กระทู้ที่ท่านสนใจ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ประเด็นแท่งเงินเดือนใหม่ของข้าราชการมหาวิทยาลัย
สืบเนื่องจาก มติ ครม. เกี่ยวกับแท่งเงินเดือนได้ผ่านออกมาในวันที่ 21 ก.ย.2553 ทำให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคบากร ของ สกอ. ต้องเร่งเชิญประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การปรับโอนตำแหน่งข้าราชการในมหาวิทยาลัยเข้าสู่แท่งเงินเดือนใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยกำหนดวันจัดงานไว้ ดังนี้
• ครั้งแรก ศุกร์ที่ 19 พ.ย. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยเชิญผู้บริหารทั้งหมด 508 คน + ประธาน ปอมท. และ ประธาน ปขมท.
• ครั้งที่ 2 จันทร์ที่ 29 พ.ย. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 896 คน จาก 35 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ กทม. และภาคกลาง
• ครั้งที่ 3 พุธ ที่ 1 ธ.ค. ที่ ม. ขอนแก่น (โดยความร่วมมือกับ สมาชิกของ ปอมท. ในพื้นที่ภาคอีสาน) สกอ. คาดการณ์ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 471 คน จาก 18 มหาวิทยาลัย
• ครั้งที่ 4 ศุกร์ที่ 3 ธ.ค. ที่ ม. เชียงใหม่ (โดยความร่วมมือกับ สมาชิกของ ปอมท. ในพื้นที่ภาคเหนือ) สกอ. คาดการณ์ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 271 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย
• ครั้งที่ 5 อังคาร 7 ธ.ค. ที่หาดใหญ่ โดยความร่วมมือของ ม.สงขลา และ ม. ทักษิณ สกอ. คาดการณ์ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 271 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย

จึงอยากรับทราบข้อคิดเห็น และประเด็นคำถามที่ สกอ. ควรให้คำตอบแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
โดยจะรวบรวมคำถามจากเว็บบอร์ดนี้ไปนำเสนอในที่ประชุมแต่ละครั้ง

โดย เลขาธิการ ปอมท. [16 พ.ย. 2553 , 10:24:52 น.] ( IP = 202.44.39.27 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ โดยมีเจตนารมณ์สำคัญประการหนึ่ง คือ การปรับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน จากเดิมที่ใช้ระบบจำแนกตำแหน่งที่มีมาตรฐานกลาง (ซี) ให้เป็นการจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ซึ่งมีการจำแนกกลุ่มตำแหน่งเป็น ๔ ประเภท (ประเภทบริหาร อำนวยการ วิชาการ และทั่วไป)
หรือกล่าวกันว่า “ยกเลิกซี เปลี่ยนเป็นแท่ง”
รวมทั้งให้มีการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนจากเดิม ซึ่งใช้บัญชีเงินเดือนเดียวกันสำหรับทุกลักษณะงานและเป็นบัญชีแบบขั้น เป็นการแยกบัญชีเงินเดือนพื้นฐานตามประเภทของกลุ่มตำแหน่ง/งาน และเป็นบัญชีเงินเดือนแบบช่วง (ขั้นต่ำ - ขั้นสูง) ซึ่งมีผลกระทบกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้หลักเกณฑ์ ก.พ. โดยอนุโลม
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และควรปรับปรุงการกำหนดระบบตำแหน่ง และประเภทตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะงาน จึงได้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้บัญญัติให้ปรับปรุงระบบตำแหน่งและประเภทตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ การได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่องการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยของรัฐได้รับทราบโดยทั่วกัน
ปอมท. ในฐานะของตัวแทนที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียง ให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรว่าควรมีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องแท่งเงินเดือนใหม่ การปรับสภาพ และผลกระทบให้กับบุคลากร และได้ร่วมกับ สกอ. ในการจัดประชุม 4 ครั้ง ในวันที่
1. จันทร์ 29 พ.ย. 2553 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. พุธ 1 ธ.ค. 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 2553 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. อังคารที่ 7 ธ.ค. 2553 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โดย เลขาธิการ ปอมท. [17 พ.ย. 2553 , 12:43:15 น.] ( IP = 202.44.39.15 : : )

ข้อความ 2

มีข้อสังเกตุว่า การปรับเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือนใหม่นี้ไม่เอื้อประโยชน์อะไรแก่ข้าราชการสายวิชาการนัก เพราะยังคงได้เงินประจำตำแหน่งเท่าเดิม จะประโยชน์จะมีบ้าง ก็เฉพาะพวกที่ใกล้เกษียณที่สามารถขยายเพดานเงินเดือนที่ตนอยู่ขึ้นไปได้ และทำให้มีเงินบำนาญมากขึ้น
ส่วนพวกที่จะได้ประโยชน์จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นสายอาจารย์หรือสายสนับสนุน คือพวกเด็กเส้น ที่ไม่ต้องขยับเงินเดือนขึ้นในระดับแคบๆ ของซี แต่สามารถก้าวกระโดดได้อย่างโลดโผนภายในทางของตน (อาจมีผู้แย้งว่าคนออกแบบเขาเจตนาดี ต้องการส่งเสริมคนดีมีฝีมือ อย่างพวกข้าราชการพันธุ์ใหม่อะไรประเภทนั้น แต่ก็ยากจะให้มองความจริงภายในหน่วยงานของตน ว่าพวกที่ก้าวหน้าดิบดีกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นเพราะมีฝีมือโดดเด่น หรือเพราะเป็นพรรคเป็นพวก มีเส้นมีสายกันแน่)

โดย อาจารย์ไม่ได้ประโยชน์? [17 พ.ย. 2553 , 17:54:41 น.] ( IP = 118.174.55.211 : : )

ข้อความ 3

การปรับแท่งเงินเดือน ขรก. จริงๆ แล้วก็เป็นกระบวนการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบราชการ นอกเหนือไปจากการมี กพร. มาประเมินผลงาน มีการให้โบนัส และล่าสุดนี้ เมื่อรัฐบาลมีมติให้ขึ้นเงินเดือน ขรก. ไปอีก 5% ก็เท่ากับว่า เมษาหน้า ขรก. ทุกคนก็จะได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้า
แต่ ขรก. ในอุดมศึกษาใหม่จะพิเศษหน่อยตรงที่มีการปรับเข้าสู่แท่งเงินเดือนใหม่ หากขั้นเงินเดือนในแงสูงกว่เดิม อาทิเช่น ในแท่งนั้นระบุเงินเดือนขั้นต่ำไว้ (มีแต่ในแท่งบริหาร?) ก็เท่ากับว่า ขรก. นั้นได้ถึง 2 เด้ง คือได้เงินเดือนใหม่ด้วย แล้วยังได้เพิ่มอีก 5% ด้วย ซึ่งหากปรับเข้าแท่งก่อนขึ้น 5% และขั้นเงินเดือนตามรอบปี ก็จะเท่ากับได้มากกว่า % ที่ระบุไว้ในเบื้องต้นเสียอีก เช่น หากคิดว่าเงินเดือนเดือนตุลาเท่ากับ 100% เมื่อเข้าสู่แท่งทำให้เงินเพิ่ม 20% ก็เท่ากับว่าจะต้องคิด 5% จากเงินเดือน 120% หรือเท่ากับ 126% และเมื่อบวกกับการขึ้นขั้นเงินเดือนตามปรกติอีก 3% ก็จะเท่ากับว่าได้ถึง 129.78% ของเงินเดือนเดือนตุลา หรือไม่มีความจำเป็นต้องออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได้ในกรณีอย่างนี้

โดย ขรก. ทุกคนได้ประโยชน์ [18 พ.ย. 2553 , 07:47:27 น.] ( IP = 202.44.39.27 : : )

ข้อความ 4

ความเห็นที่ 2 และที่ 3 ใช้จินตนาการมากไป (แต่ก็สมแล้วที่เป็นผู้คนในแวดวงอุดมศึกษา ที่ชอบพูดกันว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้) แต่ควรไปรับฟังจากปากผู้ที่รู้จริง ซึ่ง สกอง กำลังจะจัดมาบรรยายให้ฟังในการประชุมทั้ง 5 ครั้ง ซึ่งคำตอบก็คงออกมาอย่างที่ กจง ของหลายๆ มหาวิทยาลัยต่างได้รับรู้กันอยู่แล้วว่า การปรับเข้าสู่แท่งเงินเดือนใหม่ครั้งนี้จะไม่ทำให้ใครได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่ นอกจากประโยชน์ในอนาคตเนื่องจากการขยายเพดานเงินเดือน หรือคนที่เงินเดือนตันก่อนเกษียณที่พอมีการคิดย้อนหลังไปถึงวันที่ 21 ก.ย. 2553 แล้วจะทำให้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้อีก และทำให้มีบำนาญเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

ส่วนการขยับไปกินเงินเดือนขั้นต่ำของแท่งเงินเดือนใหม่นั้นอย่าฝันหวานไปเลย เพราะขนาดเงินประจำตำแหน่ง ผศ. 6 หรือ รศ. 7 ที่ควรจะได้ปรับไปเป็น 5,600 และ 9,900 อย่างอัตโนมัติ ก็ยังไม่ได้เลย

อย่างที่บอก หากอย่างรู้เรื่องแท่งเงินเดือนใหม่จริง ๆ ก็ต้องไปฟังจากผู้รู้ซึ่ง สกอ. กำหนดให้มาบรรยายทั้ง 5 ครั้งนั่นแหล่ะ ใครสะดวกจะไปฟังที่ไหนก็เลือกกันเองละกัน

โดย อย่าใช้จินตนาการมากไป [19 พ.ย. 2553 , 18:16:48 น.] ( IP = 125.24.70.243 : : )

ข้อความ 5

การปรับเข้าสู่แท่งเงินเดือนใหม่ของข้ารรชการในอุดมศึกษาจะมีปัญหาข้อยุ่งยากมากเมื่อเทียบกับข้าราชการอื่นๆ เพราะมีความหลากหลายของประเภทตำแหน่งมาก มีทุกสาขาวิชีพแทกย์ เภสัช ทันตะ วิศวะ นักกฎหมาย นักบัญชี ฯลฯ
ขณะที่สายการศึกษาพื้นฐานจะไม่มีความซับซ้อนของตำแหน่งมากเท่า เราน่าจะหาโอกาสมาช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามมา แต่ใครจะช่วยเป็นเจ้าภาพได้ ปอมท. หรือ ปขมท.

โดย ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันแสดงออก [21 พ.ย. 2553 , 16:05:17 น.] ( IP = 180.180.3.2 : : )

ข้อความ 6

รูปแบบที่กระทรวงศึกษา สกอง ตลอดจนมหาวิทยาลัยใช้ในการจัดการกับเรื่องแท่งเงินเดือนนี้สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอำนาจในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี เพราะการตัดสินใจทุกอย่างถูกตัดสินใจมาจากเบื้องบนตลอด พอตัดสินไปแล้วก็สั่งลงมาให้ข้างล่างปฏิบัติตาม เป็นการสั่งงานตามสายบังคับบัญชา เป็นการสื่อสารข้อมูลจากบนลงล่าง (Top-down communication)

มหาวิทยาลัยไม่ควรจะยอมจำนนกับวัฒนธรรมอย่างนี้ ควรเป็นวัฒนธรรมของการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งผู้คนในแวดวงมหาวิทยาลัยต่างก็ล้วนได้ชื่อว่ามีสติปัญญาด้วยกันทั้งนั้น น่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็น รวบรวมเป็นข้อสรุป แนวทางการแก้ปัญหาแล้วนำเสนอผ่านตัวแทนของตนเองกลับไปสู่ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งก็เป็นตัวแทนอยู่กลายๆ แม้จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือสรรหาจากบุคลากรโดยตรง เรียกว่าเป็นการสื่อสารย้อนกลับ (Bottum-Up communication) หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนในมหาวิทยาลัยได้ และจะไปปรับเปลี่ยนวิธีคิดของประชาชนในประเทศไทยได้อย่างไร เราก็จะต้องจมปรักอยู่กับวัฏจักรแห่งความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

โดย เปลี่ยนวิธีคิด [23 พ.ย. 2553 , 10:01:18 น.] ( IP = 202.44.39.27 : : )

ข้อความ 7

ทำไมไม่มีใครช่วยสรุปให้เห็นว่าผลการเปลี่ยนมาใช้แทงเงินเดือนในหมู่ ขรก. กระทรวงอื่นๆ ให้ผลอย่างไรกันบ้าง ในเมื่อขรก. กระทรงอื่นๆ เข้าสู่แท่งล่วงหน้าเราไปตั้งปีกว่าแล้วความจริงถ้าเข้าแท่งทีหลังเขา น่าจะใช้โอกาสศึกษาข้อผิดพลาดของคนอื่นเพื่อนำมาใช้สร้างประโยชน์ แต่นี่ดูเหมือนว่าจะไม่อะไรดีขึ้นสักเท่าไรเลย กลายเป็นการมาอยู่เป็นขรก. ทบวงมหาวิทยาลัยนี่ด้อยโอกาสกว่าพวก สพฐ. เสียอีก เพราะอาจารย์ คศ.1 2 3 เขามีเงินประจำตำแหน่งกัน แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มี พอทำ ผศ. รศ. ศง แ ก็ยังมีเกณฑ์ภาระงานมากำกับอีก

โดย ทำไมไม่สรุปผลการใช้แท่งเงินเดื [25 พ.ย. 2553 , 20:36:52 น.] ( IP = 125.24.66.7 : : )

ข้อความ 8

เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสู้เป็นครูสพฐ.ไม่ได้ เขาได้ปรับเงินเดือน 8%+ขั้น+5% ตั้งแต่ เมษายน 2554 แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยอด 8% เพราะผ้ใหญ่อ้างว่าตอนที่ปรับจากซีเข้าแท่งได้ปรับเงินเดือนมาแล้ว 5-7% รวม 2 ครั้งได้ 10-12% แต่ความเป็นจริงที่ปรากฏ เราได้แค่ 5% เท่านั้น เพราะตอนที่ปรับจากซีเข้าแท่งเงินเดือนเราไม่ได้ปรับ เพียงแต่นำตัวเลขที่เป็นซีออกเท่านั้น ผู้ที่ได้ประโยชน์คือผู้ใหญ่ที่เงินเดือนตันเพราะขยายเพดาน เราเลยสงสัยว่าคุณชินวรณ์พูดได้อย่างไรว่า ที่ไม่ปรับขึ้น 8% ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเหมือนครูสพฐ. เพราะเราเคยได้มาแล้ว ฟังแล้วงง ความจริงคืออะไร ช่วยตอบข้อข้องใจให้เราด้วย

โดย อาจารย์มหาวิยาลัย [24 ส.ค. 2554 , 11:37:42 น.] ( IP = 203.158.231.103 : : )

ข้อความ 9

Just ray ban glasses afterwards bearing abundant advance with Rob, Fusari mailed those songs to Ray Ban Sunglasses On Sale the music ambassador and aswell almanac controlling Vincent Herbert.Cheap Ray Ban Just afterwards belief the tracks, she concluded up getting anon active on his music label,Ray Ban Aviator Sunglasses Streamline Records.

โดย ray ban glasses - [18 ก.พ. 2555 , 15:26:02 น.] ( IP = 117.26.222.229 : : )

ข้อความ 10

Cheap Ray Ban Sunglasses is a prominent brand and highly expensive , there are many imitated versions of these Ray ban frames sunglasses being sold in the Ray ban online store today, although people who like the Ray ban online shopping have an eye for Ray Ban Aviator Sunglasses will surely distinguish the fake ones, it might not be possible for everyone.

โดย Cheap Ray Ban Sunglasses - [12 มี.ค. 2555 , 16:29:17 น.] ( IP = 59.58.151.227 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รูปภาพ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด