Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=5910&page=1

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การใช้มาตรบังคับตาม วิ.ปฏิบัติ 57,58,59
หวัดดีค่ะ ดิฉันเป็นนิติกรอบต มีเรื่องรบกวนนิติกรรุ่นพี่ค่ะ เนื่องจากอบต.ของดิฉันมีการทุจริตกันเยอะ และมีคำสั่งให้ชดใช้เงิน(ซึ่งผู้ต้องชดใช้ ก็เป็นปลัดและนายช่าง) และดิฉันได้ทำหนังสือทวงไป 1 ครั้งแล้ว ต่อไปนี้ดิฉันต้องทำอย่างไรค่ะ มาตราการบังคับทางปกครองทำได้ไหม ถ้าทำได้ทำอย่างไร หรือว่าต้องฟ้องศาลอย่างเดียว กรณีนี้เข้าศาลปกครองหรือไม่ พี่ๆ นิติกรช่วยแนะนำด้วยค่ะ

โดย nan [29 เม.ย. 2553 , 15:23:26 น.] ( IP = 203.114.123.202 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ ทางราชการมีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ 113/2545 และใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามแนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับในทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 คำวินิจฉัยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ 94-95/2549 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ ว 374 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2551 คำวินิจฉัยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่ 673/2551

โดย นิติกร สพท. [29 เม.ย. 2553 , 15:58:10 น.] ( IP = 202.143.148.202 : : 192.168.212.84 )

ข้อความ 2

ไม่ทราบว่าจะหาคำวินิจฉัยคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้จากไหน ผู้รู้บอกด้วยค่ะ

โดย nan [30 เม.ย. 2553 , 09:45:12 น.] ( IP = 203.114.123.202 : : )

ข้อความ 3

กรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดไม่ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งเรียกให้ชดใช้เงิน หน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ หน่วยงานของรับไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง


1. ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองมีคำสั่งตามความเห็นกระทรวงการคลังเรียกให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตา 5 แห่งพรระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ได้รับคำสั่งแล้วไม่ยอมชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานทางปกครองย่อมมีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ยึด อายัด ทรัพย์สินเพื่อนำออกขายทอดตลาดฯ ตามมาตร 57 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ กรณีจึงถือได้ว่าได้แก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของหน่วยงานทางปกครอง ไม่จำต้องขอให้ศาลออกคำบังคับตามมาตรา 72 แห่ง พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 191/2547 และ 196/254

โดย ob9bdi [30 เม.ย. 2553 , 10:03:56 น.] ( IP = 118.172.133.138 : : )

ข้อความ 4

คำสั่งที่ ร.478/2552 คำร้องที่ ร.333/2552


ผู้ฟ้องคดี (องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 2 (หัวหน้าส่วนการคลัง) อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังยักยอกเงินของผู้ฟ้องคดีเป็นของตนโดยทุจริต ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 มีพฤติการณ์ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติราชการเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ยักยอกเงินของผู้ฟ้องคดีเป็นของตนโดยทุจริต ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีและต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ถอนฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 คดีนี้จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายและฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ คดีมีปัญหาแยกพิจารณาได้เป็นสองประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยยักยอกเงินของผู้ฟ้องคดีไปเป็นของตน เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้กระทำการละเมิดไปด้วยความจงใจ ตามนัยมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชดใช้เงินได้ตามนัยมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้รับคำสั่งที่แจ้งให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ไม่ได้ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด และต่อมาหากมีการเตือนแต่ไม่ชำระอีก ผู้ฟ้องคดีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ตามนัยมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่จำต้องออกคำบังคับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ต่อศาลตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 หรือไม่ เห็นว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ไม่เห็นด้วย จึงได้อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนยันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จึงได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ตามมาตรา 103 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน ดังนั้น ถึงแม้ศาลได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่การเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะไปดำเนินการตามขั้นตอน ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้อีก หากผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ไม่ได้ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด และต่อมาหากมีการเตือนแต่ไม่ชำระอีก ผู้ฟ้องคดีอาจใช้ มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 และขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ตามนัยมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงเป็นกรณีที่ศาลไม่จำต้องออกคำบังคับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ต่อศาลเช่นเดียวกัน

โดย นิติกร สพท. [30 เม.ย. 2553 , 11:01:09 น.] ( IP = 202.143.148.202 : : 192.168.212.126 )

ข้อความ 5

คดีหมายเลขแดงที่ อ.6/2547 คดีหมายเลขดำที่ อ.72/2545


การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง เรียกให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งหากถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานของรัฐต้องมีหนังสือเตือนให้เจ้าหน้าที่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน หน่วยงานของรัฐมีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ถือได้ว่าการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือ เสียหายของหน่วยงานของรัฐไม่จำเป็นต้องขอให้ศาลมีคำบังคับตามมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ หน่วยงานของรัฐจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว

คำสั่งที่ ร.154/2547 คำร้องที่ ร.799/2545


การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่พ้นจากความรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ตนกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายยังคงมีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐด้วยการออกคำสั่งเรียกให้ชำระเงินได้ตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ หากบุคคลนั้นไม่ชดใช้ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บทบัญญัติดังกล่าวมุ่งหมายบังคับกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่คำนึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นว่าในขณะที่หน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด หรือในขณะที่ออกคำสั่งเรียกให้ชำระเงิน เจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะดำรงตำแหน่งใดหรืออยู่ในสถานะใด ทั้งไม่อาจแบ่งแยกการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนจะออกคำสั่งให้ชดใช้เงินด้วยการนำคดีไปฟ้องต่อศาล และให้อำนาจหน่วยงานมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ซึ่งยังมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ให้ชำระเงินหรือใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งให้ชำระเงินได้เอง เพราะจะทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและไม่เป็นตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว ดังนั้น กรณีจึงไม่จำต้องให้ศาลปกครองมีคำบังคับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว

โดย นิติกร สพท. [30 เม.ย. 2553 , 11:03:14 น.] ( IP = 202.143.148.202 : : 192.168.212.126 )

ข้อความ 6

แจ้ง E-Mail ไว้ครับแล้วจะจัดส่งให้

โดย นิติกร สพท. [30 เม.ย. 2553 , 11:47:06 น.] ( IP = 202.143.148.202 : : 192.168.212.84 )

ข้อความ 7

แจมด้วยคนอยากทราบขั้นตอนการยึด ตั้งแต่ต้น จนจบ และขอตัวอย่างคำสั่ง ยึด เป็นแบบไหนไม่เคยทำค่ะ

โดย นิติ นก [3 พ.ค. 2553 , 13:29:27 น.] ( IP = 118.175.211.84 : : )

ข้อความ 8

อยากได้ตัวอย่างไว้เป็นวิทยทานด้วยคนครับ กรุณาส่งมาที่ touchlawyer@hotmail.com
ขอบคุณล่วงน้าครับ

โดย Touch_GTO - [3 พ.ค. 2553 , 14:26:23 น.] ( IP = 125.26.118.248 : : )

ข้อความ 9

noonton@hotmail.com กรุณาส่งให้ด้วยน่ะค่ะ เพราะอยากรู้ขั้นตอน เพราะต้องใช้กับปลัดค่ะ เลยต้องแม่นหลักหน่อยค่ะ เดี่ยวแกฟัองกลับ

โดย nan [3 พ.ค. 2553 , 14:50:13 น.] ( IP = 203.114.123.202 : : )

ข้อความ 10

ขอด้วยคน sodekwat99@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้า

โดย จิ๊บๆ [4 พ.ค. 2553 , 11:24:50 น.] ( IP = 118.175.211.84 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด