View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


เตือนครู 5 แสนคนต่อใบอนุญาตฯ
เตือนครู 5 แสนคนต่อใบอนุญาตฯ..

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu01050552§ionid=0107&day=2009-05-05

โดย คนชอบเพลง [5 พ.ค. 2552 , 23:14:54 น.] ( IP = 125.26.244.255 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

โดยคุรุสภาจะเปิดรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตจะครบอายุ 5 ปี ในวันที่ 8 ธันวาคมปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมที่จะถึงเป็นต้นไป เนื่องจากข้อบังคับคุรุสภากำหนดไว้ว่าการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องยื่นคำขอต่ออายุล่วงหน้า 180 วันก่อนครบอายุ 5 ปี ..

ซึ่งข้าราชการครูสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ 4 ช่องทาง คือ ..

1. ทางอินเตอร์เน็ต

2. ทางไปรษณีย์

3. ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัด

4. ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กทม.

โดย คนชอบเพลง [5 พ.ค. 2552 , 23:18:59 น.] ( IP = 125.26.244.255 : : )

ข้อความ 2

"สกสค." จับมือ "คุรุสภา " บริการต่อ "ใบอนุญาตวิชาชีพครู" ทั่วประเทศ..

http://www.komchadluek.net/detail/20090529/14883/สก.สค.จับมือคุรุสภาบริการต่อใบอนุญาตวิชาชีพครูทั่วประเทศ.html


โดย คนชอบเพลง [29 พ.ค. 2552 , 23:42:14 น.] ( IP = 125.26.240.47 : : )

ข้อความ 3

เพิ่มบริการต่อใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพการศึกษา..

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu02020652§ionid=0107&day=2009-06-02โดย คนชอบเพลง [2 มิ.ย. 2552 , 23:51:10 น.] ( IP = 125.26.245.34 : : )

ข้อความ 4

ผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ดังนี้ ..

1. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตฯ โดยระบบ Pay at Post ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2552

2. ส่งแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (คส. 02) และแบบแสดงคุณสมบัติฯ (คส. 02.10) พร้อมรับรองคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ และใบเสร็จค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตฯ ณ สถานศึกษาที่สังกัด เพื่อดำเนินการต่อไป


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.kruthai.info/board01_/shows.php?Category=newsfind&No=42


โดย คนชอบเพลง [6 มิ.ย. 2552 , 15:42:59 น.] ( IP = 125.26.245.249 : : )

ข้อความ 5

นานาปัญหาและแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สารพันปัญหา

1. คำถาม เขตพื้นที่การศึกษาจะรับแบบคำต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของใครบ้าง

คำตอบ เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ จะรับแบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ประสงค์จะประกอบ
วิชาชีพที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานั้น

2. คำถาม สำนักงาน สกสค. จังหวัด จะรับแบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของใคร

คำตอบ สำนักงาน สกสค. จะรับแบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพที่ไม่สังกัดและอยู่ในจังหวัดนั้นเท่านั้น


3. คำถาม สถานศึกษาจะรับต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของใคร

คำตอบ สถานศึกษาจะรับต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครู , รองผู้บริหารสถานศึกษา , และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพที่ทำการสอนในสถานศึกษานั้น ๆ

4. คำถาม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสูญหายจะทำอย่างไร

คำตอบ กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสูญหายหรือชำรุด ให้ทำหนังสือแจ้งเพื่อขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่สูญหาย


5. คำถาม หลักฐานการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพส่งให้คุรุสภาหรือไม่

คำตอบ หลักฐานการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ต้องส่งไปให้คุรุสภาแต่ให้เก็บรวบรวมไว้ที่เขตพื้นที่การศึกษา สกสค. และโรงเรียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่คุรุสภาต้องการตรวจสอบจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


6. คำถาม กรณีผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพที่ไม่มีสังกัด ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตที่ใด

คำตอบ ยื่นได้ที่ สกสค. จังหวัด, ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต, หรือยื่นด้วยตนเองที่คุรุสภา


7. คำถาม กรณีผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพที่มีสังกัด ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพที่ใด

คำตอบ ยื่นได้หน่วยงานที่สังกัด เช่น ปฏิบัติงานที่โรงเรียนใด หรือหน่วยงานใด ก็ให้ยื่นที่โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สังกัด ยื่นที่ สกสค.จังหวัด , ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่คุรุสภาด้วยตนเอง


8. คำถาม ใครจะเป็นผู้รับรองการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คำตอบ 1. กรณีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาให้รับรองตนเอง

2. กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เป็นผู้รับรอง

3. กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรองตนเอง

4. กรณีผู้บริหารการศึกษา , ศึกษานิเทศก์ และผู้ประสงค์ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รับรอง

5. กรณีครู และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพในสถานศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง

6. กรณีผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพที่ไม่มีสังกัด ให้ผู้ประสงค์นั้นรับรองตนเอง


9. คำถาม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพ 2 ใบ คือ ใบอนุญาตตามสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้ง 2 ใบหรือไม่

คำตอบ คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอว่า การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาควรยื่นคำขอต่อใบอนุญาตไว้ตามสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยหรือไม่นั้น ควรเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือใบอนุญาตที่พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยหรือไม่

ส่วนกำหนดเวลายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนั้น ในเบื้องต้นเห็นควรกำหนดเวลาไว้เช่นเดิมก่อน หากเมื่อครบเวลาดังกล่าวแล้ว มีความจำเป็น เห็นควรพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

ทั้งนี้เนื่องด้วยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2547และใบอนุญาตมีอายุคราวละ 5 ปี ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอยู่แล้วก่อน พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ และได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไว้ภายในเวลาที่กำหนด จะครบกำหนดใบอนุญาตในวันที่ 8 ธันวาคม 2552

เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดใดระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เมื่อใบอนุญาตมีอายุครบตามกำหนด แล้ว จะต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยหรือไม่ จากความไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ อาจจะทำให้มีการตีความข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติได้


10. คำถาม ค่าธรรมเนียมที่จ่ายเป็น PAY at Post ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้คุรุสภาหรือไม่

คำตอบ ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินไปให้คุรุสภา


11. คำถาม เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว วิธีการส่งหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีวิธีการอย่างไร

คำตอบ ให้พิมพ์แบบสรุปข้อมูล บัญชีรายชื่อผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และหนังสือนำส่งจากระบบ จากนั้นนำไปให้ผู้บังบัญชาลงนามให้เรียบร้อย แล้วจัดส่งไปให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดย คนชอบเพลง [13 มิ.ย. 2552 , 14:50:28 น.] ( IP = 125.26.247.10 : : )

ข้อความ 6

คำถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (KSP Renew)

1. คำถาม โปรแกรมระบบต่อใบอนุญาต ใช้พร้อมกันหลายๆ เครื่อง Online ได้หรือไม่

คำตอบ โปรแกรมระบบการต่อใบอนุญาตไม่สามารถออนไลน์ได้ เพราะเป็นโปรแกรม แบบ Batch


2. คำถาม บันทึก คส.02.10 ล้มเหลว ให้ทำอย่างไร

คำตอบ ทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่ โดยท่านต้องปิดโปรแกรม KSP Renew ก่อนแล้ว ให้ดาวน์โหลด Patch KSP Renew ไปติดตั้งทับตัวเดิม


3. คำถาม อัพโหลดรูปเป็น JPEG แล้วระบบแจ้งว่า Failed

คำตอบ 1. รูปภาพอาจมีกระบวนการบีบอัดไม่ตรงตามที่โปรแกรมต้องการ

วิธีแก้ไข

1. ให้กดเมาส์ปุ่มขวาที่รูปภาพที่ต้องการและเลือก Open With “Windows Picture and Fax Viewer”

2. กดปุ่มที่คีย์บอร์ด Ctrl+S และเลือกบันทึกรูปภาพไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ หรืออาจทับรูปเดิมก็ได้

3. ให้นำเข้ารูปจากแฟ้มใหม่ด้วยรูปที่ได้จากข้อ 2


4. คำถาม โปรแกรมแจ้งว่าพิมพ์รายงานล้มเหลว

คำตอบ การพิมพ์รายงานล้มเหลว มีสาเหตุดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์
วิธีแก้ ให้ติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง
2. ขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์กำหนดให้กระดาษเล็กกว่าขนาด A4

วิธีแก้ ให้เลือกขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์ที่เป็นค่า Default เป็น A4


5. คำถาม ในช่องของผู้บังคับบัญชา หมายถึง ใคร

คำตอบ ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด


6. คำถาม ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ โดยปรากฏกล่องข้อความดังนี้ “Multiple step Operation generate error”

คำตอบ เป็นเพราะข้อความยาวเกินกว่าที่โปรแกรมกำหนด

วิธีแก้ ให้ย่อข้อความนั้นให้สั้นและกะทัดรัด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตฯ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02 3049899
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม KspRenew กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02 2806169


ที่มา

http://www.ksp.or.th/mainpage/inner.php?System_MenuGroupID=0&System_MenuID=301&Module_MenuID=301&Module_MainPageID=22&myCheckBoxID=2672&action=view


โดย คนชอบเพลง [13 มิ.ย. 2552 , 14:53:26 น.] ( IP = 125.26.247.10 : : )

ข้อความ 7

คนชอบเพลงมีความกรุณาอย่างมาก อุตส่าห์โพสสาระดีดีมาให้อ่านกัน

โดย รองภัท [13 มิ.ย. 2552 , 22:29:34 น.] ( IP = 118.173.17.76 : : )

ข้อความ 8

Knockoff Designer Handbags
Replica Handbags
Replica LV Handbags
knockoff Louis vuitton Handbags
cheap lv handbags
Cheap Gucci Handbags
Cheap Louis vuitton Handbags
Knockoff Gucci Handbags
knockoff Hermes Handbags
Knockoff Prada Handbags
Knockoff Miu Miu Handbags
replica purses
wholesale replica handbags,
replica lv handbags,
replica balenciaga handbags,
replica hermes handbags,
replica hermes birkin handbags,
replica hermes kelly handbags,
replica louis vuitton handbags,

โดย ebag - [20 มิ.ย. 2554 , 22:39:21 น.] ( IP = 113.64.76.72 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด