View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ตัวอย่างการดำเนินการบริหารจัดการบัญชี และกรอบอัตรากำลังว่าง (มีบางที่ที่ขอใช้บัญชีแล้ว)
ขอความกรุณาปริ้นเก็บรวบรวมไว้ด้วยนะครับ เพื่อความสะดวกของท่านเอง

โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 15:55:07 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

1 สิงหาคม 2551

เรื่อง ขอความร่วมมือ
เรียน คุณ............................ (ลำดับที่...........)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี
2.ตัวอย่างหนังสือการขอใช้บัญชี
3.ตัวอย่างหนังสือสละสิทธิ์
4.กรอบอัตรากำลัง 3 ปี
5.ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์การขอใช้บัญชี
ตามประกาศ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 เฉพาะส่วนที่มีผลการบังคับใช้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 จึงอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
เพื่อเป็นการบริหารจัดการบัญชีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงใคร่ขอร่วมมือมายังท่านประสานงานติดต่อ และติดตามผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่......................ถึง.....................ให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของลำดับที่ท่านรับผิดชอบและให้หาที่ลงบรรจุแต่งตั้งดำเนินการเรื่องการขอใช้บัญชี ตลอดจนติดตาม เก็บรวบรวมหนังสือสละสิทธิ์ของผู้ขึ้นบัญชีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วโดยด่วน ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 30 วัน ให้แจ้งผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าคณะผู้ประสานงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นายธนวัฒน์ บัวระพา โทรศัพท์ 085-9962556
ทั้งนี้ได้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถ และเสียสละเวลาในการติดต่อประสานงาน ติดตาม อันเป็นประโยชน์ต่อบัญชี จีงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่าน หวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านตามเคย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ


(นายธนวัฒน์ บัวระพา)
หัวหน้าคณะผู้ประสานงานบัญชีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3


งานการบริหารบัญชีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3
โทร......ตัวเอง

ใส่ชื่อ.................เบอร์โทรผู้ประสานแต่ละช่วงเพื่อความสะดวกในการติดตาม

โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 15:58:03 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : )

ข้อความ 2

( ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้บัญชี )
วันที่................ เดือน........................ พ.ศ..........................

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การขอใช้บัญชีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3
เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2549 โดยให้ยกเลิกความในท้ายประกาศ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 เฉพาะส่วนของผลการบังคับใช้ ดังนั้นจึงอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
คณะกรรมการผู้ประสานงานบัญชีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่มีกรอบอัตรากำลังในแผนกรอบอัตรากำลัง3ปี ขอใช้บัญชีมายังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-408202 โทรสาร.035-536044 และรายละเอียดที่เว็บกลุ่มเพื่อนบัญชีสุพรรณ หรือเว็บบอร์ดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
คณะกรรมการผู้ประสานงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3
จังหวัดสุพรรณบุรี


งานประชาสัมพันธ์
โทร.......(ตัวเอง).................
(ให้แนบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรีไปด้วย)

โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 15:58:54 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : )

ข้อความ 3

ตัวอย่างหนังสือขอใช้บัญชี

ที่........................................... (ครุฑ) องค์การบริหารส่วนตำบล...................
อำเภอ................จังหวัด......................

วันที่.............เดือน.................พ.ศ........................
เรื่อง ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบลของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุพรรณบุรี
เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามที่ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้บัญชีเพื่อการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบล..........................มีความประสงค์ขอใช้บัญชีของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี ในตำแหน่ง..................................เพื่อบรรจุลงในตำแหน่ง....................................องค์การบริหารส่วนตำบล..................................อำเภอ................................
จังหวัด........................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(.............................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล............

สำนักปลัด อบต.
โทร.....................

โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 15:59:42 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : )

ข้อความ 4

หนังสือสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อเข้ารับราชการ

เขียนที่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่...................เดือน....................พ.ศ...............................

เรื่อง สละสิทธิ์

เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าพเจ้า...................................................................ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่..................
ตำแหน่ง......................................ระดับ.......................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............................
ตำบล...........................................อำเภอ..................................จังหวัด.................................................
มีความประสงค์สละสิทธิ์ในตำแหน่ง.............................................ระดับ...........................................


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(......................................................)


หมายเหตุ ผู้สละสิทธิ์ต้องแนบสำเนาหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 16:00:25 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : )

ข้อความ 5

หน้าที่ความรับผิดชอบติดตามในบัญชีนักวิชาการศึกษา 3

91-92-93-94-95-96-97-98-99 คุณบงกช พรมสาระ 086-7314217
100-101-102-103-104-105 คุณพีรดา มาพิจารณ์ 087-1978606
106-107-108-109-110-111 คุณปัญจมาภร์ ทาเอื้อ 086-9355476
112-113-114-115 คุณปรีดา คงสกุล 086-8355698
116-117-118-119 คุณพรอนันต์ พรมแพง 087-8535576
102-121-122-123-124 คุณนงรัก สุขมะโน 084-0002176
125-126-127-128 คุณพิชิต สุดโต 089-4160723
129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142 คุณอภันตรี เจริญวงษ์ 086-5264473 และ
คุณจารุวรรณ ทองศักดิ์ 080-2175372
143-144-145-146-147-148-149-150-151 คุณรุ่งนภา เมืองคำ 086-1225419
152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162 คุณเจริญลักษณ์ ภูปัญญา 083-3372260
170-171-172-173-174 คุณอนุวัฒน์ ศรีหนองห้าง 089-4011078
175-176-177-178-179-181-181 คุณสายธาร จังอินทร์ 087-9322281
182-183-184-185-186-187-188 คุณพีรดา โพกะชา 086-3032420
189-190-191-192-193-194-195-196-197 คุณนคร จันทรวรรณ 086-1912655
198-199-200-201 คุณลดาวรรณ ชุมจันทร์ 089-8922880
087-0134558
202-203-204-205-206-207-208 คุณสาวิตรี ไชยโย 081-3413829
209-210-211-212-213-214 คุณสำอาง คงนิล 087-2577742
215-216-217-218-219-220-221 คุณธนวัฒน์ บัวระพา 085-9962556
คุณชูเกียรติ ยิ่งยงยุทธ 089-9905677

โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 16:01:07 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : )

ข้อความ 6

222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232- คุณนภัส จันทร์ทอง 086-0569189 +
233-234-235-236 คุณกนิษฐา ลิ้มประเสริฐ 086-1873478
237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249 คุณยุภาพร แสงดารา 089-9294688
250-251-252-253-254-255-256 คุณยุทธพงษ์ เทพชุมพล 085-6330588
257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270 คุณลักขณา จงธรรม์ 084-1797225
271-272-273-274-275-276-277-278-279-280 คุณอารีย์ ช่างประดับ 086-6699081
คุณจรัญ สุภาพันธ์ 083-3397516
คุณตีรณา จังหวัดกลาง 089-5837650
281-341-373 คุณประณยา พลราชม 080-7425447
คุณอุ่นเรือน สว่างจิต 087-4067085
คุณสุภางค์ทิพย์ ธาตุวิลัย 081-3202290
คุณนราธิป กมลลิ้มสกุล 086-7197286
คุณฐิติรัตน์ สุวรรณ 087-0521782
คุณชลทิตย์ สินตา 081-4668947
คุณจิรยุทธ์ เตชะ 080-7557597
คุณอัษฎา ม่วงนาครอง 080-3175228
คุณกนกพรรณ งามขำ 086-0480103

เพื่อเป็นการบริหารจัดการบัญชีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงใคร่ขอร่วมมือมายังท่านประสานงานติดต่อ และติดตามผู้ขึ้นบัญชีลำดับที่ไดัรับมอบหมายให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของลำดับที่ท่านรับผิดชอบและให้หาที่ลงบรรจุแต่งตั้ง ดำเนินการเรื่องการขอใช้บัญชี ตลอดจนติดตาม เก็บรวบรวมหนังสือสละสิทธิ์ของผู้ขึ้นบัญชีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วโดยด่วน ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 30 วัน ให้แจ้งผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าคณะผู้ประสานงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นายธนวัฒน์ บัวระพา โทรศัพท์ 085-9962556
ทั้งนี้ได้เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถ และเสียสละเวลาในการติดต่อประสานงาน ติดตาม อันเป็นประโยชน์ต่อบัญชี จีงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่าน หวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านตามเคย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ


(นายธนวัฒน์ บัวระพา)
หัวหน้าคณะผู้ประสานงานบัญชีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3

(ท่านใดมีความประสงค์ที่จะไม่เป็นผู้ประสานงานกรุณาแจ้งด้วยครับ)

โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 16:03:29 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : )

ข้อความ 7

กรอบอัตรากำลังจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งพัฒนาชุมชน
อบต.คำขวาง อ.วารินฯ อบต.นาเกษม
อบต. ธาตุ อบต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก
อบต.บัวงาม อบต.โพนเมือง
อบต.อ่างศิลา อ.พิบูลย์ อบต.เซเป็ด
อบต.ทรายมูล อบต.บัวงาม
อบต. เขมราฐ อ.เขมราฐ อบต.หนามแท่ง อ.ศรีเชียงใหม่
อบต. หนองนกทา อบต.วาริน
อบต.ศรีสุข อ.เขื่องใน อบต.ลาดควาย
อบต.โนนรัง อบต.โนนสมบูรณ์
อบต. สารภี อ.ตาล อบต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น
อบต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง อบต.โนนสวาง
อบต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น อบต.ไพบูลย์


ตำแหน่งนิติกร
อบต. นาเจริญ อ.เดชอุดม อบต.หนองฮ้าง อ.ม่วงสามสิบ
อบต.บุเปือย อ.น้ำยืน อบต.นาคาย ต.ตาลสุม
อบต.โนนก่อ อ.สิรินธร อบต.คำเขื่อนแก้ว
อบต.ช่องเม็ก อบต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
อบต.ท่าบ่อ
อบต.แมด


กรอบอัตรากำลังจังหวัดอุดรธานี
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ต.โนนสูง
ต.สามพร้าว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ต.โนนสูง
ต.เชียงยืน

ตำแหน่งพัฒนาชุมชน
ต.โนนสูง
ต.หนองขอนกว้าง
ต.นาดี
ต.หนองนาคำ

ตำแหน่งนิติกร
ต.กุดสระ

โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [21 ม.ค. 2552 , 08:59:08 น.] ( IP = 125.26.173.109 : : )

ข้อความ 7

กรอบอัตราว่างตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

อบต.บางเตย ปราจีนบุรี 037-451054 087-21425885
นักวิชาการศึกษา 3 อัตราในจังหวัดลำปาง ติดต่อ 087-4122402 มานพ ดีทองงาม
อบต.ป่าช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140 ติดต่อ 087-1727871 054-401100
อบต.กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ติดต่อคุณเป้ 089-2686186
อบต.แม่วะหลวง 055-577400 จ.ตาก
เทศบาลต.ภูเวียง ขอนแก่น ต้องการ นวก. 2 คน สันทนาการ 1 คน
อบต.บางพลวง ปราจีนบุรี คุณปิ่น จนท.วิเคราะห์ 087-7843480
อบต.คูบางหลวง ปทุมธานี 02-4613254
อบต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ต้องการด่วน
อบต.บ้านดารา อ.พิชัย อุตรดิตย์ 055-496339
อบต.ชำแหละ 032-711065
อบต.ชำฆ้อ ระยอง 086-3791699
อบต.ไม้ฝาด อ.สิเกา ตรัง ต้องการด่วน
อบต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า พังงา 086-0587075
ทต.เขาหินซ้อน 038-599222
อบต.โนนสะอาด อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 044-893908
อบต.ระหาญ อ.จตุรัส ชัยภูมิ 044-890619 044-840578
อบต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน อุดรธานี
อบต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด อุดรธานี
อบจ.สระแก้ว 086-8219522
อบต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง นครสวรรค์ 056-300053
อบต.บ้านแก่ง อ.เมือง นครสวรรค์ 056-362407
อบต.หนองกลด อ.เมือง นครสวรรค์ 056-333099
อบต.บึงเสนา อ.เมือง นครสวรรค์
อบต.วังกวาง อ.น้ำหนาว เพรชบูรณ์
อบต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
อบต.โอโล อ.ภูเขียว ชัยภูมิ ส่งประวัติส่วนตัวไปเลย เขาจะพิจารณา


โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 16:04:06 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : )

ข้อความ 8

อบต.วะตะแบก อ.จตุรัส ชัยภูมิ
อบต.กะฮาด อ.เนินสง่า ชัยภูมิ
อบต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
อบต.คลองนกกระทุง 034-302557
อบต.พรุใน อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา 087-5623103 ด่วน
อบต. อ.น้ำโสม อุดรธานี 085-8696028
อบต.นาเชิงคีรี สุโขทัย 089-0100550
อ.วัดโบถส์ พิษณุโลก 081-9613110
ตำบลท่านา อ.กะปง พังงา 089-6487692 076-4991134 ต่อ 11
อบต.ดินแดง 081-0882992
อบต.เขาเขน อ.ปรายพระยา กระบี่ 075-618035 ต่อ 102
อบต.คำม่วง ขอนแก่น 084-3358044
อบต.ฮอด อบต.พร้าว อบต.สันป่าตอง 3ที่ ติดต่อ 087-0457238
ทต.วังหิน ลำพูน 080-1254260
อบต.ห้วยโจท สระแก้ว 037-246037
อบต.เวียงแหง เชียงใหม่ 053-476191
ทต.บางระกำ พิษณุโลก 055-371240 ต่อ 116
อบต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-485340
อบต.ห้วยเหนือ สุราษฎร์ธานี
อบต.หนองนา หนองคายโดย ธนวัฒน์ บัวระพา [21 ม.ค. 2552 , 09:01:54 น.] ( IP = 125.26.173.109 : : )

ข้อความ 9

รายละเอียดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(3-5หรือ6ว)ที่มีตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (49-51)

จังหวัดแพร่
อ.เมือง
อบต.นาจักร อบต.เมืองหม้อ อบต.ท่าข้าม อบต.แม่คำมี อบต.ป่าแดง อบต. กาญจนา
อ.สอง
อบต.เตาปูน อบต.ห้วยหม้าย อบต.บ้านกลาง อบต.หัวเมือง อบต.สะเอียบ
อบต.ร่องฟอง
อ.สูงเม่น
อบต.บ้านปง อบต.บ้านกาศ อบต.บ้านเหล่า อบต.บ้านกลาง อบต.ดอนมูล อบต.หัวฝาย อบต.น้ำชำ อบต.เวียงทอง
อ.ลอง
อบต.บ้านปิน อบต.ห้วยอ้อ อบต.ต้าผาหมอก อบต.ทุ่งแล้ง อบต.เวียงต้า อบต.บ่อเหล็กลอง
อ.ร้องกวาง
อบต.แม่ยางฮ้อ อบต.ห้วยโรง อบต.แม่ทราย อบต.ไผ่โทน อบต.บ้านเวียง
อบต.ร้องกวาง อบต.แม่ยางตาล อบต.แม่ยางร้อง อบต.น้ำเลา
อ.วังชิ้น
อบต.นาพูน อบต.สรอย อบต.แม่พุง อบต.แม่ป้าก
อ.เด่นชัย
อบต.ห้วยไร่ อบต.แม่จั๊วะ อบต.เด่นชัย
อ.หนองม่วงไข่
อบต.วังหลวง อบต.ตำหนักธรรม อบต.แม่คำมี

จังหวัดเลย
อ.นาด้วง
ทต.นาด้วง
อ.เอราวัณ
อบต.ทรัพย์ไพวัลย์
อ.วังสะพุง
อบต.วังสะพุง อบต.ผาบึ้ง ทต.วังสะพุง
อ.เมือง
อบต.เมือง อบต.กกดู่ ทต.น้ำสวย
อ.ภูหลวง
อบต.เลยวังไสย์ อบต.ภูหอ
อ.ปากชม
อบต.เชียงกลม อบต.ห้วยพิชัย
อบต.ภูเรือ
อบต.ท่าศาลา อบต.สานตม ทต.ภูเรือ
อ.นาแห้ว
อบต.นามาลา
อ.ด่านซ้าย
อบต.กกสะทอน อบต.อิปุ่ม อบต.ด่านซ้าย อบต.ปากหมัน อบต.โพนสูง อบต.นาหอ
อบต.บ้านเพิ่ม อบต.โนนป่าซาง
อ.หนองหิน
อบต.ตาดข่า
อ.เชียงคาน
อบต.เชียงคาน อบต.ธาตุ อบต.บุฮม ทต.เชียงคาน อบต.นาซ่าว อบต.หาดทรายขาว
ทต.เขาแก้ว


ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ค้นในเว็บ ตำบลไทยดอทคอมโดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 16:04:51 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : )

ข้อความ 9

1.เทศบาลตำบลภูเวียง จ.ขอนแก่ง 043-291447
2.อบต.บ้านดารา จ.อุตรดิตส์ 055-496339
3.อบต.โนนสะอาด จ.ชัยภูมิ 044-893908
4.อบต.ระหาญ จ.ชัยภูมิ 044-840578
5.อบต.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 042-268114
6.อบต.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 042-392080
7.อบต.โคกสะอาด จ.ชัยภูมิ 044-810152,881298
8.อบต.โอโล จ.ชัยภูมิ 044-844069,861825
.อบต.โอโล จ.ชัยภูมิ 044-844069,861825
9.อบต.วะตะแบก จ.ชัยภูมิ 044-587063
10.อบต.กะฮาด จ.ชัยภูมิ 044-810557,824027
11.อบต.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ 044-866141
12.อบต.น้ำโสม จ.อุดรธานี 085-8696028
13.อบต.คำม่วง จ.ขอนแก่น 084-3358044
14 อบต.ห้วยโจท สระแก้ว 037-246037

โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 16:05:27 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : )

ข้อความ 10

1. อบต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี (056-591357)
2. อบต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (032-820103,820104,82012
3. อบต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ (032-68918
4. อบต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ (032-558109)
5. อบต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ (032-544125)
6. อบต.ดอนยายหนู่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ (032-821108-9)
7. อบต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ (032-554056)
8. อบต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ (032-557189)
9. อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ (032-548213)
10. อบต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ (032-60920
11. อบต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ (032-57124
12. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ (032-826770)
13. อบต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา (038-509137) (085-4362280)โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [21 ม.ค. 2552 , 09:08:41 น.] ( IP = 125.26.173.109 : : )

ข้อความ 12

1. อบต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี (056-591357)
2. อบต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (032-820103,820104,82012
3. อบต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ (032-68918
4. อบต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ (032-558109)
5. อบต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ (032-544125)
6. อบต.ดอนยายหนู่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ (032-821108-9)
7. อบต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ (032-554056)
8. อบต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ (032-557189)
9. อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ (032-548213)
10. อบต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ (032-60920
11. อบต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ (032-57124
12. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ (032-826770)
13. อบต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา (038-509137) (085-4362280)โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [21 ม.ค. 2552 , 09:09:41 น.] ( IP = 125.26.173.109 : : )

ข้อความ 13

ตำแหน่งตาม อปท.ต่าง ๆ ที่ยังมีกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
1. อบต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น (084 - 3358044)
2. อบต.ฮอด, อบต.พร้าว, อบต.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (087 - 045723
3. เทศบาลตำบลวังดิน จ.ลำพูน (080 - 1254260)
4. อบต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม (034 - 302557)
5. อบต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (044 - 810152,88129
6. อบต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (044 - 844069,861823,844744)
7. อบต.วะตะแบก อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ (044 - 587063)
8. อบต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ (044 - 810557,824027)
9. อบต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ (044 - 866141)
10. อบต.โป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร (042 - 699236)
11. อบต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร (042 - 69409


โดย ธนวัฒน์ บัวระพา [19 ก.พ. 2552 , 16:06:17 น.] ( IP = 125.26.175.186 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด