รายละเอียดกระทู้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ขอความเห็น เรื่องหนังสือ ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข ของ สุภา ศิริมานนท์
เป็นนวนิยายที่เขียนขึ้นโดยได้เค้าเรื่องจากบันทึกประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่น้อยคนจะได้อ่าน แต่ สุภา ศิริมานนท์ นักคิด นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทย คือบุคคลหนึ่งได้อ่านและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนวนิยายเรื่องแรกและเรื่องเดียวในชีวิต

โดย พญาวิหค [14 ก.ย. 2548 , 19:50:48 น.] ( IP = 158.108.210.219 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ][ 2 ][ 3 ] [ 4 ] [ 5 ][ 6 ]

ข้อความ 31

เชิงอรรถอธิบาย

๑. ราโชวาทชาดกอยู่ในอรรถกถาชาดกทุกนิบาต อรรถกถา ทัฬหวรรคที่ ๑ เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าพรหมทัต และเทศนาสั่งสอนพระเจ้าพัลลึก ให้ชนะผู้ที่โกรธด้วยการไม่โกรธตอบ ชนะผู้ที่ไม่ดีด้วยความดี ชนะผู้ตระหนี่ด้วยทาน ชนะผู้ที่พูดพล่อยด้วยความจริง


๒. เตสกุณชาดก อยู่ในอรรถกถาชาดก จัตตาฬินิบาต พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกแขกเต้าชื่อชัมพุกะมีฐานเป็นโอรสเลี้ยงของพระเจ้าพรหมทัต และเป็นผู้สั่งสอนพระเจ้าพรหมทัตให้รู้จักธรรมะของพระราชา


๓. ผู้แปล คือ คารม ซึ่งเป็นนามปากการ่วมของเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป แปลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็นเรื่องของมหาบัณฑิตที่ชื่อวิษณุวรมัน อาสาพระราชาสุทรรศน์ กษัตริย์ครองเมืองปาฎิลีบุตร เพื่อสอนพระโอรสของพระองค์ให้เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ และประพฤติดีประพฤติชอบ วิษณุวรมันเล่านิทานหลัก ๔ เรื่อง ว่าด้วยการผูกมิตร การแตกมิตร สงครามและความสงบ นิทานหลักแต่ละตอนประกอบด้วยนิทานซ้อนอีกหลายเรื่อง เมื่อเล่าจบทั้ง ๔ ตอน บรรดาโอรสทั้งหลายก็ได้เรียนรู้นิติศาสตร์จนหมดสิ้นสมดังที่พระราชาสุทรรศน์ตั้งความหวังไว้


๔. ราชนิติ เป็นวรรณกรรมประเภทสุภาษิต มีทั้งพากย์บาลี สันสกฤต พากย์ไทยที่แปลมาจากภาษาบาลีเชื่อว่าเป็นคัมภีร์โบราณ เขียนขึ้นโดยพราหมณ์ ๒ คน คือ อนันตญาณและพราหมณ์คณามิสกะ แปลเป็นครั้งแรกชื่อว่าราชนิติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้พระมหาแก้ว วัดราชบุรณะ แปลเพียง ๕๘ คาถา จาก ๒๔๖ คาถา ต่อมาหอสมุดได้ต้นฉบับมาจากเมืองพม่าจนจบถึงให้พระญาณวิจิตร (สิทธิ์ โลจนานนท์) เปรียญ แปลต่อจากที่พระมหาแก้วแปลไว้จนจบ และในปี ๒๔๗๐ มหากิม หงส์ลดารมณ์ ได้แปลจากบาลีเป็นไทยอีกฉบับหนึ่ง ให้ชื่อว่าราชนิติปกรณ์ และมหาเกษม บุญศรีเป็นผู้ชำระฉบับแปลของมหากิมเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น


พากย์ไทยที่แปลมาจากสันสกฤต แปลมาจากราชนิติของจายักณะ มีชื่อเรียกในภาษาสันสกฤตว่าจายักณะคตกะ หรือคำประพันธ์ ๑๐๐ บทของจากยักณะ ผู้แปลคนแรกคือมหากิม หงส์ลดารมณ์ พบต้นฉบับที่วัดราชบูรณะ โดยคัดจากฉบับอักษรพม่าที่ท่านเยมส์เกรย์รวบรวมลงพิมพ์ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เมื่อ ค.ศ. ๑๘๘๔ เมื่อคัดเป็นอักษรไทยแล้วก็แปลขึ้นเป็นภาษาไทยมหาแสง มนวิทูร ได้สอบทานกับฉบับเทวนาตรี ของท่านกุลปติ ศรีชีวานันทวิทยาสาครภัฎฎาจารย์และช่วยแก้ไขคำแปลให้ด้วย (เกษม ๒๕๑๕ : ไม่มีเลขหน้า)


ราชนิติพากย์ไทยที่แปลมาจากสันสกฤตอีกสำนวนหนึ่งคือ ราชนิติฉบับแปลของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเลือกจาณักยะฉบับลุดวิค เสติร์นบาค (Ludwik Stermbach) เป็นบรรณาธิการ (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๓๕ ๓))

โดย ขุนนางอยุธยา [16 ม.ค. 2549 , 22:25:44 น.] ( IP = 203.156.22.199 : : )

ข้อความ 32

๕.โคลงทศรถสอนพระรามเป็นวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่งด้วยโคลงสี่สุภาพจำนวน ๑๒ บท ใช้เนื้อเรื่องจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่ท้าวทศรถมอบเมืองอโยธยาให้พระรามปกครอง จึงเรียกพระรามมาสั่งสอนเกี่ยวกับหลักกการปกครองบ้านเมือง


๖. พระโพธิสัตว์โกสามภิณ แต่งด้วยยานี ๑๑ จำนวน ๑๓๖ บท เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นกษัตริย์ครองเมืองโกสามภิณ เป็นกษัตริย์ที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถในการปกครองประเทศ ถูกเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารเนรเทศออกมาอยู่ในป่าเพียงลำพัง และเทวดา ๘ องค์แปลงกายเป็นวานร ๘ ตัว สั่งสอนพระโพธิสัตว์จนเกิดปัญญาและกลับไปครองบ้านเมืองจนเป็นที่ยอมรับของเหล่าเสนาอำมาตย์ (สิริวรรณ ๒๕๔๒ : ๓)


๗. ฉันท์อัษฎาพานร แต่งด้วยอินทรวิเชียรฉันท์จำนวน ๑๒๒ บท ตอนท้ายจบด้วยโคลงกระทู้ ๑ บท เนื้อเรื่องคล้ายกับเรื่องพระโพธิสัตว์โกสามภิณ ตัวละครเอกของเรื่องคือพระทฤพราชถูกเนรเทศไปอยู่ป่าเพราะไม่มีความสามารถในการปกครองบ้านเมือง จนกระทั่งมีเทวดา ๘ องค์แปลงเป็นวานร ๘ ตัวมาสั่งสอน ทำให้พระทฤพราชเกิดปัญญา กลับไปครองบ้านเมืองและเป็นที่ยอมรับของอำมาตย์ข้าราชบริพาร (สิริวรรณ ๒๕๔๒ : ๔)


๘. วิทิตชาดกเดิมชื่อว่าราโชวาทชาดก มีผู้กล่าวว่าเป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยา เป็นชาดกนอกนิบาต และไม่ปรากฎในปัญญาสชาดก เนื้อเรื่องกล่าวถึงพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระวิทิตยกุมาร ไปเรียนศิลป์ศาสตร์จากสำนักตักศิลา เมื่อเรียนสำเร็จกลับคืนสู่พระนคร พระบิดาเสด็จสวรรคตเสนาอำมาตย์จึงกราบทูลให้ครองบ้านเมือง แต่พระวิทิตยกุมารมีพระประสงค์จะออกบรรพชาและขอให้พระอนุชาต่างมารดาคือพระสุทัศนกุมารขึ้นครองราชย์แทน และก่อนที่จะเป็นพระราชาพระวิทิตยกุมารได้ตรัสสั่งสอนคุณธรรม ๓๘ ประการ ที่พระราชาพึงมีในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข (สิริวรรณ ๒๕๔๒ : ๑-๒)


๙. พระราชาเป็นผู้สอนได้แก่ โคลงทศรถสอนพระราม วิทิตชาดก ราโชวาทชาดก นักปราชญ์เป็นผู้สอน ได้แก่ ราชนิติ เทวดาเป็นผู้สอนได้แก่ พระโพธิสัตว์โกสามภิณ ฉันท์อัษฎาพานรพระโพธิสัตว์เป็นผู้สอน ได้แก่ เตสกุณชาดก


๑๐. ได้แก่ หิโตปเทศ


๑๑. อ่านเพิ่มเติมใน สุธาชัย ๒๕๔๓


๑๒. สุภา ศิริมานนท์ มีผลงานนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งคือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง เจ็งกิ๊สข่าน เคยตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันไทยใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๔๙๘– มกราคม ๒๔๙๙ พิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๑


๑๓. เป็นคำสรรพนามที่สิงห์ขาม หินขาบ ปางทรายและสีเหล็ก ใช้เรียกขานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทั้งนี้เพราะไม่ต้องการใช้ราชาศัพท์ซึ่งแสดงให้เห็นผู้ใช้ต่ำต้อยประดุจสัตว์เลื้อยคลาน “…เรารู้สึกว่าชื่อที่เราเรียกนี้มีศักดิ์ศรีดีกว่า …เราเกลียดคำยกย่องแบบที่ทำให้คนเป็นเทวดา แล้วเราผู้พูดเองจะต้องกลายเป็นประดุจทาสหรือสัตว์เลื้อยคลานอยู่ใต้ดิน เราพูดสิ่งที่เรียกว่าราชาศัพท์ไม่เป็น” (สุภา ๒๕๔๕ : ๓๒)

โดย ขุนนางอยุธยา [16 ม.ค. 2549 , 22:27:07 น.] ( IP = 203.156.22.199 : : )

ข้อความ 33

บรรณณานุกรม


เกษม บุญศรี. ๒๕๑๕. คำชี้แจง. ใน ราชนิติพากย์บาลี พากย์สันสกฤตและพากย์ไทย. งานพระราชทานเพลิงศพหลวงเวชชสารบริรักษ์, ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕.


ณัฎฐ์พร บุนนาค. ๒๕๔๕. สถานะทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ.
๒๓๑๐–๒๔๙๗. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์,ภาควิชาประวัติศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


บุญเตือน ศรีวรพจน์, ผู้ชำระต้นฉบับ. ๒๕๔๕. อภินิหารบรรพบุรุษและปฐมวงศ์. กรุงเทพฯ:มติชน


ปรีชา ช้างขวัญยืน. ๒๕๔๒. ธรรมรัฐ-ธรรมราชา. กรุงเทพฯ: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์.


พรกฤษณ์ ช่วงแสงอุทัย. ๒๕๒๗. การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนในหิโตปเทศ. วิทยานิพนธ์อักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โดย ขุนนางอยุธยา [16 ม.ค. 2549 , 22:29:24 น.] ( IP = 203.156.22.199 : : )

ข้อความ 34

พระคัมภีร์ชาดกแปลฉบับส.อ.ส. เล่ม ๔ อรรถกถา เอกนิบาต-ทุกนิบาต ภาค ๒–๓ ๒๕๓๙. พิมพ์
โดยเสด็จพระราชกุศล ในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้นชุตินธรมหาเถระ ป.ธ.๙). วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙.


พระคัมภร์ชาดกแปลฉบับส.อ.ส. เล่ม ๑๔ อรรถกถา ตึสติ-จัตตาฬีสนิบาต ภาค ๗ ๒๕๓๙. พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล ในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระราชกุศลในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้นชุตินธรมหาเถระ ป.ธ.๙). วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙.


พระมหาแก้ว, และพระญาณวิจิตร. ๒๕๒๘. ราชนิติศาสตร์. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานทำบุญอายุ
ครบรอบ ๖๐ พระเทพวิสุทธิโมลี (ช้อย มหาธีโร ป.ธ.๙) , ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๒๐–๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘.


พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. ๒๕๓๕. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.


ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๓๗. ราชนิติ-ธรรมนีติ. [ราชบัณฑิตยสถานจัดทำเพื่อทูลเกล้าฯถวายเนื่อง
ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓]. กรุงเทพฯ: ราบัณฑิตยสถาน.


วิจิตรวาทการ,หลวง. ๒๕๔๔. ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์.


สิริวรรณ วงษ์ทัต. ๒๕๔๒. วรรณกรรมคำสอนสำหรับกษัตริย์. ใน เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ ภูมิปัญญาของคนไทยศึกษาจากวรรณกรรมคำสอน, ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย-เมธีวิจัยอาวุโส สกว., วันที่ ๒๕–๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒.


สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. ๒๕๔๓. นักคิดสังคมนิยมไทยกลุ่มอักษรสาส์น. ใน เอกสารประกอบการ
สัมมนาทางวิชาการ วิถีนักคิด/ปัญญาชนไทย-เทศ:อดีต ปัจจุบัน อนาคต, จัดโดยศูนย์มนุษยศาสตร์เพื่อสังคม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วันที่ ๑๐–๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓.


สุภา ศิริมานนท์. ๒๕๔๕. ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข?. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก.

โดย ขุนนางอยุธยา [16 ม.ค. 2549 , 22:33:52 น.] ( IP = 203.156.22.199 : : )

ข้อความ 35

คัดลอกจาก :ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข?” ของสุภา ศิริมานนท์ :วรรณกรรมคำสอนพระราชานอกกระแสจารีต : บาหยัน อิ่มสำราญ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : วาสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2546 - พฤษภาคม 2547

โดย ขุนนางอยุธยา [16 ม.ค. 2549 , 22:39:18 น.] ( IP = 203.156.22.199 : : )

ข้อความ 36

ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอยเดิมเสมอนะครับท่านขุนนางอยุธยา

ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวถึงเหตุการณ์จลาจลในสมัยกรุงธนบุรีว่าเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า
เพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่เป็นธรรม กระทำกดขี่ข่มเหงเบียดประชาราษฎร พระยาสรรค์ก่อกบฎยกพวกมาล้อมวัง
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีขอชีวิตและออกบวชที่วัดแจ้ง พระยาสุริยอภัยผู้ครองเมืองนครราชสีมาได้ข่าวการจลาจล
ก็ส่งข่าวไปแจ้งแก่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกที่เมืองเสียมเรียบ เมื่อสมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับถึงพระนคร
ประชาชนอัญเชิญเป็นกษัตริย์ และพระองคก็จัดการพิพากษาโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนื่องจากทำให้
อาณาประชาราษฎรเดือดร้อน โดย “ประหารชีวิตตัดศีรษะเสียถึงแก่พิราลัย จึงรับสั่งให้เอาศพไปฝังไว้
ณ วัดบางยี่เรือใต้” (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ๒๕๓๕ : ๒๓๐)

ผมขอถือโอกาสนำบทความทางโหราศาสตร์ของท่าน พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์
มาอธิบายเพิ่มเติมการซำรอยทางประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้ ดังนี้

บทความเรื่อง ความเป็นพหูสูตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์
http://web.schq.mi.th/~suriyon/suri_a3.htm

"ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๔ ได้มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์
ชาติไทยเป็นบทเรียนทางการเมืองแก่อนุชนรุ่นหลังไว้อีกวันหนึ่ง วันนี้มีชื่อเรียกติดปากกันในหมู่คนไทยที่ได้
อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้นว่า "วันกบถเมษาฮาวาย" เหตุการณ์ "วันกบถเมษาฮาวาย" นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเวลา
๐๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๔ เมื่อคณะทหารบกกลุ่มหนึ่งนำโดย พลเอกสัณห์ จิตรปฏิมา
รองผู้บัญชาการทหารบก ได้ทำการปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งมีพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี "

"เป็นที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ข้างต้นปรากฏอยู่ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยในตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยเช่นกัน ดังนี้
".....พระยาสรรค์ได้นำกองทัพพวกกบฎลงมาที่เมืองธนบุรีในวันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ เป็นปลายปี
๒๓๒๔ แล้วเข้าล้อมกำแพงวังไว้....ในวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ พระยาสุริยอภัยก็นำกองทัพไทยลาว ๑,๐๐๐
ยกลงมาจากนครราชสีมา....."
("การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี",นิธิ เอียวศรีวงศ์,ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ)

เหตุการณ์ครั้งนี้ สรุปได้ว่า พระยาสรรค์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากบฎกับพวกได้ถูกกองทัพของ พระยาสุริยอภัย ที่
ยกมาจาก นครราชสีมา ปราบอย่างราบคาบ ขอให้ท่านผู้อ่านสังเกตดูตารางเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ กบถเมษา
ฮาวายเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๔ ต่อท้ายบทความนี้ประกอบจากตารางนี้ จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ทั้งสอง
ครั้งเกิดขึ้นห่างกัน ๒๐๐ ปีพอดี "

กบถกรุงธนบุรี หัวหน้ากบถ พระยาสรรค์ ผู้ปราบกบถ พระยาสุริยอภัย จุดที่ตั้งของกองทัพปราบกบถ นครราชสีมา
กบถเมษาฮาวาย หัวหน้ากบถ พลเอกสัณห์ จิตรปฏิมา ผู้ปราบกบถ พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก จุดที่ตั้งของกองทัพปราบกบถ นครราชสีมา

หมายเหตุ "สุริย"="อาทิตย์"

วันเดือนปีที่เกิดกบถกรุงธนบุรี วันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ พ.ศ.๒๓๒๔
วันเดือนปีที่เกิดกบถเมษาฮาวาย ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔ (ตรงกับ วันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔)

หมายเหตุ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๔ เป็นวันเริ่มต้น ส่วนวันลงมือปฏิบัติการจริง ๑ เมษายน ๒๕๒๔

โดย พิไชยชาญฤทธิ์ [25 ม.ค. 2549 , 13:14:58 น.] ( IP = 203.144.196.34 : : 10.0.0.17 )

ข้อความ 37

ได้ความรู้สึกใหม่ๆและเข้าใจอะไรหลายอย่าง เช่น
1.คนเราเมื่อได้เสพรสอำนาจ ส่วนใหญ่จะลืมอุดมการณ์ดั้งเดิมของตน จนเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีได้เสมอ
ประชาธิปไตยจึงต้องมีระบบตรวจสอบผู้ปกครองตลอดเวลา เพราะไม่เคยเชื่อใจกิเลสในตัวผู้ปกครองเลย
2.อย่างน้อยก็อุ่นใจว่า ไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายวิกฤตไปเพียงใด ก็จะมี ประชาชน (ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข) จะกลับมากอบกู้วิกฤตไว้เสมอ
3.สลดใจประชาชนบ้านเรา จะต้องรับสภาพพฤติกรรมของชนชั้นปกครอง ซ้ำแล้วซ้ำอีก กอบกู้แล้วกอบกู้อีก ไปเรื่อยๆ
4.ชอบหนังสือดีๆแบบนี้ อ่านแล้วประเทืองปัญญา

โดย บีโร่ [24 มิ.ย. 2549 , 16:28:52 น.] ( IP = 58.147.82.224 : : )

ข้อความ 38

ต้องการรู้ว่าหนังสือมีขายอยู่หรือไม่ตอนนี้

โดย พิม [15 ก.ย. 2549 , 16:01:48 น.] ( IP = 58.9.186.163 : : )

ข้อความ 39

Louis Vuitton Sale handbags and other brands to create a package and prices are very different. Designer Louis Vuitton a large number of packets of high Louis Vuitton UK value nontraditional lines, too. But many women still have a strong Louis Vuitton Handbags On Sale brand blessing. In the last study. Cheap Louis Vuitton Bags Now complex hits a day on the official site, well aware that increasing numbers of people in accordance with known Louis Vuitton Handbags brands. Experience the old card. This is not so, why? I agree with the details involved in the creation event. In addition, the Louis Vuitton Jewellery, Louis Vuitton Key Ring, Louis Vuitton Neckties, Louis Vuitton Ornaments, Louis Vuitton Pens, Louis Vuitton Phone Strap, Louis Vuitton Scarf, Louis Vuitton Shoes, of course, high quality. Made with environmentally friendly materials, this Louis Vuitton bag is not only good quality, good looks and feel. At recently, Louis Vuitton Belt, classic style, beauty, Louis Vuitton Wallets, show time is never missing. In addition, the level of Louis Vuitton Hats confidence and resolve Louis Vuitton Sunglasses to do better all the ends of a large Louis Vuitton Watches.

โดย Louis Vuitton Sale - [28 มี.ค. 2554 , 09:57:16 น.] ( IP = 178.33.21.103 : : )

ข้อความ 40

catch you like, further despondent besides study those aglow buy designer handbags lleviation watch ropes the obscure lighting on the patio of discount designer handbags that catch you like, further despondent besides study those aglow dior handbags sale

โดย Hardy Mens - [28 มี.ค. 2554 , 13:17:57 น.] ( IP = 218.95.9.110 : : )
[ 1 ][ 2 ][ 3 ] [ 4 ] [ 5 ][ 6 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด