Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ป้ายสำนักงานทนายความ ต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่
ป้ายสำนักงานทนายความ ต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่ ช่วยตอบให้กระจ่างด้วย

โดย ไม้ตรี [17 พ.ย. 2551 , 14:31:20 น.] ( IP = 125.26.185.209 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ดูข้อยกเว้น ถ้าไม่เข้าก็ต้องเสียเพราะมีรายได้จ๊ะ

โดย นิติ [17 พ.ย. 2551 , 15:13:20 น.] ( IP = 125.26.225.183 : : )

ข้อความ 2

การพิจารณาว่าป้ายใดจะเป็นป้ายที่ต้องเสียภาษีหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามมาตร 6 นี้เป็นสำคัญ ซึ่งในเบื้องต้นต้องดูจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปว่าเป็นป้ายหรือไม่ และเป็นป้ายที่ประกอบด้วยอะไรเช่นถ้าเป็นป้ายแต่ไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้า หรือหารายได้ก็ไม่เป็นป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย
ตัวอย่างคดีต่อไปนี้คงช่วยให้เข้าใจคำว่าป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายได้ดี โดยต้องพิจารณาประกอบถ้อยคำในบัญชีอัตราภาษีป้ายด้วย มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 125/2517 วินิจฉัยเกี่ยวกับคำว่า ป้าย อาจแสดงด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมาย ดังนี้ บทวิเคราะห์ศัพท์ในมาตรา 6 แห่งบทบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 เห็นได้ว่าป้ายอาจแสดงด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย และบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินั้น กำหนดไว้ว่า (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 1 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร ฯลฯ (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือเครื่องหมาย ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร ฯลฯ ดังนี้ ป้ายที่อักษรไทยล้วนนั้นหมายถึง ป้ายที่ไม่มีสิ่งอื่นใดเลยนอกจากภาษาไทย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าป้ายโฆษณาของโจทก์มีภาพดารา ภาพยนตร์ ภาพสัตว์ และภาพวัตถุอื่นอยู่ด้วย จึงไม่อาจปรับเข้าประเภท(1) ตามบัญชีอัตราภาษีป้ายดังกล่าวได้ปัญหาจึงมีต่อไปว่า ภาพดาราภาพยนตร์ ภาพสัตว์ และภาพวัตถุอื่นดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเครื่องหมายตามประเภท (2) หรือไม่ เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ไม่มีบทวิเคราะห์ศัพท์หรือจำกัดความว่า เครื่องหมายไว้ จึงพึงพิเคราะห์ความหมายของคำนี้จากความเข้าใจโดยทั่วไป พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ให้ความหมายไว้ว่า เครื่องหมาย คือสิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมาย ภาพดาราภาพยนตร์ ภาพสัตว์และภาพวัตถุอื่นในป้ายโฆษณาของโจทก์ จึงเป็นสิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายทั้งสิ้น ฉะนั้น ป้ายโฆษณาของโจทก์จึงเป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนกับเครื่องหมาย ต้องด้วยประเภท(2) ตามบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติป้าย พ.ศ. 2510 คดีนี้เป็นการวินิจฉัยเรื่องคำว่า เครื่องหมาย ตามความในมาตรา 6 และบัญชีอัตราภาษีป้ายตามบทบัญญัติเดิม มีปัญหาว่าเป็นป้ายประเภท(1) หรือ(2) ซึ่งมีอัตราภาษีแตกต่างกัน ฝ่ายเอกชนเห็นว่าเข้าลักษณะประเภท(1) แต่ฝ่ายรัฐเห็นว่าเข้าลักษณะประเภท (2) และขอให้สังเกตว่าศาลฎีกาอ้างพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับ 2528 แล้ว ซึ่งอธิบายคำว่าเครื่องหมายเช่นฉบับเดิม
มีปัญหาน่าศึกษาต่อไปว่า ความในมาตรา 6 นี้ ตามบทนิยามคำว่าป้ายนั้น จะต้องแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะหรือไม่ จึงเข้าข่ายต้องเสียภาษีป้าย มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 995/2531 วินิจฉัยไว้ดังนี้ ตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า ป้ายของโจทก์ซึ่งมีข้อความว่า “ สำนักงานแพทย์ สิว ฝ้า โรงผิวหนังและโรคทั่วไป ” เป็นป้ายตามความหมายของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 6 ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา ดังกล่าว ป้าย หมายความว่า ป้าย หมายความว่า ป้าย แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีอื่น ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าป้ายดังกล่าวของโจทก์มิใช่ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่มีลักษณะเป็นมาตรา 6 นั้น เห็นได้ว่า บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมิได้ระบุเลยว่า ป้ายจะต้องแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะดังที่โจทก์กล่าวอ้าง ดังนั้น ป้ายดังกล่าวของโจทก์เป็นป้ายแสดงชื่อซึ่งมีลักษณะทั่วไป ก็เป็นป้ายตามความแห่งมาตราดังกล่าวซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ตัวอย่างคดีนี้ได้วินิจฉัยให้เห็นว่าป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายไม่จำเป็นต้องเป็นป้ายที่มีลักษณะเฉพาะแม้แสดงข้อความที่เป็นลักษณะทั่วไปก็เข้าหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นของคำว่าป้ายตามบทบัญญัตินี้แล้ว ส่วนจะต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่ต้องพิจารณาต่อไปว่าเพื่อประกอบการค้าหรือหารายได้หรือไม่ ซึ่งกรณีตามปัญหานี้คงไม่มีปัญหาวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่าไม่เข้าขอบเขตที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย จึงต้องเสียภาษีป้ายตามที่ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยดังที่กล่าวมาแล้ว

โดย นิติกรไปไม่กลับ [17 พ.ย. 2551 , 16:02:05 น.] ( IP = 125.26.208.81 : : )

ข้อความ 3

เสียอยู่แล้ว เป็นป้ายใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ได้รับยกเง้น ตาม พรบ.ภาษีป้าย

โดย นิติเกิน [17 พ.ย. 2551 , 18:38:58 น.] ( IP = 125.25.188.59 : : )

ข้อความ 4

ป้ายสำนักงานทนายความไม่ต้องเสียภาษี......
.......เพราะ...ระบุไว้ชัดเจนว่า...การว่าความไม่ใช่การค้าหรือแสวงหาผลประโยชน์....... (ตามนิยามของสภาทนายความ)...
อาจจะไม่ชัด.......การตั้งสำนักงานทนายความยังไม่ต้องไปขออนุญาตพาณิชย์จังหวัดในการตั้งเลย......

โดย นิติกรบ้านแปรง [18 พ.ย. 2551 , 09:20:59 น.] ( IP = 210.246.178.51 : : 10.249.8.156 )

ข้อความ 5

ไม่ต้องเสียภาษีแน่นอน จากทนาย ปัจจุบัน นิติกร อปท.

โดย ทนายความ [18 พ.ย. 2551 , 11:44:09 น.] ( IP = 125.24.18.117 : : )

ข้อความ 6

ฟังความเห็นคนอื่่นบ้านนะ
http://www.thaijustice.com/webboard.asp?sub=0&id=836878

http://www.marut.th.com/ans/mshow_index.php3?id=1230

http://jgab.board.ob.tc/-View.php?N=3707

http://www.thaijustice.com/webboard.asp?sub=0&id=906410

บางเรื่สองเราปฏิบ้ัติจนชิน คิว่ามันคือสิ่งที่ถูก

โดย จ๊าก [20 พ.ย. 2551 , 16:29:14 น.] ( IP = 61.7.149.245 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด