Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=3337

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ป้ายสำนักงานทนายความ ต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่
ป้ายสำนักงานทนายความ ต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่ ช่วยตอบให้กระจ่างด้วย

โดย ไม้ตรี [17 พ.ย. 2551 , 14:31:20 น.] ( IP = 125.26.185.209 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ดูข้อยกเว้น ถ้าไม่เข้าก็ต้องเสียเพราะมีรายได้จ๊ะ

โดย นิติ [17 พ.ย. 2551 , 15:13:20 น.] ( IP = 125.26.225.183 : : )

ข้อความ 2

การพิจารณาว่าป้ายใดจะเป็นป้ายที่ต้องเสียภาษีหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามมาตร 6 นี้เป็นสำคัญ ซึ่งในเบื้องต้นต้องดูจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปว่าเป็นป้ายหรือไม่ และเป็นป้ายที่ประกอบด้วยอะไรเช่นถ้าเป็นป้ายแต่ไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการค้า หรือหารายได้ก็ไม่เป็นป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย
ตัวอย่างคดีต่อไปนี้คงช่วยให้เข้าใจคำว่าป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายได้ดี โดยต้องพิจารณาประกอบถ้อยคำในบัญชีอัตราภาษีป้ายด้วย มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 125/2517 วินิจฉัยเกี่ยวกับคำว่า ป้าย อาจแสดงด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมาย ดังนี้ บทวิเคราะห์ศัพท์ในมาตรา 6 แห่งบทบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 เห็นได้ว่าป้ายอาจแสดงด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย และบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัตินั้น กำหนดไว้ว่า (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 1 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร ฯลฯ (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือเครื่องหมาย ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร ฯลฯ ดังนี้ ป้ายที่อักษรไทยล้วนนั้นหมายถึง ป้ายที่ไม่มีสิ่งอื่นใดเลยนอกจากภาษาไทย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าป้ายโฆษณาของโจทก์มีภาพดารา ภาพยนตร์ ภาพสัตว์ และภาพวัตถุอื่นอยู่ด้วย จึงไม่อาจปรับเข้าประเภท(1) ตามบัญชีอัตราภาษีป้ายดังกล่าวได้ปัญหาจึงมีต่อไปว่า ภาพดาราภาพยนตร์ ภาพสัตว์ และภาพวัตถุอื่นดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเครื่องหมายตามประเภท (2) หรือไม่ เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ไม่มีบทวิเคราะห์ศัพท์หรือจำกัดความว่า เครื่องหมายไว้ จึงพึงพิเคราะห์ความหมายของคำนี้จากความเข้าใจโดยทั่วไป พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ให้ความหมายไว้ว่า เครื่องหมาย คือสิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมาย ภาพดาราภาพยนตร์ ภาพสัตว์และภาพวัตถุอื่นในป้ายโฆษณาของโจทก์ จึงเป็นสิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายทั้งสิ้น ฉะนั้น ป้ายโฆษณาของโจทก์จึงเป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนกับเครื่องหมาย ต้องด้วยประเภท(2) ตามบัญชีอัตราภาษีป้ายท้ายพระราชบัญญัติป้าย พ.ศ. 2510 คดีนี้เป็นการวินิจฉัยเรื่องคำว่า เครื่องหมาย ตามความในมาตรา 6 และบัญชีอัตราภาษีป้ายตามบทบัญญัติเดิม มีปัญหาว่าเป็นป้ายประเภท(1) หรือ(2) ซึ่งมีอัตราภาษีแตกต่างกัน ฝ่ายเอกชนเห็นว่าเข้าลักษณะประเภท(1) แต่ฝ่ายรัฐเห็นว่าเข้าลักษณะประเภท (2) และขอให้สังเกตว่าศาลฎีกาอ้างพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับ 2528 แล้ว ซึ่งอธิบายคำว่าเครื่องหมายเช่นฉบับเดิม
มีปัญหาน่าศึกษาต่อไปว่า ความในมาตรา 6 นี้ ตามบทนิยามคำว่าป้ายนั้น จะต้องแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะหรือไม่ จึงเข้าข่ายต้องเสียภาษีป้าย มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 995/2531 วินิจฉัยไว้ดังนี้ ตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า ป้ายของโจทก์ซึ่งมีข้อความว่า “ สำนักงานแพทย์ สิว ฝ้า โรงผิวหนังและโรคทั่วไป ” เป็นป้ายตามความหมายของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 6 ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา ดังกล่าว ป้าย หมายความว่า ป้าย หมายความว่า ป้าย แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีอื่น ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าป้ายดังกล่าวของโจทก์มิใช่ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่มีลักษณะเป็นมาตรา 6 นั้น เห็นได้ว่า บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมิได้ระบุเลยว่า ป้ายจะต้องแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะดังที่โจทก์กล่าวอ้าง ดังนั้น ป้ายดังกล่าวของโจทก์เป็นป้ายแสดงชื่อซึ่งมีลักษณะทั่วไป ก็เป็นป้ายตามความแห่งมาตราดังกล่าวซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ตัวอย่างคดีนี้ได้วินิจฉัยให้เห็นว่าป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายไม่จำเป็นต้องเป็นป้ายที่มีลักษณะเฉพาะแม้แสดงข้อความที่เป็นลักษณะทั่วไปก็เข้าหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นของคำว่าป้ายตามบทบัญญัตินี้แล้ว ส่วนจะต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่ต้องพิจารณาต่อไปว่าเพื่อประกอบการค้าหรือหารายได้หรือไม่ ซึ่งกรณีตามปัญหานี้คงไม่มีปัญหาวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่าไม่เข้าขอบเขตที่ไม่ต้องเสียภาษีป้าย จึงต้องเสียภาษีป้ายตามที่ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยดังที่กล่าวมาแล้ว

โดย นิติกรไปไม่กลับ [17 พ.ย. 2551 , 16:02:05 น.] ( IP = 125.26.208.81 : : )

ข้อความ 3

เสียอยู่แล้ว เป็นป้ายใช้ประโยชน์เพื่อการค้า ไม่ได้รับยกเง้น ตาม พรบ.ภาษีป้าย

โดย นิติเกิน [17 พ.ย. 2551 , 18:38:58 น.] ( IP = 125.25.188.59 : : )

ข้อความ 4

ป้ายสำนักงานทนายความไม่ต้องเสียภาษี......
.......เพราะ...ระบุไว้ชัดเจนว่า...การว่าความไม่ใช่การค้าหรือแสวงหาผลประโยชน์....... (ตามนิยามของสภาทนายความ)...
อาจจะไม่ชัด.......การตั้งสำนักงานทนายความยังไม่ต้องไปขออนุญาตพาณิชย์จังหวัดในการตั้งเลย......

โดย นิติกรบ้านแปรง [18 พ.ย. 2551 , 09:20:59 น.] ( IP = 210.246.178.51 : : 10.249.8.156 )

ข้อความ 5

ไม่ต้องเสียภาษีแน่นอน จากทนาย ปัจจุบัน นิติกร อปท.

โดย ทนายความ [18 พ.ย. 2551 , 11:44:09 น.] ( IP = 125.24.18.117 : : )

ข้อความ 6

ฟังความเห็นคนอื่่นบ้านนะ
http://www.thaijustice.com/webboard.asp?sub=0&id=836878

http://www.marut.th.com/ans/mshow_index.php3?id=1230

http://jgab.board.ob.tc/-View.php?N=3707

http://www.thaijustice.com/webboard.asp?sub=0&id=906410

บางเรื่สองเราปฏิบ้ัติจนชิน คิว่ามันคือสิ่งที่ถูก

โดย จ๊าก [20 พ.ย. 2551 , 16:29:14 น.] ( IP = 61.7.149.245 : : )

ข้อความ 7

gucci outlet
oakley vault
puma shoes
levis jeans
air jordan retro
nike shoes
christian louboutin shoes
true religion
louis vuitton handbags outlet
valentino
longchamp bags
oakley sunglasses
longchamp bags
burberry outlet canada
coach factory outlet
replica watches
moncler outlet
uggs
michael kors outlet clearance
lebron james shoes 2016
ugg australia
michael kors outlet clearance
canada goose jackets
ed hardy clothing
ed hardy
20161220

โดย zhuo - [20 ธ.ค. 2559 , 10:54:30 น.] ( IP = 199.119.141.165 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด