Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=6135

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ค่าเฃ่าบ้านค่าราฃการ
กรณี รับราฃการครั้งแรกที่ อปท แล้วโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือน กรมบัญฃีกลางบอกถือเป็นการรับราชการครั้งแรกตาม พรฎ.ค่าเช่าบ้าน 2547 จึงเบิกไม่ได้ (ยังไม่มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาศาลปกครองในเรื่องนี้ ตามพรฎ. 2547 นี้) ท่านใดมีคำแนะนำดีดีฃ่วยหน่อยค่ะ ว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะเบิกได้ กรมบัญฃีกลางบอก พรฎ.2547 มีการบัญญัตินิยาม ท้องที่ที่รับราฃการครั้งแรกไว้ เพื่อไม่ให้เบิกได้

โดย 100 [16 มิ.ย. 2553 , 17:43:44 น.] ( IP = 124.120.186.198 : : 192.168.1.102 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ความเลวร้ายของกรมส่งเสริมการปกครองฯ ( อย่าพึ่งขุ่นเขืองใจ อ่านให้จบก่อน)

จำได้หรือไม่ว่า กรมส่งเสริมการไม่ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่อนหนังสือบอกว่า “กรณีขอรับเงิน 25% จากเงินบำนาญนั้น ต่อไปนี้ไม่สามารถเบิกได้ เพราะมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ตัดสินมาว่า โอนมาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีสิทธิรับเงินดังกล่าว จะต้องรับราชการก่อน 1 ต.ค.2535 เข้านั้น เน้น..นะ กรมฯ นี้ยกเอาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ขึ้นมาปิดปากทุกๆคน

เอาหละ ต่อไปนี้.....จะให้ดู คำโกหกของ กรมฯนี้ และเมื่ออ่านพบ ... ขอถามหน่อยคุณอยากปลดแอกของ กรมไม่ส่งเสริมฯ นี้หรือไม่ (ส่วนผู้เขียน เอาแน่ กำลังจะฟ้องกรมฯนี้ อยู่หลายเรื่อง)
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กค. (ฝ.บช.รบ.) โทร 0-2243-2225 ภายใน 1123, 1124
ที่ มท 0803/ วันที่ พฤศจิกายน 2551
เรื่อง ตอบปัญหาในเมนู “สายตรง สถ.” ผ่านเว็บไซต์ www.thailocaladmin.go.th


เรียน ผอ.กค.


ข้อเท็จจริง
ง.บห. แจ้งว่า ศส. ได้ส่งคำถามในเมนูสายตรง สถ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ฝ.บช.รบ. จำนวน 1 เรื่อง (CC 014386) สอบถามค่าเช่าบ้านกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นโอนย้ายมาสังกัด สถ. เหตุใดจึงไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ในเมื่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้เบิกได้แล้ว (เอกสาร 1)

ข้อกฎหมาย
1. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 (เอกสาร 2)
ฯลฯ
มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารและข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
“ท้องที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ หรือมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก
ฯลฯ
มาตรา 7 ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงิน
ที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน
(3) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือ
ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่
/(4) ได้รับคำสั่ง...


- 2 -

(4) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง
ฯลฯ
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ ว 57 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2546
เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (เอกสาร 3)

โดย 1 [16 มิ.ย. 2553 , 17:59:02 น.] ( IP = 125.26.214.70 : : )

ข้อความ 2

ต่อนะ

กล่าวคือกระทรวงการคลังได้มีหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาถึงความมีผลของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเด็นเกี่ยวกับความมีผลของคำวินิจฉัยยังคงมีอยู่ต่อไปได้หรือไม่ กรณีศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาโดยวางหลักเกณฑ์แตกต่างจากแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุด โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งว่า การให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและมีผลบังคับทางบริหารตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2482 ดังนั้น ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงต้องปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่อย่างไรก็ตามหากในเรื่องเดียวกันได้มีคำพิพากษาของศาลหรือมีคำวินิจฉัยขององค์กรอื่นที่มีอำนาจวินิจฉัยเป็นที่ยุติตามกฎหมายและมีผลให้ส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ส่วนราชการนั้นอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ หรือในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็นพิเศษไม่อาจปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนราชการก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นรายกรณีเพื่อให้มีมติในเรื่องนั้นโดยตรงก็ได้ สำหรับคดีปกครองรายที่ศาลได้มีคำพิพากษานั้น คำพิพากษาของศาลปกครองจะมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น โดยไม่มีผลถึงข้าราชการรายอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่กรณี และไม่ได้มีผลทำให้หนังสือกระทรวงการคลังที่แจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องเสียไปแต่อย่างใด
ฯลฯ
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 24 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2541 เรื่อง ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (เอกสาร 4)
กล่าวคือกระทรวงการคลังกำหนดให้การหารือของข้าราชการและลูกจ้างที่หารือเป็นการส่วนตัวไม่ผ่านต้นสังกัด ให้บุคคลดังกล่าวหารือผ่านส่วนราชการต้นสังกัดก่อนเพื่อส่วนราชการจะได้พิจารณาวินิจฉัย หากไม่อาจวินิจฉัยได้ก็ให้ส่วนราชการหารือไปยังกรมบัญชีกลางต่อไป

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
ฝ.บช.รบ. พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
1. ในกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นโอนย้ายมาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ หรือมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก ถือเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ดังนั้น ข้าราชการดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7
แห่งพระราชกฤษฎีกานี้
/2. กรณี...


- 3 -

2. กรณีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้เบิกได้แล้ว ก็ไม่สามารถมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เนื่องจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีผลให้ส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ส่วนราชการนั้นอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ หรือในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็นพิเศษไม่อาจปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนราชการก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นรายกรณีเพื่อให้มีมติในเรื่องนั้นโดยตรงก็ได้ สำหรับคดีปกครองรายที่ศาลได้มีคำพิพากษานั้น คำพิพากษาของศาลปกครองจะมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น โดยไม่มีผลถึงข้าราชการรายอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่กรณี ดังนั้น คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ จึงไม่มีผลถึงข้าราชการรายอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

โดย 1 [16 มิ.ย. 2553 , 17:59:40 น.] ( IP = 125.26.214.70 : : )

ข้อความ 3

ต่ออีก

3. หากข้าราชการดังกล่าวต้องการความชัดเจนในเรื่องนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยไม่เกิดข้อโต้แย้งอีก จะต้องหารือผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจะได้พิจารณาวินิจฉัยต่อไป
4. ฝ.บช.รบ.ได้ตอบปัญหาดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในแบบตอบปัญหาที่เสนอมาพร้อมนี้ และ ฝ.บช.รบ. จักได้ส่งให้ ศส. พิจารณาดำเนินการจัดลงเว็บไซต์ของ สถ. ต่อไป(นางสาวสรัญญา แปะทอง)
หน.ฝ.บช.รบ.โดย 1 [16 มิ.ย. 2553 , 18:00:20 น.] ( IP = 125.26.214.70 : : )

ข้อความ 4

ต่อ
เรื่อง : ค่าเช่าบ้าน
ประเภทที่ร้องเรียน : สอบถามข้อมูล
ร้องเรียนถึง : ส่วนกลาง
รายละเอียด : สอบถามค่าเช่าบ้านกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นโอนย้ายมาสังกัด สถ. เหตุใดจึงไม่สามารถ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ในเมื่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้เบิกได้แล้ว
คำแนะนำ/ ความต้องการให้แก้ไข :
ผู้ร้องเรียน :: ข้าราชการกรม IP 210.246.178.2 : 04/08/2551 18 : 04 PM :

คำตอบ
1. ในกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นโอนย้ายมาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากเป็นข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ หรือมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก ถือเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ดังนั้น ข้าราชการดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7
แห่งพระราชกฤษฎีกานี้
2. กรณีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้เบิกได้แล้ว ก็ไม่สามารถมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เนื่องจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีผลให้ส่วนราชการดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ส่วนราชการนั้นอาจเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ หรือในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็นพิเศษไม่อาจปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนราชการก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นรายกรณีเพื่อให้มีมติในเรื่องนั้นโดยตรงก็ได้ สำหรับคดีปกครองรายที่ศาลได้มีคำพิพากษานั้น คำพิพากษาของศาลปกครองจะมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น โดยไม่มีผลถึงข้าราชการรายอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่กรณี ดังนั้น คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ จึงไม่มีผลถึงข้าราชการรายอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
3. หากผู้สอบถามต้องการความชัดเจนในเรื่องนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยไม่เกิด
ข้อโต้แย้งอีก จะต้องหารือผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจะได้พิจารณาวินิจฉัยต่อไป

ผู้ตอบ (นางสาวสรัญญา แปะทอง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชีและระเบียบการคลัง

1. ความเห็นของบังคับบัญชา……………………………………………………………………………
2. อนุญาตให้ ศส. นำคำตอบดังกล่าวนี้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ WWW.thailocaladmin.go.th ได้

(นายธงชัย กิติคุณานนท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
พฤศจิกายน 2551

โดย 1 [16 มิ.ย. 2553 , 18:01:01 น.] ( IP = 125.26.214.70 : : )

ข้อความ 5

ขอให้ดู vdo บรรยาย เรื่องค่าเช่าบ้าน ของกรมการปกครอง
http://tv.dopa.go.th/media/index.php?content=9999&id=105&showcontent=vod
มีทั้งหมดอ 14 ตอน

โดย ลุงใจดี [16 มิ.ย. 2553 , 18:53:52 น.] ( IP = 119.42.117.178 : : )

ข้อความ 6

โอนจากสพท.มายัง อปท.เมื่อเมษายน 2551 ทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้าน และได้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2552 ครบหนึ่งปีมีหนังสือจากอปท.ให้เข้าอยุ่บ้านพักเป็นแฟลตมีห้องนอนเดียว แต่สมาชิกในครอบครัวมีด้วยกัน 4 คน คือตัวเอง สามี ลูกชายวัย 16 และลูกสาววัย 15ทำเรื่องขอความเห็นใจจากหน่วยงานว่าไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้ โดยให้เหตุผลว่าครอบครัวใหญ่จึงขอเบิกค่าเช่าบ้านเหมือนเดิมหรือจัดที่อยู่ใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพครอบครัว บัดนี้ล่วงเลยมา 9 เดือน ค่าเช่าบ้านก็เบิกไมได้ ที่พักใหม่ก็ไม่จัดให้ ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร กรุณาตอบหน่อยค่ะ จะทำอย่างไรดี

โดย ครูคนหนึ่ง [25 มิ.ย. 2553 , 14:36:40 น.] ( IP = 118.173.85.95 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด