Pre Camp
เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ มธ.
Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ประกาศแล้ว!!!!!!!!!
ประกาศรายชื่อแล้วครับ

โดย ++ภาคีน้อย++ [23 มี.ค. 2550 , 12:44:50 น.] ( IP = 203.131.219.167 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ความเห็นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Pre Camp#6


ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาว กชวรรณ เทพพิทักษ์
2 นางสาว กนกพร บัวจีบ
3 นางสาว กนกอร ยั่งยืน
4 นางสาว กมลชนก แก้วประชุม
5 นางสาว กมลพร โรจนรัตนางกูร
6 นางสาว กมลลักษณ์ บุญดิเรก
7 นางสาว กมลวรรณ ทิมะณี
8 นางสาว กรกาญจน์ แก้วมูลคำ
9 นาย กรวัฒน์ สุวรัตนานนท์
10 นางสาว กรวิกา โสนน้อย
11 นาย กวี โล่ดำรงรัตน์
12 นางสาว กัญญาภัค อาริยะกุล
13 นางสาว กันยารัตน์ สุทธิมนัส
14 นาย กัมพล สุระประเสริฐ
15 นางสาว กุลวดี กิตติดุลยการ
16 นางสาว เกศุพา พุ่มปาน
17 นางสาว แกมกาญจน์ วิชัยธรรม
18 นางสาว ขวัญชนก คงมา
19 นาย คณิณ เหล่าพิรุฬห์
20 นางสาว จมาภรณ์ อิทธิธเนศ
21 นางสาว จรีวรรณ ฤทธิทักษ์
22 นางสาว จารุวรรณ แสงโชติ
23 นางสาว จิตต์ประไพ น้อยนวล
24 นางสาว จิรางคณา คำตา
25 นาย จีรวัฒน์ จันเทวี
26 นางสาว ชญาฎา รัตนกิจรุ่งเรือง
27 นางสาว ชญาภัส โบ เสน่ห์สังคม
28 นางสาว ชนนิกานต์ แสวงวิชยพงศ์
29 นางสาว ชนินาถ ชวนะเวช
30 นางสาว ชลิตพร ศรีระเดช
31 นาย ชวนัท เผ่าสุภาพ
32 นาย ชวลิต สีหลิ่ง
33 นางสาว ชัญญานุช มังคลารัตน์
34 นางสาว ชัยณรงค์ เกิดทรัพย์
35 นาย ชาญยุทธ รูปเหลี่ยม
36 นางสาว ชุติกาญจน์ ไตรพรปะเสริฐ
37 นาย ฐิตติกรณ์ สุนทรโภคิน
38 นางสาว ฐิตาภา สุขเกษม
39 นาย ฐิตินันท์ เทียมสุวรรณ
40 นางสาว ฐิติพร ประวัติศรีชัย
41 นางสาว ณฐนน ยังประภากร
42 นาย ณภัส จรตระการ
43 นางสาว ณวรา วิวัตติกุล
44 นางสาว ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์
45 นาย ณัฏฐพล สุขศิริ
46 นาย ณัฐกร จูห้อง
47 นางสาว ณัฐกานต์ กลั่นบิดา
48 นาย ณัฐพล นิลเพชร
49 นาย ณัฐวัฒน์ บุญเสวก
50 นางสาว ณิชนันท์ มณีกร
51 นางสาว ณิชนันทน์ บุรวรรนินท์
52 นาย ดรันภพ ชูนุ้ย
53 นางสาว ดลฤทัย พัฒนาวิจิตร
54 นางสาว ดารารัตน์ ตุลาประกรณ์
55 นางสาว ตวงทิพย์ พรมเขต
56 นางสาว ทรงพร ศรีนุต
57 นาย ทวีวัฒน์ วันดี
58 นาย ทศพร มะโนแสน
59 นางสาว ทิพญา บุตรกะวี
60 นางสาว ทิพย์สุดา ศรีรัตนา
61 นางสาว ทิพยาภรณ์ ไกลถิ่น
62 นางสาว เทพศิริขวัญ พันพอน
63 นางสาว ธนพรรณ บูรณพิเชษฐ
64 นาย ธนรัตน์ มังคุด
65 นาย ธนะพัฒน์ เธียรธนาพจน์
66 นาย ธนากร ยิ้มดี
67 นาย ธนิต พิเชฐพงศา
68 นางสาว ธัญญรัตน์ สร้างคำ
69 นางสาว ธัญมน ธนะเพิ่มพูล
70 นางสาว ธันยมัยภรณ์ สัมฤทธิ์อุทัย
71 นาย ธีรวัต พรประสิทธิ์
72 นาย นนทศักดิ์ ชูแก้ว
73 นางสาว นภกมล หะวานนท์
74 นางสาว นฤมล ดีตอ่ำ
75 นางสาว นวพร วุฒิธรรมกิตติ
76 นางสาว นันท์นภัส ตันตินันทวัฒน์
77 นางสาว นันทพร เหรียญเจริญ
78 นางสาว นันทวรรณ พงษ์ขันธ์
79 นางสาว นิติลักษณ์ พูนศิริ
80 นางสาว นิภาภรณ์ บวรนันทเดช
81 นางสาว นุชนาฎ คงประเสริฐ
82 นางสาว เนจิรา ศรีตระกูล
83 นางสาว เบญจวรรณ สุศรี
84 นาย ปรีชากุล ปิ่นรอด
85 นางสาว ปลายปิยะ จำพร
86 นางสาว ปวิชญา ภัทรรังษี
87 นาย ปวีณพล ภู่ระหงษ์
88 นางสาว ปัญญาภา พิรุณมาศ
89 นางสาว ปัทมา พุ่มฉัตร
90 นางสาว ปัทยา ธารมัต
91 นางสาว ปาณิศา เกษศิระ
92 นางสาว ปาริชาติ ผังสุวรรณดำรง
93 นางสาว ปิยธิดา แก้วประสิทธิ์
94 นาย ปิยะวุฒิ สมวงศ์
95 นางสาว ปุณยวีร์ วิเศษขจี
96 นางสาว ปุณยวีร์ กำเนิดสิทธิเสรี
97 นางสาว ไปรยา ตั้งจาตุรโสภณ
98 นางสาว พชระ ศุภตระกูลรัตน์
99 นางสาว พธูทิพย์ ใจสมุทร
100 นางสาว พรพิมล พาณิชปฐมพงศ์

โดย ++ภาคีน้อย++ [23 มี.ค. 2550 , 12:49:31 น.] ( IP = 203.131.219.167 : : )

ความเห็นที่ 2

ต่อๆๆ

101 นางสาว พรวลัญธ์ เขมรังสฤษฏ์
102 นางสาว พริม ชื่นสุขจิตต์
103 นาย พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด
104 นางสาว พลอย สีตะสุต
105 นาย พัฒจิตร วัฒนศิริชัยกุล
106 นางสาว พัทธมน กัณชัย
107 นางสาว พาขวัญ หลักศิลากุล
108 นางสาว พิชญา ลิมป์หวังอยู่
109 นางสาว พิมพ์บุญญา บุณยพิพิธ
110 นาย พิเศษ น้อยวังคลัง
111 นางสาว ไพลิน ทับเที่ยง
112 นางสาว ภณัฐณดา ศรีกิจเกษมวัฒน์
113 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เชิดชูสุวรรณ
114 นาย ภรานิตย์ จันทร์ยัง
115 นางสาว ภัชธีญา สมบัติใหม่
116 นาย ภัทรพล วรฉัตร
117 นางสาว ภัทรรส จันทร์เพ็ญ
118 นางสาว ภัทรวีร์ วิมลศิริ
119 นาย ภาณุวัชร ลาภาภิวัฒน์
120 นางสาว ภาวิณี เยรบุตร
121 นาย มนพล สุบรรณพงศ์
122 นางสาว เมธิยา อาภรณ์แก้ว
123 นาย ยุทธพล สมรรคจันทร์
124 นางสาว รติกร ภาณุไพบูลย์
125 นางสาว รพีพัฒน์ สิงห์แก้ว
126 นางสาว รพีภรณ์ ศรีทองสุก
127 นางสาว รวยรื่น พรวัฒนวิชัย
128 นางสาว รสรินทร์ เจริญมังษา
129 นางสาว รัตนาภรณ์ ยงยุทธวิชัย
130 นางสาว รัตนาวลี พิศาลพร
131 นางสาว ลัดดาวัลย์ ไทยอ่อน
132 นาย วงศกร สุวรรณวรบุญ
133 นางสาว วนิชาภัทร ไม้งาม
134 นางสาว วรรณวิภา นุ่มสารพัดนึก
135 นางสาว วรัญญา วิไลพัฒน์
136 นางสาว วรางค์คณา หวังวิวัฒน์เจริญ
137 นางสาว วราพรรญ พรหมบุปผา
138 นางสาว วลัยลักษณ์ สมจินดา
139 นาย วันชนะ แก้วสวัสดิ์
140 นางสาว วันวิสาข์ คามตะศิลา
141 นางสาว วาริธร ตั้งตระกูลเจริญ
142 นางสาว วารุณี กองมณี
143 นางสาว วารุณี บุญยวง
144 นางสาว วิชญา นรากรไพจิตร์
145 นางสาว วิภาดา กันฤทธิ์
146 นาย วิโรดม นิลนนท์
147 นางสาว วิลัยพร ทะลัง
148 นาย วีรภัทร จงนกาศิริกูร
149 นาย วีระพล แสงสุทธิ์
150 นางสาว วีรารัตน์ เหมือนพลอย
151 นางสาว ศกุณตลา กาญจนไพบูลย์
152 นาย ศิรศิษฐ์ ชุมนาค
153 นางสาว ศิราภา ทองดี
154 นางสาว ศิริพร แสงประเสริฐ
155 นางสาว ศิริพร มงคล
156 นางสาว ศิวนาถ ธนประสิทธิ์พัฒนา
157 นาย ศุภชัย รักษาจันทร์
158 นาย ศุภรานนท์ จรชัย
159 นาย เศรษฐชัย เภาพาน
160 นางสาว สกุลงาม กอเซ็มมูซอ
161 นางสาว สวรรยา ปราณีบุตร
162 นางสาว สัจจานรี มานะกล้า
163 นางสาว สัจจาภรณ์ ไชยเสนา
164 นาย สันติภาพ นวลงาม
165 นางสาว สายวารี เกษแก้ว
166 นางสาว สาลินี พงศิริปิยกุล
167 นางสาว สิตางค์ กาญจนสุต
168 นาย สิทธิเดช จุฑากาญจน์
169 นางสาว สิรดา สายเพ็ชร
170 นางสาว สิรัญญา วุฒิไกรสกุล
171 นางสาว สิริกัลยา เอนกอนันต์
172 นางสาว สุทธิกาญจน์ สอนเพ็ง
173 นางสาว สุธนา ไพสิน
174 นางสาว สุธัญญา วีระโพธิ์ประสิทธิ์
175 นางสาว สุธาทิพย์ โพธิงาม
176 นางสาว สุธาสินี พิริยชนานันท์
177 นางสาว สุพัตรา เส้งเอียด
178 นาย สุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ
179 นางสาว สุภัทรรินทร์ อัศววัลลภ
180 นางสาว สุมิตรา จันทร์ภูงา
181 นางสาว สุวรรณา กุลบุตร
182 นางสาว เสาวลักษณ์ แจ่มจำรุณ
183 นางสาว โสภิดา สินสวาท
184 นางสาว อชิรญา รอบรัตน์
185 นางสาว อชิรญา เอี่ยมอิมรา
186 นางสาว อธิพร สุโชดายน
187 นางสาว อภิญญา ศักดี
188 นางสาว อมรรัตน์ แก่นกุล
189 นางสาว อรญา วงศ์วาณิชกุล
190 นางสาว อรณัฏฐา สบายรูป
191 นางสาว อรธีรา สมจิตร์
192 นางสาว อรวรรณ ศรีหิรัญรัศมี
193 นางสาว อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์
194 นาย อัคริน ไทยอุดม
195 นางสาว อัจจิมา กองทิพย์
196 นางสาว อัจฉราพรรณ สิ่วไธสง
197 นางสาว อาภาศิริ แต่งประกอบ
198 นาย อิทธิพล เข็มเงิน
199 นางสาว อุษณา สุขเสมา
200 นาย เอกราช ปัญญาวศิน
201 นาย เอษณะ จันทร์สว่าง
202 นางสาว เอื้อมพร นิลเนตรสกุล
203 นางสาว ไอริณ วรรณวิลาศ
204 นางสาว ฮุสนา ซำซูดิน

โดย ++ภาคีน้อย++ [23 มี.ค. 2550 , 12:50:07 น.] ( IP = 203.131.219.167 : : )

ความเห็นที่ 3

ถ้าน้องที่ผ่านเข้าค่ายคนไหนรายชื่อผิดไป
รวมทั้งน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดที่ประสงค์จะพักค้างคืนที่มหาลัยธรรมศาสตร์ก่อน ในคืนวันที่ 4 เม.ย.
โปรดแจ้งทีมงานที่ lawtu_precamp@yahoo.com แล้วทีมงานจะติดต่อกลับไปครับ

โดย ++ภาคีน้อย++ [23 มี.ค. 2550 , 12:52:42 น.] ( IP = 203.131.219.167 : : )

ความเห็นที่ 4

ถ้าสละสิทธิ์ คนอื่นจะได้ขึ้นมาแทนไหมคะ

โดย ธรรมะ [23 มี.ค. 2550 , 13:01:03 น.] ( IP = 61.7.159.208 : : 61.7.159.208, 61.7.159.208 )

ความเห็นที่ 5

ตอบความเห็นที่ 4

ถ้าสถานการณ์ในตอนนี้ พี่ก็คงตอบว่า ถ้าน้องสละสิทธิ์ไปก็ไม่มีคนมาแทนครับ

แต่ในกรณีที่มีคนสละสิทธิ์มากจนอาจเกิดผลกระทบต่อกิจกรรมในค่าย ตอนนี้ทีมงานก้มีรายชื่อของน้องๆสำรองที่จะเรียกมาในภายหลังครับ

โดย ++ภาคีน้อย++ [23 มี.ค. 2550 , 13:06:27 น.] ( IP = 203.131.219.167 : : )

ความเห็นที่ 6

ลืมบอกไปว่า
โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยมีการเรียกสำรองครับ
เพราะจำนวนน้องที่สละสิทธิ์นั้นก็ไม่ได้ถึงกับเป็นปัญหาแต่อย่างใดครับ

ถ้าน้องคนไหนจะสละสิทธิ์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการมาเข้าร่วมค่ายก็ติดต่อพี่ได้ที่ lawtu_precamp@yahoo.com ครับ

โดย ++ภาคีน้อย++ [23 มี.ค. 2550 , 13:08:10 น.] ( IP = 203.131.219.167 : : )

ความเห็นที่ 7

ทำไมบอกว่ารับ 200 แต่ประกาศมามี 204 คนอะคะ?

โดย ... [23 มี.ค. 2550 , 13:11:03 น.] ( IP = 58.8.133.171 : : )

ความเห็นที่ 8

อ่านกระทู้นี้ครับ พี่อธิบายไปแล้ว
http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=precamp&topic=183

โดย ++ภาคีน้อย++ [23 มี.ค. 2550 , 13:13:31 น.] ( IP = 203.131.219.167 : : )

ความเห็นที่ 9

รบกวนพี่ช่วยบอกแนวในการตรวจหน่อยค่ะ หรือ บรรฐานในการตรวจแนวไหนที่พี่ใช้เปงเชือกในการตัดสิน

กรุณาให้ความยุติธรรมกับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกด้วยค่ะ

โดย คนม่ายรู้ [23 มี.ค. 2550 , 13:26:57 น.] ( IP = 58.9.178.55 : : )

ความเห็นที่ 10

ต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไหนคะ

โดย ผ่านแล้วค่า [23 มี.ค. 2550 , 13:33:48 น.] ( IP = 61.7.159.208 : : 61.7.159.208, 61.7.159.208 )
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด

© 2008 Pre Camp เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ มธ. Sponserd by Lawtham.com