Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=2406

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ขอความช่วยเหลือการรับสภาพหนี้กรณีละเมิด
ใครเคยทำการรับสภาพหนี้ ชดใช้เงินคืน กรณีละเมิด อยากขอคำปรึกษาหน่อยทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ เดี๋ยวติดต่อไปเอง

โดย นิติกอน [11 มิ.ย. 2551 , 14:53:38 น.] ( IP = 203.113.106.61 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

พอดีว่านายกโดน สตง.ให้ใช้เงินคืนต้องทำไงบ้าง

โดย นิติกอน [11 มิ.ย. 2551 , 16:21:44 น.] ( IP = 203.113.106.61 : : )

ข้อความ 2

กรณีเช่นนี้ง่ายมากครับ หากสตง.ให้เรียกเงินคืน
หากท่านมีความเห็นแย้งและมีเหตุผลเพียงพอให้ทำความเห็นสนอต่อสตง.
ท่านทำความเห็นเสนอต่อสตง. และหากสตง.ยังยืน
ยันว่าต้องเรียกเงินคืน เช่นนี้ให้ท่านรายงานให้ผู
ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย หากผู้ว่าฯวินิจฉัยว่า
ว่าไม่ต้องเรียกเงินคืน(มีความเห็นแย้ง สตง.)
ก็ให้ยุติเรื่องแล้วรายงาน สตง.ทราบต่อไป แต่หากผู้ว่า
ผู้ว่าฯเห็นควรให้เรียกเงินคืนตาม สตง. ก็ให้เสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ทางละเมิดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดย นิติกร เคยทำ [11 มิ.ย. 2551 , 19:23:57 น.] ( IP = 125.25.208.93 : : )

ข้อความ 3

(เอกสารหมายเลข 3)
เลขที่............/................

หนังสือรับสภาพหนี้

ทำที่............................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ...........................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...................................................ตำบล/แขวง....................................................
อำเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................................................ขอทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่
..............................................................อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน............................................
ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................................
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายกรณี.........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น.................................บาท โดยชำระภายในวันที่..............เดือน..........................พ.ศ.........................
หรือให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.......................ปี............................เดือน ตามสัญญาผ่อนชำระหนี้
ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ด้วยดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ...........................................ผู้ให้สัญญา
(……………………………)

ลงชื่อ...........................................ผู้ให้สัญญา
(……………………………)

ลงชื่อ...........................................ผู้ให้สัญญา
(……………………………)

โดย นิติกรสูงสุด [12 มิ.ย. 2551 , 11:45:19 น.] ( IP = 125.27.123.192 : : )

ข้อความ 4

(เอกสารหมายเลข 3)
เลขที่............/................

หนังสือรับสภาพหนี้

ทำที่............................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ...........................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...................................................ตำบล/แขวง....................................................
อำเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................................................ขอทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่
..............................................................อยู่บ้านเลขที่..................................................ถนน............................................
ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................................
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายกรณี...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น.................................บาท โดยชำระภายในวันที่..............เดือน..........................พ.ศ.........................
หรือให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.......................ปี............................เดือน ตามสัญญาผ่อนชำระหนี้
ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ด้วยดีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ...........................................ผู้ให้สัญญา
(……………...............………………)

ลงชื่อ...........................................พยาน
(……………..............………………)

ลงชื่อ...........................................พยาน
(……………………....................………)

โดย นิติกรสูงสุด [12 มิ.ย. 2551 , 11:49:47 น.] ( IP = 125.27.123.192 : : )

ข้อความ 5

(เอกสารหมายเลข 4)
เลขที่............/................

สัญญาผ่อนชำระหนี้

ทำที่............................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ............................
ข้าพเจ้า..............................................................อายุ......................ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่........................
อำเภอ................................................จังหวัด............................................................ขอทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ให้ไว้แก่
.....................................................................โดย............................................................................................เป็นผู้แทน
ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1.ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชดใช้เงินจำนวน...............................................บาท ตามสัญญารับสภาพหนี้เลขที่
....................../........................ลงวันที่...........................................................................โดยจะขอผ่อนชำระให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนด........................ปี..........................เดือน ตามตารางการผ่อนชำระหนี้ที่แนบท้ายสัญญานี้
ข้อ 2.จำนวนเงินที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบตามข้อ 1.ข้าพเจ้าขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ
..............................................บาท (.......................................................................) จนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องรับผิด
และรับรองว่าจะไม่เรียกร้องเพื่อระงับหรืองดเว้นการชำระหนี้รายนี้เป็นอันขาด ทั้งนี้จะเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่เดือน
..............................................พ.ศ........................เป็นต้นไป
ข้อ 3.ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน หักเงินเดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือนได้ทุกๆเดือน จนกว่าจะครบ
ข้อ 4.ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องพ้นจากราชการด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่หักเงินเดือน เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินสะสม หรือเงินอื่นใด อันพึงมีในกาลต่อไปส่งใช้ได้อีกด้วย
ข้อ 5.หากต้องเสียค่าธรรมเนียมในการส่งเงิน ข้าพเจ้ายินยอมออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ข้อ 6.หากข้าพเจ้าผิดสัญญานี้ด้วยประการใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการดำเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าได้ทันที
สัญญานี้ทำขึ้น............ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าเป็นการถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อให้ไว้ต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ให้สัญญา
(ลงชื่อ)...........................................ผู้รับสัญญา
(ลงชื่อ)...................................................พยาน
(ลงชื่อ)..................................................พยาน

โดย นิติกรสูงสุด [12 มิ.ย. 2551 , 11:51:46 น.] ( IP = 125.27.123.192 : : )

ข้อความ 6

ข้อมูลที่ท่านนิติกรสูงสุดให้มา นับว่าเป็นประโยชน์มาก ขอบคุณมากครับ เพราะผมก็กำลังหาหนังสือรับสภาพหนี้เหมือนกันกับท่านนิติกอน

โดย จูล่ง [12 มิ.ย. 2551 , 16:43:35 น.] ( IP = 58.137.129.220 : : 10.105.18.121, 10.96.253.226 )

ข้อความ 7

มีไว้เป็นแบบฟอร์มดีครับ ขอบคุณ เผื่อมีโอกาสต้องใช้

โดย อ๋อย [13 มิ.ย. 2551 , 14:51:12 น.] ( IP = 124.157.136.88 : : )

ข้อความ 8

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ แต่ยังไม่กระจ่าง
ตอนนี้คือตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว รายงานสตง. สตง.เรียกเงินแล้วและอำเภอมีคำสั่งให้ชดใช้แล้วทำไงต่อ

โดย นิติกอน - [15 มิ.ย. 2551 , 09:36:24 น.] ( IP = 203.113.106.61 : : )

ข้อความ 9

เมื่อสอบข้อเท้จจริงแล้วก็ตั้งสอบความรับผิดทางละเมิด..ครับ(นายกฯแต่งตั้ง)...ผลสอบเสนอนายกฯ
นายกฯเห้นชอบส่งหน่วยเหนือพิจารณา สั่งมาอย่าง
ไรก็ออกคำสั่ง และเรียกเอาจากผู้ทำละเมิดตามนั้น
ในชั้นออกคำสั่งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ด้วย..เพราะอาจมี
การนำสุ่ศาลปกครองตามสิทธินั่นเอง...ทีนี้หากไม่
อุทธรณ์ก็ต้องชำระ เมื่อไม่ชำระต้องม.57 ...ยึด
/อายัด อะไรประมาณนั้นครับ...จบ

โดย นิติอปท [20 มิ.ย. 2551 , 12:42:20 น.] ( IP = 125.26.189.62 : : )

ข้อความ 10

พอดีคนที่รับสภาพหนี้เป็นนายก กับปลัด ทำไงดี แล้วคำสั่งที่ให้รับผิดเป็นนายอำเภอเป็นคนออกคำสั่ง ทำไงต่อดี

โดย นิติกอน [12 ก.ย. 2551 , 10:23:47 น.] ( IP = 118.175.212.65 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด