Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


หารือคุณสมบัตินายกเทศมนตรี
ด้วยปลายปีนี้ อบต ผมจะเปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลและมีการจัดตั้งทีมเพื่อลงนายกเทศด้วยซึ่งในกรณีนี้รองนายก อบต จะลงแข่งเป็นนายกเทศ ซึ่งอยากจะหารือผู้รู้เรื่องดังกล่าวว่าคุณสมบัติ ตาม พรบ เทศบาล มาตรา 48 เบญจ ()2 นั้นผู้บริหารท้องถิ่นนี้รวมถึงรองนายก อบต หรือไม่ครับ มให

โดย นิติกรขุนแผน [5 มี.ค. 2551 , 15:32:04 น.] ( IP = 118.173.119.9 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

รวมด้วยจ้า ลองไปค้นหนังสือสั่งการดูนะ แต่ยืนยันว่ารองฯ ต้องมีคูณสมบัติเช่นเดียวกับนายกด้วยจ้า

โดย นิติกร [6 มี.ค. 2551 , 08:16:53 น.] ( IP = 118.173.142.163 : : )

ข้อความ 2

1. คณะกรรมการการเลือกตั้งเคยมีมติเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 150/2546 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2546 ว่า ผู้บริหารท้องถิ่นตามนัยมาตรา 48 เบญจ (2) แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 หมายถึง ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
(1) นายก อบจ. และ รองนายก อบจ.
(2) นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี และ เทศมนตรี
(3) นายก อบต. และ รองนายก อบต.
(4) ผู้ว่าราชการ กทม. และ รองผู้ว่าราชการ กทม.
(5) นายกเมืองพัทยา และ รองนายกเมืองพัทยา
(6) ประธานกรรมการสุขาภิบาล และ รองประธานกรรมการสุขาภิบาล
(7) ประธานกรรมการบริการ อบต. และ กรรมการบริหาร อบต.
2. ตามคำถามกระทู้นี้ ... ผู้ที่เคยเป็น รองนายก อบต. จึงเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามนัยมาตรา 48 เบญจ (2) แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ... มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีได้ แม้ผู้นั้นไม่จบปริญญาตรีก็ตาม ...
--------------------------------------------------
หมายเหตุ.- ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งมติ กกต. ได้ที่ http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb2/eb051050/69.pdf

โดย ผู้ผ่านมา (067) [6 มี.ค. 2551 , 08:42:31 น.] ( IP = 202.149.118.5 : : )

ข้อความ 3

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0804.3/ว 1614 ลว. 22 สิงหาคม 2550 ได้ส่งข้อหารือของกฤษฎีกา(คณะที่1) เรื่องเสร็จที่ 510/2550 สรุปได้ว่า รองนายเทศมนตรีไม่ใช่คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเป็นผลให้รองนายกเทศมนตรีไม่รวมอยู่ในความหมายของคำว่า ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในการบริหารเท่านั้น ดูรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างนะไม่รู้จะใช้ของใครระหว่าง กกต.กับกฤษฎีกา

โดย 060 [6 มี.ค. 2551 , 12:22:37 น.] ( IP = 61.19.114.70 : : unknown )

ข้อความ 4

เพิ่มเติมความเห็นที่ 2
1. มติของ กกต. ครั้งที่ 150/2546 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2546 ... เป็นการวินิจฉัยโดยการใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2551 เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ “การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้ง” เป็นนายก ฯ ไม่วาจะเป็น นายก อบจ. ตามกฎหมายว่าด้วย อบจ. ... หรือ นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ... หรือ นายก อบต. ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและ อบต. ...
2. ส่วนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 510/2550 (ตามข้อความที่ 3) ... เป็นการวินิจฉัยของคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าว ...
3. จะเห็นว่า ความเห็นของคณะบุคคลทั้งสองคณะดังกล่าวแตกต่างกัน ... จึงมีคำถามว่า หากมีการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ... แล้วต่อมาปรากฏว่า มีผู้เคยเป็นรองนายกเทศมนตรี แต่ไม่จบปริญญาตรี มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ... อย่างนี้ กกต.ประจำเทศบาลจะรับสมัครบุคคลดังกล่าวไว้ได้หรือไม่ ... ผมมีความเห็นโดยให้น้ำหนักไปทางคำวินิจฉัยของ กกต. มากกว่า เพราะ กกต. เป็นองค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งปวงครับ ... ดังนั้น กรณีตัวอย่างจึงสมควรที่ กกต.ประจำเทศบาล จะต้องรับสมัครบุคคลดังกล่าวไว้ได้ เหตุผลเนื่องจาก การที่จะรับสมัครหรือไม่รับสมัครบุคคลดังกล่าวไว้นั้นเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งฯตามคำวินิจฉัยของ กกต. ... มิใช่การแต่งตั้งบุคคลตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ... หาก กกต.ประจำเทศบาลไม่รับสมัครบุคคลดังกล่าวไว้ น่าจะเกิดความเสียหายมากกว่าน่ะครับ ... เพราะว่า คำวินิจฉัยและความเห็นดังกล่าวยังไม่มีแนวคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานแต่อย่างใด ... ซึ่งถ้าไม่รับสมัครและมีการฟ้องร้องต่อศาลและศาลวินิจฉัยว่าความเห็นของ กกต. ถูกต้องแล้ว ... กกต.ประจำเทศบาลอาจต้องรับผิดชอบในความเห็นของตนต่อไป ...
--------------------------------------
หมายเหตุ.- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 510/2550 ดาวน์โหลดที่
http://www.krisdika.go.th/lawPDF.jsp?group=comment&formatFile=pdf&vID=68

โดย ผู้ผ่านมา (067) [6 มี.ค. 2551 , 14:46:44 น.] ( IP = 202.149.118.5 : : )

ข้อความ 5

ลองถาม กกต.จังหวัดดูก่อนแล้วทำตามนั้นเพราะเขาเป็นพี่เลี้ยงท่านอยู่แล้ว
อยากทราบว่า รองนายก อบต.ท่านใช้กฎหมายตัวใหนคือเขาเป็นสมาชิก อบต.ด้วยหรือเปล่า
ถ้าเป็นก็ไม่ต้องวินิจฉัยเรื่องความหมาย..
เทศบาลผมพึ่งยกฐานะปี 2550 รองนายก อบต.ทั้ง 2 คนก็เป็นสมาชิก อบตด้วยเหมือนกันเลยไม่ต้องดูเรื่องความหมาย...

โดย นิติกร [6 มี.ค. 2551 , 15:09:32 น.] ( IP = 203.113.110.202 : : )

ข้อความ 6

ประเด็นเช่นนี้ กระผมเห็นด้วยกับข้อความที่ 5 เพื่อ
เป็นประโยชน์แก่ อปท...ทั่วประเทศ...หรือท่านผู้รู้
ช่วยต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อสิ้นกระแสด้วยครับท่าน...
เพราะอีกไม่นานก็คงต้องมีการเลือกตั้งท้องถิ่น
อีกแล้วนะครับผม....

โดย นิติกรอิสาน 050 [7 มี.ค. 2551 , 17:04:07 น.] ( IP = 125.26.189.83 : : )

ข้อความ 7

กกต.มีมติ ครั้งที่85/2550 ให้ความเห็นตามบันทึก สนง. คกก. เรื่องเสร็จที่ 510/2550 สรุปได้ว่า รองนายเทศมนตรีไม่ใช่คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเป็นผลให้รองนายกเทศมนตรีไม่รวมอยู่ในความหมายของคำว่า ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในการบริหารเท่านั้น ดูรายละเอียดตามหนังสือที่อ้างนะไม่รู้จะใช้ของใครระหว่าง กกต.กับกฤษฎีกา (หนังสือของ กกต. ด่นที่สุด ที่ ลต 0601/ว 1307 ลว 21 พ.ย. 50)

โดย นิติกร โก้ [17 มี.ค. 2551 , 13:05:29 น.] ( IP = 118.175.194.83 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รูปภาพ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด