View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


"ประกาศรายชื่อน้องๆที่ได้เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่หมอศิริราช ปี 2545"*****
รายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ เส้นทางสู่หมอศิริราช ปี 2545 “

โรงเรียนระยองวิทยาคม
น.ส.วิมลมาศ อยู่ยรรยง
น.ส.ชาลิณี นิยมแย้ม
นายวีระ ลุภิญโญ
นายสุทิน ลำดับชั้น


โรงเรียนทิวไผ่งาม
นายภูมิ พฤกษาเมธานันท์
น.ส.กวิตา ตรีเมธา

โรงเรียนทวีธาภิเศก
นายฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์
นายภัทรพงศ์ ลาภจารุพงศ์
นายธีรวัฒน์ เอื้อวิริยะวิทย์


โรงเรียนอัสสัมชัณคอนแวนต์
น.ส.มาริสา โรจนสิงห์สวัสดิ์
น.ส.อาดารัตน์ ทรัพย์วิทยาภัณฑ์


โรงเรียนอัสสัมชัญ
นายจรัสพงศ์ มโหฬารกิจ
นายลักษมันต์ ธรรมลิขิตกุล
นายสกลวัฒน์ มงคลรัตนากูล

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
นายหริชา เตียวอิศเรศ
นายกรกฤษณ์ บุญราช
นายทวีโชติ อุทัยนฤมล

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
น.ส.พรปวีณ์ ธรรมศิริ


โรงเรียนสตริวิทยา
น.ส.สุชนา คุณุรัตน์
น.ส.อิสรา ธีระเกียรติกำจร
น.ส.อุษา ศิริคุม
น.ส.พรเพ็ญ ประสารชัยมนตรี
น.ส.กิตติมา อรุณสิงครัตน์
น.ส.หนึ่งฤทัย ยะปะนันท์
น.ส.พิชยา บุญญะพานิชสกุล


โรงเรียนสตรีวิทยา2
น.ส.สิริพิมพ์ ตั้งสัจจะธรรม
น.ส.ภัสสร ธรรมอักษร
น.ส.นัฐกานต์ ขจรไตรเดช
น.ส.ศุภลักษณ์ สุขะกูล

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
น.ส.ศิรพันธุ์ ทัศนสุวรรณ
น.ส.สิริวรรณ เกียรติจรุงพร


โรงเรียนราชวินิตมัธยม
น.ส.สุชีรา วีระพงษ์สุชาติ


โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
น.ส.ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
น.ส.ชลิตา ศรีวงศ์มณีรัตน์
น.ส.จิรภา รมณียจิตโต
นายกัลป์ เหล่าอรรถปรีชา
น.ส.อัญรัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์

โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
นายณรงค์ จงอร่ามเรือง
น.ส.ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ
น.ส.ฉัฐสุรีย์ ศรีภมร
นายทศพล แซ่เฮ้ง


โรงเรียนเบญจมราชาลัย
น.ส.นพีพัฒน์ วรวัฒน์พาณิชย์
น.ส.ธนัชพร นุตมากุล
น.ส.ศจีรัตน์ ลีลาพงศ์ฤทธิ์


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นายวิศวะ สุขมหันต์
นายณัฐวุฒิ ชนะฤทธิชัย
นายศรีธนัญ เอี่ยมจั่น
นายพรชัย แม้นธนาวงศ์สิน

โรงเรียนเทพศิรินทร์
นายวรวุฒิ กียปัจจ์
นายอดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ
นายธนกร ปัญสุวรรณวงศ์


โรงเรียนโยธินบูรณะ
นายปุณยวีร์ ศรีสุชาต


โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
น.ส.พัชรา ธนุสุทธิยาภรณ์
น.ส.ศรัญญา บุพพาจารย์ธรรม


โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
นายอริยะ ไชยสวัสดิ์


โรงเรียนราชินีบน
น.ส.สุชามาศ วรรณภาพร
น.ส.ปาลิดา เอภัคตานนท์
น.ส.จารุพรรณ บุญสิริ
น.ส.กรรณิกา หาญสวัสดิ์
น.ส.นิษากุล อริยกิจสกุล
น.ส.อารยา งามเชิดตระกูล


โรงเรียนราชินี
น.ส.พัธรวี สินวัฒนาพานิช
น.ส.ณิชยา ตรงยางกูร


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น.ส.จิตต์สิรินทร์ จำปาขาว
นายปริญญา สมัครการไถ
น.ส.สิริกาญจน์ สุระวรรณวิจิตร
น.ส.สุมิตรา จันทร์เพ็ง
น.ส.อาภากร ซึงถาวร
น.ส.ปิยลักษณ์ วิโรจน์สกุล
น.ส.มนัญญา ศรีแสง
น.ส.สุธัชชา เรืองเวส
นายพีรวัชร์ เอมประเสริฐสุข
น.ส.รักษินา มีเสถียร
น.ส.ฑิตตา เบญจาทิกุล
น.ส.พรธีรา เศรษฐเลาห์
น.ส.ญาณิณ ชัยศุภมงคลลาภ
น.ส.สิริภัทร ภัทโรดม
น.ส.ชลัยรัชฏ์ สุขอวยชัย
น.ส.นิธิอำไพ นฤทุกข์
น.ส.จิรพรรณ อันประเสริฐพร
น.ส.อรอุมา พัธ์อภิวัฒน์
น.ส.ธัญสมร จันทรวิวัฒน์
น.ส.เป็นเลิศ ธงทอง
น.ส.นวลวรรณ พฤทธิพันธุ์
น.ส.กรอุมา คงถนอมรักษ์
น.ส.นฤมล สุทธิรัตน์
น.ส.ภรภัทรา แจ้งยอดสุข
น.ส.อาภัสสร สรรพโสภณ
น.ส.ฐิตาภา ส่างสาร
น.ส.นวมณฑ์ พลเสน
นายเทอดชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
น.ส.วนันยา โพธิ์ชัย
น.ส.ธันยา ปิติยกูลชร
น.ส.วรธา กลิ่นสวาท
น.ส.นันทนา คชาอนันต์
น.ส.วันดาว ปัญญาภรณ์
น.ส.ปวีณ์สุดา ชื่นชูผล
น.ส.นภธร มหามิตร
น.ส.ณิชา ปัญญาวชิราภรณ์
น.ส.พิมพ์ใจ มาลีรัตน์
น.ส.ปรภัสร์ อึงขจรกุล
นายวัชระ เล็กพิทยา
น.ส.ชุติรัตน์ วัชโรทยางกูร
น.ส.พลอยชมพู เจนวิริยะโสภาคย์
น.ส.นิธิอำไพ นฤทุกข์
น.ส.รังรอง วิจิตรไกรสร
น.ส.ปัทมา ปรีชาวีรกุล
น.ส.ศิริพร ประสิทธิ์มณฑล
น.ส.ณัฏยา สินทวิชัย
น.ส.นวรัตน์ ทัฬหวิริยกุล
น.ส.ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย
น.ส.รังสิมา ทินมณี
น.ส.พุธิตา สุนทรจักรพงษ์
น.ส.ปิยมาภรณ์ ยงประยุทธชัย
น.ส.สิริภัทร ภัทโรดม
น.ส.พิชญา มณีประสพโชค
นายสิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ


โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
น.ส.สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์
น.ส.มัลลิกา รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ
น.ส.สฤษภรณ์ ธัญลักษณากุล
น.ส.ณันธนา ตระการรัตนกุล
น.ส.สุรีพร สร้อยสังวาลย์
น.ส.สุวรรณี หอมประสิทธิ์
น.ส.วรณี งามพฤฒิกร
น.ส.สโรชา หะรังศรี
น.ส.ณัฐพร อรรถวุฒิศิลป์
น.ส.ปรียานุช โอฬารวัฒนกุล
น.ส.สิริกานต์ อปริมาณ
น.ส.สุธิดี เพ็ชรสงค์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
น.ส.เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ
น.ส.สุมิตรา บุญญาอรุณเนตร
นายกิตติคุณ เกิดสมบูรณ์
น.ส.กุลวรางค์ จำเนียรไวย
นายศักรินทร์ ภูผานิล
นายณัฐวัตร กล่อมจิตร์
น.ส.ประภาสิริ ดลบันดาลโชค
น.ส.นิภาพรรณ แสงมณี
นายณัฐพล สุวัชรังกูร
น.ส.นิจวรรณ ถาวรพงศ์สถิตย์
น.ส.สินี เวศย์ชวลิต
น.ส.มณฑาทิพย์ ศรีมโนธรรม
น.ส.ทิพย์อาภา ธรรมมงกุฎ
น.ส.ธีรนุช ภัทรวุฒิพงศ์
น.ส.อลิสา ยูงทอง


โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
น.ส.อัจจิมา สูงสถิตานนท์
น.ส.วรฉัตร พงศ์ถาวรภิณโญ
น.ส.ชาติยา พิสาลสิน
น.ส.ธนพร ธนังชูศิลป์
น.ส.อภิญญา เจี่ยรุ่งโรจน์
น.ส.สุธาวัลย์ สุวัฒนานันท์
น.ส.ศิริรัตน์ รอดทอง


โรงเรียนศึกษานารี
น.ส.วิลาสิณี วิวัฒน์ภัทรกุล
น.ส.ช่ออัญชัญ ปัญญาเอกะวิทู
น.ส.กนกวรรณ โมสิกานนท์
น.ส.กฤษณา ธัญอำไพ


โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
น.ส.นภปกรณ์ ปราการสมุทร
น.ส.ภคินี พิพิธวณิชธรรมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
น.ส.แทนรุ้ง มหิโคต


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ส.จุฑาณัฐ ยศราวาสโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
น.ส.วริญญา ศรีบัณฑิต


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นายชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์
นายกระวี ชัยโภคา

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
น.ส.อาสาฬิห์ณี วรรณเกษม

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
น.ส.ปณิธี อารีธรรมศิริกุล
น.ส.จุฑารัตน์ ชวารวิวัฒน์วงศ์

โดย si [29 พ.ย. 2545 , 10:25:58 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : unknown ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

พี่ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ประกาศผลช้าไป 1 วัน
ก็ให้น้องๆที่มีรายชื่อมารายงานตัววันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2545 ที่ใต้หอชายโรงพยาบาลศิริราช
เวลา 9.00-12.00 น ค่าสมัคร 50 บาท

หมายเหตุ ... น้องคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่สะดวกในการมารายงานตัวให้mail มาบอกพี่ ที่ chat_orsu@hotmail.com นะคับ
เอาเฉพาะที่มาไม่ได้วันที่1 ธค จริงๆนะคับ

โดย พี่ๆ [29 พ.ย. 2545 , 15:33:00 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : unknown )

ข้อความ 2

อยากถามพี่ๆว่า ใช้เกณฑ์ตัดสินอย่างไร
ทำไมบางรร. มีนักเรียนติดเยอะมาก

โดย ตี้ [29 พ.ย. 2545 , 21:53:38 น.] ( IP = 203.155.224.160 : : )

ข้อความ 3

ยินดีนะ

โดย เด็กดื้อ [12 ก.พ. 2547 , 23:29:55 น.] ( IP = 202.44.71.10 : : 202.44.69.243 )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด