Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=6068

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ขอตัวอย่างคำสั่งจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
ขอความอนุเคราะห์ท่านใดเคยทำคำสั่งจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ขอตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางด้วยครับ

โดย ปวดหัว [3 มิ.ย. 2553 , 16:20:27 น.] ( IP = 180.180.27.30 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1


น่าจะใช่ตามนี้


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ / ๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
………………………
ด้วยแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) กำหนดให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้

โดย บัวสี่ เหล่า [4 มิ.ย. 2553 , 09:25:54 น.] ( IP = 125.25.24.233 : : )

ข้อความ 2

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ / ๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
………………………
ด้วยแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) กำหนดให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามในมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๒ /๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล..ประกอบด้วย
๑) ................................................... ประธานอนุกรรมการ
๒) .................................................. หัวหน้าสถานีอนามัยเจริญรัฐฯ อนุกรรมการ
๓) .................................................. กำนันตำบล อนุกรรมการ
๔) ผู้แทนภาคประชาชน จำนวน ๓ คน ที่นายก อบต.แต่งตั้งมีดังนี้
๔.๑) .................................................. ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ อนุกรรมการ
๔.๒) .................................................. ผู้แทนฯหลักประกันสุขภาพ อนุกรรมการ
๔.๓) .................................................. อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) อนุกรรมการ
๕) .................................................. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อนุกรรมการ
และเลขานุการ
๖) .................................................. นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบล อนุกรรมการ
และช่วยเลขานุฯ
อนุกรรมการตามข้อ ๔ ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๒ ปี หากพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นอนุกรรมการแทนได้และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการซึ่งตนแทนอนุคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล........มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. รับและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้บริโภคในเขตพื้นที่ตำบล.... ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสิ้นค้า เครื่องอุปโภคบริโภค หรือบริการที่มีการซื้อขายในท้องตลาด
๒.เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทเพื่อหาข้อยุติในเบื้องต้น หากคู้กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ให้สอบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอเรื่องให้อนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด..........พิจารณาดำเนินการ
๓. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และอาจจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
๔.สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องทุกข์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมาพิจารณาได้ ในการนี้ จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
๕.ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๖.ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายความเข็มแข็งของประชาชนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
๗.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ อนุกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรืออนุกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมาย
๘.รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้อนุกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด...ทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


(..................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


โดย บัวสี่ เหล่า [4 มิ.ย. 2553 , 09:27:01 น.] ( IP = 125.25.24.233 : : )

ข้อความ 3

หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคมีทั้งหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ และองค์กรเอกชนเพื่อผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้บริโภคได้ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ควรรู้จักนั้นมีดังนี้
หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ
1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร 0-2282-1661, 0-2282-4579 โทรสาร 0-2282-7756 ตึกแดง 2. ถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทร 0-2590-7154, 0-25918447 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี 11000
3. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมโทร 0-2202-3428-9, 0-2202-3431 โทรสาร 0-2248-7981 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
4. กองชั่งตวงวัด กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0-2622-0585-6, 0-2622-0535
5. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร 0-2222-4953, 0-2222-0578 , 0-2221-0847 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
6. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
องค์กรเอกชนเพื่อผู้บริโภค
1. สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค อาคาร 4 ตึกวังพลเรือเอกกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรภายในกรมประชาสงเคราะห์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2282-7716 โทรสาร 0-2281-2386
2. สมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทย โทร. 0-2331-1308 โทรสาร 0-2381-5000-2 เลขที่ 231/17 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
3. โครงการสภาสตรีส่งเสริมผู้บริโภค สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 0-2281-0081, 0-2281-0060 โทรสาร 0-2281-2189 เลขที่ 514 บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ 10300
4. สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โทร. 0-2311-4251 โทรสาร 0-2391-0683 เลขที่ 24 หมู่ 8 อ่อนนุช 28 สุขุมวิท 77 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
5. ชมรมอาสาสมัครผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5387-2731 โทรสาร 0-5387-2731 158 หมู่บ้านอิ่มบุญ ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
6. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5387-2731 ดร.นรินร์ชัย พัฒนพงศา 158 หมู่บ้านอิ่มบุญ ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
7. ชมรมเพื่อนผู้บริโภค โทร. 0-4461-1562 โทรสาร 0-4461-2813 สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
8. ชมรมผู้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ วีระพล ธรรมคุณ 158 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
9. ชมรมรักษาสิ่งแวดล้อม ชาวบางขุนเทียน โทร. 0-2917-4436 ปนัดดา ทัศศิริ เลขที่ 613/3 หมู่บ้านธรากร สุขาภิบาล 3 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
10. มูลนิธิผู้บริโภค(มพบ.) โทร. 0-2952-5060-2 โทรสาร 0-2952-5060-2 เลขที่ 211/2 ซอยงามวงศ์วาน 31 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โดย บัวสี่ เหล่า [4 มิ.ย. 2553 , 09:29:23 น.] ( IP = 125.25.24.233 : : )

ข้อความ 4

11. ชมรมผู้บริโภคไทย โทร. 0-2952-5060-2 โทรสาร 0-2952-5060-2 เลขที่ 211/2 ซอยงามวงศ์วาน 31 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
12. ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน โทร. 0-2391-1771 โทรสาร 0-2391-1771 เลขที่ 65 ถนนสุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ 3 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
13. โครงการทางเลือกเพื่อเกษตรกรและผู้บริโภค (กรีนเนท) โทร. 0-2651-9044-6 โทรสาร 0-2651-9055 เลขที่ 183 ตึกรีเจนน์เฮ้าส์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
14. เครือข่ายเกตรกรรมทางเลือก โทร. 0-2952-7317 โทรสาร 0-2952-7606 เลขที่ 80/2 ซอย 5 งามวงศ์วาน 27 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
15. โครงการบริโภคเพื่อชีวิด จังหวัดสงขลา โทร. 0-7423-0292 โทรสาร 0-7423-0685 เลขที่ 132/2 ซอย 10 ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
16. โครงการป่าเพื่อชีวิต โทร. 0-7728-6077 เลขที่ 144/21 หมู่ 4 ถนนธนเกษม ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
17. ชมรมพลังผู้บริโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3859-7080 โทรสาร 0-3859-7048 ศิริพร จิตรประสิทธิศิริ โรงพยาบาลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
18. โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง โทร. 0-2589-4243, 0-2591-8092 โทรสาร 0-2589-4243, 0-2591-8092 เลขที่ 403 ซอย 7 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
19. ฝ่ายกลุ่มงานผู้บริโภคเภสัชสาธารณสุข โทร. 0-3471-1124 โทรสาร 0-3471-1571 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
20. ชมรมมุสลิมคุ้มครองผู้บริโภค โทร 0-2539-4693 โทรสาร 0-2539-4696 เลขที่ 439 ถนนลาดพร้าว 112 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230
21. มูลนิธิผู้หญิง ทร. 0-2433-5149 โทรสาร 0-2434-6774 เลขที่ 35/267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 62 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
22. มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย (มพท) โทร. 0-2410-2382-3 โทรสาร 0-2410-6271 เลขที่ 11/156 ซอยก้าวหน้า 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
23. มูลนิธิเพื่อนหญิง โทร. 0-2513-1001 , 0-2513-1929 โทรสาร 0-2513-2708 เลขที่ 386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 44 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
24. กลุ่มเภสัชกรชุมชน โทร. 0-2277-8083 โทรสาร 0-2693-0218 เลขที่ 302/39 ถนนสุทธิสาร แยกรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
25. กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย) โทร. 0-2410-2382-3 โทรสาร 0-2410-6271 เลขที่ 11/156 ซอยก้าวหน้า 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
26. คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (คปอส.) โทร. 0-2952-5060-2 โทรสาร 0-2952-5060 เลขที่ 211/2 ซอยงามวงศ์วาน 31 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
27. คณะกรรมการประสานงานสิทธิมนุษยชน (กปส) โทร. 0-2275-4231-3 โทรสาร 0-2275-4230 เลขที่ 109 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


เผื่อจะมีประโยชน์ครับ

โดย บัวสี่ เหล่า [4 มิ.ย. 2553 , 09:30:10 น.] ( IP = 125.25.24.233 : : )

ข้อความ 5

การดำเนินคดีแทนผู้บริโภค

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยตรงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอื่นๆ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าอันตราย และการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ
มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า "ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภค หรือเมื่อได้รับ คำร้องขอจากผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ ซึ่ง คณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคส่วนรวม
คณะกรรมการ มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานอัยการ โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการหรือข้าราชการใน สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีแพ่งและอาญาแก่ ผู้กระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในศาล
และเมื่อคณะกรรมการได้แจ้งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อแจ้งให้ศาลทราบ แล้วให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจดำเนิน คดีตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้
ในการดำเนินคดีในศาล ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย และในการนี้ให้ได้
รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง"
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สามารถกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการเข้าดำเนินคดีแทนผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 เมื่อมีผู้ร้องขอให้ดำเนินคดีแทนได้ดังนี้
1. ผู้ที่ร้องขอให้ดำเนินคดีแทนต้องเป็นผู้บริโภค ตามความหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 กล่าวคือผู้บริโภคหมายความว่า ผู้ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้ สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจาก
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยชอบแม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
2. มีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หมายถึง กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นฝ่ายผิดสัญญาเท่ากับกระทำการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
และรวมถึงกรณีผู้ประกอบธุรกิจกระทำ การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายสิทธิก็ได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
อื่นและกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
3. การดำเนินคดีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวม โดยพิจารณาจาก
3.1 ลักษณะของของการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจใดที่แม้ว่าจะก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ผู้บริโภคเพียง รายเดียว แต่มีพฤติการณ์
ที่เห็นได้ว่าหากผู้ประกอบธุรกิจยังคงประกอบธุรกิจลักษณะนั้นต่อไปอาจทำให้ ผู้บริโภครายอื่นๆ ได้รับความเสียหาย
3.2 ผลของการดำเนินคดี แทนผู้บริโภครายใดนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภครายอื่นๆ ที่ยังมิได้มาร้องขอตามมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งสามารถมายื่นคำร้องขอให้ดำเนินคดีในภายหลังได้

โดย บัวสี่ เหล่า [4 มิ.ย. 2553 , 09:48:19 น.] ( IP = 125.25.24.233 : : )

ข้อความ 6

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ของเทศบาล กับ อบต. แตกต่างกันเล็กน้อย ตามหนังสือแนวทางการปฏิบัติฯ ที่ได้มาจากการไปอบรมการถ่านโอนภาระกิจดังกล่าว

โดย นิติกร [4 มิ.ย. 2553 , 11:16:47 น.] ( IP = 180.180.68.40 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด