Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์
โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 นายวินิตย์ กรรไพเราะ รองผอ.สพป.สงขลาเขต 1 เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์ โดยมี 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำสาระแกนกลางและท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นบทเรียน e- learning ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2554 จำนวน 45 คน ณ .โรงแรมเลคอินท์ สงขลา
2. กิจกรรมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่ออิเลคทรอนิกสาระประวัติศาสตร์แกนกลางและท้องถิ่นทั้ง ofline และonline ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2554 จำนวน 20 คน ณ .โรงแรมเลคอินท์ สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
2 เพื่อการเรียนรู้การจัดการรูปแบบใหม่ของการศึกษาและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
3 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
4. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งทางวิชาประวัติศาสตร์ให้กับครูผู้สอนประวัติศาสตร์
5. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนได้
โดยมีนายจิระ เรืองคล้าย หัวหน้งานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

โดย ศน.จิระ เรืองคล้าย [27 เม.ย. 2554 , 23:47:20 น.] ( IP = 223.204.47.113 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณ
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

ระบบ อี-เลิร์นนิ่ง (e-Learning ) คือ ระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะทำในลักษณะของเครือข่ายในองค์กร หรือจะเป็นเครือข่ายในลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ระบบดังกล่าวจะช่วยประหยัดเวลาในการถ่ายทอดข้อมูล ทั้งยังขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้คือ เมื่อสนใจเรื่องใด ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามสามารถเข้าสู่ระบบเครือข่าย เพื่อหาข้อมูลที่สนใจได้ทันที
สถาบันการศึกษาสามารถใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทำเป็นระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยที่นักเรียนสามารถได้รับความรู้เช่นเดียวกับการนั่งเรียนในห้องเพียงแค่ต่อเชื่อมเข้าสู่เว็บไซต์ที่กำหนด ทั้งยังสามารถโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้ในหลายลักษณะ เช่น ผ่านเวบบอร์ด ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จึงมีแนวคิดที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในระบบการเรียนการสอนในลักษณะเครือข่ายความรู้ หนึ่งในผู้ได้ประโยชน์จากแนวคิดดังกล่าว เห็นจะไม่พ้นสถาบันการศึกษา ที่สามารถใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นส่วนเสริมในการทำระบบอี-เลิร์นนิ่ง เพื่อเสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

โดย . [27 เม.ย. 2554 , 23:49:47 น.] ( IP = 223.204.47.113 : : )

ข้อความ 2

ครูผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วนครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.5-6 จากโรงเรียน 36 โรงเรียน ในสังกัดที่ให้ศูนย์เครือข่ายคัดเลือกครูเข้ารับการอบรม เครือข่ายละ 2 คน

โดย . [27 เม.ย. 2554 , 23:52:39 น.] ( IP = 223.204.47.113 : : )

ข้อความ 3

โดยมีขั้นตอนการจัดทำบทเรียน e-learning วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6 ดังนี้

1. ให้ความรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6
2. คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ /มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผู้เรียนรู้อะไร/ผู้เรียนทำอะไรได้
3. หลักสูตรระดับท้องถิ่น
4. หน่วยการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์
5. จัดทำจัดทำ บทเรียน e-learning วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6 ดังนี้ (ตัวอย่าง)


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒
สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์อยุธยาและธนบุรีค
หัวเรื่อง ประวัติศาสตร์อยุธยาและธนบุรี


 คำแนะนำ
 จุดประสงค์การเรียนรู้
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 เนื้อหา (มีอ้างอิง)
 กิจกรรม / เกม
 แบบทดสอบหลังเรียน

โดย . [27 เม.ย. 2554 , 23:56:13 น.] ( IP = 223.204.47.113 : : )

ข้อความ 4

.

โดย . [28 เม.ย. 2554 , 00:03:08 น.] ( IP = 223.204.47.113 : : )

ข้อความ 5

..

โดย . [28 เม.ย. 2554 , 00:05:08 น.] ( IP = 223.204.47.113 : : )

ข้อความ 6

.

โดย . [28 เม.ย. 2554 , 00:06:24 น.] ( IP = 223.204.47.113 : : )

ข้อความ 7

คณะครูจัดทำบทเรียน e-learning ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6 สพป.สงขลา เขต 1 ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ชื่อ หน่วยการเรียนรู้ “ภูมินามเก่าเล่าขาน”
สมาชิก
1. นายประมูล อักษรวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายสมพงค์ จิตรักธรรม กรรมการ
3. นางสารภี รองสวัสดิ์ กรรมการ
4. นางสาวอาซีซะ คงคาลิหมีน กรรมการและ เลขานุการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชื่อ หน่วยการเรียนรู้ “หลักฐานสำคัญเรื่องราวในอดีต”
สมาชิก
1. นางผะอบ เดชทองจันทร์ ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ซุ้นสุวรรณ กรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ ทองคำ กรรมการ
4. นางจรัสศรี ทิพย์มณี กรรมการ
5. นางประทุม หนูแท้ กรรมการ
6. นายปิยะ เพชรยอด กรรมการและเลขานุการ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชื่อ หน่วยการเรียนรู้ “จากอดีตสู่ปัจจุบันของรัตนโกสินทร์”
สมาชิก
1. นายสิเศษ ชุมย้อย ประธานกรรมการ
2. นายอุเทน นัคราบัณฑิต กรรมการ
3. นายสุทัศน์ พุดซ้อน กรรมการ
4. นายนันท์นภัส แก้วประไพ กรรมการและเลขานุการ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชื่อ หน่วยการเรียนรู้ “เพื่อนบ้านในกลุ่มอาเชียน”
สมาชิก
1. นางเกษวรินทร์ ไชยแก้ว ประธานกรรมการ
2. นางภิญญดา สีตะพงษ์ กรรมการ
3. นาอุษา ทิพย์ดนตรี กรรมการ
4. นางวิยดา ธีระกุล กรรมการ
5. นายนิยม ยิ้มย่อง กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ กาลวงค์ กรรมการและเลขานุการหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ชื่อ หน่วยการเรียนรู้ “การเปลี่ยนแปลงและความเจริญสมัยรัตนโกสินทร์”
สมาชิก
1. นายอำนวย ชมเชย ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย อนุเชษฐรักษ์ กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จาริคุณ กรรมการ
4. นางมุกดา คงยก กรรมการและเลขานุการหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชื่อ หน่วยการเรียนรู้ “สร้างสรรค์ผลงานดีเด่น”
สมาชิก
1. นางกนกพร เพชรสกุล ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี รัตนวิลม กรรมการ
3. นางสาวณัฐวดี อินทรคีรี กรรมการ
4. นางบุหงา เพชรนาค กรรมการและเลขานุการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ชื่อ หน่วยการเรียนรู้ “ภูมิปัญญาควรค่าอนุรักษ์”
สมาชิก
1. นายกิตติ ชำนาญเวชกิจ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธ์ หนูแก้ว กรรมการ
3. นางนุกูล คงบางปอ กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญณี สิทธิพันธ์ กรรมการ
5. นางสาวลียานา สายสหัส กรรมการ
6. นางกนกวรรณ แสงทอง กรรมการและเลขานุการ---------------------------

โดย ศน.จิระ เรืองคล้าย [28 เม.ย. 2554 , 00:11:29 น.] ( IP = 223.204.47.113 : : )

ข้อความ 8

ได้รับความรู้มากมาย ศน.จิระ รอบรู้ รู้ลึก รู้จริงน่ารักมากให้ความเป็นกันเองกับครูทุกคนรู้สึกอบอุ่น อาหารอร่อยทุกมื้อ บรรยากาศสวยอากาศดี แถมได้งานกลับโรงเรียนอีก..จัดอบรมให้อีนะคะ

โดย ครู [30 เม.ย. 2554 , 04:49:09 น.] ( IP = 118.173.163.132 : : )

ข้อความ 9

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

สรุปผลการประเมินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐาน ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้สาระการเรียนรู้แกนกลางและท้องถิ่นประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยจัดทำบทเรียน e-learning ตามโครงการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ประวัติศาสตร์)ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเลคอิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยผู้ประเมินได้รวบรวมข้อมูลเชิงพรรณนาความคิดเห็น/ความประทับใจและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากครูผู้เข้ารับการประชุมฯจำนวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ100 ซึ่งครูผู้เข้าร่วมประชุมฯส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น/ความประทับใจและข้อเสนอแนะในประเด็นที่สอดคล้องกันสรุปตามลำดับดังนี้
ความคิดเห็น
1.ครูได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2. ครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3. ครูได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ควบคู่ ICT ทำให้ครูที่เข้าประชุมทุกคนสืบค้นข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ตได้อย่างคล่องแคล่ว
4 .ครูได้รับความรู้ในการจัดทำบทเรียน e – learning
5. ครูได้รับผลงานที่สมบูรณ์กลับสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6. ครูมีความสุขสนุกสนานในการร่วมประชุมครั้งนี้มาก
ความประทับใจ
1.ศน.จิระ เรืองคล้ายและทีมวิทยากร มีความรอบรู้ มุ่งมั่นทำงานอีกทั้งเป็นกันเองกับครูทุกคน
2.สถานที่จัดอบรม สะดวกสบาย บรรยากาศดี
3. อาหารอร่อยมากทุกมื้อ และพนักงานบริการประทับใจ
4. มีการตอบแทนค่าเดินทาง
ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการจัดประชุมประวัติศาสตร์ชั้นอื่นๆ
2.ควรมีการจัดประชุมกลุ่มสาระอื่นบ้าง
3. ควรจัดประชุมในรูปแบบนี้และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
4. ควรนำคณะครูศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ โปราณสถาน โบราณวัตถุ ในประเทศและในกลุ่มอาเชียนทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่สากล

โดย ศน.จิระ เรืองคล้าย [30 เม.ย. 2554 , 19:45:27 น.] ( IP = 49.49.99.170 : : )

ข้อความ 10

กลุ่มนำเสนอผลงาน

โดย j [30 เม.ย. 2554 , 19:47:19 น.] ( IP = 49.49.99.170 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด