แสดงความคิดเห็น

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550
ในคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 แขนงดังนี้
1 แขนงวิชาธุรกิจการบิน
คุณสมบัติ - จบมัธยมหรือเทียบเท่า หรือ โรงเรียนนานาชาติ
- มีทักษะภาษาอังกฤษดี
- ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
- เพศหญิง สูง ไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
เพศชาย สูง ไม่ต่ำกว่า 170 ซม.
- มีใจรักบริการ
เรียบร้อย โสด

2 แขนงธุรกิจการโรงแรม
3 แขนงธุรกิจการท่องเที่ยว

เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอน ในแขนงธุรกิจการบิน และ มีห้อง mock-up cabin ห้องจำลองภายในเครื่องบิน สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.dusit.ac.th เลือกศูนย์การศึกษาหัวหิน

สอบตรงรอบแรก - จำหน่ายใบสมัครวันที 1 ธันวาคม ถึง 29 มีนาคม
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที 30 มีนาคม 2550

สอบตรงรอบสอง - จำหน่ายใบสมัครวันที่ 30 มีนาคม ถึง 29 เมษายน
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที 30 เมษายน 2550
ยื่นคะแนน Admissions วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

โดย zintear [6 ธ.ค. 2549 , 14:53:00 น.] ( IP = 202.28.62.245 : : unknown, unknown ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดขายใบสมัครสอบเข้า ปริญญาตรี และ ปริญญาโทแล้ว (สอบตรง)

รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.rmutk.ac.th/

โดย มทร.กรุงเทพ เปิดขายใบสมัครสอบเ [6 ธ.ค. 2549 , 14:54:23 น.] ( IP = 202.28.62.245 : : unknown, unknown )

ข้อความ 2

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (TNI) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อปริญญาตรีและโท สมัครได้ถึงวันที่ 8 ม.ค. 50 2006-11-15 06:17:23
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ 15 พ.ย. 2549 ทาง www.tni.ac.th สอบชิงทุนการศึกษา 120 ทุน มกราคม 2550

หลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวะกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ B.Eng. (Automotive Wngineering)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศน์ B.Sc. (Information Technology)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม B.B.A. (Industrial Management)

ระดับปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม M.B.A. (Industrial Management)

กำหนดการสมัคร
ระดับปริญญาตรี
รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปวช. จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น และรับสมัครนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมเกิน 2.50 เพื่อสอบชิงทุนการศึกษา

วันที่ กิจกรรม
15 พ.ย. 49-8 ม.ค. 2550 รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ
8 ม.ค. 2550 ปิดรับสมัคร
13-14. 20-21 ม.ค. 2550 สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อพร้อมชิงทุนการศึกษา
25 ม.ค. 2550 ประกาศผลสอบทาง Internet และติดประกาศที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น)
27 ม.ค. 2550 ลงทะเบียน ชำระค่าเล่าเรียนและสอบสัมภาษณ์
สำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาโท
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ กิจกรรม
15 พ.ย. 2549- 5 ก.พ. 2550 รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ
5 ก.พ. 2550 ปิดรับสมัคร
10-11 ก.พ. 2550 สอบสัมภาษณ์ ประกาศผลลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชำระค่าเล่าเรียน
17 มี.ค.-27 พ.ค. 2550 เรียนวิชาปรับพื้นฐาน

ปี 2550 มีทุนการศึกษา 120 ทุน ฉลอง 120 ปี สัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

Website at : www.tni.ac.th


โดย มีทุน [6 ธ.ค. 2549 , 14:55:33 น.] ( IP = 202.28.62.245 : : unknown, unknown )

ข้อความ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเ ทพ (มทร.กรุงเทพ)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหล ักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
ใน 4 ภาควิชา ดังนี้

1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (15 คน)
- สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (10 คน)

2. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (15 คน)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (20 คน)

3. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้า - กำลัง) (15 คน)
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล ะโทรคมนาคม (ไฟฟ้า - สื่อสาร) (20 คน) http://etel.thainamed.com/

4. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (15 คน)

โดยผู้สมัครต้องมี วุฒิการศึกษา หรือ ใกล้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยสะสมจนถึงเทอมล่าส ุด ไม่ต่ำกว่า 3.00 สามารถมาสมัครพร้อมเอกสาร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2549 เพียงวันเดียวเท่านั้น โดยจะทำการสอบคัดเลือกในวันดังกล่าวทันที ทั้งนี้หากนักเรียนนักศึกษาท่านใด ต้องการเยี่ยมชมคณะฯ สามารถเข้าชม มหาวิทยาลัยฯและคณะฯได้ ในนิทรรศการ "เปิดบ้าน มทร.กรุงเทพ" ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2549 ในเวลาราชการ เพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมตลอ ดจนเข้าชมผลงานของคณะฯ บทความทางวิชาการ และเข้าเยี่ยมชมอุปกรณ์การทดลองทา งวิศวกรรมของทุกภาควิชาฯ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2287-3211-24 ต่อ 133 หรือ http://www.rmutk.ac.th/

ที่ตั้ง อาคาร48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเ ทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120


โดย ด่วนๆ [6 ธ.ค. 2549 , 14:56:34 น.] ( IP = 202.28.62.245 : : unknown, unknown )

ข้อความ 4

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับนักศึกษา โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2550 2006-11-22 05:59:50
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 49 - 20 ก.พ. 50 โดยจะพิจราณาจากคะแนนเอเน็ตดังนี้ โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำดังนี้
สาขาวิชาโบราณคดี วิชาเฉพาะ 12 สังคมศึกษา 2 45 คะแนน รับ 20 คน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ วิชาเฉพาะ 12 สังคมศึกษา 2 40 คะแนน รับ 20 คน
สาขาวิชามานุษยวิทยา วิชาเฉพาะ 12 สังคมศึกษา 2 45 คะแนน รับ 20 คน
สาขาวิชาภาษาไทย วิชาเฉพาะ 11 ภาษาไทย 2 55 คะแนน รับ 20 คน
สาขาวิชาภาษาตะวันออก(บาลี-สันสกฤต-เขมร) วิชาเฉพาะ 11 ภาษาไทย 2 55 คะแนน รับ 12 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะ 13 ภาษาอังกฤษ 2 55 คะแนน รับ 25 คน
*สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิชาเฉพาะ 31 ภาษาฝรั่งเศส 50 คะแนน รับ 30 คน

* โดยสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสรับเฉพาะผู้ที่จบ ม.ปลายแผนศิลป์-ฝรั่งเศสเท่านั้น
สนใจรายละเอียดที่ www.archae.su.ac.th

โดย ใครชอบออกแบบมาเลย [6 ธ.ค. 2549 , 14:57:14 น.] ( IP = 202.28.62.245 : : unknown, unknown )

ข้อความ 5

ดูรายละเอียดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาระบบโควต้าหรือรับตรงตามเวปนี้

www.dek-d.com เด้อ!

โดย zintear [6 ธ.ค. 2549 , 14:58:15 น.] ( IP = 202.28.62.245 : : unknown, unknown )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด