Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ฝาก เรื่องวินัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
ที่ 71001/ วันที่ กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง ขอรายงานการดำเนินการด้านวินัยพนักงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม

เรื่องเดิม
ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานพนักงานประจำรถขยะกระทำผิดวินัย 3 เรื่อง ดังนี้
1. ขาดงานเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549
2. ละทิ้งการปฏิบัติงานในเวลาราชการ เมื่อวันที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ 2549
3. ดื่มสุราเวลาปฏิบัติงาน
ข้อกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ในข้อ 51
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สรุปดังนี้
โทษทางวินัยมี 4 สถาน
1. ภาคทัณฑ์
2. ตัดค่าตอบแทน
3. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน
4. ไล่ออก
การกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีดังนี้
1. ทุจริตต่อหน้าที่
2. จงใจไม่ปฎิบัติตามกฎหมายจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3. ปฎิบัติงานประเมินเลินเล่อจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
4. ไม่ปฎิบัติตามสัญญาจ้างจนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
5. ประมาทเลินเล่อ
6. ละทิ้งงานติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน
7. ละทิ้งงานจนงานไม่เสร็จทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
8. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง


ทั้งนี้กรณีความผิดไม่ร้ายแรงนายก อบต.สามารถลงโทษ สรุปดังนี้
1. นายก อบต. สามารถลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% ไม่เกิน 3 เดือน
2. หากมีเหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้
3. กรณีไม่มีมูลกระทำความผิด ให้รายงาน ก.อบต.จังหวัดพิจารณา หากมีมติประการใด ให้นายก อบต.
ปฏิบัติตามมตินั้น
ข้อพิจารณาเสนอแนะ
1. เห็นควรออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
2. กรณีดังกล่าว เป็นความผิดเล็กน้อย ยังไม่เกิดความเสียหายในพื้นที่ หากผู้กระทำผิดรับสารภาพ
ก็สามารถทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมานี้


..........................................................
(นาย...................................................)
บุคลากร 5

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:42:59 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

บุคลากร 5
ข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

...........................................................
(นาย..........................................)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อสั่งการ
เห็นชอบตามเสนอ
ไม่เห็นชอบตามเสนอ ให้ดำเนินการดังนี้....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................


............................................................
(นาย.............................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
ที่ 71001/ วันที่ กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง ขอเชิญสอบข้อเท็จจริง กรณี พนักงานจ้างกระทำผิดวินัย

เรียน ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนาคำสั่ง อบต.กระทุ่มล้ม จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบันทึกข้อความฯ จำนวน 1 ฉบับ
เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้มที่ ......... /2549 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี นาย........................................... พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
พนักงานประจำรถขยะ กระทำผิดวินัยกรณีขาดราชการและดื่มสุราในเวลาทำงาน
ข้อกฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
และการดำเนินการทางวินัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 ข้อ 40 ให้คณะกรรมการสอบฯ ดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการประชุม และแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสามสิบวัน
2. รวบรวมพยานหลักฐานและสรุป ภายในสามสิบวัน
3. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวัน
4. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
5. ประชุมลงมติทำรายงานสอบสวนเสนอนายก อบต.ภายในสามสิบวัน
ข้อพิจารณา เห็นควรแจ้งผู้ถูกกล่าวหา และสอบพยานดังนี้
1. นาย...................................... พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในฐานะพยานผู้ถูกกล่าวหา
2. นาย..................................... พนักงานประจำรถขยะ ในฐานะพยานผู้ถูกกล่าวหา
3. นาย.................................... นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 ในฐานะพยานผู้กล่าวหา
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเชิญประชุมวัน................................. 2549 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

................................................
(นาย........................................................)
กรรมการและเลขานุการ

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:43:39 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 2บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
ที่ 71001/ วันที่ กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง ขอเชิญสอบข้อเท็จจริง กรณี พนักงานจ้างกระทำผิดวินัย

เรียน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนาคำสั่ง อบต.กระทุ่มล้ม จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสือกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบันทึกข้อความฯ จำนวน 1 ฉบับ

เรื่องเดิม ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้มที่ ............ /2549 ลงวันที่ .................................. 2549
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี นาย............................................... พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
พนักงานประจำรถขยะ กระทำผิดวินัยกรณีขาดราชการและดื่มสุราในเวลาทำงาน
ข้อกฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
และการดำเนินการทางวินัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2544 ข้อ 40 ให้คณะกรรมการสอบฯ ดำเนินการดังนี้
1. ดำเนินการประชุม และแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสามสิบวัน
2. รวบรวมพยานหลักฐานและสรุป ภายในสามสิบวัน
3. แจ้งผู้ถูกกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในสิบห้าวัน
4. รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
5. ประชุมลงมติทำรายงานสอบสวนเสนอนายก อบต.ภายในสามสิบวัน
ข้อพิจารณา เห็นควรแจ้งผู้ถูกกล่าวหา และสอบพยานดังนี้
1. นาย...................................... พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ในฐานะพยานผู้ถูกกล่าวหา
2. นาย..................................... พนักงานประจำรถขยะ ในฐานะพยานผู้ถูกกล่าวหา
3. นาย.................................... นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 6 ในฐานะพยานผู้กล่าวหา
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเชิญประชุมวัน.............................................2549 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
................................................
(นาย................................................)
กรรมการและเลขานุการ


บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
ที่ 71001/ วันที่ .............................. 2549
เรื่อง ขอเชิญสอบข้อเท็จจริง กรณี พนักงานจ้างกระทำผิดวินัย

เรียน นาย............................... , นาย................................. , นาย........................................ และนาย..................................

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้มที่ ...../2549 ลงวันที่ ................................ 2549
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี นาย...................................... พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง
พนักงานประจำรถขยะ กระทำผิดวินัยกรณีขาดราชการและดื่มสุราในเวลาทำงาน
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเชิญประชุมวัน...................................
2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมให้ถ้อยคำตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

................................................
(นาย..................................................)
กรรมการและเลขานุการ

โดย บัวสี่เหล่า [30 มี.ค. 2552 , 11:44:07 น.] ( IP = 125.25.60.47 : : )

ข้อความ 3

ถาม-ตอบ วินัยข้าราชการพลเรือน
การเลื่อนขั้น
1. คำถาม
ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย แต่ผลการสอบสวนได้ความว่าไม่มีความผิด และยุติเรื่องแล้วจะเลื่อนข้าราชการผู้นี้ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้หรือไม่
คำตอบ
ผู้บังคับบัญชาสามารถแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้โดยพิจารณาตาม ความเหมาะสม คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
2. คำถาม
ข้าราชการได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านกระทำการทุจริต ยักยอกเงินกองทุน ปลอมลายมือชื่อสมาชิกเพื่อทำการกู้เงิน ผิดหรือไม่
คำตอบ
ต้องพิจารณาว่า การที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนและปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนเป็น การปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการผู้นั้นหรือไม่ หากใช่ การกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หากเป็น การกระทำทางส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ถือเป็นความผิดฐานประพฤติชั่ว
ควบคุมงานก่อสร้าง
3. คำถาม
มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ขณะส่งมอบงานมิได้ทำการวัดระยะทาง ต่อมาตรวจสอบพบว่า ก่อสร้างได้จริงน้อยกว่าราคากลางที่คณะกรรมการราคากำหนดไว้
คำตอบ
หากได้ความว่าระยะทางของถนนที่ขาดหายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ ตนเองหรือผู้รับจ้างได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ก็จะเป็นความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่ถ้า เกิดจากการขาดความระมัดระวังและทำให้ทางราชการเสียหาย ก็จะเป็นความผิดฐานประมาทเลินเล่อใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะมีทั้งแบบร้ายแรงและไม่ร้ายแรงขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ราชการได้รับ และหากชดใช้บรรเทาความเสียหายแล้วก็จะเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
น้ำมันเติมรถส่วนตัว
4. คำถาม
นำน้ำมันของทางราชการไปเติมรถส่วนตัวและเซ็นชื่อเบิกน้ำมันเองเป็น ความผิดฐานใดและมาตรา 82 วรรค 1 กับมาตรา 82 วรรค 3 ต่างกันอย่างไร

คำตอบ
เรื่องเป็นความผิดฐานใดเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาจาก ข้อเท็จจริงประกอบเจตนาของผู้กระทำผิดเป็นเรื่อง ๆ ไป
ส่วนความแตกต่างคือ มาตรา 82 วรรค 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ราชการโดยพื้นฐานว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญมีหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมส่วนมาตรา 82 วรรค 3 เป็นกรณีที่ต้องมีหน้าที่โดยตรงได้เจตนาทุจริตด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์มิควรได้
ร้องเรียนข้าราชการ
5. คำถาม
จะแจ้งว่ามีข้าราชการยักยอกเงินวิจัยมาซื้อหุ้น และมีส่วนได้เสียกับบริษัทเอกชนที่ขายสินค้า
คำตอบ
สามารถร้องเรียนโดยระบุตัวผู้กระทำผิดพร้อมพยานหลักฐานเบื้องต้นไปยังกระทรวงต้นสังกัด เพื่อดำเนินการทางวินัย หรืออาจร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป . ป. ช. , ส. ต. ง. หรือ สำนักงาน ป. ป. ง. เป็นต้น
ปลอมลายมือเบิกเงิน
6. คำถาม
ข้าราชการปลอมลายเซ็นผู้อื่นเพื่อเบิกเงินให้ตนเองไปใช้ส่วนตัวมีความผิดหรือไม่
คำตอบ
กรณีดังกล่าวต้องแยกเป็น 2 ประเด็น คือหากข้าราชการนั้นมีหน้าที่ราชการในการเบิกเงินเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่หากไม่มีหน้าที่ดังกล่าวเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่าง ร้ายแรง

บันทึกผิดแก้ไขได้ทันที
7. คำถาม
ถูกกล่าวหาว่าบันทึกรายละเอียดการทำงานไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อเบิกเงินค่าตอบแทน เกินกว่าความเป็นจริง แต่ตามข้อเท็จจริงตนได้แก้ไขให้ถูกต้องใน วันรุ่งขึ้นจึงไม่มีการตั้งเบิกจริง กรณีเช่นนี้มีความผิดหรือไม่
คำตอบ
หากการทำบันทึกรายละเอียดการทำงานไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นการทำด้วยความเข้าใจผิดและได้แก้ไขให้ถูกต้องในวันรุ่งขึ้นก่อนมีการตั้งเบิกเงิน ย่อมชี้เจตนาได้ว่าท่านมิได้มีเจตนาทุจริต
ลงชื่อทำงานล่วงหน้า
8. คำถาม
ข้าราชการไม่มาปฏิบัติงาน 2 วัน แต่มาลงชื่อปฏิบัติงานล่วงเวลาทั้ง 2 วัน ดังกล่าว และไม่ได้ทำงานอะไร ผิดวินัยหรือไม่ และเบิกค่าล่วงเวลาได้หรือไม่
คำตอบ
การไม่ทำงาน อาจผิดฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 83 แห่ง พ.ร.บ . พลเรือน 2535 และการเบิกค่าล่วงเวลาโดยไม่ทำงาน อาจผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 90 และมาตรา 98 แห่ง พ.ร.บ. พลเรือน 2535

สอบสวนแล้วไม่สั่งการ ร้องทุกข์ได้
9. คำถาม
ถูกตั้งกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรง แต่เวลาล่วงเลยมาสองปีแล้ว ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนก็ยังไม่พิจารณาสั่งการเป็นความผิดวินัยหรือไม่
คำตอบ
ตามมาตรา 104 กำหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการดังนี้ กรณีเห็นว่าผู้ถูก กล่าวหามิได้กระทำผิดหรือกระทำผิดแต่ไม่ร้ายแรงให้สั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว และหากกรณีที่เห็นว่าเป็นการกระทำผิดร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ. ก. พ. กรม หรือ อ. ก. พ. กระทรวงแล้วแต่กรณีโดยไม่ชักช้า กรณีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป แต่หากเวลาล่วงเลยมา 2 ปีแล้ว ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนยังไม่ดำเนินการตามมาตรา 104 ก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยเป็นความผิดวินัยฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิด ผลดีหรือ ความก้าวหน้าแก่ราชการ หรือฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 83 หรือมาตรา 85 ได้ ผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิร้องเรียน หรือร้องทุกข์ตามมาตรา 130 ได้

โดย บัวสี่เหล่า