Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=4628

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ขอคำพิพากาศาลปกครองสูงสุด
ถึง พี่ๆ เพื่อนๆ นิติกร ทุกท่าน
ด้วยผมพยายามคร้นหาคำพิพากาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.149/2549 แล้ว แต่ไม่สามารถค้นหาได้ เข้าเวปของศาลปกครองสูงสุดก้ไม่สามารถเปิดดูได้ หากท่านใดมีวิธีหรือมีอยู่ในความครอบครองของท่านกรุณาช่วยอนุเคราะห์แบ่งปันให้กระผมได้บ้างหรือไม่ หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

โดย อุลตร้า [6 ส.ค. 2552 , 15:27:59 น.] ( IP = 119.42.77.21 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 149/2549 เป็นเรื่อง การเลือกใช้วิธีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีที่สูงกว่าวิธีตามปกติที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับวงเงินที่จะสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ผมขอยกคำวินิจฉัยของศาลดังนี้ แม้โครงการก่อสรางและซ่อมแซมถนนทั้ง 19 โครงการ จะมีความต้องการใช้พัสดุที่เหมือนกันหลายรายการ และระยะเวลาดำเนินการตามโครงการใกล้เคียงกันมากก็ตาม แต่สถานที่ตั้งแต่ละโครงการไม่เชื่อมต่อและห่างไกลกัน โดยสภาพของโครงการทุกโครงการจึงไม่อาจรวมว่าจ้างเป็นโครงการเดียวกันได้ และเมื่อแต่ละโครงการมีวงเงินจ้างเหมาไม่เกิน 100,000 บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสั่งจ้างโดยวิธีการตกลงราคาจึงเป็นการสั่งจ้างที่ชอบด้วยข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลครับ

โดย นิติกรมด [6 ส.ค. 2552 , 16:43:21 น.] ( IP = 61.19.108.162 : : )

ข้อความ 2

ขอบคุณมากครับผู้ตอบ แต่รบกวนขอคำพิพากษาด้วยได้หรือไม่ครับ คือ ผู้บังคับบัญชาท่านอยากได้ ขอรบกวนด้วยนะครับ

โดย อุลตร้า [7 ส.ค. 2552 , 12:24:07 น.] ( IP = 119.42.76.100 : : )

ข้อความ 3

1. ลองเข้าไปเปิดดูวารสารทางวิชาการของสำนักงานศาลปกครองได้ที่เว็บไซต์ของศาลปกครอง
ในเรื่อง “สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ปี 2549 ” ...
2. แม้จะไม่ใช่คำพิพากษาฉบับเต็ม แต่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.149/2549 ก็พอสรุปได้ว่า
- ข้อเท็จจริงโดยย่อ ... ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดี)
จัดจ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรังและถมดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 19 สาย โดยแบ่งแยกเป็น
โครงการจำนวน 19 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีวงเงินจ้างเหมาไม่เกิน 100,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา
เป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะจ้างในครั้งเดียวกันให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถ
สั่งจ้างโดยวิธีตกลงราคาได้ แทนที่จะรวมโครงการทั้งหมดแล้วสั่งจ้างโดยวิธีสอบราคาดังเช่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลายแห่งซึ่งมีงานจ้างในลักษณะเดียวกันใช้ดำเนินการสั่งจ้าง จึงเป็นการสั่งจ้างที่ไม่ชอบด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาส
ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคา
- ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ... แม้โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนทั้ง 19 โครงการ จะมีความต้องการใช้
พัสดุที่เหมือนกันหลายรายการ และระยะเวลาดำเนินการโครงการใกล้เคียงกันมากก็ตาม แต่สถานที่ตั้งของแต่ละ
โครงการ ไม่เชื่อมต่อและห่างไกลกัน โยสภาพของโครงการทุกโครงการจึงไม่อาจรวมว่าจ้างเป็นโครงการเดียวกันได้
และเมื่อแต่ละโครงการมีวงเงินค่าจ้างเหมาไม่เกิน 100,000 บาท การที่องค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดี)
ดำเนินการสั่งจ้างโดยวิธีตกลงราคา จึงเป็นการสั่งจ้างที่ชอบด้วยข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 แล้ว ... สำหรับกรณีที่
ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า มีองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่ง จ้างงานซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันโดยวิธีสอบราคานั้น
โดยที่ข้อ 16 วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 13 และข้อ 14 ถ้าผู้สั่งซื้อ
หรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้ดำเนินการโดยวิธีที่กำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้ อันเป็นกรณีที่ระเบียบ
ได้กำหนดให้อำนาจผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างสามารถทำการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างนอกเหนือจากวิธีที่ระเบียบกำหนดไว้
สำหรับวงเงินที่จะสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้ โดยเป็นการให้อำนาจตัดสินใจอย่างอิสระแก่ผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างที่จะเลือก
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างด้วยวิธีอื่นตามที่ระเบียบกำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่า ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่วิธีสอบราคาหรือ
วิธีประกวดราคา ดังนั้น ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างจะเลือกใช้วิธีตามวงเงินที่จะสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามที่
ระเบียบกำหนดไว้อันได้แก่วิธีการตกลงราคา หรือจะเลือกใช้วิธีที่ระเบียบกำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่าอัน
ได้แก่วิธีสอบราคา ก็ล้วนแต่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น สำหรับกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดใช้ดุลพินิจสั่งจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท โดยวิธีสอบราคา ซึ่งเป็นวิธีที่กำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่า ก็ไม่เป็นการผูกมัดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ ต้องสั่งจ้างด้วยวิธีเดียวกันแต่อย่างใด ศาลพิพากษายกฟ้อง

--------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดที่ http://www.admincourt.go.th/attach/news_attach/2009/02/vinitjai49_20090217.pdf
ดูในหน้าที่ 34 – 35 ... อาจพอจะนำไปให้ผู้บริหารดูได้เพราะเป็นวารสารที่ทางราชการทำขึ้นเผยแพร่ครับ


โดย สมาชิกชมรมฯ (067) [7 ส.ค. 2552 , 13:41:33 น.] ( IP = 202.149.118.14 : : )

ข้อความ 4

เว็ปลิ้งคำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับเรื่องนี้ https://docs.google.com/folder/d/0B-7syzExQQ4WNTViNTZkMjYtZGQyMy00MTI2LWIxOWYtOTk1YmUxZDRmNmRm/edit?usp=drive_web&hl=th&pli=1#docId=0B-7syzExQQ4WOWFhMzJhN2EtZjFhNC00NmQ4LTgyYTItNWRjODQzMDZiN2I5

โดย นิติกรสรช [1 ก.ค. 2556 , 02:01:04 น.] ( IP = 110.77.212.207 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด