Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาศัยหลักการที่สำคัญ 2 ประการ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาศัยหลักการที่สำคัญ 2 ประการ กล่าวคือ หลักการแรกรัฐบาลผู้บริหารประเทศต้องมาจากเจตจำนงของประชาชน ซึ่งแสดงออกในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร และหลักการประการที่สอง รัฐบาลจะต้องใช้อำนาจบริหารเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลใช้อำนาจบิดเบือนเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัวและพวกพ้อง จึงกำหนดให้รัฐบาลต้องใช้อำนาจภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
โดยหลักการของกฎหมายที่แท้จริง อันไม่ใช่หลักกฎหมายที่ถูกบิดเบือนแล้ว รากฐานของระบบรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็คือหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม หรือความถูกต้องชอบธรรม ซึ่งประชาชนทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์สามารถรู้สึกสำนึกได้ ว่าการกระทำอย่างไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ นี่คือแก่นความเป็นกฎหมายที่แท้จริง มิใช่ตัวอักษรที่เขียนขึ้นโดยอำนาจสั่งการของผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารบ้านเมือง
กล่าวโดยเฉพาะรัฐบาลภายใต้การนำของนายกทักษิณ การได้รับเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากจากประชาชน ตามที่นายกทักษิณใช้กล่าวอ้างเป็นความชอบธรรมอยู่เสมอนั้น ความจริงแล้วเป็นเพียงหลักการประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นเอง
แต่การที่นายกทักษิณ จะมีความชอบธรรมที่จะดำรงอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต่อไปนั้น จำเป็นจะต้องพิจารณาด้วยว่าท่านใช้อำนาจอยู่ในกรอบของระบบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่มีศีลธรรมและคุณธรรมเป็นรากฐานหรือไม่
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการบริหารประเทศ ของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกทักษิณ ได้ใช้ช่องว่างของรัฐธรรมนูญใช้กลวิธีบิดเบือนกฎหมาย ใช้อำนาจเผด็จการทางรัฐสภาโดยใช้เสียงข้างมากที่ตนสั่งการได้ ผ่านกฎหมายมารองรับการดำเนินการต่างๆที่ตน ครอบครัว และพวกพ้องมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จนกลายเป็นสิ่งที่กล่าวถึงกันในสังคมว่าเป็น “การคอรัปชั่นในเชิงนโยบาย หรือนัยหนึ่ง คือการคอรัปชั่นภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ถูกบิดเบือนนั้นเอง”
การกล่าวอ้างความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการต่างๆที่ตนมีประโยชน์ได้เสีย “โดยใช้นักกฎหมายศรีธนญชัย” มาเป็นกระบอกเสียงให้เกิดความชอบธรรมตามระบบกฎหมายที่ถูกบิดเบือนได้สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายอย่างร้ายแรง และทำให้ระบบกฎหมายและคุณธรรมถูกเหยียบย้ำทำลายอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้นายกทักษิณ จึงไม่อาจอ้างความชอบธรรมตามระบบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพื่อให้ตนดำรงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ หรือนัยหนึ่งไม่อาจอ้างระบบกฎหมายที่ถูกบิดเบือนมารองรับความฉ้อฉลที่ผิดกฎหมายได้
การขายหุ้นชินคอร์ปของนายกทักษิณและครอบครัวที่มีปัญหาความไม่โปร่งใสหรือมัวหมองนั้นเป็นปัญหาเคลือบแคลงสงสัยของสาธารณชนมาตั้งแต่ตอนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกแล้ว และมาปรากฏให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงความไม่ชอบมาพากลในการซื้อขายหุ้นที่มีมูลค่า 70,000 ล้านบาทเศษ โดยใช้อุบายเพื่อเลี่ยงภาษี รวมทั้งความยอกย้อนไม่โปร่งใสในการใช้อำนาจโดยมิชอบ ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้สึกและเข้าใจได้ว่าเป็นกลวิธียอกย้อนที่ปั้นแต่งขึ้นอย่างฉ้อฉล มิใช่เหตุผลที่


สอดคล้องกับหลักการของคุณธรรมและศีลธรรม ข้ออ้างของนักกฎหมายผู้ชำนาญการเลี่ยงกฎหมายอย่างศรีธนญชัยล้วนแต่เป็นเพียงการให้เหตุผลอย่างปลิ้นปล้อนทั้งสิ้น
เมื่อระบบกฎหมายถูกบิดเบือนเพื่อใช้เป็นฐานรองรับความฉ้อฉลแล้ว นักกฎหมายที่ดีจึงมิอาจเห็นด้วยและคล้อยตามความถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกบิดเบือนนั้นได้
ความไม่ถูกต้องที่เกิดจากการใช้อำนาจบิดเบือนนี้ ถ้าระบบการตรวจสอบตามระบบกฎหมายไม่พิการผู้ใช้อำนาจปลิ้นปล้อนย่อมถูกทำโทษ แต่เมื่อถูกบิดเบือนไปแล้ว ทำให้ผู้มีอำนาจนั้นอยู่ในฐานะเหนือกฎหมาย การเรียกร้องให้ตรวจสอบในระบบกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีทางอื่นนอกจากประชาชนจะต้องเรียกร้องให้นายกทักษิณลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะการใช้อำนาจบริหารประเทศของท่านมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการให้ท่านนายกทักษิณใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ การใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายมาจากประชาชนเพื่อประโยชน์ของครอบครัวและพวกพ้อง จึงเป็นการกระทำที่ผิดข้อตกลงของกฎเกณฑ์พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย ท่านจึงไม่มีความชอบธรรมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอีกต่อไป
เราจึงเรียกร้องให้ท่านนายกทักษิณลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อประชาชน และสามัญสำนึกในศีลธรรมและคุณธรรมอันเป็นรากฐานของระบบกฎหมาย
ในขณะเดียวกัน เราขอเรียกร้องต่อสมาชิกรัฐสภาที่ยังสำนึกต่อหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยริเริ่มให้มีกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูประบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกบิดเบือนจนเปลี่ยนสภาพเป็น “ระบบเผด็จการทางรัฐสภา”
การเปลี่ยนตัวบุคคลโดยไม่มีการแก้ในระบบที่เปิดช่องให้มีการบิดเบือนการใช้อำนาจได้นั้น เราเชื่อว่าจะทำให้เกิดทรราชกลุ่มใหม่ผลัดเปลี่ยนเข้ามาใช้อำนาจแทนอันนำไปสู่ความผิดพลาดที่ซ้ำรอยเดิมไม่มีที่สิ้นสุด จึงมิใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริง
เราจึงเรียกร้องสมาชิกรัฐสภาริเริ่มให้มีกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำพาไปสู่การปฏิรูประบบการเมืองและระบบกฎหมายอย่างแท้จริง เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขียนหมกเม็ดปิดโอกาสมิให้ประชาชนสามารถริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยตัวของประชาชนเอง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นเพียงรัฐธรรมนูญ “ฉบับมายาประชาธิปไตย” มิใช่รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองที่แท้จริงแต่อย่างใด ดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขเพื่อให้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง


สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 กุมภาพันธ์ 2549

โดย รศ.สมยศ เชื้อไทย [5 ก.พ. 2549 , 19:17:05 น.] ( IP = 210.246.160.2 : : 192.150.249.101 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ยินดี และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ บทพิสูจน์ในวันนี้ ทำให้เห็นอีกแง่นึงของสังคมค่ะ ว่าจริง ๆ แล้วตอนนี้สังคมเกิดการแตกแยก ซึ่งเป็น sign อย่างนึงค่ะ ว่าคนในสังคมส่วนหนึ่งเจริญแต่วัตถุ ซึ่งบ่งบอกได้ว่าประเทศเรายังไม่ได้พัฒนาไปไกลเท่าไหนเลย แต่ก็ดีใจกับประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกเงินซื้อไป ขอชื่นชม และปรบมือให้กับทุกท่านที่มีส่วนช่วยกู้ชาติและรักษาประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รวมทั้งรักในแผ่นดิน ซึ่งสมกับที่บรรพบุรุษเราเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินนี้ ดังนั้นแผ่นดินนี้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ซึ่ง พ.ศ. 2475 ถ้าจำไม่ผิด พระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่ 7 ท่านเคยกล่าวไว้แล้วเกี่ยวกับประชาธิปไตย ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทย จงคุ้มครองทุกท่านที่กล้าหาญ แสดงจุดยืนของตัวเอง ทำให้พลังเงียบเริ่มตื่นขึ้นมาค่ะ ขอทุกท่านจงโชคดีค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดย รักประเทศไทย - [5 เม.ย. 2549 , 00:02:35 น.] ( IP = 124.121.162.33 : : )

ข้อความ 2

ขอบคุณค่ะ

โดย นักเรียน จ.เลย [20 ธ.ค. 2552 , 12:36:55 น.] ( IP = 110.49.113.52 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด