เว็บบอร์ดชมรมนักวิชาการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ขอความกรุณา
ใครมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าง ขอหน่อยคะ

โดย นวช.ใหม่ [24 ก.พ. 2552 , 15:55:44 น.] ( IP = 203.113.21.102 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ที่ /2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
------------------------------------------------

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ดำเนินการกำหนดระเบียบ/ข้อบังคับ ในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เป็นแบบแผนเดียวกัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ได้ประกาศใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2550 ซึ่งระเบียบฯ ได้กำหนดให้มีการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ
1. นายวีระ รุดดิษฐ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ สุวรรณกูล ผู้แทนชุมชน รองประธานกรรมการ
3. นายสุธี เกษกร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกันยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสุพจน์ แสงวัฒน์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5. นายอานุภาพ ทองเพียร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นางสมถวิล นาดำ ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
7. นางหมวย จันทร์สา ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
8. นางสาวดวงเดือน ป๋าเมืองมูล หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการและเลขานุการ
9. นางพรพนา คล้ายวรรณ ผู้ดูแลเด็ก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดย 22 [25 ก.พ. 2552 , 15:43:42 น.] ( IP = 125.27.22.27 : : )

ข้อความ 2

2. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหลุมลึก
1. นายไพศาล ระกาศ รองนายก อบต.บางบ่อ ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ เชยนาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธานกรรมการ
3. นางสุนีนาท เชยนาค ครู คศ 3 โรงเรียนคลองหลุมลึก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายนิราช ยิ้มศรวล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5. นายสมควร สุวรรณเจริญ ผู้แทนชุมชน กรรมการ
6. นางมาลี ม่วงจร ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
/7. นางสไบทอง จันทร์ผ่อง...
- 2 -
7. นางสะไบทอง จันทร์ผ่อง ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
8. นางสาวจุฑามาศ เชยนาค รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวขนิษฐา วงษ์สิน ผู้ดูแลเด็ก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคลองชวดใหญ่

1. นายสมศักดิ์ ทองมาก รองนายก อบต. บางบ่อ ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สว่างแก้ว ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธานกรรมการ
3. นายบุญช่วย หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายสนธยา ใจยิ้ม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5. นายบุญลือ สว่างแก้ว ผู้แทนชุมชน กรรมการ
6. นายจำลอง สว่างแก้ว ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
7. นายณรงค์ แก้วอินทนิน ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
8. นางสาวพิไลวรรณ จ้อยมีผล รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววชิราภรณ์ สว่างแก้ว ผู้ดูแลเด็ก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกันยา
1. นายเฉลิมเดช นาคมอญ ผู้แทนชุมชน ประธานกรรมการ
2. นายเพ็ชร์ ทองคำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองประธานกรรมการ
3. นายจำเริญ งามขึม ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกันยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายปรีชา มั่งมี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5. นายสมยศ สมประสงค์ ผู้แทนชุมชน กรรมการ
6. นายพานิช เจริญสุข ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
7. นางสาวสุพัฒน์สร สิงสีสุข ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
8. นางนุชจรีย์ อาดัม หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวจิระนันท์ เนื้อนา ผู้ดูแลเด็ก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะบัดจาก

1. นายบุญสืบ วงษ์คำจันทร์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เสร็จธุระ ผู้แทนชุมชน รองประธานกรรมการ
3. นายสุภกฤต ปิติศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสะบัดจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายวัชรพล สินทอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5. นายขวัญชัย เจริญช้าง ผู้แทนชุมชน กรรมการ
6. นางมลฤดี ขำสิน ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
/7. นายสมปอง จูมดอก....

โดย 22 [25 ก.พ. 2552 , 15:44:17 น.] ( IP = 125.27.22.27 : : )

ข้อความ 3

- 3 –

7. นายสมปอง จูมดอก ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
8. นางปัทมาภรณ์ จีนกลับ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวกานดาณัฐ นาคดำ ผู้ดูแลเด็ก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส

1. นายบุญสืบ สนธิ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ประธานกรรมการ
2. นายธนา กมลนาวิน ผู้แทนชุมชน รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา พันธาพา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธาวาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายนพพร บุญชู ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
5. นายสหชัย ทับจันทร์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายเด่น ทิมกลั่น ผู้แทนชุมชน กรรมการ
7. นางจีระนันท์ ปานท่าไข่ ผู้แทนผู้ปกครองเด็ก กรรมการ
8. นางทวีรัตน์ สรข์ขันท์ ผู้แทนผูเปกครองเด็ก กรรมการ
9. นางปรียานันท์ จันแดง รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ กรรมการและเลขานุการ
10. นางบุญชู บุหรี่ทอง ผู้ดูแลเด็ก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเล็กทุกคน ได้รับการเตรียมพร้อมอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารและ
การบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน และเครือข่าย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551


(นายเชาวลิตร บุญรอด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

โดย 22 [25 ก.พ. 2552 , 15:44:42 น.] ( IP = 125.27.22.27 : : )

ข้อความ 4

อยากทราบรายละเอียดการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กว่ามีหลักการอย่างไร จำนวนกี่คนและเป็นใครบ้าง

โดย ครูผู้ไม่รู้ - [23 ก.พ. 2556 , 19:34:10 น.] ( IP = 49.49.144.238 : : )

ข้อความ 5

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เป็นประโยชน์มากค่ะ

โดย ทต.รือเสาะ - [3 มิ.ย. 2556 , 10:41:56 น.] ( IP = 118.174.3.178 : : )

ข้อความ 6

ใครสนใจโอนย้ายมาเทศบาลเมืองหนองปรือ ติดกับเมืองพัทยา ติดต่อ เทศบาลเมืองหนองปรือ 038933107

โดย นักวิชาการศึกษา [23 มี.ค. 2559 , 15:47:47 น.] ( IP = 118.174.14.169 : : 172.16.2.254 )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด