Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ติวสอบ.สังคม
พระรัตนตรัย
พระพุทธเจ้า คือ พระศาสดาของพระพุทธศาสนา เป็นผู้รู้ตรัสรู้อริยสัจธรรมด้วยพระองค์เอง ทรงสั่งสอน เผนแพร่ธรรมมะให้มนุษย์ได้รู้ได้เห็นความจริงของชีวิต พระพุทธองค์ทรงมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
- พระปัญญาคุณ เป็นผู้รู้ตรัสเอง เป็นผู้รู้แจ้งและเป็นผู้ตื่นตัว
- พระบริสุทธิคุณ เป็นผู้บริสุทธ์ ปราศจากกิเลส พร้อมด้วยความรู้และการกระทำ
- พระกรุณาธิคุณ เป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยมเพราะต้องการให้พ้นความทุกข์
พระธรรม คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและแสดงหรือบัญญัติไว้เป็นข้อคำสั่งสอน เพื่อให้พุทธบริษัทไดยึดถือและเป็นหลักปฏิบัตินำชีวิตไปสู่ความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
คุณของพระธรรม
- เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีแล้ว
- เป็นสิ่งที่เป็นจริงตลอดเวลา
- เห็นได้ด้วยตนเอง
- ควรน้อมเข้ามาสู่ตน
- ผู้ฉลาดจะรู้ได้เฉพาะตน
พระสงฆ์ คือ หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผูปฏิบัติธรรวและเผยแพร่ธรรมแก่มวลมนุษย์สืบต่อกันมา พระสงฆ์ได้ชื่อว่ามีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นผู้ปฏิบัติดี
- เป็นผู้ปฏิบัติตรง
- เป็นผู้ปฏิบัติชอบ
- เป็นผู้ปฏิบัติถูกทางควรแก่การคำนับ
- เป็นผู้ปฏิบัติถูกทางควรแก่การต้อนรับ
- เป็นผู้ปฏิบัติถูกทางควรแก่การทำบุญ
- เป็นผู้ปฏิบัติถูกทางควรแก่การกราบไหว้
- เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม
<<คุณของพระสงฆ์แปลภาษาบาลีเองนะ>>

โดย สังคม - -" (Gate**) ดูรายละเอียดสมาชิกคนนี้ [22 ก.พ. 2548 , 15:44:15 น.] ( IP = 203.150.217.116 : : 203.113.39.8 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

Reply No. 1

ภูมิศาสตร์ คือ วิชาที่กล่าวถึงลักษณะของพื้นที่บนผิวโลกที่มนุษย์ได้อยู่อาศัย เป็นลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการทำมาหากิน การปกครองของมนุษย์ รวมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งต่างๆของโลกที่เป็นสิ่งแวดล้อม การอธิบายแหล่งที่ตั้ง การกระจายขอบเขต การกระจายของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่บนพื้นโลกให้เหมาะสม
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา สามารถมองเห็น จับต้อง หรือสัมผัสได้ มีความสำคุญต่อความเป็นอยู่ของชีวิตเป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีปรากฏอยู่บนพื้นผิวโก ได้แก่ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ำ ป่าไม้ อากา ซึ่งเราควรเรียนรู้ถึงความสำคัญ ชนิด ประโยชน์ ตอดจนการรู้จักใช้แะการดูแรักษา สิ่งแวด้อมทางกายภาพที่ควรรู้จักมีดังนี้
- ภูมิดารา หมายถึง ดวงอาทิตย์ ดวงจันท์ ซึ่งเป็นดาวที่มีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์ต่อการเป็นอยู่อย่างยิ่ง (มันจะโยงไปวิทย์นะคิดว่าคงออกสอบของวิทย์ด้วยอะ)
ดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่างและความร้อน ซึ่งเป็นพลังงานที่สำคัญแก่โลก ถ้าหากไม่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลก พลังงานนี้มีโดยธรรมชาติ ไม่ต้องมีการซื้อหาหรือจัดทำ แต่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆบนพื้นโลก เช่น สภาพลมฟ้าอากาศ การเกิดลมและฝน ฤดูกาล ป่าไม้ประเภทต่างๆ
ดวงจันทร์ เป็นดาวเคราห์ที่โคจรรอบโลก ได้รับแสงสว่างจากด้วงอาทิตยย์แล้วสะท้อนแสงกลับมายังโลก ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดน้ำในแหล่งน้ำบนพื้นผิวโลกจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง

โดย >> (Gate**) ดูรายละเอียดสมาชิกคนนี้ [23 ก.พ. 2548 , 12:48:12 น.] ( IP = 203.150.217.116 : : 203.113.39.9 )

Reply No. 2

- ภูมิธรณี หมายถึง ส่วนของพื้นผิวโลกที่เป็นหิน และแร่ธาตุ(วิทย์อีกแล้ว เราจะลงแบบย่อไปละกัน แล้วเดี๋ยวค่อยไปลงของวิทย์เสริม)
หิน เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกที่มีลักษณะแข็ง ในหินประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ เมื่อหินแตกละเอียดกลายเป็นทราย เมื่อปนกับซากพืชซากสัตว์ก็จะกลายเป็นดิน
แร่ธาตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้อหิน
ปัญหาที่เกิดจากการใช้แร่ธาตุ
- ใช้แร่เชื้อเพลิงอย่างฟุ่มเฟือย จึงทำให้สิ่นเปลืองค่าใช่จ่าย และอาจทำให้เกิดการขาดแคลนได้
- การทำเหมืองแร่ อาจทำฝห้แหล่งน้ำใกล้เคียงเสื่อมสภาพ เพราะการชะล้างของเหมืองทำให้มีสารโลหะปนเปื้อนในน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อการนำไปใช้
- การขุดแแหล่งแร่ ทำให้หน้าดินเสื่อมสภาพ เพราะเป็นการทำลายหิวของหน้าดิน ทำให้หน้าดินในบริเวณนั้นไม่มีความอุดมสมบูรณ์
- ภูมิปฐพี หมายถึง ส่วนของผิวโลกที่เป็นดิน
ดิน คือ หินที่แตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆ มีซากพืชซากสัตว์เจือปนอยู่
ปัญหาที่เกิดจากดิน
- สภาพดินเสื่อมโทรม ทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากการทำลายหน้าดิน
- ดินถูกใช้ในการเกษตรมานาน ไม่มีการปรับปรุงดิน ทำให้ดินเค็ม ดินเป็นกรด
- การใช้ดินผิดประเภท เช่น ที่ที่ใช้ทำนากลับไปปลูกพืชไร่ ทำการประมง หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นการชะล้างหน้าดินอย่างรุงแรง
- การตัวไม้ทำลายป่า ทำให้ดินถูกกัดเซาะจากน้ำ เพราะไม้มีต้นไม้คอยดูดซับน้ำไว้
- การทำเหมืองแร่ ซึ่งต้องขุดหน้าดิน ทำให้หน้าดินถูกกัดเซาะได้ง่ายเช่นกัน

โดย >> (Gate**) ดูรายละเอียดสมาชิกคนนี้ [23 ก.พ. 2548 , 12:48:58 น.] ( IP = 203.150.217.116 : : 203.113.39.9 )

Reply No. 3

- ภูมิอุทก หมายถึง ส่วนของผิวโลกที่เป็นแหล่งน้ำ
ปัญหาที่เกิดจากน้ำ
- แหล่งน้ำมีความสกปรก มีสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำ เพราะความมักง่ายของมนุษย์
- เศษขยะ เศษใบไม้ ทำให้แหล่งน้ำมีความตื้นเขิน น้ำไม่ไหลเวียน ก็ทำให้น้ำเน่าเหม็น
- มีสารพิษต่างๆไหลลงสู่แม่น้ำ บ้างจากโรงงาน บ้างจากไร่สวน
- การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ดินขาดความชุ่มชื้นของน้ำ น้ำในแหล่งน้ำแห้งขอด ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ
- ภูมิพฤกษ์ หมายถึง ส่วนของพื้นโลกที่มีพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ หรือที่เรียกว่าป่าไม้ ป่าไม้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
- ป่าไม้ไม่ผลัดใบ หรือป่าไม้ที่มีสีเขียวตลอดทั้งปี แบ่งเป็น 4 พวก คือ
- ป่าดงดิบ เป็นป่าที่ขึ้นบริเวณที่มีความชื้นสูง มีทั่วไปในประทศไทย แต่มีมากที่สุดในภาคใต้และภาคตะวันออก
- ป่าดิบเขา เป็นป่าที่ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ (บริเวณที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1000 เมตรขึ้นไป) ไม้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม้สกุลไม้ก่อ ไม้กำยาน จำปีป่า และอื่นๆ
- ป่าชายเลน ป่าเลนน้ำเค็ม ป่าโกงกาง มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั่วไป ในดินที่เป็นเลนไม้สำคัญคือ ไม้สกุลโกงกาง แสม ลำพู
- ป่าสนเขา มีมากในภาคเหนือ แต่มีปนิมาณน้อยกว่าป่าดิบเขา (บริเวณที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 700 เมตรขึ้นไป) ไม้มีค่าประเภทสน 2 ใบ และสน 3 ใบ เต็ง รัง เหียง พลวง
- ป่าไม้ผลัดใบ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
- ป่าเบญจพรรณ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาก เป็นแหล่งกำเนิดไม้สัก ไม้มีราคาของไทย (บริเวณเหนือน้ำทะเลไม่เกิน 1000 เมตร)
- ป่าแดง ป่าโคด หรือป่าแพะ ขึ้นในเขตแห้งแล้ง มีพื้นที่กว้างขวางในภาคอีสาน

โดย >> (Gate**) ดูรายละเอียดสมาชิกคนนี้ [23 ก.พ. 2548 , 12:49:24 น.] ( IP = 203.150.217.116 : : 203.113.39.9 )

Reply No. 4

- ภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะของลมห้าอากาศที่เกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ การหมุนรอบตัวเองของโลก และการโคจรรอบดวงอาทิตย์ เขตอากาศบนพื้นผิวโลกจะแบ่งออดเป็น 5 เขต คือ
- เขตร้อน คือ บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 23 เศษ 1 ส่วน 2 องศาเหนือ กับ เส้นละติจูด 23 เศษ 1 ส่วน 2 องศาใต้ (โทษทีเผอิญทำเศษส่วนไม่เป็น) มีอากาศค่อยข้างร้อง บางแห่งมีลักษณะร้อนชื้น เพราะมีฝนตกชุก บางแห่งฝนตกน้อยมาก ก็จะเป็นในลักษณะ ร้อนแห้งแล้ง
- เขตอบอุ่นเหนือ คือ บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นละติจูด 23 เศษ 1 ส่วน 2 องศาเหนือ กับ เส้นละติจูดที่ 66 เศษ 1 ส่วน 2 องศาเหนือ
- เขตอบอุ่นใต้ คือ บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นละติจูที่ 23 เศษ 1 ส่วน 2 องศาใต้ กับ เส้นละติจูดที่ 66 เศษ 1 ส่วน 2 องศาใต้
- เขตหนาวเหนือ คือ บริเวณที่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 66 เศษ 1 ส่วน 2 องศาเหนือ กับ ขั้วโลกเหนือ (90องศาเหนือ)
- เขตหนาวใต้ คือ บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 66 เศษ 1 ส่วน 2 องศาใต้ กับ ขั้วโลกใต้ (90องศาใต้)

โดย >> (Gate**) ดูรายละเอียดสมาชิกคนนี้ [23 ก.พ. 2548 , 12:49:45 น.] ( IP = 203.150.217.116 : : 203.113.39.9 )

Reply No. 5

แผนที่ คือ แบบเขียนย่อ เพื่อจำลองลักษณะทั้งทางธรรมชาติ และสิ่งประดิษฐ์บนพื้นโลก (ชนิดของแผนที่อ่านในชีทนะจะรู้เรื่องกว่าหนังสือเรามันอะไรก็ไม่รู้)
ส่วนประกอบของแผนที่
- มาตราส่วน คือ อัตราการเปรียบเทียบระยะทางในแผนที่กับระยะทางจริงบนพื้นผิวโลก
- ทิศทาง ในแผนที่จะบอกทิศทางที่ให้เข้าใจตรงกัน คือ เมื่อเราดูแผนที่ทางขวามือ หมายถึงทิศตะวันออก ซ้ายมือ หมายถึงทิศตะวันตก ด้านบนของแผนที่ คือทิศเหนือ ด้านล่างของแผนที่ คือทิศใต้
- สัญลักษณ์ในแผนที่ คือ เครื่องหมายต่างๆที่กำหนดขึ้นเพื่อแสดงเป็นความหมายในแผนที่ ในแผนที่บางอันอาจใช้เป็นสีแทนสัญลักษณ์ก็ได้ (เพิ่มเติมนะถ้าเป็นสัญลักษณ์รูปดาว คือยอดเขา แล้วก็ถ้าเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วแรเงาข้างใน คือแหล่งที่มีแร่ดีบุก)
- พิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ การหาตำแหน่งที่ตั้งของบริเวณหรือสถานที่บนแผนที่
- เส้นละติจูด (เส้นรุ้ง) เส้นละติจูดที่ยาวที่สุดคือเส้นศูนย์สูตร (อิเควเตอร์)
- เส้นลองติจูด (เส้นแวง) เส้นลองติจูดเส้ยแรกคือ เส้นเมอริเดียน

โดย >> (Gate**) ดูรายละเอียดสมาชิกคนนี้ [23 ก.พ. 2548 , 12:50:07 น.] ( IP = 203.150.217.116 : : 203.113.39.9 )

Reply No. 6

โบสถ์ต่างกับวิหารอย่างไร โบสถ์มีใบเสมาล้อมรอบ วิหารไม่มี
บริเวณวัดจะมีศาลาเอนกประสงค์เรียว่า ศาลาการเปรียญ
พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้เรียกว่า เอหิภิขุอุปสัมปทา
ปัจจุบัน พระสงฆ์อยู่ในประเภทใด สมมติสงฆ์
การเข้าพบพระสงฆ์ควรแสดงความเคารพอย่างไร กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
เมื่อเรียนหลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
วันธรรมสวนะ คือ วันพระ (ควรทำบุญตักบาตร รักษาศีล)
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา รวมเรียกว่า พุทธบริษัท 4
เวลานั่งฟังพระสวดควรทำอย่างไร นั่งพับเพียบ สำรวมกาย พนมมือไหว้
พระปัญญาคุณ พระกรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ เป็นคุณของ พระรัตนตรัย
วันใดที่เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ วันอาสาฬหบูชา
ศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
กิเลสที่สำคัญมีอะไรบ้าง โลภะ โมหะ โทสะ
วิชาจารณสัมปันโน คือ เพรียบพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติอันดีงาม
เหตุใดพื้นที่คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ถึงแคบที่สุด มีเทือกเขาตะนาวศรีขนาบกับทะเลจีนใต้
บริเวณรอยต่อของทั้ง 3 ประเทศ (ไทย กัมพูชา ลาว) เรียกว่า สามเหลี่ยมมรกต
พรมแดนไทยกับมาเลเซียทางด้านจังหวัดสตูลที่ลักษณะพิเศษคือ มีกำแพงคอนกรีตกั้น
สะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทร์ คือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
พิกัดภูมิศาสตร์ของไทย คือ ละติจูด 5-20 เหนือ ลองติจูด 97-105 ตะวันออก
แนวพรมแดนที่สั้นที่สุดและมีปัญหามากที่สุด คือ แนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย
4 จังหวัดภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้าง ยะลา สตูล สงขลา นราธิวาส
ทุ่งกุลาร้องไห้ครอบคลุมกี่จังหวัด อะไรบ้าง 5 จังหวัด ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ยโสธร
อะไรทำให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทุกคนต้องตระหนักถึงคุณค่าของทรพยากร,รัฐบาลต้องมีมาตรการลงโทษผู้ทำลายทรพยากร

โดย Agara [23 ก.พ. 2548 , 22:31:03 น.] ( IP = 61.90.91.137 : : )

Reply No. 7

เมืองแห่งรถม้า ลำปาง
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
พระพุทธโสธร ยโสธร
พระบาทจำลอง สระบุรี
ปราสาทเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินพิมาย บุรีรัมย์
พระตำหนัดภูพานราชนิเวศน์ สกลนคร
พระบรมธาตุไชยา สุราษฏร์ธานี
เจดีย์ที่สูงที่สุด นครปฐม
จังหวัดที่อยู่ตะวันออกสุดของไทย คือ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของไทย คือ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
จังหวัดที่อยู่ใต้สุดของไทย คือ อ.เบตรง จ.ยะลา
จังหวัดที่อยู่ตะวันตกสุดของไทย คือ อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน
พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ เชียงใหม่ ณ ดอยสุเทพ
บึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ คว้านพะเยา จ.พะเยา
แม่น้ำปิง วัง ยม น่านเกิดจากภูเขาอะไร ขุนตาล,ผีปันน้ำ
แม่น้ำรวก แม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำสาย ไหลลงสู่แม่น้ำ แม่น้ำโขง ประเทศลาว
แม่น้ำปลาย แม่น้ำขุนยวม ไหลลงสู่แม่น้ำ แม่น้ำสาละวิน ประเทศลาว
แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน ไหลลงสู่แม่น้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ อ.ปากน้ำโพธิ์
สบรวก คือ สามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ที่แม่น้ำรวกกับแม่น้ำโขงไหลมาเจอกัน
ดินตะพักลำน้ำ คือ ดินที่น้ำท่วมไม่ถึง
จังหวัดที่พบถ่านหินลิกไนต์มากที่สุด คือ ลำปาง

โดย Agara [23 ก.พ. 2548 , 22:31:23 น.] ( IP = 61.90.91.137 : : )

Reply No. 8

จังหวัดที่พบแร่ธาตุฟลูออไรด์มากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน
จังหวัดใดที่มีบ่อน้ำมันปิโตรเลียมครั้งแรก จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง
ดินขาวใช้ทำอะไร และพบมากที่จังหวัดใด ทำเครื่องเซรามิค จ.ลำปาง
ทังสเตนใช้ทำอะไร และพบมากที่จังหวัดใด ใช้ทำไส้หลอดไฟ พบมากในจังหวัดลำปาง,เชียงใหม่
ภาคกลางแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ที่ราบภาคกลางตอนบน ที่ราบภาคกลางตอนล่าง
บึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางอยู่ที่ใด บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรค์
แม่น้ำ 4 สายที่นำดินตะกอนมาสู่ที่ราบภาคกลางตอนล่างคือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำแม่กลอง
ภาคกลางมีชายทะเลอยู่ที่ใด บางขุนเทียน
ภากกลางมีที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอยู่ที่จังหวัดใด สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขื่อนที่ยาวที่สุด เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนที่เก็บน้ำได้มากที่สุด เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุด เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุด เขื่อนภูมิพล
ในบริเวณภาคตะวันตก มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนที่สำคัญคือ อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
บึงน้ำจืดของภาคอีสานคือ บึงหนองหาน จ.สกลนคร
วัฒนธรรมทางจิต คือ ค่านิยม ทัศนคติ ประเพณี ความเชื่อ
เทือกเขาที่แบ่งภาคอีสานออกเป็น 2 ฝั่ง คือ เทือกเขาภูพาน แบ่งระหว่างจ.โคราช กับจ.สกลนคร

โดย Agara [23 ก.พ. 2548 , 22:31:40 น.] ( IP = 61.90.91.137 : : )

Reply No. 9

พุทธศาสนา***
1 เขตที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระสงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ
ตอบ วิสุงคสีมา
2 วัดในประเทศไทย มี 2 ประเภทคือ
ตอบ 1 อารามหลวง >> วัดหลวง<<
2 วัดราษฏร์
3 สถานทีสำหรับพระสงฆ์ประชุมธรรมสังขกรรมเรียกว่า
ตอบ อุโบสถ
4 ลักษณะวิหารเเตกต่างกับอุโบสถ
ตอบ โบสถ์มีใบสีมา ล้อมรอบ แต่วิหารไม่มี
5 สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่กับโบสถ์ของวัดราษฏร์เรียกว่า
ตอบ วิหาร
6 ศาสาเอนกประสงค์ของแต่ละวัดเรียกว่า
ตอบ ศาลาการเปรียญ
7 สถานที่ใช้เป็นที่เล่าเรียนของนักธรรมเเละภาษาบาลีของพระสงฆ์มีชื่อว่า
ตอบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
8 พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า มี 2 ประเภทคือ
ตอบ 1 สมมติสงฆ์ 2 อริยสงฆ์
9 พระสงฆที่เป็นองค์ประธานในการอุปสมบทเรียกว่า
ตอบ พระอุปัชฌาย์
10 เมื่อนร.ไปที่วัดจะช่วยบำรุงวัดเเละรักษาวัดให้สะอาดสวยงามได้โดย
ตอบ ไม่ทิ้งขยะ ไม่นำสุนัข+เเมว ไปปล่อย ไม่ขีดเขียน
11 พระรัตนตรัย คืออะรัย
ตอบ เเก้ว 3 ประการคือพระพุด พระธรรม พระสงฆ์
12 คุณความดี ประจำองค์พระพุทธเจ้ามี 3 ข้ออะรัยบ้าง
ตอบ 1 พระวิสุทธฺคุณ 2 พระปัญญาคุณ 3 พระมหากรุณาธิคุณ
13 กิเลส ที่สำคัญได้แก่อะรัยบ้าง
ตอบ โลภ โกรธ หลง
14 พระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าคนเเรกคือใคร
ตอบ วิสวามิตร
15 " วิชชา จรนสัมปัณโณ " คืออะไร
ตอบ พร้อมด้วยความรุ้ เเละความประพฤติอันดีงาม
16 " โอปนยิโก " หมายถึงอะไร
ตอบ พระธรรมเป็นสิ่งดีงาม
17 คำว่าผู้ชนะกิเลส ได้แก่อะรัยบ้าง
ตอบ อรหัง
18 สัมมา สัมพุธโธ หมายถึงอะไร
ตอบ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
19 วันที่มีพระรัตนตรัย ครบคือวันสำคัญวันใด
ตอบ วันอาสาละหบูชา
20 วันสำคันวันใดที่ถือเปนวันของพระพุทธเจ้า???
ตอบ วันวิสาขบูชา

เอาเนื้อหาป่ะ เดี่ยวพิมให้ เอาแบบฝึกหัดไปก่อนละกาน ***โดย FnM - - - > > >TtP (fomostz) ดูรายละเอียดสมาชิกคนนี้ [24 ก.พ. 2548 , 00:36:19 น.] ( IP = 61.91.122.93 : : )

Reply No. 10

แต้งหลาย เยอะมากๆอะ

โดย Ma >> 5 [24 ก.พ. 2548 , 11:23:19 น.] ( IP = 202.183.139.133 : : )
[ 1 ] [ 2 ]
กลับไปหน้าเว็บบอร์ด