Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การประกันภัยรถยนต์ของส่วนท้องถิ่น
เราต้องทำอย่างไรถ้า อบต.จะทำประกันรถยนต์ จะต้องอาศัยระเบียบใด หรือหนังสือสั่งการใด กรุณาตอบด้วยนะครับ ตอนนี้ค้นหาระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เจอ

โดย คนท้องถิ่น [15 พ.ค. 2552 , 09:41:24 น.] ( IP = 125.26.227.57 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

-ดูหนังสือสั่งการที่ที่ มท 0803/ว 1932 ลงวันที่ 27 กันยายน 2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันรถราชการ
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
-พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535

โดย นิติกรแอ้ว - [15 พ.ค. 2552 , 09:59:25 น.] ( IP = 125.26.84.247 : : )

ข้อความ 2

ความเห็นที่ 1 ช่วยฟันธงหน่อยคับ ว่าได้หรือไม่ได้ ส่วนเหตุผลเดี๋ยวค่อยไปดูเองคับ
อยากรู้เหมือนกัน

โดย ผู้ไม่รู้ [15 พ.ค. 2552 , 10:27:10 น.] ( IP = 118.175.86.101 : : 192.168.0.181 )

ข้อความ 3

มีลิ้งค์รึป่าวครับ หาไม่เจอ

โดย คนท้องถิ่นถึงนิติกรแอ้ว [15 พ.ค. 2552 , 10:39:29 น.] ( IP = 125.26.227.57 : : )

ข้อความ 4

เรื่อง การประกันภัยรถราชการ
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 8 ได้ กำหนดให้รถของส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เป็นรถยกเว้นไม่ต้องจัดทำประกันภัย ในช่วง 10 ปีเศษที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ เมื่อรถราชการไป ก่อให้เกิดความเสียหาย เช่นเกิดอุบัติเหตุทำความเสียหายให้กับบุคคลทั่วไป กฎหมายได้กำหนดให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเป็นผู้จ่ายทดแทนความเสียหายให้กับบุคคลผู้ประสบภัย โดยจ่ายแค่ค่าเสียหายเบื้องต้น คือเป็นค่า รักษาพยาบาล ไม่เกิน 15,000 บาท หรือถ้าเสียชีวิตจ่ายเป็นค่าจัดการศพ ไม่เกิน 35,000 บาทเท่านั้น ในส่วนอื่นๆ ผู้เสียหายจะต้องไปฟ้องร้องกับคนขับผู้กระทำ ละเมิดต่อไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว รัฐบาลมองเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชนทั่วไป คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 อนุมัติหลักการให้รถราชการทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับนี้ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจว่ารถราชการที่จะต้องจัดทำ ประกันภัยและให้เบิกจ่ายค่าให้จ่ายจากการทำประกันภัยได้ที่ กค 0409.6/ว 349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 ต้องเป็นรถตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่ไขเพิ่มเติมได้แก่รถ ส่วนกลาง รถประจำตำแหน่ง รถรับรอง รถรับรองประจำจังหวัดและรถอารักขา ซึ่ง ส่วนราชการได้มาโดยการซื้อหรือรับบริจาคมาก็ตามและได้ขึ้นทะเบียนเป็น ครุภัณฑ์ของส่วนราชการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ โดยให้ทำประกันภัยมี 2 ประเภท ประเภทแรกคือการทำประกันภัยภาคบังคับ โดย การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถราชการ เช่นค่าเบี้ยประกันภัย ฯให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินการ ( ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุหรืองบอื่นที่เบิกจ่ายลักษณะเดียวกัน หรือ รวมไปถึงเงินนอกงบประมาณ หรือเงินอื่นๆ ที่มิใช่เงิน งบประมาณของสวนราชการ ประเภทที่ 2 คือการทำประกันภัยภาคสมัครใจ ถ้าส่วนราชการนั้นเห็นสมควรจะต้องจัดทำประกันภัย นอกเหนือจากการประกันภัยภาคบังคับ แต่จะต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐอนุญาตเสียก่อน ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการส่วนรถราชการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเบี้ยประกันภัยในการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.ได้แก่ รถยนต์ที่ส่วนราชการจัดหามาโดยการเช่า กับรถยนต์ส่วนตัวของข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งและเขาได้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจำตำแหน่งให้

โดย นิติกรแอ้ว - [15 พ.ค. 2552 , 14:28:07 น.] ( IP = 125.26.91.15 : : )

ข้อความ 5

ทำได้ครับ
โทรถามสำนักงานค้มครองประกันภัยจังหวัดนั้นๆเลยเขายิ่งอยากให้รถหลวงประกันอยู่แล้ว

โดย อบจ. เวียงจัน [15 พ.ค. 2552 , 15:52:41 น.] ( IP = 113.53.174.253 : : 10.1.0.7 )

ข้อความ 6

ด้วยความเคารพทุกท่าน กระผมมีความเห็นว่าไม่น่าจะทำได้เพราะจากการอ่านหนังสือที่ท่านบอกและระเบียบต่างๆแล้ว รถยนตผ์ของท้องถิ่นไม่อยู่ในข่าย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของทางราชการ 2548 ก็ไม่ได้เปิดช่องให้ท้องถิ่นทำประกันภัยรถยนต์ไว้ นี่เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะจริงๆแล้วผมก็อยากทำให้กับรถดับเพลิงที่เทศบาลของผมเหมือนกัน ท่านใดมีข้อเสนอแนะดีๆก็ช่วยๆกันนะครับ เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานเสี่ยงๆจะได้มีอะไรคุ้มครองบ้างเล็กๆน้อยๆ

โดย นิติกร หนึ่ง [18 พ.ค. 2552 , 13:01:02 น.] ( IP = 117.47.31.244 : : )

ข้อความ 7

ส่งนของเจ้าที่มีพรบ.ความรับผิดทางละเมิดและระเบียบสำนักนายกฯเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดอยู่แล้วไปอ่านดูครับพอแค่นี้ก่อนเขาเรียกประชุมครับ

โดย นิติกรจริง [19 พ.ค. 2552 , 10:14:14 น.] ( IP = 125.26.201.47 : : )

ข้อความ 8

สำนักงบประมาณ นร 0702 ว 105 ลว11 กค 2548 การประกันภัยรถราชการ ตามมติ ครม ให้ทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ)

โดย อู๊ด [27 พ.ค. 2554 , 14:09:20 น.] ( IP = 203.170.19.2 : : )

ข้อความ 9

"ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลว 14 สิงหาคม 2552"
ลองศึกษาดูครับ...

โดย ช่วยด้วยคน [5 ก.พ. 2556 , 15:53:22 น.] ( IP = 171.97.133.79 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รูปภาพ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด