเรานั่นล่ะ ดีที่อบต.ของพี่สนับสนุนเรื่องการไปอบรมและให้โอกาสเสนอความคิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของชาวบ้านนะจ๊ะ อะไรที่พี่พอช่วยได้ก็บอกมาเลย เต็มที่อยู่แล้ว ยกเว้นเรื่องยืมเงิน ฮิฮิฮิ:>

โดย พี่นิตย์ - [9 ธ.ค. 2548 , 08:38:45 น.] ( IP = 203.151.140.112 : : 203.113.36.8 )

ข้อความ 6

thanksssssssss

โดย นวก.ชายแดน [9 ธ.ค. 2548 , 09:16:14 น.] ( IP = 203.151.140.112 : : 203.113.45.69 )

ข้อความ 7

ส่งตัวอย่างกำหนดการอบรมมาให้ดูค่ะ...วิทยากรที่เราเชญมาคือ จากสาธารณสุขค่ะ โดยเราติดต่อที่จังหวัดหรืออำเภอก็ได้...พี่ๆเค้าทำงานเป็นเครือข่ายกันอยู่แล้ว...
กำหนดการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ด้านวิชาการ ตำบลบางบ่อ
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2548
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
*********************************************************************
เวลา กิจกรรม
08.00 – 08.30 น. ผู้เข้าอบรมรายงานตัว
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิด โดย นายอุดม เอี่ยมลึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
08.45 – 10.30 น. เริ่มการบรรยาย พัฒนาการเด็กและการส่งเสริม I.Q cและ E.Q
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การจัดการชั้นเรียนและแนวคิดในการจัดประสบการณ์ – กิจกรรมประจำวัน
การสังเกต การบันทึก การประเมินพัฒนาการของเด็ก
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน
การบูรณาการกิจกรรม
14.00 – 15.00 น. การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของครูและนักเรียน
การจัดทำแผนเสนอความต้องการ
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.45 น. การจัดทำเอกสารต่างในชั้นเรียน
16.45 – 17.00 น. กิจกรรมถาม- ตอบ
17.00 น. พิธีปิดการอบรม

โดย nitt>>>) [11 ธ.ค. 2548 , 10:38:45 น.] ( IP = 203.151.140.115 : : 203.113.36.12 )

ข้อความ 8

จากประสบการณ์ในการจัดนะ คือเวลาไม่พอ และต้องครูเค้าอยากอบรมต่อ เลยใช้วิธีให้ความรู้ไปก่อน ส่วนการแนะนำในทางปฏิบัติ คือ การตามไปนิเทศงานที่ศพด.เอง ดูคุณครูเค้ามีความสุขนะ ที่เราเห็นความสำคัญของเค้าและเค้าได้รู้จักเพื่อนๆต่างศูนย์ด้วย เกิดการทำงานแบบเครือข่ายขึ้น

โดย :>) [11 ธ.ค. 2548 , 10:43:13 น.] ( IP = 203.151.140.115 : : 203.113.36.12 )

ข้อความ 9

ขอบคุณพี่nitt>>> มากเลยนะคะ....จะนำไปปรบใช้บ้างค่ะ

โดย ผักกาด [15 ธ.ค. 2548 , 13:13:44 น.] ( IP = 203.151.140.119 : : 203.113.56.73 )

ข้อความ 10

ยินดีจ้า.....:>

โดย :>) [15 ธ.ค. 2548 , 14:05:13 น.] ( IP = 203.151.140.119 : : 203.113.36.8 )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด