Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=4096

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ระเบียบการจ่ายเงินด้านกีฬา
ระเบียบการจ่ายเงินด้านกีฬา ไม่ทราบว่าใครรู้ชื่อเต็มของระเบียบตัวนี้บ้าง ว่าเป็นของกระทรวงไหน และใครมีไฟล์บ้างครับ ผมขอได้ไหมครับ ขอบคุณนะครับ

โดย นิต [29 เม.ย. 2552 , 09:11:34 น.] ( IP = 124.157.237.250 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

หนังสือ มท.0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหา 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย เปลวเทียน [29 เม.ย. 2552 , 09:30:33 น.] ( IP = 118.173.242.233 : : )

ข้อความ 2


เพื่มเติม

นราธิวาส¦นางปราณีต ถาวร ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้(ส.ท.ภ.ใต้) เปิดเผยว่า จากการที่หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ได้ลงบทความการให้สัมภาษณ์ของนายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง และเป็นอุปนายกสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท.ว่ายังติดระเบียบจึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการสนับสนุนกีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่

ซึ่งในเรื่องนี้ทางคณะกรรมการชุดเดิมได้มีการดำเนินการยื่นขอแก้ไขและขอให้ทางกระทรวงมหาดไทย เห็นแก่ความจำเป็นโดยขอให้ยกเลิกระเบียบเดิมๆ ที่มีใช้มานานแล้ว เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถสนับสนุนการกีฬาได้อย่างเต็มที่ และเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วน ที่ มท 0808.2/ว 2611 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาในการกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง 3 องค์กร

และให้ยกเลิก 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 03189/ว 2129 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0318.4/ว 1348 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 และ 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 1829 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2545 โดยให้ยึดหนังสือฉบับนี้เป็นแนวทางปฏิบัติแทน

ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เปิดเผยต่อว่า และเมื่อต้นเดือนสิงหาคมเช่นกัน ทางกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ออกหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.4/ว 2589 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชนของเทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ทางกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3551 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1692 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2541 ได้กำหนดมาเป็นเวลานานแล้ว และไม่ครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) สมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น จึงยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมตามหนังสือทั้ง 2 ฉบับ และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติใหม่

และเมื่อหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ที่ออกมานี้จึงเป็นแนวทางใหม่ให้กับสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ และภาคอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาได้อย่างเต็มที่ ปลัดเทศบาลเมืองสุไหงโก

โดย นิติ กร [29 เม.ย. 2552 , 12:12:15 น.] ( IP = 125.25.86.149 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด