Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=4829

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ข้าราชการที่เป็นคณะกรรมการสามารถเบิกค่าตรวจการจ้างได้หรือไม่ครับ ขอความเห็นหน่อยเพราะถกเถียงกันเหลือเกิน ขอให้ผู้รู้ตอบหน่อย อ้างระเบียบใด หรือหลักเกณฑ์ใด

โดย พนักงานใหม่ [10 ก.ย. 2552 , 13:04:46 น.] ( IP = 203.113.20.6 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

ดูหนังสือที่ กค 0406.4/ว18 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 นะ สิบอกไห่

โดย ชินจัง [10 ก.ย. 2552 , 14:13:41 น.] ( IP = 118.173.227.73 : : )

ข้อความ 2

เป็นไปตามที่แจ้งในข้อความที่ 1 ครับ และผมได้ตอบเรื่องนี้ไว้แล้วในข้อความลำดับที่ 04559 และ 04737 ครับ ทั้งนี้ในตอนท้ายของหลักเกณฑ์การจ่าบค่าตอบแทนฯดังกล่าว มีตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดิมและอัตราใหม่(350 บาท)ให้อย่างชัดแจ้งเลยครับคงไม่ข้อสังสัยใดอีกนะ

โดย นิติกร088 [10 ก.ย. 2552 , 15:56:34 น.] ( IP = 124.157.222.38 : : )

ข้อความ 3

1. ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. หรือ อบต. หรือ เทศบาล) ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ...
2. หนังสือดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 ... ออกแนวทางมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติครับ ...

---------------------------------------
หมายเหตุ.- หากเพื่อน ๆ ที่สังกัด อปท. สนใจหนังสือดังกล่าว ให้ทิ้ง Mail ไว้ได้เลยครับ
ผมจะจัดส่งให้ครับ


โดย สมาชิกชมรมฯ (067) [10 ก.ย. 2552 , 16:33:00 น.] ( IP = 118.172.133.88 : : )

ข้อความ 4

ขอเรียนถามท่าน067 ด้วยความเคารพต่อความคิดเห็น โดยที่หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0406.4/ ว 18 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งแจ้งเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตรวจงานจ้าง(งานก่อสร้าง)ให้กับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในอัตราใหม่ และได้แจ้งถึงอธิบดีกรมส่งเสริมฯทราบ และต่อมากรมส่งเสริมฯ ได้ออกหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0803/ ว 690 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551 แจ้งเวียนให้ อปท.ทุกแห่งทราบถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดังกล่าวและให้ถือปฏิบัติ ซึ่งชัดแจ้งอยู่ในตัวคำสั่งตามหนังสือเวียนนี้แล้ว ประกอบกับท้ายหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนยังได้แนบตารางเปรียบเทียบให้ทราบถึงหลักการจ่ายในอัตราเดิมและอัตราใหม่อย่างแจ้งชัดทุกประการ ผมไม่ทราบเพราะเหตุใดจึงมีความเห็นแตกต่างเป็นสองนัย และกรมส่งเสริมฯเองก็ยังให้ถือปฏิบัติในหลักเกณฑ์ใหม่ กรณีตามที่ท่าน 067 ชี้แจงนั้น โดยความเห็นส่วนตัวผมว่ามันขัดแย้งกันอยู่ครับ หากมีท่านอื่นได้พิจารณาแล้วต้องเคลือบแคลงสังสัยเป็นแน่แท้ว่า จะเบิกจ่ายในอัตราใหม่หรืออัตราเดิมที่ท่าน 067 ชี้แจง ปัจจุบันที่ผมได้ร้องเรียนต่อสู้ในเรื่องนี้และได้มีการจ่ายค่าตอบการตรวจงานจ้าง(งานก่อสร้าง)ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับงานในอัตราใหม่แล้วครับ โดยผมเองก็ได้รับค่าตอบแทนในอัตราใหม่ครับ ท่านใดมีความเห็นอย่างอี่นยินดีน้อมรับ และผมก็ยังเคารพในความคิดเห็นของท่าน067 ไม่ประสงค์ให้เกิดความแตกแยกทางความคิด เพราะนักกฏหมายยอมมีความเห็นเป็นอย่างอื่นได้ครับ

โดย นิติกร088 [10 ก.ย. 2552 , 18:48:26 น.] ( IP = 124.157.222.108 : : )

ข้อความ 5

เพิ่มเติมครับ....หากให้ อปท.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯตามข้อ 2 (ในข้อความที่ 3 ของท่าน067) และเพราะเหตุใดกรมส่งเสริมฯจึงได้มีหนังสือเวียน (วุ่นมากกว่า) แจ้งให้ทุก อปท.ทราบถึงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในอัตราใหม่ และท้ายที่สุดยังแจ้งให้ถือปฏิบัติด้วย ช่วยวิเคราะห์กันด้วยครับ

โดย นิติกร088 [10 ก.ย. 2552 , 19:17:15 น.] ( IP = 124.157.222.108 : : )

ข้อความ 6

1. หนังสือตามที่ท่านนิติกร 088 บอกมา เป็นหนังสือประทับตรา มีเนื้อหาปรากฏดังนี้ครับ ...
---ตราครุฑ---
ที่ มท 0803/ว 690
ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด
...........พร้อมนี้ขอส่งหนังสือสำนักงานกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 18 ลงวันที่ 27 ก.พ.2551
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
............จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งข้าราชการในสังกัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
28 มีนาคม 2551
ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่ http://www.ubon.go.th/webdatas/articles/ArticleFile2636.pdf

2. จากหนังสือดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเวียนหนังสือเพื่อให้
ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติ ... ซึ่งคำว่า “ข้าราชการในสังกัด” ย่อมหมายถึง เฉพาะข้าราชการในสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น ส่วน อปท. และข้าราชการสังกัด อปท. ทั้งหลาย มิได้สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่อย่างใด ... และในเนื้อหนังสือดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏข้อความว่า แจ้งให้ อปท.
ถือปฏิบัติแต่อย่างใด ... ดังนั้น อปท. ทั้งหลายจึงไม่สามารถนำหนังสือดังกล่าวมาถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แต่อย่างใด ...

3. การปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของ อปท. นั้น ... อปท. จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนดขึ้น ... ซึ่งในเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างนั้น
กระทรวงมหาดไทยก็ได้อาศัยอำนาจตามข้อง 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ... โดยปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะผู้รักษาการตามระเบียบ ก็ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ อปท. ถือปฏิบัติโดยทั่วกันแล้ว ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231
ลงวันที่ 9 ธ.ค.2546 ... และแม้ว่าหนังสือดังกล่าวจะเก่าแก่ไปสักหน่อย แต่กระทรวงมหาดไทยก็ยังมิได้มีแนวทางใหม่
ออกมายกเลิกหนังสือดังกล่าวแต่อย่างใด ... ดังนั้น ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อปท. จึงยังต้องถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2546 อยู่ครับ ...

4. เท่าที่ผมตรวจดูก็ยังไม่มีหนังสือฉบับใดออกมายกเลิกหนังสือที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2546 เลยครับ
แต่อย่างไรก็ตาม หากเพื่อน ๆ ท่านใดพบว่าหนังสือดังกล่าวยกเลิกแล้ว ก็ขอความอนุเคราะห์นำมาเผยแพร่ด้วยครับ
เพื่อพวกเราชาว อปท. จะได้ใช้ถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายกันต่อไปครับ ...

---------------------------------------------------


โดย สมาชิกชมรมฯ (067) [11 ก.ย. 2552 , 09:05:09 น.] ( IP = 202.149.118.14 : : )

ข้อความ 7

----- ต่อข้อความที่ 6 ----

1. อาจมีคนถามต่อไปว่า ในเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2541... ถูกยกเลิกแล้ว
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2547... ปัญหาจึงมีว่า หนังสือกระทรวงมหาดไทย
เลขที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2546 ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
ฉบับปี พ.ศ.2541 ยังมีผลใช้ได้ต่อไปหรือไม่ …

2. กรณีดังกล่าวมีคำตอบว่า ตามระเบียบฯฉบับปี พ.ศ.2547 มีบทเฉพาะกาลตามข้อ 109 กำหนดไว้ว่า
“บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ออกตามความในระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ฯลฯ ... ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ออก
ตามระเบียบนี้” ... จะเห็นได้ว่า ข้อความดังกล่าวได้รับรองให้หนังสือสั่งการที่ออกตามระเบียบฉบับปี พ.ศ.2541
ให้ยังใช้บังคับต่อไปได้ ตราบใดที่ยังไม่มีหนังสือฉบับใหม่มายกเลิกหรือเพิกถอน ... ดังนั้น จึงได้คำตอบว่า
หนังสือกระทรวงมหาดไทย เลขที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2546 ได้รับการรับรองโดยระเบียบฯ
ฉบับปี พ.ศ.2547 ให้ยังมีผลยังคับใช้เพื่อถือปฏิบัติต่อไปได้ ตราบเท่าที่ยังไม่มีการยกเลิก ... ครับผม


--------------------------------------------------------------


โดย สมาชิกชมรมฯ (067) [11 ก.ย. 2552 , 09:39:35 น.] ( IP = 202.149.118.14 : : )

ข้อความ 8

ตอบให้ตรงคำถามหน่อยคะว่า เบิกได้ หรือเบิกไม่ได้ ตอบยาวมากอ่านแล้ว งง ?

โดย จัดเก็บฯ [11 ก.ย. 2552 , 10:25:46 น.] ( IP = 118.175.113.4 : : )

ข้อความ 9

1. ตอบสั้น ๆ ว่า เบิกได้ครับ
2. ส่วนผู้ที่จะเบิกได้ ก็ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฯหรือผู้ควบคุมงาน ส่วนเจ้าหน้าที่บางตำแหน่ง
ที่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและ/หรือมีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างใน อปท. แต่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฯหรือผู้ควบคุมงาน อย่างนี้เบิกไม่ได้ ทั้งนี้ ตามนัยข้อ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2546 ครับ

-----------------------------------------------------------
หมายเหตุ.- โปรดอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับ


โดย สมาชิกชมรมฯ (067) [11 ก.ย. 2552 , 10:44:24 น.] ( IP = 202.149.118.14 : : )

ข้อความ 10

รบกวนคุณสมาชิกชมรมฯ (067) ช่วยส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด้วย mail : jamsai.jamsai@hotmail.com

โดย นิติกร [11 ก.ย. 2552 , 14:14:43 น.] ( IP = 118.175.212.58 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด