อ่านข้อความAbuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ข้อมูล รายชื่อหนังสือในห้องสมุด "หัวข้องานวิจัย-วิทยานิพนธ์ด้านการจัดการสารสนเทศสาธารณสุข"
=====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author บรรจง พลไชย
Title การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพอนามัยของอาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนครปี พ.ศ. 2539 / วิทยานิพนธ์ ของ บรรจง พลไชย
Descript 141 แผ่น ; 29 ซม. Note ฉบับถ่ายเอกสาร
วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540 บรรณานุกรม: แผ่น [74]-80
Subject สารสนเทศ -- วิจัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน -- สกลนคร -- วิจัย

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Sirindhorn C. Floor 2 ส 025.525 บ44ก LIB USE ONLY
SRISAWAT วจ 025.525 บ44ก c.2 ON SHELF
Research Floor 3 วจ 025.525 บ44ก c.3 ON SHELF
Research Floor 3 วจ 025.525 บ44ก c.4 ON SHELF
UDON วจ 025.525 บ44ก c.5 ON SHELF
Research Floor 3 วจ 025.525 บ44ก c.6 ON SHELF
========
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author ทัศนีย์ จันทพิมพ์
Title การจัดระบบสารสนเทศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขต 7 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ จันทพิมพ์
Descript 108 แผ่น ; 29 ซม. Note ฉบับถ่ายเอกสาร บรรณานุกรม: แผ่น [60]-108

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541
Subject ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิจัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด -- วิจัย สารสนเทศ -- วิจัย

Click on the following to:
* * * FULLTEXT (Use Acrobat Reader) * * *
มีเอกสารฉบับเต็มเป็นAcrobat Reader เข้าไปในเวบ
ค้นหาชื่อหนังสือเล่มนี้แล้วดาวน์โหลดต้นฉบับทั้งเล่มไปเลย

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Sirindhorn C. Floor 2 ส 025.524 ท65ก LIB USE ONLY
SRISAWAT วจ 025.524 ท65ก c.2 DUE 11-08-02
Research Floor 3 วจ 025.524 ท65ก c.3 ON SHELF
Research Floor 3 วจ 025.524 ท65ก c.4 ON SHELF
Research Floor 3 วจ 025.524 ท65ก c.5 ON SHELF
========
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author กฤษณา แสนวา
Title การใช้สารสนเทศทางการพยาบาลของพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษณา แสนวา
Descript 131 แผ่น ; 29 ซม. Note ฉบับถ่ายเอกสาร
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542 บรรณานุกรม: แผ่น [98]-104
Subject สารสนเทศ -- วิจัย พยาบาล -- มหาสารคาม -- วิจัย

Click on the following to:
* * * FULLTEXT (Use Acrobat Reader) * * *
มีเอกสารฉบับเต็มเป็นAcrobat Reader เข้าไปในเวบ
ค้นหาชื่อหนังสือเล่มนี้แล้วดาวน์โหลดต้นฉบับทั้งเล่มไปเลย


LOCATION CALL NUMBER STATUS
Sirindhorn C. Floor 2 ส 025.524 ก45ก LIB USE ONLY
Research Floor 3 วจ 025.524 ก45ก c.2 ON SHELF
Research Floor 3 วจ 025.524 ก45ก c.3 ON SHELF
Research Floor 3 วจ 025.524 ก45ก c.4 ON SHELF
UDON วจ 025.524 ก45ก c.5 ON SHELF
NAKHONPANOM วจ 025.524 ก45ก c.6 ON SHELF
=======
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author นงค์นุช ชมชายผล
Title การเผยแพร่สารสนเทศด้านการป้องกันยาเสพย์ติดในโครงการ โรงเรียนสีขาวของครู-อาจารย์โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงค์นุช ชมชายผล
Descript 118 แผ่น ; 29 ซม. Note ฉบับถ่ายเอกสาร
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543 บรรณานุกรม: แผ่น [81]-87
Subject สารสนเทศ -- วิจัย ยาเสพติด -- การป้องกันและควบคุม -- สกลนคร -- วิจัย โครงการโรงเรียนสีขาว -- วิจัย

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Sirindhorn C. Floor 2 ส 025.525 น22ก LIB USE ONLY
SRISAWAT วจ 025.525 น22ก c.2 ON SHELF
Research Floor 3 วจ 025.525 น22ก c.3 ON SHELF
NAKHONPANOM วจ 025.525 น22ก c.4 ON SHELF
UDON วจ 025.525 น22ก c.5 ON SHELF
======
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author ณัฐพงษ์ ทองหล่อ
Title การจัดระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ / วิทยานิพนธ์ ของ ณัฐพงษ์ ทองหล่อ
Descript 158 แผ่น ; 29 ซม. Note ฉบับถ่ายเอกสาร
วิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2542
วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543 บรรณานุกรม: แผ่น [113]-119
Subject สารสนเทศ -- วิจัย องค์การบริหารส่วนตำบล -- บุรีรัมย์ -- วิจัย


Click on the following to:
* * * FULLTEXT (Use by Acrobat Reader 3.0) * * *
มีเอกสารฉบับเต็มเป็นAcrobat Reader เข้าไปในเวบ
ค้นหาชื่อหนังสือเล่มนี้แล้วดาวน์โหลดต้นฉบับทั้งเล่มไปเลย

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Sirindhorn C. Floor 2 ส 025.524 ณ63ก LIB USE ONLY
SRISAWAT วจ 025.524 ณ63ก c.2 ON SHELF
Research Floor 3 วจ 025.524 ณ63ก c.3 ON SHELF
Research Floor 3 วจ 025.524 ณ63ก c.4 ON SHELF
UDON วจ 025.524 ณ63ก c.5 ON SHELF
NAKHONPANOM วจ 025.524 ณ63ก c.6 ON SHELF
=======
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author ดวงฤดี ลาศุขะ
Title การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทางการพยาบาล
Descript. พยาบาลสาร 27,1 (ม.ค.-มี.ค. 2543) 1-7 Note บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Subject การพยาบาล -- การศึกษาและการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ
Alt title Application of information Technology to nursing education
======
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author วันชัย มุ้งตุ้ย
Title การประยุกต์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยทางการพยาบาล
IDescript. พยาบาลสาร 27,1 (ม.ค.-มี.ค. 2543) 8-14 Note บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Subject การพยาบาล -- วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
Alt title Application of computer and information technology in nursing research
====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author นิภาพรรณ ฤทธิรอด
Title การจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Descript. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 19,2 (พ.ค.-ส.ค. 2544) 73-85 Note บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Subject ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิจัย บริการสารสนเทศ -- วิจัย ระบบสารสนเทศ -- วิจัย
Alt title Management of nursing information system of Srinagarind Hospital Khon Kaen University
=====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author สุวิต ผิวพันคำ
Title การเสนอรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = A Proposed model for management information system of the faculty of nursing Khon Kaen University / ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ
Descript 138 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม. Note ฉบับถ่ายเอกสาร
วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. การบริหารการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542 บรณณานุกรม: แผ่น [119]-122
Subject ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิจัย สารสนเทศ -- วิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ -- การบริหาร -- วิจัย
Alt title A Proposed model for management information system of the faculty of nursing Khon Kaen University

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Sirindhorn C. Floor 2 ส 025.524 ส75ก LIB USE ONLY
=====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author พลพิทักษ์ พวงมาลา
Title ความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารของผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Descript. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาตร์ มข. 17,1 (ม.ค. 2542) 81-90 Note บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Subject สารสนเทศ -- การบริหาร โรงพยาบาล -- การบริหาร
Alt title The needs for management information system development of the administrators, faculty of medicine, Khon Kaen University
=====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author บุษกร อุสส่าห์กิจ
Title คู่มือค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Handbook of information searching in health sciences / โดย บุษกร อุสส่าห์กิจ
Imprint ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544 Descript 110 หน้า ; 25 ซม. ISBN 974-654-235-4
Subject ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิทยาศาสตร์สุขภาพ การค้นข้อสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- สุขภาพ
Alt title Handbook of information searching in health sciences

LOCATION CALL NUMBER STATUS
General Book Floor 3 025.065 บ75ค ON SHELF
General Book Floor 3 025.065 บ75ค c.2 ON SHELF
General Book Floor 3 025.065 บ75ค c.3 ON SHELF
General Book Floor 3 025.065 บ75ค c.4 ON SHELF
General Book Floor 3 025.065 บ75ค c.5 ON SHELF
======
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author พลพิทักษ์ พวงมาลา
Title ความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = The Needs for management information system development of the administrators, Faculty of Medicine Khon Kaen University / พลพิทักษ์ พวงมาลา
Descript 173 แผ่น ; 29 ซม. ISBN 974-676-198-6 Note ฉบับถ่ายเอกสาร
วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542 บรรณานุกรม: แผ่น [153]-157
Subject ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- วิจัย สารสนเทศ -- วิจัย ผู้บริหาร -- ขอนแก่น -- วิจัย ระบบสารสนเทศ -- วิจัย
Alt title The Needs for management information system development of the administrators, Faculty of Medicine Khon Kaen University

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Sirindhorn C. Floor 2 ส 025.524 พ44ค LIB USE ONLY
======
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author ศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและอนามัยครอบครัว
Title ทิศทางใหม่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวางแผนครอบครัว : 12 คำทำนายเพื่อปฏิบัติการในช่วงทศวรรษของปี 2533 = New directions in family planning communication : 12 predictions for the 1990 s / ศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและอนามัยครอบครัว
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2536 Descript 25 หน้า ; 20 ซม.
Subject การวางแผนครอบครัว

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Pamphlet Floor 3 PP 7588 LIB USE ONLY
=====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author จงดี โตอิ้ม
Title ผู้บริหารกับสารสนเทศทางการพยาบาล
Descript. วารสารพยาบาลศาสตร์ 19,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2544) 9-22 Note บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Subject สารสนเทศ ผู้บริหาร การพยาบาล -- ข้อมูล Alt title คอลัมน์ บทความวิชาการ
======
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author นวพรรณ จารุรักษ์
Title ระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : ส่วนที่ 1 บทบาทและความสำคัญในยุคปัจจุบัน
Descript. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 44,4 (เม.ย. 2543) 229-242 ภาพประกอบ Note สาระสังเขปภาษาอังกฤษ
Subject ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การแพทย์
=======
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author ชาญวิทย์ ทระเทพ
Title ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน บทเรียนสำหรับโรงพยาบาลในกำกับรัฐ
Descript. วารสารนโยบายและแผนสาธารณสุข 3,1 (ม.ค.-มี.ค. 2543) 20-39 Note บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Subject โรงพยาบาล -- การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ Alt author ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย วินัย ลีสมิทธิ์ จเด็จ ธรรมธัชอารี
Alt title Information system in the public and private hospitals Learning experience for autonomous hospitals
คอลัมน์ นิพนธ์ต้นฉบับ
=====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author พิชัย สิริรัตนพลกุล
Title ระบบสารสนเทศกับการพัฒนาฐานข้อมูล
IDescript. ส่งเสริมเทคโนโลยี 28,159 (ต.ค.-พ.ย. 2544) 74-81 ภาพประกอบ
Subject ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Alt title คอลัมน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
======
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Title รายการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด / กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2540 Descript 53 หน้า ; 30 ซม. Subject สิ่งแวดล้อม

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Government P. Floor 3 สร 333.7 ว73ร ON SHELF
Government P. Floor 3 สร 333.7 ว73ร c.2 ON SHELF
====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author กองอนามัยครอบครัว
Title สหบรรณานุกรมของศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัวกับข่ายงานในประเทศไทย พ.ศ. 2525-2535 = Union or population and family health available in Thai population information center and its network 1982-1992 / กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2535 Descript 223 หน้า ; 26 ซม. ISBN 974-7945-75-4 Subject ไทย -- ประชากร -- บรรณานุกรม

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Government P. Floor 3 สร 312 อ36ส ON SHELF
Government P. Floor 3 สร 312 อ36ส c.2 ON SHELF
====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author ภรณี ศิริโชติ
Title สารสนเทศในโรงพยาบาล
Descript. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 16,1 (ม.ค. 2541) 45-60
Note บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษ Subject สารสนเทศ โรงพยาบาล Alt title Information in hospitals
=====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author สรงค์กฎณ์ ดวงคำสวัสดิ์
Title สารสนเทศด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
Descript. วารสารเพื่อนสุขภาพ 10,1 (2541) 7-8
Subject สารสนเทศ สุขภาพ
=====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author เสริมสุข ธัญญะวัน
Title สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปกระทรวงสาธารณสุข = Decision support information for chief executive nurses in regional and general hospitals ministry of public health / เสริมสุข ธัญญะวัน
Descript 121 แผ่น ; 29 ซม. ISBN 974-676-441-1 Note ฉบับถ่ายเอกสาร
หนังสือกำลังดำเนินการ หากท่านต้องการโปรดกรอกหมายเลขดำเนินการ 2307/C ลงในแบบฟอร์ม กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ตอบคำถาม
วิทยานิพนธ์ (พย.ม. การบริหารพยาบาล) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542 บรรณานุกรม: แผ่น [86]-92
Subject สารสนเทศ -- วิจัย การตัดสินใจ -- วิจัย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล -- วิจัย
Alt title Decision support information for chief executive nurses in regional and general hospitals ministry of public health

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Technic Floor 4 วจ 025.524 ส84ส ON PROCESS
=====
Location http://www.library.msu.ac.th/webopac_th.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU )
Author วันทนีย์ พันธชาติ
Title เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Descript. สารNECTEC 33,10 (พ.ค.-มิ.ย. 2539) 23-29 ภาพประกอบ
Subject เทคโนโลยีสารสนเทศ

LOCATION CALL NUMBER STATUS
Serial Floor 3 บทความ LIB USE ONLY
======

โดย . [14 ส.ค. 2545 , 14:45:36 น.] ( IP = 210.203.188.142 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่เทศบาลนครนครราชสีมา = Information system development in support of the implementation of the Korat Healthy City Project, Nakhon Ratchasima municipality / บรรลือ นราพินิจ; LICL, LIEN, LIRV ; วพ บ181ก 2543
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคำนวณอัตราปริมาณรังสีและระยะเวลาในการฉายรังสี กรณีศึกษา : หน่วยรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี = Information system development for dose rate and treatment time calculation case study : Ratiotherapy and Nuclear Medicine Unit in Ramathibodi Hospital / ยุทธพล วิเชียรอินทร์; LICL, LIEN, LIRV ; วพ ย357ก 2543
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสุขาภิบาลอาหาร : กรณีศึกษาสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี = The development of a food sanitation management information system : a case study of Nontaburi municipal office / วิฑูรย์ ปรางค์จันทร์; LICL, LIEN ; วพ ว574ก 2543
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินหาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสารหนูเรื้อรัง กรณีศึกษา : อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = The application of geographical information system for chronic arsenic poisoning risk area assessment case study : Ronpiboon Nakornsrithammarat / สุวลีย์ ตัณฑวิวัฒน์; LICL, LIEN, LIRV ; วพ ส875ก 2539
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยกรณีศึกษา : จังหวัดปทุมธานี = The geographic information system application in solid waste management planning case study : Pathum Thani province / นวลวรรณ โตรักษา; LICL, LISI, LIEN, LIRV ; วพ น341ก 2537
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การตั้งถิ่นฐานของประชากรที่เหมาะสมกับทรัพยากรท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี = The human settlement appropriate to local natural resources the application of GIS : a case study amphoe Sirindhorn, Ubornratchatani province / สมปอง สมญาติ; LICL, LIEN, LIRV ; วพ ส261ก 2537
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสมการสูญเสียดินสากลในการประเมินการชะล้างพังทลายของดินเพื่อการวางแผนอนุรักษ์ดินและน้ำบริเวณ อำเภอเมืองน่าน และอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = The application of geographic infrmation system and universal soil loss equation to estimate soil erosion for soil and w ater conservation planning in Muang Nan district and Wiengsa district, Nan province / ประพฤติ เกิดสืบ; LICL, LIEN, LIRV ; วพ ป312ก 2538
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การจัดระบบสารสนเทศบุคลากรพยาบาลเพื่อการบริหาร = The organization of nursing personnel information system for management / สุชาวดี ยิ้มมี; LINS-Thesis, LIRA ; วพ ส761ก
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การบริการสาธารณสุขของไทยในศตวรรษหน้า ผลกระทบจากการพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข; LIPR; RA393 อ134ก 2537
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ =bInformation systems : structured analysis & design / ลักขณา พฤกษากร; LIRV; T58.6 ล218ก 2536
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การศึกษาและจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานกรณีศึกษา : โรงพยาบาลรามาธิบดี = The study and application development of information system for energy conservation case study : Ramathibodi hospital / สมเกียรติ วรประวัติ; LICL, LIEN ; วพ ส232ก 2536
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานอาชีวสุขศาสตร์ด้านการควบคุมความสูญเสีย = Information system development for occupational hygiene management in aspect of loss control / ธิดารัตน์ เลาสูงเนิน; LICL, LIEN, LIRV ; วพ ธ582ก 2542
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกำกับและประเมินผล การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลชุมชน = Information system development for monitoring and evaluation of breastfeeding in community hospital / กรรณิการ์ เกษวิทย์; LICL, LIRV ; วพ ก173ก 2541
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี = Information systems development for emergency room management : a case study of Dumneonsaduak Hospital, Ratchaburi province / เดชา มาลา; LICL, LIEN, LIRV ; วพ ด842ก 2540
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารงานสารสนเทศห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกสำหรับโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกโรงพยาบาลกรุงเทพ = Analysis and design of the information management system in the clinical pathology laboratory of a large private hospital : a case study of a clinical pathology laboratory in Bangkok hospital, Thailand / พรทิพย์ เตโพธิ์; LICL; วพ พ239ก 2540
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชน / โดย ชำแก้ว หวานวารี, วิชัย เอกพลากร, พักตร์วิมล ประเสริฐ, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ; LIRV; W26.55.I43 ช231ก 2541
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยผ่านอินเตอร์เน็ต = Management of internet-based research mterials information system for Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University / กรกช เทียนเนียม; LIEN, LICL, LIRV ; Thesis ก152ก 2541
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานเฝ้าคุมทางอาชีวอนามัยของโรคซิลิโคลิส = Information development for occupaticnal health monitoring of silicosis / พัชราภร ศิริจงประเสริฐ; LIEN, LICL, LIRV ; วพ พ518ก 2542
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าคุมโรคพิษตะกั่ว กระทรวงสาธารณสุข = Development of lead poisoning monitoring information system, ministry of public health, Thailand / หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย; LICL; วพ ห115ก 2542
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การจัดการระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร = Managing the information system in Private hospitals in Bangkok Metropolitan administration / วัฒนาภา ชิวหรัตน์; LICL, LIRV ; วพ ว399ก 2542
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การสัมมนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ด้านข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย เรื่อง"ระบบสารสนเทศแห่งชาติเพื่อสุขภาพ" = Thai medical informatics 1994 : national information system for health ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2537 / มหาวิทยาลัยมหิดล; LICL, LIRA, LIRV ; W26.5 กส125 ครั้งที่ 4 2537
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การจัดการสารสนเทศงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน = Information management on environmental sanitation and health promotion in a Community Hospital's working area / กำพล ศิริกุล; LIEN, LICL, LIRV ; วพ ก581ก 2543
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย = Information system development for hazardous substances and hazardous waste management / วรรณรัตน์ จิรศักดิ์วิทยา; LIEN, LICL, LIRV ; วพ ว256ก 2543
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุข / สมศักดิ์ วงศาวาส, สมพร กระแสร์ทรัพย์, สงวน ก่อธรรมนิเวศน์; LIAD; WA541 ส283ก 2543
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับมาตรฐานการอธิบายข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Software development for gis metadata standard / ทวีศิลป์ อุคหปัญญากุล; LIEN, LICL, LIRV ; วพ ท231ก 2544
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดเส้นทางเก็บขนมูลฝอยกรณีศึกษา : เทศบาลตำบลประชาธิปัตย์จังหวัดปทุมธานี = Application of geographic information system for solid waste collection routing, a case study of Prachathipat Municipality, Pathumthani province / กฤษดา ทองอุดม; LIEN, LICL, LIRV ; วพ ก279ก 2544
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การพัฒนาระบบสารสนเทศขบวนการส่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านอาหารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรณีศึกษา : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น = Information system development of the process of sending the specimen for laboratory analysis. case study : Khonkaen Regional Medical Sciences Center, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health / ปนิสภ์ วณิชชานนท์; LICL, LIRV ; วพ ป161ก 2544
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดตำแหน่งจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำแควน้อย = GIS application to determine the water quality sampling stations of the Khwae Noi River Basin / ดุสิต วงษ์ล้วนงาม; LIEN, LICL ; วพ ด764ก 2545
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
ความต้องการและการใช้สารสนเทศของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2539-2540 = Information needs and uses of students in the Faculty of Nursing Mahidol University in the 1996-1997 academic year / สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล, กันยา ตรีสารวัฒน์.; LINS, LICL ; Z675.N8 ส858ค 2540
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
คู่มือทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2538 / ฝ่ายวิทยบริการ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข; LICL; Z675.P48 ศ817ค 2538
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ = Samut Prakan environmental quality information system : EQUIS / จัดทำโดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนประเทศไทย; LICL, LIEN ; TD171.5.T5 ส182ค 2535
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
ความรู้และทักษะของพยาบาลในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคกลาง = Knowledge and skills of nurses' for applying information technology in district hospitals central region / สถาพร แถวจันทึก; LICL, LINS, LIRV ; วพ ส182ค 2543
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
ทำเนียบบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประชากรและการอนามัยครอบครัวในประเทศไทย = Directory of professional personnel in population and family health activities in Thailand / ศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัว; LISI-Reference, LINS-Reference, LIPR ; ZW76 ท424 2534
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด อย.เรื่องการใช้ฐานข้อมูลวิชาการ (CD-ROM) / ฝ่ายวิทยบริการ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา; LIPY; TK7895.C39 ส691ท 2541
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
บทบาทของสารสนเทศด้านประชากรที่มีต่อการกำหนดนโยบายในช่วงทศวรรษ 2533 = The Role of population information in response the changing populatin policies and programmes for the 1990s / ผู้แปล, สิริมน วิไลรัตน์; LIPR; HB849.65 บ14 2534
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายในงานบริการผู้ป่วยนอกของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสาธารณสุขที่ 4 = Factors affecting the acceptance of using computer based information system in out patient services among users in general and regional hospitals under the jurisdiction of Ministry of Public Health in Public Health region 4 / อัญชลีย์ เจนวิถีสุข; LICL, LIRV ; วพ อ525ป 2540
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
ประเมินผลประสิทธิผลเอกสารสถิติประชากรและการอนามัยครอบครัว / สดสวย คณาวัชรากุล; LIAD, LIPR ; HQ763.5 ส159ป 2538
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
พยาบาลสารสนเทศ = nursing informatics / โดย รุจา ภู่ไพบูลย์, เกียรติศรี สำราญเวชพร; LIRA; WY26.5 ร654พ 2544
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
ระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด = Information system for sanitation and environmental health work at provincial level / มาหะมะนุ ภูมิบุตร; LICL, LIEN, LIRV ; วพ ม551ร 2539
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐาน กรณีความจำเป็นพื้นฐาน = Information system for primary health care management / วิไลวรรณ มิ่งสกุล; LICL; วพ ว735ร 2540
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
ระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ศุภชัย ธรรมวงศ์; LIRV; ส.บ. 010 2540
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
รายงานการประชุมวิชาการเรื่องสารสนเทศด้านประชากรและอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี กรมอนามัย ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์พลาซา กรุงเทพมหานคร วันที่ 10-13 มีนาคม พ.ศ. 2538/ กรมอนามัย; LIPR; RA418.5.F3 ส674ส 2538
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
สถิติประชากรและการอนามัยครอบครัว = Selected population and family health / ศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัว กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย; LIRV, LIPR, LICL ; WA308 ส184 ล.3 2532-2535
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
สถานภาพด้านอนามัยครอบครัวของชาวเขาในประเทศไทย : ปัจจัย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง, เพ็ญศรี ลี้วารินทร์พาณิช; LIRV, LIAD ; WA308 ส179 2539
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
สถิติ-สนเทศ พ.ศ.2535-2537 / ศูนย์สารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา; LIPY; W2 สอ691ส 2525-2537
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
สหบรรณานุกรมของศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและการอนามัยครอบครัวกับข่ายงาน ในประเทศไทย พ.ศ.2525-2535 = Union list on population and family health : available in Thai Population Information Centre and its Network 1982-1992 / ศูนย์สารสนเทศด้านประชากรและอนามัยครอบครัว ; ผู้รวบรวม พรพิมล จันทร์สูง; LIPY; WA310 ศ817ส 2525-2535
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
สารสนเทศสาธารณสุขภาคใต้ พ.ศ. ... / โดยเครือข่ายระบาดวิทยา ; หน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; LICL, LIAD ; WA900.JT3 ส674 2539
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
สารสนเทศด้านสารปรุงแต่ง 1 : ปฏิกิริยาระหว่างยากับสารปรุงแต่ง = Excipient information 1 : drug-excipient interaction / พรชัย ฐาปนพงศ์พันธุ์, สุชาติ ถนอมวราภรณ์; LIPY; คพ. 723 2535
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
สารสนเทศของอุปกรณ์ผลิตยาที่ประกอบขึ้นภายในประเทศ = Equipment information : pharmaceutical equipment made in Thailand / ตรียุทธ์ มาสุจันทร์, บุษราภรณ์ งามอุดมเกียรติ; LIPY; คพ. 742 2536
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ / บรรณาธิการ, วีณา จีระแพทย์; LINS, LIRA ; WY26.5 ส674 2544
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
เอกสารประกอบการสัมมนาและนิทรรศการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ (ครั้งที่ 1) วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2539 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ / จัดโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ; LILC, LIRS ; HV1569.T5 ก525อ 2539
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับย่อ) ปี 2540-2544 / กระทรวงสาธารณสุข; LILC; WA26.5 ก218ผ 2539
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2543-2546 / โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งภูมิภาค สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT); LIAD; WA26.5 ผ932 2543?
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านเวชระเบียนและสารสนเทศห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ = A computer program for patient register and medical laboratory information system / โดย สฐาพร จำปาทอง, สุรศักดิ์ คณานันท์; LIMT; ภพ ส156ป 2542
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
Developing an information system of medicinal plants for primary health care using multimedia technology = การพัฒนาระบบสารสนเทศสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานโดยใช้เทคโนโลยีทางมัลติมีเดีย / Jutarat Maneewattanapluk; LICL; TH J96d 1998 1998
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
Development of information system of quality control for yoghurt production process = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตโยเกิต / Supanee Taveeratanasilp; LICL, LIRV ; TH S959dv 2001 2001
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
The development of management information system on health education program via internet = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการสุขศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต / Saisampun Rubkwan; LICL, LIRV ; TH S158d 1999 1999
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
A development of traditional Thai Medicine information system using internet technology = การพัฒนาระบบสารสนเทศตำรับยาสมุนไพรไทยแผนโบราณโดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต / Worasit Choochaiwattana; LICL, LIRV ; TH W919d 2000 2000
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
Factors affecting the acceptance on local area network technology of Hospital Officials in Nakhon Ratchasima provincial public health office = ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา / Apichart Rungalongkron; LIEN; TH A642fa 2002 2002
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
Health information system reform for improving health center effectiveness in Sakon Nakhon province = การปฏิรูประบบสารสนเทศสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสถานีอนามัยในจังหวัดสกลนคร / Suksamai Sompongsa; LICL, LIRV ; TH S948h 1999 1999
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
Implementation of a health monitoring information system for laboratory animals = การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการทดสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลอง / Gunthika Shosivasakul; LICL; TH G977i 1998 1998
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
Information system development for management in I.C.C.U. ward, the division of cardiology, Siriraj hospital, Bangkok = การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้ป่วยในหอผู้ป่วย I.C.C.U. สาขาหทัยวิทยา โรงพยาบาลศิริราช / Jongdee Navamavat; LICL, LIEN, LINS, LIRV ; TH J79i 1998 1998
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
Information system for medical instruments management case study : Nakhornpatom hospital = ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการเครื่องมือแพทย์ กรณีศึกษา : โรงพยาบาลนครปฐม / Jaroonrut Prinyakupt; LICL, LISC ; TH J37i 2002 2002
=====
LOCATION - http://202.28.141.1 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล * * *
Management information quality of public health center in Chiang Mai province = คุณภาพสารสนเทศเพื่อการจัดการของสถานีอนามัยในจังหวัดเชียงใหม่ / Worawan Wuthikun; LICL, LIRV ; TH W919m 2001 2001
=====

โดย . [14 ส.ค. 2545 , 14:47:44 น.] ( IP = 210.203.188.142 : : )

ข้อความ 2

=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การเสนอรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / บุญคงศิลป์ วานมนตรี

รูปเล่ม ก-ฎ, 147 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ -- การบริหาร ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด / ประภาพร บรรยงค์

รูปเล่ม [ก]-ฌ, 126 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
หัวเรื่อง การบริหารสาธารณสุข สารสนเทศ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ งานวางแผนครอบครัวและอนามัยแม่และเด็ก / ประหยัด โคตรศรีวงษ์

รูปเล่ม [ก]-ช, 176 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การวางแผนครอบครัว ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- อนามัยแม่และเด็ก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวางแผนครอบครัว -- ไทย อนามัยแม่และเด็ก วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การเสนอรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สุวิต ผิวพันคำ

รูปเล่ม [ก]-ฎ, แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ -- การจัดส่วนราชการ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหาร ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การศึกษาสถานภาพ ปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา / ศศรัณย์ โม้ดา

รูปเล่ม [ก]-ฐ, 167 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542
หัวเรื่อง การสื่อสารทางสาธารณสุข ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศบุคลากรพยาบาลเพื่อการบริหาร / สุชาวดี ยิ้มมี

รูปเล่ม [ก]-ฎ, 267 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
หัวเรื่อง การพยาบาล -- การบริหาร ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการทางการพยาบาลสำหรับหอผู้ป่วยทางอายุรกรรม : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา / นงลักษณ์ อนันตวาร

รูปเล่ม [ก]-ฏ, 235, [5] แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
หัวเรื่อง พยาบาล -- บริการสารสนเทศ สารสนเทศ การพยาบาล -- การบริหาร วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / นิภาพรรณ ฤทธิรอด

รูปเล่ม [ก]-ฌ, 97 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ชุติมา วัชรกุล

รูปเล่ม [ก]-ฌ, 176 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
หัวเรื่อง ผู้บริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การบริหาร ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การแพทย์ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาเด็กป่วยในโรงพยาบาล : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ผู้วิจัยหลัก สุวรรณี พันเจริญ ; ผู้วิจัยร่วม รัชนี เซ็นศิริวัฒนา ... [และคนอื่นๆ]

รูปเล่ม ก-ฎ, 95 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง โรคเรื้อรัง -- ในวัยทารกและเด็ก -- วิจัย คอมพิวเตอร์ -- การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ -- วิจัย
ผู้แต่งร่วม สุวรรณี พันเจริญ สภากาชาดไทย. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในโรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น / ชนภัทร จันทร์เพ็ง

รูปเล่ม [ก]-ญ, 132 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
หัวเรื่อง โรงพยาบาล -- การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกรณีศึกษา : โรงพยาบาลสระบุรี / โดย เชาวรัตน์ มั่นพรหม

รูปเล่ม 36, [64] แผ่น : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง โรงพยาบาลสระบุรี -- ข้อมูล -- วิจัย ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ -- วิจัย ข้อมูลสาธารณสุข -- วิจัย
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อค้นหาแหล่งอาศัยของยุงก้นปล่องด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

รูปเล่ม [ก]-ฏ, 1001 แผ่น
หมายเหตุ หนังสือชื่อนี้รอจัดหมวดหมู่ ถ้าต้องการใช้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่งานพัฒนาฯ ชั้น 6 อาคาร 2 ในเวลาราชการ โดยแจ้งหมายเลข Main วพ 3658/c1-2
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข = Principles of information systems analysis and design in health services / ผู้เขียน จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์

รูปเล่ม 75 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- สาธารณสุข สาธารณสุข -- ฐานข้อมูล
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง คู่มือฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางยา 151613 = Drug information clerkship manual / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รูปเล่ม [3], 53 หน้า
หัวเรื่อง ยา -- การใหัคำปรึกษาแบบรายบุคคล -- คู่มือ ยา -- บริการสารสนเทศ -- คู่มือ เภสัชกร -- คู่มือ
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง ความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / พลพิทักษ์ พวงมาลา

รูปเล่ม [ก]-ญ, 173 แผ่น : ภาพประกอบ
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ -- การบริหาร ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การแพทย์ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอาจสามารถ / นิสากร โพธิชัย ... [และคนอื่น ๆ]

รูปเล่ม ก-ฉ, 47 แผ่น
หัวเรื่อง โรงพยาบาลอาจสามารถ -- ทัศนคติ -- วิจัย บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- ไทย -- ร้อยเอ็ด -- วิจัย บริการทางการแพทย์ -- ไทย -- ร้อยเอ็ด -- วิจัย
ผู้แต่งร่วม นิสากร โพธิชัย โรงพยาบาลอาจสามารถ. กลุ่มงานการพยาบาล. งานวิจัยและสารสนเทศทางการพยาบาล
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง ความรู้และทักษะของพยาบาลในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคกลาง / สถาพร แถวจันทึก

รูปเล่ม [ก]-ฌ, 139 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
หัวเรื่อง พยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง คู่มือค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Handbook of information searching in health sciences / โดย บุษกร อุสส่าห์กิจ

รูปเล่ม 110 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- แพทยศาสตร์ การค้นข้อสนเทศ วรรณกรรมวิทยาศาสตร์ แหล่งสารสนเทศ
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์เครือข่ายในงานบริการผู้ป่วยนอกของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสาธารณสุขที่ 4 / อัญชลีย์ เจนวิถีสุข

รูปเล่ม [ก]-ฐ, 127 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
หัวเรื่อง โรงพยาบาล -- บริการสารสนเทศ ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล -- บริการสารสนเทศ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง ประเมินประสิทธิผลเอกสารสถิติประชากรและการอนามัยครอบครัว / [ผู้ทำการศึกษาวิจัย สดสวย คณาวัชรากุล]

รูปเล่ม [ก]-ฌ, 49 หน้า
หัวเรื่อง ประชากร -- สถิติ -- วิจัย ไทย -- ประชากร -- สถิติ -- ข้อมูล -- วิจัย อนามัยครอบครัว -- ไทย -- สถิติ -- ข้อมูล -- วิจัย
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง พยาบาลสารสนเทศ = Nursing informatics / โดย รุจา ภู่ไพบูลย์, เกียรติศรี สำราญเวชพร

รูปเล่ม 145 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่อง สารสนเทศทางการพยาบาล การพยาบาล -- ข้อมูล
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานประกันสังคม
หมายเหตุ หนังสือชื่อนี้รอจัดหมวดหมู่ ถ้าต้องการใช้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 อาคาร 2 ในเวลาราชการ โดยแจ้งหมายเลข Main 6892
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาลชัยภูมิ / ขนิษฐา รักษ์มณี

รูปเล่ม [ก]-ซ, 133 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
หัวเรื่อง โรงพยาบาลชัยภูมิ -- การบริหาร -- บริการสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- โรงพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การบริหาร -- บริการสารสนเทศ วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง รายงานการประชุมวิชาการเรื่องสารสนเทศด้านประชากรและอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี กรมอนามัย วันที่ 10-13 มีนาคม พ.ศ. 2538 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร / ฝ่ายสารสนเทศ กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รูปเล่ม 87 หน้า
หัวเรื่อง อนามัยสิ่งแวดล้อม -- บริการสารสนเทศ -- การประชุม ประชากร -- บริการสารสนเทศ -- การประชุม
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องเป้าหมายและแนวทางในการจัดทำระบบบริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รูปเล่ม 65, 24, [2] หน้า
หัวเรื่อง สาธารณสุข -- บริการสารสนเทศ -- วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข / เสริมสุข ธัญญะวัน

รูปเล่ม [ก]-ฌ, 121 แผ่น
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542
หัวเรื่อง โรงพยาบาล -- การบริหารงานบุคคล สารสนเทศทางการพยาบาล วิทยานิพนธ์
=====
สถานที่ - http://libraty.kku.ac.th/searchopac.html : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( KKU )
ชื่อเรื่อง สารสนเทศทางการพยาบาลและทางสุขภาพ / วีณา จีระแพทย์ (บรรณาธิการ)

รูปเล่ม 255 หน้า : ภาพประกอบ
หมายเหตุ หนังสือชื่อนี้รอจัดหมวดหมู่ที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
หัวเรื่อง สารสนเทศทางการพยาบาล ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การพยาบาล ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- สุขภาพ
=====

โดย . [14 ส.ค. 2545 , 14:48:40 น.] ( IP = 210.203.188.142 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด

ค้นหากระทู้

Copyright 2002 Master of Public Health . All rights reserved.