View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล.........................
ที่......./ 2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล............... จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังมีโครงการต่อไปนี้
1. .......................................
2. .......................................
3. ....................................
เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1 .................
2 ..............
3 ................
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่..... เดือน............ พ.ศ. 2549

(....................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...................


บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล........... อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
.................................................................................

วันที่ เดือน พ.ศ. 2549
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล............ ที่........./2549 ลงวันที่.... เดือน............พ.ศ. 2549 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวันจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งบประมาณที่ได้กำหนด ไว้ จำนวน.....โครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างทั้ง.......โครงการ โดยการประมาณราคา ได้ประมาณการตามหลักวิชาช่างการประมาณราคาให้ได้ราคาที่ถูกต้อง เหมาะสม ใกล้เคียงที่สุด และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหา
1. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามแต่ละประเภทงานหรือหมวดงานต่าง ๆ
2. ราคาวัสดุ โดยใช้ราคามาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือการสืบราคาตามท้องตลาด
3. ราคาค่าแรงงาน โดยใช้ราคามาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือสืบราคาจากผู้ที่รับจ้าง
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชการ เช่น FACTOR F อื่น ๆ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางแล้ว ได้กำหนดราคากลางตามที่หัวหน้าส่วนโยธาประมาณการ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์และรายละเอียดตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด ดังนี้
1. ก่อสร้าง..............ตั้งไว้................บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า..................
2. ก่อสร้าง..............ตั้งไว้................บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า..................
3. ก่อสร้าง..............ตั้งไว้................บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า..................
จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)......................................ประธานกรรมการ
(................................)

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ
(................................)

(ลงชื่อ)......................................กรรมการ
(................................)

โดย อบต.กระหวัน - [7 ก.ค. 2549 , 10:05:01 น.] ( IP = 203.151.24.10 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้