Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


Best Practices : การพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้โครงการ
Best Practices : การพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้โครงการ
“อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย” กรณีโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ชนิดา วิสะมิตนันท์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สพท.สข 1

โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 โดยการนำของนายวิจิตร โภชนา ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2549 โรงเรียนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 117 คน ครู จำนวน 10 คน จุดเด่นของโรงเรียน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย อีกทั้ง สามารถแสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จากบุคลากรทั้งภายในโรงเรียน และชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลต่อคุณภาพ ผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง สะท้อนได้จากกระบวนการ และผลสำเร็จ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนภายใต้ โครงการ “อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย”
สภาพปัญหา ก่อนการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อสระ วิทยาทาน ซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมประชุม เสวนา เพื่อระดมความคิด จากครู และบุคลากรภายในโรงเรียน อีกทั้งผู้ปกครอง และชุมชน เกี่ยวกับปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของ นักเรียนและข้อมูลตามสภาพจริงที่ปรากฏของนักเรียนโรงเรียนบ่อสระวิทยาทาน โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละระดับชั้น พบว่าโดยภาพรวม นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเสียงคำพื้นฐานไม่ได้ ไม่เข้าใจความสำคัญของสิ่งที่อ่าน เขียนคำ ประโยค ข้อความและจดบันทึกไม่เป็น ขาดการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเขียน นักเรียนชั้น ป.2 การอ่านคำ อ่านสะกดคำ ตามมาตรฐานตัวสะกด การผันอักษร การอ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว บทร้อยกรองยังไม่ถูกต้อง เขียนแสดงความคิดที่เป็นประโยค และข้อความที่เป็นประโยคไม่ได้ อ่านและเขียนสะกดคำ และประสมคำตามมาตรฐานตัวสะกด การผันวรรณยุกต์ ยังไม่ถูกต้องตามหลักการผันอักษร ขาดการปลุกฝังนิสัยรักการอ่านและเขียน นักเรียนชั้น ป.3 อ่านออกเสียง อ่านในใจ คำ บทร้อยกรอง บทร้อยแก้ว สารคดี บทความ บทละครที่เหมาะสมกับวัยไม่ได้ไม่สามารถเขียนคำตามความหมายและสะกดการันต์และ จับใจความไม่เป็น ขาดนิสัยรักการอ่าน และเขียน นักเรียนชั้น ป.4 อ่านคำ พื้นฐานจากเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจความหมายของคำ ประโยค และข้อความ อ่าน ในใจ และจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้ เขียนคำประโยค ไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม เช่น เขียนหนังสือไม่มีหัว ช่องไฟไม่ดี วรรณยุกต์วางไม่ถูกที่ ขาดนิสัยรักการอ่าน นักเรียนชั้น ป.5 อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้น และจับใจความสำคัญจากสิ่งที่อ่าน ยังไม่ถูกต้อง การเขียนคำ ประโยค ข้อความ และจดบันทึกยังไม่คล่อง ขาดนิสัยรักการอ่านและเขียน นักเรียนชั้น ป.6 อ่านคำใหม่ คำควบกล้ำ ตัวการันต์ อักษรนำไม่ได้ ไม่คล่อง อ่านในใจ อ่านจับใจความเรื่องที่อ่านโดยใช้คำสำคัญ คำถาม แผนภาพ โครงเรื่อง หรือผังความคิดไม่ได้ เนื่องจาก อ่านได้และไม่เข้าใจความหมายของคำ ประโยค และข้อความ การคัดลายมือ และเขียนเรียงความไม่เป็น การเขียนบันทึกประจำวัน เขียนบันทึกไม่ถูกต้อง ไม่คล่อง
ขาดกาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการเขียน

โดย ศน.จิระ เรืองคล้าย [6 ก.ค. 2549 , 10:44:23 น.] ( IP = 203.113.76.10 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณ

ข้อความ 1

จากข้อมูลที่ค้นพบสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนยังมีปัญหาเรื่องการอ่าน การเขียนที่เหมาะสมกับวัย ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน การเรียนรู้ช่วงชั้น และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการวางรากฐานด้านการอ่าน และเขียน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ อย่างรอบด้านต่อไปจึงได้วางแผนร่วมกับ คุณครูทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาไทย “ภายใต้โครงการ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย” ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา โดยมีกระบวนการและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญ ๆ และ ต่อเนื่อง ดังนี้
1. คุณครูและผู้ปกครองรับรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหา การอ่าน การเขียน ของนักเรียน และร่วมสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยร่วมรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทักษะภาษาไทย ตามโครงการกิจกรรม และพันธะสัญญาร่วมกัน
2. คุณครูประจำชั้นทุกคน เสนอแผนการพัฒนาทักษะภาษาไทยที่เหมาะสมกับวัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย และสร้างนิสัยรักการอ่าน แก่ นักเรียน ในความรับผิดชอบ โดยมีกรอบกิจกรรม และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้อย่าง ชัดเจน (อีกทั้งไม่ละเลยที่จะบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนปกติ)
3. หลังจากคุณครูทุกคนจัดทำแผนการพัฒนาฯ โดยมีกรอบกิจกรรมและกำหนดตัว ชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน เสนอผู้อำนวยการ เพื่อเห็นชอบและแจ้งผู้ปกครองเพื่อรับทราบ และให้ความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ตามพันธะสัญญา
4. ผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร กลุ่มเป้าหมายนักเรียน ทุกคน ทุกระดับชั้น โดยจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาฯ ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วันจันทร์ และวันอังคาร จะเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเป็นพิเศษ โดยจัดให้นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกการอ่าน (อ่านอย่างอิสระ แล้วบันทึกอย่างน้อย วันละ 1 คำตามเกณฑ์ที่กำหนด) ส่งคุณครูประจำชั้นทุกวัน ส่งผู้อำนวยการ และผู้ปกครองทุกสัปดาห์
วันพฤหัสบดี จะเน้นการพัฒนาทักษะการเขียนเป็นพิเศษ โดยจัดให้นักเรียน ทุกคนมีสมุดคัดลายมือ นักเรียนทุกคนคัดลายมือตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งคุณครูประจำชั้นทุกวัน ส่งผู้อำนวยการ และผู้ปกครองทุกสัปดาห์
สำหรับวันอื่น ๆ ส่งเสริมทักษะภาษาไทยตามแผนการพัฒนาฯ ปกติ
5. นอกจากกิจกรรมข้อ 1 – 4 โรงเรียนยังมีโครงการพิเศษ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน นักเรียนทุกคน “คือ กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน”
โดยจัดให้นักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกการอ่าน คนละ 1 เล่ม อ่านแล้วบันทึกส่งคุณครูทุกวัน คุณครูประจำชั้นมีหน้าที่ส่งเสริมการอ่านนักเรียนตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล ตรวจบันทึกการอ่านของนักเรียนทุกคนทุกวัน แล้วรวบรวมเสนอผู้อำนวยการและ ผู้ปกครองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อทราบให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือ สนับสนุนปัจจัยเอื้อ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจอย่างต่อเนื่อง ตลอด 2 ปีการศึกษา
6. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ โรงเรียนใช้กระบวนการ “กัลยาณมิตรนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณครูโดยทีมวิชาการ และผู้อำนวยการอย่างต่อเนื่อง ตลอด 2 ปีการศึกษา อีกทั้งคุณครูประจำชั้น นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินพัฒนาการนักเรียน ในความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล โดยมีแบบบันทึกนิเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล อย่างต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา
ผลการพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยการตรวจสอบร่องรอยสารสนเทศ จากแบบบันทึกการอ่าน การเขียน การคัดลายมือ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และตรวจสอบร่องรอยจากแบบบันทึกการนิเทศ ของทีมวิชาการ ผู้อำนวยการ แบบบันทึกนิเทศนักเรียนของครูประจำชั้น อีกทั้งตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียน และผลการประเมินทักษะภาษาไทยโดยเฉพาะทักษะ “การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย” ของนักเรียนตามตัวชี้วัดที่กำหนด มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ผลการประเมินและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดย สมศ. ประจำปี 2548 ของ รร.วัดบ่อสระวิทยาทาน พบว่า คุณภาพผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐาน
นี่คือความสุข ความภาคภูมิใจ ของคุณครู ผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ “โรงเรียนดี กิจกรรมเด่น เป็นแบบอย่าง ควรค่าแก่การเทียบเคียงมาตรฐาน”

ชนิดา วิสะมิตนันท์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สพท.สข 1

โดย หน้า2 [6 ก.ค. 2549 , 10:45:41 น.] ( IP = 203.113.76.10 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด