Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=3980

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ฝาก เรื่องวินัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
ที่ 71001/ วันที่ กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง ขอรายงานการดำเนินการด้านวินัยพนักงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม

เรื่องเดิม
ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานพนักงานประจำรถขยะกระทำผิดวินัย 3 เรื่อง ดังนี้
1. ขาดงานเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549
2. ละทิ้งการปฏิบัติงานในเวลาราชการ เมื่อวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2549
3. ดื่มสุราเวลาปฏิบัติงาน
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ในข้อ 51
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สรุปดังนี้
โทษทางวินัยมี 4 สถาน
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดค่าตอบแทน
3. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน
4. ไล่ออก
การกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีดังนี้
1. ทุจริตต่อหน้าที่
2. จงใจไม่ปฎิบัติตามกฎหมายจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3. ปฎิบัติงานประเมินเลินเล่อจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
4. ไม่ปฎิบัติตามสัญญาจ้างจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
5. ประมาทเลินเล่อ
6. ละทิ้งงานติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน
7. ละทิ้งงานจนงานไม่เสร็จทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
8. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง


ทั้งนี้กรณีความผิดไม่ร้ายแรงนายก อบต.สามารถลงโทษ สรุปดังนี้
1. นายก อบต. สามารถลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ไม่เกิน 3 เดือน
2. หากมีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
3. กรณีไม่มีมูลกระทำความผิด ให้รายงาน ก.อบต.จังหวัดพิจารณา หากมีมติประการใด ให้นายก อบต.
ปฏิบัติตามมตินั้น
ข้อพิจารณาเสนอแนะ
1. เห็นควรออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
2. กรณีดังกล่าว เป็นความผิดเล็กน้อย ยังไม่เกิดความเสียหายในพื้นที่ หากผู้กระทำผิดรับสารภาพ
ก็สามารถทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมานี้


..........................................................
(นาย...................................................)
บุคลากร 5

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:42:59 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

บุคลากร 5
ข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

...........................................................
(นาย..........................................)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อสั่งการ
เห็นชอบตามเสนอ
ไม่เห็นชอบตามเสนอ ให้ดำเนินการดังนี้....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


............................................................
(นาย.............................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
ที่ 71001/ วันที่ กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง ขอเชิญสอบข้อเท็จจริง กรณี พนักงานจ้างกระทำผิดวินัย

เรียน ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนาคำสั่ง อบต.กระทุ่มล้ม จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบันทึกข้อความฯ จำนวน 1 ฉบับ
เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้มที่ ......... /2549 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี นาย........................................... พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
พนักงานประจำรถขยะ กระทำผิดวินัยกรณีขาดราชการและดื่มสุราในเวลาทำงาน
ข้อกฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
และการดำเนินการทางวินัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 ข้อ 40 ให้คณะกรรมการสอบฯ ดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการประชุม และแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสามสิบวัน
2. รวบรวมพยานหลักฐานและสรุป ภายในสามสิบวัน
3. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวัน
4. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
5. ประชุมลงมติทำรายงานสอบสวนเสนอนายก อบต.ภายในสามสิบวัน
ข้อพิจารณา เห็นควรแจ้งผู้ถูกกล่าวหา และสอบพยานดังนี้
1. นาย...................................... พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในฐานะพยานผู้ถูกกล่าวหา
2. นาย..................................... พนักงานประจำรถขยะ ในฐานะพยานผู้ถูกกล่าวหา
3. นาย.................................... นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 ในฐานะพยานผู้กล่าวหา
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเชิญประชุมวัน................................. 2549 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

................................................
(นาย........................................................)
กรรมการและเลขานุการ

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:43:39 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 2บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
ที่ 71001/ วันที่ กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง ขอเชิญสอบข้อเท็จจริง กรณี พนักงานจ้างกระทำผิดวินัย

เรียน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนาคำสั่ง อบต.กระทุ่มล้ม จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบันทึกข้อความฯ จำนวน 1 ฉบับ

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้มที่ ............ /2549 ลงวันที่ .................................. 2549
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี นาย............................................... พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
พนักงานประจำรถขยะ กระทำผิดวินัยกรณีขาดราชการและดื่มสุราในเวลาทำงาน
ข้อกฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
และการดำเนินการทางวินัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 ข้อ 40 ให้คณะกรรมการสอบฯ ดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการประชุม และแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสามสิบวัน
2. รวบรวมพยานหลักฐานและสรุป ภายในสามสิบวัน
3. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวัน
4. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
5. ประชุมลงมติทำรายงานสอบสวนเสนอนายก อบต.ภายในสามสิบวัน
ข้อพิจารณา เห็นควรแจ้งผู้ถูกกล่าวหา และสอบพยานดังนี้
1. นาย...................................... พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในฐานะพยานผู้ถูกกล่าวหา
2. นาย..................................... พนักงานประจำรถขยะ ในฐานะพยานผู้ถูกกล่าวหา
3. นาย.................................... นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 ในฐานะพยานผู้กล่าวหา
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเชิญประชุมวัน.............................................2549 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
................................................
(นาย................................................)
กรรมการและเลขานุการ


บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
ที่ 71001/ วันที่ .............................. 2549
เรื่อง ขอเชิญสอบข้อเท็จจริง กรณี พนักงานจ้างกระทำผิดวินัย

เรียน นาย............................... , นาย................................. , นาย........................................ และนาย..................................

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้มที่ ...../2549 ลงวันที่ ................................ 2549
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี นาย...................................... พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
พนักงานประจำรถขยะ กระทำผิดวินัยกรณีขาดราชการและดื่มสุราในเวลาทำงาน
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเชิญประชุมวัน...................................
2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมให้ถ้อยคำตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

................................................
(นาย..................................................)
กรรมการและเลขานุการ

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:44:07 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 3

ถาม-ตอบ วินัยข้าราชการพลเรือน
การเลื่อนขั้น
1. คำถาม
ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย แต่ผลการสอบสวนได้ความว่าไม่มีความผิด และยุติเรื่องแล้วจะเลื่อนข้าราชการผู้นี้ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้หรือไม่
คำตอบ
ผู้บังคับบัญชาสามารถแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้โดยพิจารณาตาม ความเหมาะสม คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
2. คำถาม
ข้าราชการได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านกระทำการทุจริต ยักยอกเงินกองทุน ปลอมลายมือชื่อสมาชิกเพื่อทำการกู้เงิน ผิดหรือไม่
คำตอบ
ต้องพิจารณาว่า การที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนและปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนเป็น การปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการผู้นั้นหรือไม่ หากใช่ การกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หากเป็น การกระทำทางส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ถือเป็นความผิดฐานประพฤติชั่ว
ควบคุมงานก่อสร้าง
3. คำถาม
มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ขณะส่งมอบงานมิได้ทำการวัดระยะทาง ต่อมาตรวจสอบพบว่า ก่อสร้างได้จริงน้อยกว่าราคากลางที่คณะกรรมการราคากำหนดไว้
คำตอบ
หากได้ความว่าระยะทางของถนนที่ขาดหายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ ตนเองหรือผู้รับจ้างได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ก็จะเป็นความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่ถ้า เกิดจากการขาดความระมัดระวังและทำให้ทางราชการเสียหาย ก็จะเป็นความผิดฐานประมาทเลินเล่อใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะมีทั้งแบบร้ายแรงและไม่ร้ายแรงขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ราชการได้รับ และหากชดใช้บรรเทาความเสียหายแล้วก็จะเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
น้ำมันเติมรถส่วนตัว
4. คำถาม
นำน้ำมันของทางราชการไปเติมรถส่วนตัวและเซ็นชื่อเบิกน้ำมันเองเป็น ความผิดฐานใดและมาตรา 82 วรรค 1 กับมาตรา 82 วรรค 3 ต่างกันอย่างไร

คำตอบ
เรื่องเป็นความผิดฐานใดเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาจาก ข้อเท็จจริงประกอบเจตนาของผู้กระทำผิดเป็นเรื่อง ๆ ไป
ส่วนความแตกต่างคือ มาตรา 82 วรรค 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ราชการโดยพื้นฐานว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญมีหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมส่วนมาตรา 82 วรรค 3 เป็นกรณีที่ต้องมีหน้าที่โดยตรงได้เจตนาทุจริตด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์มิควรได้
ร้องเรียนข้าราชการ
5. คำถาม
จะแจ้งว่ามีข้าราชการยักยอกเงินวิจัยมาซื้อหุ้น และมีส่วนได้เสียกับบริษัทเอกชนที่ขายสินค้า
คำตอบ
สามารถร้องเรียนโดยระบุตัวผู้กระทำผิดพร้อมพยานหลักฐานเบื้องต้นไปยังกระทรวงต้นสังกัด เพื่อดำเนินการทางวินัย หรืออาจร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป . ป. ช. , ส. ต. ง. หรือ สำนักงาน ป. ป. ง. เป็นต้น
ปลอมลายมือเบิกเงิน
6. คำถาม
ข้าราชการปลอมลายเซ็นผู้อื่นเพื่อเบิกเงินให้ตนเองไปใช้ส่วนตัวมีความผิดหรือไม่
คำตอบ
กรณีดังกล่าวต้องแยกเป็น 2 ประเด็น คือหากข้าราชการนั้นมีหน้าที่ราชการในการเบิกเงินเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่หากไม่มีหน้าที่ดังกล่าวเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่าง ร้ายแรง

บันทึกผิดแก้ไขได้ทันที
7. คำถาม
ถูกกล่าวหาว่าบันทึกรายละเอียดการทำงานไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อเบิกเงินค่าตอบแทน เกินกว่าความเป็นจริง แต่ตามข้อเท็จจริงตนได้แก้ไขให้ถูกต้องใน วันรุ่งขึ้นจึงไม่มีการตั้งเบิกจริง กรณีเช่นนี้มีความผิดหรือไม่
คำตอบ
หากการทำบันทึกรายละเอียดการทำงานไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นการทำด้วยความเข้าใจผิดและได้แก้ไขให้ถูกต้องในวันรุ่งขึ้นก่อนมีการตั้งเบิกเงิน ย่อมชี้เจตนาได้ว่าท่านมิได้มีเจตนาทุจริต
ลงชื่อทำงานล่วงหน้า
8. คำถาม
ข้าราชการไม่มาปฏิบัติงาน 2 วัน แต่มาลงชื่อปฏิบัติงานล่วงเวลาทั้ง 2 วัน ดังกล่าว และไม่ได้ทำงานอะไร ผิดวินัยหรือไม่ และเบิกค่าล่วงเวลาได้หรือไม่
คำตอบ
การไม่ทำงาน อาจผิดฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 83 แห่ง พ.ร.บ . พลเรือน 2535 และการเบิกค่าล่วงเวลาโดยไม่ทำงาน อาจผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 90 และมาตรา 98 แห่ง พ.ร.บ. พลเรือน 2535

สอบสวนแล้วไม่สั่งการ ร้องทุกข์ได้
9. คำถาม
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรง แต่เวลาล่วงเลยมาสองปีแล้ว ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนก็ยังไม่พิจารณาสั่งการเป็นความผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
ตามมาตรา 104 กำหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการดังนี้ กรณีเห็นว่าผู้ถูก กล่าวหามิได้กระทำผิดหรือกระทำผิดแต่ไม่ร้ายแรงให้สั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว และหากกรณีที่เห็นว่าเป็นการกระทำผิดร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ. ก. พ. กรม หรือ อ. ก. พ. กระทรวงแล้วแต่กรณีโดยไม่ชักช้า กรณีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป แต่หากเวลาล่วงเลยมา 2 ปีแล้ว ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนยังไม่ดำเนินการตามมาตรา 104 ก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยเป็นความผิดวินัยฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิด ผลดีหรือ ความก้าวหน้าแก่ราชการ หรือฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 83 หรือมาตรา 85 ได้ ผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิร้องเรียน หรือร้องทุกข์ตามมาตรา 130 ได้

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:45:52 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 4

เบิกเงินสวัสดิการเกินสิทธิ
10. คำถาม
เจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงินสวัสดิการเกินสิทธิที่ข้าราชการจะได้รับ เมื่อข้าราชการผู้นั้นทราบก็ส่งเงินที่เกินคืนทันทีแต่เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และไม่ส่งเงินคืนคลังจังหวัดโดยหลงลืม เจ้าหน้าที่การเงินจะมีความผิดฐานใด
คำตอบ
กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน แต่หลงลืมไม่ดำเนินการออก ใบเสร็จและมิได้นำเงินส่งคลังจนระยะเวลาล่วงเลยไปหลายเดือน แต่เงินดังกล่าวยังอยู่และมีผู้รู้เห็น พร้อมทั้งสามารถนำส่งคลังได้ทันทีนั้น เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ ตามมาตรา 84 และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของ ทางราชการ ตามมาตรา 85

การควบคุมวันลา
11. คำถาม
หัวหน้าสำนักงานฯ ไม่มีการควบคุมวันลาตามความเป็นจริง อนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานได้โดยไม่ต้องส่งใบลา
คำตอบ
กรณีอาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฎิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทาง ราชการ ส่วนจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป

การย้ายโดยไม่ยินยอม
12. คำถาม
ผู้อำนวยการเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ถามจากเดิมเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นนักวิชาการศึกษาโดยผู้ถามไม่ยินยอม ผู้ถามจะผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
มาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. พลเรือน 2535 บัญญัติว่าการย้ายข้าราชการในกรมเดียวกัน ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน และเป็นอำนาจของอธิบดี เมื่ออธิบดีสั่งผู้นั้นต้องปฏิบัติตาม เพราะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง อาจเป็นความผิดตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ. พลเรือน 2535 การที่ ผอ. สั่ง อาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองมากกว่า ซึ่งเป็นการบริหารงานภายในกรอบอำนาจของผู้อำนวยการ

การเลี้ยงสัตว์ในที่ทำงาน
13. คำถาม
ข้าราชการเลี้ยงหรือให้อาหารสัตว์ในสถานที่ราชการถือว่าเป็นความผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
กรณีดังกล่าวหากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น ย่อมไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย แต่หากผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งห้ามเลี้ยงหรือให้อาหารสัตว์ใน สถานที่ราชการเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ราชการ หากฝ่าฝืนก็อาจมีความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 88

การขัดคำสั่งหัวหน้า
14. คำถาม
ข้าราชการต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเสมอไปหรือไม่
คำตอบ
ข้าราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายหรือไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ ก็สามารถเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน คำสั่งได้ หากผู้บังคับบัญชายังยืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม แต่ทั้งนี้ ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะพ้นผิดในสิ่งที่ทำ เพราะมิได้ร่วมกระทำผิดด้วย
การร้องเรียนเจ้านาย
15. คำถาม
จะร้องเรียนเจ้านาย ทำได้หรือไม่
คำตอบ
การร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยสามารถกระทำได้ โดยให้ร้องเรียนต่อ ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนผู้นั้น หรือต่อผู้บังคับบัญชาในลำดับเหนือขึ้นไป โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยฐานกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชา
ขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง
16. คำถาม
ข้าราชการขับรถประจำตำแห่งกลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าข้างทาง แต่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา มีความผิดทางวินัยฐานได้
คำตอบ
ข้าราชการผู้นั้นมีความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
การลงเวลามาทำงานแทนกัน
17. คำถาม
การที่ข้าราชการตอกบัตรเข้า - ออก ทำงานแทนกันผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
การตอกบัตรแทนกันถือว่าเป็นการลงชื่อแทนกันเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา 91 และประพฤติชั่วตามมาตรา 98 อีกฐานหนึ่งส่วนจะ ร้ายแรงหรือไม่แล้วแต่กรณี

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:48:07 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 5

การไม่ลงเวลามาทำงาน
18. คำถาม
ข้าราชการไม่ลงชื่อเวลาทำการผิดระเบียบหรือกฎหมายใด
คำตอบ
เป็นความผิดฐานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ตามมาตรา 91 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2535

การเรียนต่อโดยไม่ได้ลา
19. คำถาม
ข้าราชการเรียนปริญญาโทนอกเวลาราชการที่กรุงเทพฯ ถูกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัด โดยลงชื่อมาทำงาน แต่ความเป็นจริงแทบจะไม่ได้ทำงานเลย เพราะต้องไปเรียนที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ไม่มีการลาแต่อย่างใด
คำตอบ
การใช้เวลาราชการไปเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาเรียน อาจเป็นความผิดวินัยฐานละทิ้ง หน้าที่ราชการตามมาตรา 92
เอาเวลาราชการไปขายของ
20. คำถาม
1. ข้าราชการไม่ทำงานทุกวัน เอาผิดกับผู้บังคับบัญชาได้หรือไม่
2. ข้าราชการเอาเวลาราชการไปทำงานขายตรง เอาผิดกับผู้บังคับบัญชาหรือไม่
คำตอบ
ข้าราชการที่ไม่มาทำงาน หรือเอาเวลาราชการไปทำงานอื่น ผิดมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ เมื่อผู้บังคับบัญชาทราบจะต้องทำการ สืบสวนตามมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ. พลเรือน 2535 หากผู้บังคับบัญชาละเลยหรือไม่สุจริตก็จะมีความผิดตามมาตรา 99 แห่ง พ.ร.บ . พลเรือน 2535

การสอนพิเศษในเวลาราชการ
21. คำถาม
หากต้องการเป็นอาจารย์พิเศษสอนในมหาวิทยาลัยจะต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาหรือไม่หากไม่ปฏิบัติตามจะเป็นความผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
เรื่องนี้ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0216/ว225 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2538 ว่าสามารถทำได้ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ไม่ควรเกิน 4 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าส่วน ราชการที่สังกัดและกรณีห้ามใช้เวลาราชการไปสอนพิเศษในโรงเรียนเอกชน หากฝ่าฝืนอาจเข้าข่ายเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรา 92 ได้ และการไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าวก็เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามมาตรา85 ได้
การละทิ้งหน้าที่ราชการ
22. คำถาม
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการที่ขาดราชการหลายครั้งแต่บุคคลดังกล่าวก็ยังปฏิบัติตนเช่นเดิมอีก อยากถามว่าจะใช้ระเบียบใดใน การลงโทษ และอัตราโทษอยู่ในหลักเกณฑ์ใด มาตราใด
คำตอบ
ตามมาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มีหลักเกณฑ์โดยสรุปว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันมิได้ หากการละทิ้งหรือทอดทิ้งเป็นเหตุให้เสียหายราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ ติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ในการพิจารณาโทษทางวินัย หากเป็นวินัยไม่ร้ายแรง ระดับโทษ คือ ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน และภาคทัณฑ์ หากเป็นกรณีร้ายแรง ระดับโทษคือ ไล่ออก และปลดออก
การขาดราชการ
23. คำถาม
ข้าราชการขาดงาน 1 วัน โดยไม่มาลงเวลา ผิดหรือไม่
คำตอบ
การขาดราชการโดยไม่มาลงเวลาโดยไม่มีเหตุสมควรถือเป็นการกระทำผิดฐานละทิ้งหน้าที่ ราชการ ซึ่งจะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่อยู่ที่การละทิ้งหน้าที่ราชการดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่
ซื้อขายหุ้นเวลาราชการ
24. คำถาม
ซื้อ - ขายหุ้นในเวลาราชการโดยติดต่อทางโทรศัพท์ของตนเองทำได้หรือไม่
คำตอบ
การซื้อ - ขายหุ้นโดยใช้เวลาราชการ เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เนื่องจากข้าราชการต้องอุทิศหรือสละเวลาให้แก่ราชการ
การทำงานสองแห่งเวลาเดียวกัน
25. คำถาม
เป็นข้าราชการ และเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนที่มารับจ้างทำงานให้กับกรมที่ตนเองเป็น ข้าราชการอยู่ โดยตนเองก็ได้ทำงานนั้นด้วยและรับเงินจากบริษัทในฐานะเป็นพนักงานบริษัท
คำตอบ
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการอาศัยเวลาราชการไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ
การกล่าวคำไม่สุภาพ
26. คำถาม
ข้าราชการชายระดับ 6 กล่าวถ้อยคำกับข้าราชการหญิงว่า “ ตอแหล” ต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน หลังจากที่มีปัญหากัน มีความผิดฐานใด
คำตอบ
พฤติการณ์ของข้าราชการชายผู้นั้นเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานเป็นข้าราชการไม่สุภาพ เรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี ตามมาตรา 93 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
การทำการค้า
29. คำถาม
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่มีชื่อเป็นหุ้นส่วนของร้านค้าจะมีความผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
หากข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ก็จะมีความผิดตามมาตรา 96 แต่ถ้าเป็นเพียงผู้ถือหุ้น หรือที่ปรึกษาโดยไม่ได้ใช้เวลาราชการหรืออาศัยอำนาจหน้าที่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ก็สามารถทำได้

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:48:38 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 6

การรับเหมาก่อสร้าง
30. คำถาม
ข้าราชการสามารถประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างได้หรือไม่
คำตอบ
มาตรา 96 กำหนดห้ามข้าราชการเข้าไปเป็นกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งอื่นใดอัน คล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด แต่หากเป็นเพียงผู้ถือหุ้นหรือที่ปรึกษาโดยไม่ใช้เวลา ราชการก็ชอบที่จะทำได้
การเป็นผู้จัดการบริษัท
31. คำถาม
พบว่าข้าราชการเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท จะมีโทษหรือไม่ และเคยมีกรณีเช่นนี้หรือไม่
คำตอบ
กรณีดังกล่าวเป็นกระทำผิดวินัยตามมาตรา 96 ที่ห้ามไม่ให้ข้าราชการเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัท โดยกรณีเป็นความผิดอย่างไม่ร้ายแรง จึงสามารถลงโทษ ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ได้ และกรณีเช่นนี้เคยมีการลงโทษมาแล้ว
แก้ไขข้อมูลในเอกสารราชการ
32. คำถาม
การแก้ไขข้อมูลใน ก.พ. 7 โดยใช้น้ำยาลบคำผิดลบรายการการลงโทษทางวินัยออก จะมี ความผิดทางวินัยหรือไม่ ข้อใด
คำตอบ
หากเป็นการลบรายการการลงโทษทางวินัยโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายและเป็น การแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องย่อมสามารถกระทำได้ ซึ่งจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง แต่ถ้าเป็นการลบรายการการลงโทษออกเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ กรณีอาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 82 หรืออาจเข้าลักษณะเป็นการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ ซึ่งเป็นความผิดฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
การยื่นผลงานเป็นเท็จ
33. คำถาม
ข้าราชการยื่นประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเป็นเท็จผิดวินัย หรือไม่
คำตอบ
เป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 90 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง ส่วนผู้บังคับบัญชาที่ลงนามรับรองโดยรู้ว่าผลงานนั้น เป็นเท็จก็อาจมีความผิดวินัยร้ายแรงได้
ลักทรัพย์ระหว่างลาเรียน
34. คำถาม
ข้าราชการอยู่ระหว่างลาศึกษาไปก่อคดีลักทรัพย์อยู่ระหว่างประกันตัว คดียังไม่ถึงที่สุด กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่
คำตอบ
ข้าราชการอยู่ระหว่างลาศึกษา ยังมีสภาพเป็นข้าราชการอยู่ การไปลักทรัพย์เป็นความผิดฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 แห่ง พ.ร.บ. พลเรือน 2535 ส่วนจะร้ายแรงหรือไม่ ต้องพิจารณารายละเอียดของข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยได้โดยไม่ต้องรอผลคดีอาญา แต่ถ้า การสอบสวนยังฟังไม่ได้ว่า ผู้นั้นทำผิดวินัย หรือมีมลทินมัวหมองก็ไม่ปรากฏชัดผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้รอการสั่งการทางวินัยไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลคดีอาญาได้

เป็นกิ๊กกับหัวหน้า
35. คำถาม
การกระทำความผิดทางวินัย จะทราบว่าเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงจะทราบได้อย่างไร และหากว่ากรณีเป็นกิ๊กกับผู้บังคับบัญชาถึงขั้นลึกซึ้งจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่
คำตอบ
การพิจารณาว่าการกระทำผิดทางวินัยจะเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาจาก ข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการสอบสวน ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ส่วนการที่ข้าราชการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้บังคับบัญชานั้น หากมีพฤติการณ์ไปในทางชู้สาว (เป็นชู้) ก็อาจเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปเสพสุราขณะทำงาน
36. คำถาม
ดื่มสุราขณะปฏิบัติราชการ ผิดหรือไม่
คำตอบ
ผิดมาตรา 98 และมติคณะรัฐมนตรีได้วางแนวทางการลงโทษไว้ว่า การดื่มสุราขณะปฏิบัติ หน้าที่ราชการอาจถูกลงโทษสถานหนักให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการได้ ซึ่งจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการเป็นกรณี ๆ ไป
เขียนข้อความหยาบคาย
37. คำถาม
ข้าราชการเขียนข้อความด้วยคำหยาบคาย หมิ่นประมาทเพื่อนร่วมงานเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่
คำตอบ
การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานไม่สุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และ กลั่นแกล้งกันระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติงาน และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 93 และมาตรา 98

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:49:05 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 7

ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
38. คำถาม
ในกรณีข้าราชการได้ทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นก่อนหรือหลังการเข้ารับราชการจะเป็น การประพฤติชั่วหรือไม่
คำตอบ
การทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยผิดกฎหมายนั้น กรณีเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานกระทำการ เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 98 แต่กรณีต้องปรากฏว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้นั้นบรรจุเข้ารับราชการแล้ว จึงจะสามารถนำกรณีดังกล่าวมาดำเนินการทางวินัยได้
แต่งงานไม่จดทะเบียนแล้วมีกิ๊ก
39. คำถาม
การที่ข้าราชการชายได้อยู่กินกับฝ่ายหญิงในสถานะสามีภรรยา แล้วต่อมาได้ทอดทิ้งไปมี หญิงอื่น จะเป็นความผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
กรณีดังกล่าวการที่ข้าราชการชายได้อยู่กินฉันสามีภริยากับหญิง แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แล้วต่อมาข้าราชการชายผู้นั้นได้ทอดทิ้งไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่น เป็น การกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98


หลอกขายสินค้า
40. คำถาม
ถูกข้าราชการหลอกขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์ อยากทราบว่าเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
กรณีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ ราชการ กรณีจึงอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา 98
ชู้สาวในสถานที่ราชการ
41. คำถาม
ข้าราชการที่ประพฤติผิดเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวโดยใช้สถานที่ราชการเป็นความผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
การที่ข้าราชการมีเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวในสถานที่ราชการถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเพราะทำให้เกิดคำครหานินทา เป็นที่เสื่อมเสียต่อตัวข้าราชการและทางราชการ การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98
กรอกข้อมูลเท็จ
42. คำถาม
การที่ข้าราชการบอกอายุของตนเองอ่อนกว่าความเป็นจริงหลายปีในเอกสารราชการต่าง ๆ ที่ใช้ อ้างอิงและระบุตำแหน่งที่เคยดำรงผิดจากความเป็นจริง จะเป็นความผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
กรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว และหากกรณีเป็นการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับทางราชการ กรณีก็อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 90 อีกด้วย
ทำหลักฐานเบิกเท็จ
43. คำถาม
จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จเพื่อให้สามารถเบิกได้
คำตอบ
หากไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดฐานประพฤติชั่ว
เบิกเงินจากธนาคารเท็จ
44. คำถาม
ข้าราชการจงใจใช้เอกสารเท็จเบิกจ่ายเงินจากธนาคารออกมาจำนวนมากมีความผิดวินัยอย่างไร


คำตอบ
อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 แต่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริง และพฤติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป
เป็นเมียน้อย
45. คำถาม
ข้าราชการหญิงเป็นภรรยาน้อยผู้อื่นถือว่าผิดวินัยข้าราชการหรือไม่
คำตอบ
เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว ตาม ม. 98 หรือไม่มีหลักพิจารณา 1. ฐานะของ ข้าราชการพิจารณาตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นสำคัญ 2. ความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำ 3. เจตนาของผู้กระทำ ส่วนจะผิดวินัยหรือไม่ ต้องพิจารณารายละเอียดของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไป
ชู้สาว
46. คำถาม
ข้าราชการชายมีภรรยาตามกฎหมายแต่ไปมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับข้าราชการหญิง (ยังโสด) ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมีหลักฐานแน่ชัด ผิดวินัยฐานใด
คำตอบ
เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว ตาม ม. 98 หรือไม่มีหลักพิจารณา 1. ฐานะของ ข้าราชการพิจารณาตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นสำคัญ 2. ความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำ 3. เจตนาของผู้กระทำ ส่วนจะผิดวินัยหรือไม่ ต้องพิจารณารายละเอียดของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไป
บุกรุกบ้านและทำของเสียหาย
47. คำถาม
ข้าราชการได้รับโทษทางอาญา จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี เนื่องจากบุกรุกบ้านคนอื่นยามวิกาลและทำลายทรัพย์สิน กระทำผิดวินัยหรือไม่ ฐานใด
คำตอบ
พฤติการณ์เป็นการกระทำวินัย ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
หย่ากัน ชายมีใหม่ ไม่ผิด
48. คำถาม
ข้าราชการหย่ากับสามี แต่ยังไม่เปลี่ยนบัตรประชาชนไปใช้นามสกุลเดิมและยังคงอยู่บ้านกับสามี ทั้ง ๆ ที่สามีมีภรรยาใหม่และแยกตัวไปอยู่ข้างนอกจะสามารถเอาความผิดกับข้าราชการได้หรือไม่
คำตอบ
ไม่สามารถเอาความผิดวินัยได้เพราะว่าหย่ากันแล้ว ต่างคนต่างมีอิสระ

ศาลพิพากษาจำคุก แต่ให้รอ
49. ถาม
กรณีถูกฟ้องคดีอาญา และศาลพิพากษาให้ลงโทษ แต่ให้รอการลงโทษข้าราชการผู้นั้นจะได้รับโทษทางวินัยสถานใด
คำตอบ
กรณีเข้าข่ายความผิดวินัย ฐานประพฤติชั่ว ซึ่งเป็นได้ทั้งความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ระดับโทษ คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน หรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ระดับโทษปลดออก ไล่ออก ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากรายละเอียดของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณี ๆ ไ ป
ดุด่า ร้องเรียนได้
50. คำถาม
ผู้บังคับบัญชา ใช้อารมณ์ ดุด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย ก้าวร้าว ไม่มีเหตุผล จะร้องเรียนได้หรือไม่
คำตอบ
เข้าข่ายเป็นความผิดวินัย ฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี และกลั่นแกล้งกันระหว่างข้าราชการและผู้ร่วมปฏิบัติงาน และฐานประพฤติชั่วตามมาตรา 93 และ 98 การร้องเรียนต้องแจ้งชื่อผู้กระทำและข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปซึ่งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัย (อยู่ในมาตรา 93 ด้วย)

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:50:45 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 8

เบิกค่าเช่าบ้านเท็จ
51. คำถาม
ข้าราชการมีบ้านตนเองแต่ยังขอเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการเป็นความผิดฐานใด มีโทษ สถานใด
คำตอบ
หากข้าราชการทำหลักฐานเท็จเบิกค่าเช่าบ้านโดยที่ตนไม่มีสิทธิ เข้าข่ายความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษถึงปลดออก ไล่ออกจากราชการ

เล่นการพนัน
52. คำถาม
ข้าราชการชอบเล่นการพนัน แอบออกไปเล่นที่บ่อนชายแดนเสมอ ๆ เป็นความผิดวินัยฐานใด
คำตอบ
เข้าข่ายความผิดฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98
53. คำถาม
ข้าราชการมาเที่ยวเป็นคณะพักที่บ้านของญาติ แล้วเล่นการพนันในบ้านโดยเจ้าของบ้านไม่ได้ยุ่งด้วย จะผิดระเบียบของทางราชการหรือไม่ อย่างไร
คำตอบ
การลักลอบเล่นการพนันในบ้านตนเอง เข้าข่ายความผิดฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98
ถูกฟ้อง ต้องรายงาน
54. คำถาม
ข้าราชการถูกฟ้องหมิ่นประมาท ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือไม่ ถ้าไม่ รายงานจะผิดวินัยหรือไม่อย่างไร
คำตอบ
หากไม่รายงานผู้บังคับบัญชาเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ว่าข้าราชการผู้ต้องคดีอาญาต้องรายงานให้ต้นสังกัดทราบ กรณีเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง ราชการ
ลงเวลาทำงานแทนกัน
55. คำถาม
การที่ข้าราชการตอกบัตรเข้า - ออก ทำงานแทนกันผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
การตอกบัตรแทนกันถือว่าเป็นการลงชื่อแทนกันเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา 91 และประพฤติชั่วตามมาตรา 98 อีกฐานหนึ่งส่วนจะ ร้ายแรงหรือไม่แล้วแต่กรณี
ทำร้ายร่างกาย
56. คำถาม
ข้าราชการต้องคดีอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา ศาลพิพากษาจำคุก 15 วัน ปรับ 500 บาท แต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อน กรณีเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่
คำตอบ
เนื่องจากมีการรอการลงอาญาไว้จึงไม่เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณีกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก แต่กรณีอาจเข้าข่ายความผิดฐานประพฤติชั่ว ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป
กระทำผิดวินัยร้ายแรงเป็นอย่างไร
57. คำถาม
มีหลักเกณฑ์อะไรที่ช่วยในการพิจารณาว่าข้าราชการกระทำผิดร้ายแรงหรือไม่
คำตอบ
ต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงเข้าองค์ประกอบความผิดวินัยที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 แห่ง พ.ร.บ . ข้าราชการพลเรือน 2535 หรือไม่ ซึ่งมีการบัญญัติไว้ว่าอย่างไรจึงจะผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง


ถูกย้ายระหว่างการสอบสวน ทวงถามผลได้
58. คำถาม
ข้าราชการที่ถูกย้ายเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนของหน่วยงาน มีสิทธิที่จะทวงถามผล การดำเนินการสอบสวนหรือไม่ การสอบสวนต้องใช้เวลานานเท่าไร
คำตอบ
หากการที่ถูกสั่งให้ไปช่วยราชการ เป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือมี ความคับข้องใจอันเกิดจากผู้บังคับบัญชา ก็อาจร้องทุกข์ได้ ตามมาตรา 130 สำหรับการสอบสวนนั้น มาตรา 102 ให้สอบสวนโดยเร็วและไม่ชักช้า หากเป็นวินัยร้ายแรง ก็ให้เป็นไปตาม ข้อ 12 ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) คือ 180 วัน ขอขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 60 วัน หากสอบสวนไม่เสร็จภายใน 270 วัน ต้องรายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง สามารถทวงถามขอทราบผลดำเนินการได้
มีมลทินมัวหมอง
59. คำถาม
ข้าราชการถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงปรากฏว่าพยานบุคคลกลับคำให้การ คณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ
กรณีมีมูลว่าถ้าผู้นั้นกระทำผิดวินัยร้ายแรงแต่พยานหลักฐานไม่แน่ชัดที่จะลงโทษได้และถ้าให้รับราชการต่อไปราชการจะเสียหาย คณะกรรมการสอบสวนสามารถเสนอความเห็นให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนได้
ร้องทุกข์
60. คำถาม
กรณีที่ผู้บังคับบัญชาให้มีการประเมินข้าราชการโดยไม่ยึดหลัก ก.พ. ไม่ให้ ผู้บังคับบัญชา ชั้นต้นประเมิน ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องมาประเมิน โดยให้น้ำหนักมากถึง 60 % ถือว่ามีความผิดในข้อใด
คำตอบ
ข้อเท็จจริงที่ให้มาไม่ชัดเจน ไม่สามารถให้ความเห็นได้ แต่หากเห็นว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องหรือมีความคับข้องใจจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาตามกฎ ก.พ. สามารถร้องทุกข์ได้ ตามนัยมาตรา 130 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ร้องทุกข์ไม่ได้เลื่อนขั้น
61. คำถาม
กรรมการพิจารณาความดีความชอบ นำเสนอวันลา และวันสาย ที่ไม่เป็นความจริงทำให้ ที่ประชุมเข้าใจผิด จึงสรุปว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าพเจ้าจะเรียกร้องสิทธิ หรือจะฟ้องร้องได้หรือไม่

คำตอบ
กรณีนี้ อาจใช้สิทธิร้องเรียนการกระทำของกรรมการท่านนั้นพร้อมพยานหลักฐานเบื้องต้นไปยังผู้บังคับบัญชาของกรรมการผู้นั้นเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัย หรือจะใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาของท่านว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรมเพราะการกระทำของกรรมการท่านนั้น ตามนัยมาตรา 130
ร้องเรียนฉ้อโกง
62. คำถาม
การร้องเรียนข้าราชการที่มีพฤติการณ์ฉ้อโกงสามารถร้องเรียนได้ที่ใดบ้างนอกจากต้นสังกัด
ตอบ
หากไม่ประสงค์จะร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
ร้องเรียนรับพิมพ์งานส่วนตัว
63. คำถาม
หากต้องการร้องเรียนกรณีกระทำผิดวินัยกรณีข้าราชการใช้เวลาราชการรับพิมพ์งานส่วนตัว สามารถร้องเรียนได้ที่ใดบ้าง
คำตอบ
ให้ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาในลำดับเหนือขึ้นไปพร้อมระบุตัวข้าราชการและข้อเท็จจริงแห่ง การกระทำความผิด

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:52:21 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 9

ร้องเรียนบัตรสนเท่ห์
64. คำถาม
การร้องเรียนโดยไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาสามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกร้องเรียนได้หรือไม่
คำตอบ
กรณีผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวร้องเรียนผ่านบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานที่ชัดเจน และให้ดำเนินการสอบสวนในทางลับและถ้าปรากฏมูลความจริงเป็นกรณีกระทำ ผิดวินัยให้ดำเนินการสอบสวนหรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปตามระเบียบ
ขาดคุณสมบัติ
65. คำถาม
ก่อนเข้ารับราชการเคยต้องคดีอาญาศาลสั่งจำคุกจะถือว่าผู้นั้นมีความผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
การกระทำผิดอาญาในขณะที่ยังไม่เป็นข้าราชการไม่อาจนำมาลงโทษทางวินัยได้แต่อาจจะเข้าลักษณะเป็นการขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30

วินัยไม่ต้องรอคดีอาญา
66. คำถาม
ต้องคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีอาญา ให้รับโทษจำคุก และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ กรมได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกรณีดังกล่าว คณะกรรมการจะสามารถสรุปผลการสอบสวน ( สว .6) ไปในแนวทางใด
คำตอบ
การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยถูกแยกไว้ต่างหากจากคดีอาญาไม่จำต้องรอฟังผลทางคดีอาญาก่อน คณะกรรมการสามารถดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการของกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ .2540)ได้เลย และสามารถมีความเห็นตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นจากการสอบสวนได้ การจะถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเพราะถือว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ต้องเป็นกรณีมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแล้ว เท่านั้น
การลงโทษภาคทัณฑ์
67. คำถาม
สามารถลงโทษภาคทัณฑ์โดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาได้หรือไม่
คำตอบ
กรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามวิธีที่เห็นสมควร ในทางปฏิบัติจะต้องมีการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงการตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาและต้องให้โอกาส ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง นำสืบหักล้างแก้ข้อกล่าวหานั้นด้วย เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง ตามกฎ ก. พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ .2539)
การสอบสวนนาน ขอให้ตั้งใหม่
68. คำถาม
มีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการไว้ก่อน แต่การดำเนินการทางวินัยใช้เวลานานยังไม่ แล้วเสร็จ หากจะร้องขอความเป็นธรรม ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ และขอกลับเข้ารับราชการระหว่างรอผลสอบสวนได้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ
กรณีเห็นว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิร้องทุกข์ ตามมาตรา 130 และกฎ ก. พ. ฉบับที่ 17 ( พ. ศ. 2540) ภายใน 30 วันนับแต่ทราบคำสั่งนั้น ซึ่งหากฟังขึ้น ก็สามารถเข้ารับราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ แต่ไม่อาจขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่ หากแต่สามารถจะคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนได้ภายใน 7 วัน นับแต่ทราบคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ หรือทราบเหตุแห่ง การคัดค้าน ตามนัยข้อ 8 ของกฎ ก. พ. ฉบับที่ 18 ( พ. ศ. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ส่วนความล่าช้า ขอให้สอบถามไปยังผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เร่งรัดการสอบสวนต่อไป

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:52:49 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 10

อำนาจเสนอ อ.ก.พ.กรม
69. คำถาม
กรณีคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเห็นว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่กรมฯ เห็นว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง กรมจะเสนอต่อ อ . ก . พ . กรมฯ โดยอาศัยอำนาจตามมาตราใด
คำตอบ
มาตรา 104 ซึ่งมีใจความสำคัญว่าถ้าคณะกรรมการสอบสวนหรืออธิบดี เห็นว่ากรณีเป็น ความผิดวินัยร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อ อ. ก. พ กรมหรือกระทรวงพิจารณา
การสอบสวนล่าช้า
70. คำถาม
หากคณะกรรมการสอบสวนไม่ดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (12) โดยไม่มีเหตุผลหรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้ถูกกล่าวหา เช่นนี้คณะกรรมการ สอบสวนมีความผิดทางวินัยหรือไม่
คำตอบ
หากคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วย่อมถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้ว แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนจะผิดวินัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละกรณี
การสืบสวนหาข้อเท็จจริง
71. คำถาม
การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ต้องคดีอาญาศาลพิพากษาให้จำคุกแต่ให้ รอลงอาญาไว้ก่อน ต้องทำการสืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือไม่
คำตอบ
หากปรากฏว่ากรณีมีมูลควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานเบื้องต้นอยู่แล้วผู้บังคบบัญชาสามารถดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ทันที
ยอมรับผิด ทำงานง่าย
72. คำถาม
หากผู้กระทำผิดได้ยอมรับผิดแล้วสามารถลงโทษโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้หรือไม่
คำตอบ
การที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อ ผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนแล้วย่อมเข้าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง สามารถดำเนินการทางวินัยได้โดยไม่ต้องสอบสวน


ต้องคดีอาญา ต้องออกก่อนไหม
73. คำถาม
ถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตาย ต้องออกจากกราชการก่อนหรือไม่
คำตอบ
ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้หากได้ความว่าถูก กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
ต้องลงเวลาทุกคนเว้นแต่
74. คำถาม
อยากทราบการลงชื่อปฏิบัติงานของข้าราชการว่ามีระเบียบหรือข้อบังคับอย่างไร มีข้อยกเว้น บุคคลใดบ้าง
คำตอบ
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด และในกรณีจำเป็นให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถกำหนดวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการได้ นอกจากนี้ตามหนังสือกรมตรวจราชการแผ่นดิน ให้ถือปฏิบัติเป็นหลักการว่าควรให้เกียรติหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และรองหัวหน้า ส่วนราชการระดับกรมไม่ต้องลงเวลาราชการ
ลาเรียน ออกก่อนเวลา
75. คำถาม
ข้าราชการเรียนปริญญาโทและขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเลิกงานก่อนเวลา 2 ชั่วโมง โดยได้รับ การลงชื่ออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่
คำตอบ
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 ข้อ 10 ว .5 กำหนดว่า การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทการลา ดังนั้นกรณีดังกล่าวก็ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา มิฉะนั้นจะเข้าข่ายละทิ้งหน้าที่ราชการ
ลาออกก่อนสอบวินัยเสร็จ
76. คำถาม
ข้าราชการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ลาออกจาก ราชการได้หรือไม่ มีผลเหมือนการลาออกปกติหรือไม่
คำตอบ
มีสิทธิขอลาออกจากราชการได้และมีผลเหมือนการลาออกปกติเพราะยังสามารถสั่งลงโทษทางวินัยได้ตามนัย ม. 106 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน

ล้างมลทินกับเหรียญจักรพรรดิมาลา
77. คำถาม
เมื่อข้าราชการถูกล้างมลทิน ยังถือว่าเคยกระทำผิดวินัยอยู่หรือไม่และการล้างมลทินก่อให้เกิดสิทธิใดแก่ข้าราชการที่ได้รับการล้างมลทินบ้างและข้าราชการนั้นจะมีสิทธิขอรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้หรือไม่
คำตอบ
ข้าราชการที่ได้รับการล้างมลทินแล้วให้ถือว่าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนเลย ก่อให้เกิดสิทธิคือหากอยู่ในระหว่างถูกตัดเงินเดือนก็ไม่ต้องถูกตัดอีกต่อไป หรือในกรณีถูกโทษออกจากราชการ ก็ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามาตรา 30 สามารถกลับเข้ารับราชการได้โดยไม่ต้องขอยกเว้นคุณสมบัติ แต่ไม่สามารถขอรับเหรียญได้เนื่องจากแม้ถูกล้างมลทินแล้วก็เป็นการล้างเฉพาะโทษไม่ใช่การล้าง ความผิดจึงถือไม่ได้ว่าเป็นผู้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยอันเป็นคุณสมบัติในการขอรับพระราชทานเหรียญ
สอบวินัยร้ายแรงกับเงินเดือน
78. คำถาม
ข้าราชการถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว จะสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ หรือไม่
คำตอบ
กรณีดังกล่าวให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อนและให้กันเงินสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย จนกว่าการสอบสวนจะพิจารณาแล้วเสร็จ

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:53:16 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด