Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=3213

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ค่าเช่าบ้าน
กรณีแฟนทำงานคนละเทศบาลแต่จังหวัดเดียวกันและเบิกค่าเช่าบ้าน อยากถาวมว่าถ้าภรรยากู้เงินธนาคารสร้างบ้านสามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่

โดย ค [30 ต.ค. 2551 , 14:15:37 น.] ( IP = 114.128.16.88 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

เมื่อคู่สมรสเบิกแล้วย่อมหมดสิทธิ ดูระเบียบ48

โดย ผู้ผ่านมา [30 ต.ค. 2551 , 15:29:04 น.] ( IP = 125.26.229.204 : : )

ข้อความ 2

กรณีแฟนทำงานคนละเทศบาลแต่จังหวัดเดียวกันและเบิกค่าเช่าบ้าน อยากถามว่าถ้าภรรยากู้เงินธนาคารสร้างบ้านสามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่
คำตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
“ท้องที่” หมายความว่า อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือท้องที่ของอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน
“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก”
“ทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก”หมายความวา ทองที่ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการหรือมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ และไดมีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เปนครั้งแรก
“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้
ข้อ 7 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน
(3) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่
ข้อ 14 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
(2) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สำหรับบ้านหลังดังกล่าว
(3) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านกับสถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
(4) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
(5) หากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ให้นำความในข้อ 7 ถึงข้อ 12 มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ
ราคาบ้านโดยอนุโลม


คำตอบ
อยู่คนละอำเภอหรือไม่ ถ้าใช่ ถือว่าพนักงานส่วนตำบล มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้ ตาม ขอ 4 ในระเบียบนี้ *** “ท้องที่” หมายความว่า อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือท้องที่ของอำเภอหรือกิ่งอำเภอ****ประกอบกับข้อ 7 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน*********** เว้นแต่ผู้นั้น
(2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสใน**ท้องที่**ที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน

**** โดยตามหลักการแล้ว พนักงานส่วนตำบล ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปรับราชการในท้องที่ ซึ่งมิใช่ท้องที่บรรจุครั้งแรก ทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ และไม่มีเคหสถานของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่นั้น พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยมีสิทธิเลือกว่า จะเบิกเป็นค่าเช่าบ้าน หรือเบิกโดยใช้หลักฐานการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ****

เว้นแต่ สำนักงานใหม่ที่ ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปรับราชการ ซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกับที่ตนมีบ้าน พนักงานส่วนตำบล ย่อมสามารถเข้าอยู่อาศัยในบ้านที่เช่าซื้อหรือผ่อนชำระนั้นได้ในระหว่างการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน แม้ว่าพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่เช่าซื้อจนกว่าจะได้ชำระค่าเช่าซื้อครบแล้วก็ตาม กรณีย่อมถือได้ว่า พนักงานส่วนตำบลดังกล่าว มีเคหสถานของตนเองในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ ข้าราชการผู้นั้น จึงต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบล ตามมาตรา 7 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548

ปล.ทั้งนี้ หวัดว่าคำตอบนี้จะแก้ปัญหาของท่านไม่มากก็น้อย และขอน้อมคารวะความคิดเห็นท่านอื่นๆ ด้วย

โดย บัวสี่ เหล่า [31 ต.ค. 2551 , 09:27:53 น.] ( IP = 125.25.40.64 : : )

ข้อความ 3

แล้วกรณีที่ผมขอย้ายเองจะเบิกได้มั้ยครับ( บรรจุอยู่จังหวัด ก ขอย้ายไปจังหวัด ข บ้านเกิดอยู่จังหวัด ค บ้านภรรยาอยู่จังหวัด ง ผมจะเบิกได้มั้ยครับ คือผมทำคำร้องขอโอนย้ายเองครับ ไม่ได้ถูกย้ายด้วยกรณีลงโทษหรือสอบคัดเลือกได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับ คือย้ายเพื่อให้ใกล้บ้านภรรยาเฉย ๆ ครับ

โดย บักหำน้อย - [31 ต.ค. 2551 , 11:51:48 น.] ( IP = 125.24.9.143 : : )

ข้อความ 4แล้วกรณีที่ผมขอย้ายเองจะเบิกได้มั้ยครับ( บรรจุอยู่จังหวัด ก ขอย้ายไปจังหวัด ข บ้านเกิดอยู่จังหวัด ค บ้านภรรยาอยู่จังหวัด ง ผมจะเบิกได้มั้ยครับ คือผมทำคำร้องขอโอนย้ายเองครับ ไม่ได้ถูกย้ายด้วยกรณีลงโทษหรือสอบคัดเลือกได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับ คือย้ายเพื่อให้ใกล้บ้านภรรยาเฉย ๆ ครับ
โดย บักหำน้อย

หลักกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548

ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
“ท้องที่” หมายความว่า อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือท้องที่ของอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน
“ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก”
“ทองที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก”หมายความวา ทองที่ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการหรือมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ และไดมีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เปนครั้งแรก
“ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่” หมายความว่า ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้
ข้อ 7 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน
(3) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่
ข้อ 14 ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ตนเอง หรือคู่สมรส ได้ทำการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่นั้น จะเบิกจ่ายได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านหลังที่เคยใช้สิทธิถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้
(2) หากเช่าซื้อหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้านร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคลอื่นในบ้านนั้น จะเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้ตามสัดส่วนแห่งกรรมสิทธิ์สำหรับบ้านหลังดังกล่าว
(3) จะต้องเป็นการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านกับสถาบันการเงินและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
(4) จะต้องไม่เคยใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้สำหรับบ้านหลังหนึ่งหลังใดในท้องที่นั้นมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องที่ที่เคยใช้สิทธินั้นอีก และเป็นการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ตามที่ได้เคยใช้สิทธิมาแล้ว หรือขณะที่ย้ายมารับราชการในท้องที่นั้นบ้านที่เคยใช้สิทธิได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
(5) หากเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านสูงกว่าราคาบ้าน ให้นำค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ โดยให้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ให้นำความในข้อ 7 ถึงข้อ 12 มาใช้บังคับกับการเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ
ราคาบ้านโดยอนุโลม
คำตอบ เบิกค่าเช่าบ้านได้ ตาม นส.กท มท.ที่ มท.0808.2/ว.3360 ลว 7 ตล.2547เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง การย้ายของข้าราชการพลเรือนเป็นการหมุนเวียนภายในกรมเดียวกันไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอย้ายของตนเองเสมอไป แต่พนักงานส่วนตำบลจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอย้ายของตนเองเสนอนายกฯ ให้ย้ายและรับย้าย นำเสนอก.อบต. ต่อไป จึงยกเว้นพนักงานส่วนตำบลจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอย้ายของตนเอง ให้มีผล 1 กค. 2546 เป็นต้นไป

กรณีที่ บรรจุอยู่จังหวัด ก ขอย้ายไปจังหวัด ข ถือว่าพนักงานส่วนตำบล ได้รับคำสั่งย้ายให้ไปรับราชการในท้องที่ ซึ่งมิใช่ท้องที่บรรจุครั้งแรก ทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ และไม่มีเคหสถานของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่นั้น พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยมีสิทธิเลือกว่า จะเบิกเป็นค่าเช่าบ้าน หรือเบิกโดยใช้หลักฐานการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ
ส่วน บ้านเกิดอยู่จังหวัด ค บ้านภรรยาอยู่จังหวัด ง ไม่เกี่ยวกัน


ปล.ทั้งนี้ หวัดว่าคำตอบนี้จะแก้ปัญหาของท่านไม่มากก็น้อย และขอน้อมคารวะความคิดเห็นท่านอื่นๆ ด้วย

โดย บัวสี่ เหล่า [31 ต.ค. 2551 , 14:46:02 น.] ( IP = 125.25.8.126 : : )

ข้อความ 5

ดิฉันเป็นคนอุ บลและได้เช่าซื้อบ้านเอื้ออาทรของอ.วารินแลซะซเช่าซื้อบ้านเมื่องเดือนตุลาคม25 51 และได้ย้ายมา อ.เขื่องใน อยากทราบว่าจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

โดย คนอุบล - [22 ก.ค. 2552 , 13:57:00 น.] ( IP = 210.246.178.51 : : 10.248.96.29 )

ข้อความ 6

สอบถามคะ กรณีเป็นข้าราชการพลเรือน กรมการปกครอง อยู่ อำเภอ ก. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ และได้ทำเช่าซื้อบ้านที่อำเภอ ก. อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ และต่อมามีความประสงค์จะทำขอโอนย้ายไปที่เทศบาลนคร อำเภอ ก. จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านที่เทศบาลนคร อำเภอ ก. ได้ไหมคะ
กรุณาช่วยตอบกลับทางอีเมลด้วยคะ
varaya22@hotmail.com ด่วนด้วยคะ
ขอบคุณคะ

โดย รดี - [9 ก.ย. 2552 , 14:36:46 น.] ( IP = 203.113.86.139 : : 172.16.79.32, 192.168.40.231 )

ข้อความ 7

ค่าเช่าบ้านสามารถเบิกเป็นรายปีได้หรือไม่ และสามารถเช่าบ้านที่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านเดียวกันได้หรือไม่(บ้านพ่อ)

โดย อ้ายตะวัน - [14 ก.ย. 2552 , 13:29:05 น.] ( IP = 125.26.180.122 : : )

ข้อความ 8

บรรจุอำเภอ ก ขอโอนย้ายมาอำเภอ ข ในจังหวัดเดียวกัน มีสิทธิ์เช่าซื้อบ้านได้หรือไม (บ้านซื้อกู้ร่วมกับภรรยามาประมาณ 5ปี) เบิกได้ตั้งแต่ตอนโอนย้ายมาอำเภอ ข ใช่หรือไม่

โดย นุชจรี [19 ก.ค. 2554 , 17:21:40 น.] ( IP = 180.183.56.208 : : 10.0.0.25 )

ข้อความ 9

ข้าราชการระดับ8ของ อปทบิกค่าเช่าบ้านแล้วนอนสัปดาห์ละวันจันทร์กับพุธผิดระเบียบไหม และจากเดือน เมษาจนถึงปัจจุบันไม่พักค้างนอนเลย ผิดระเบียบหรือไม่หากผิดจะมีผลแบบใด

โดย คนขี้สงสัย-+ [27 ส.ค. 2554 , 20:14:15 น.] ( IP = 113.53.182.20 : : )

ข้อความ 10

บ้านที่อยู่ปัจจุบันมีชื่อร่วมกับพี่สาว หากจะกู้เพื่อซื้อส่วนที่เป็นของพี่สาว เพื่อถือกรรมสิทธิ์คนเดียว สามารถนำหลักฐานการกู้เงินมาทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ (อ้างอิงกรณีมีเคหสถานเป็นของตนเองและมีหนี้ค้าง) รบกวนตอบด่วนด้วยนะค่ะท่านผู้รู้ จักเป็นพระคุณยิ่งจ้า

โดย ข้าราชการท้องถิ่นผู้อาภัพ [29 ก.พ. 2555 , 18:50:20 น.] ( IP = 182.52.32.122 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด