Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
การพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่....คลิกดูรายละเอียดครับ

http://www.sornor.org/wp-content/uploads/2009/10/new_supervision_of_SP2.ppt

โดย ศน.จิระ เรืองคล้าย [16 ก.พ. 2553 , 10:06:56 น.] ( IP = 222.123.143.149 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณ

ข้อความ 1

พัฒนา ศน.แนวใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เชิญให้นายกิตติ กสิณธารา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นคณะทำงานการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการดังนี้

กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาศึกษานิเทศก์
กิจกรรมที่ 1 กำหนดคุณลักษณะ และแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ในศตวรรษที่

กิจกรรมที่ 2 การประเมินเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรมที่ 3 จัดทำหลักสูตร คู่มือ/ชุดฝึก วิธีการฝึกอบรม
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 5 ยกย่อง สนับสนุน Master Supervisor
กิจกรรมหลัก 2 การคัดสรรผลงาน Best Practice เพื่อเสนอเป็นรูปแบบใช้ในการนิเทศการศึกษา

กิจกรรมที่ 1 คัดเลือก Best Practices

กิจกรรมที่ 2 จัด Symposium เผยแพร่ Best Practices
กิจกรรมที่ 3 จัดทำ Gallery แสดง Best Practices ประจำศูนย์วิทยบริการที่สำนักงานเขตพื้นที่

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม KM และ Benchmarking

กิจกรรมหลัก : 3. วิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการนิเทศ
กิจกรรมที่ 2 : จัดกลุ่มเครือข่ายมีส่วนร่วมวิจัยและพัฒนาการนิเทศ
กิจกรรมที่ 3 : วิจัยและพัฒนาการนิเทศ

กิจกรรมหลัก : 4 กำกับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงาน

กิจกรรมที่ 1 : กำกับติดตาม ประเมินผล
กิจกรรมที่ 2 : สังเคราะห์ผล
กิจกรรมที่ 3 : จัดทำรายงาน
ที่สำคัญคือการประเมินสมรรถนะศึกษานิเทศก์แนวใหม่โดยการประเมินศึกษานิเทศก์ทุกคนเพื่อการพัฒนาในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาศึกษานิเทศก์ทุกคน ๆ ละ 4,000 บาท แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ด้านคือ
1. ด้านความรู้ (Knowledge : K) ประเมินเกี่ยวกับ ศาสตร์การนิเทศการศึกษา หลักสูตรอิงมาตรฐานและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา การปประกันคุณภาพ การประเมินผลการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร วิทยาการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์
2. ด้านทักษะ (Skill : S) ประเมินเกี่ยวกับศิลปะการนิเทศ ทักษะการวิจัยและพัฒนา ทักษะการใช้สื่อ ICT เพื่อการนิเทศ การบริหารจัดการนิเทศอย่างเป็นระบบ ทักษะการนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศสู่มาตรฐานการศึกษา ทักษะการจัดการความรู้ (K.M.) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. ด้านคุณลักษณะ ( Attitude : A) ประเมินเกี่ยวกับรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็นกัลยาณมิตร มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และภาวะผู้นำทางวิชาการ
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 : 2553 - 2555 ไว้ดังนี้ (โปรดศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศึกษานิเทศก์

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ทุกคน ๆ ละ 4,000 บาท

2. คัดเลือก Master Supervisor ทุกสพท.ๆ ละ 6,000 บาท

3. คัดเลือก Master Supervisor ทุกเครือข่ายการนิเทศ ๆ ละ 10,000 บาท (19 เครือข่าย)

กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศ

1. จัดกลุ่มเครือข่ายมีส่วนร่วมการวิจัยและพัฒนาการนิเทศ สพท.ละ 10,000 บาท

2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการนิเทศ (เพิ่มเติมจากงบปกติ) สพท.ละ 10,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 คัดสรรผลงาน การปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

1. คัดเลือก Best Practices สพท.ละ 15,000 บาท

2. คัดเลือก Best Practices เครือข่ายการนิเทศ ๆ ละ 30,000 บาท

3. จัดทำวารสาร เอกสาร เผยแพร่ Best Practices สพท.ละ 5,000 บาท

4. จัดทำ Gallery แสดง Best Practices ประจำศูนย์วิทยบริการ สพท.ละ 10,000 บาท

กิจกรรมที่ 4 กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงาน

1. กำกับ ติดตามการดำเนินการพัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่ สพท.ละ 18,000 บาท

2. รายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน สพท.ละ 2,000 บาท

ศึกษานิเทศก์เตรียมตัวรับการประเมินและพัฒนาได้แล้ว.......ครับ

ดูภาพกิจกรรมการประชุมได้ที่ http://www.kasinthara.multiply.com


โดย . [16 ก.พ. 2553 , 10:09:09 น.] ( IP = 222.123.143.149 : : )

ข้อความ 2

หลักสูตรศึกษานิเทศก์

http://www.geeratutor.com/index.php?mo=3&art=193314

โดย . [16 ก.พ. 2553 , 10:48:47 น.] ( IP = 117.47.181.162 : : )

ข้อความ 3

หลักสูตร

http://www.roiet2.go.th/borihan.pdf

โดย . [16 ก.พ. 2553 , 11:06:26 น.] ( IP = 117.47.181.162 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด