Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


คุณสมบัติเลขาฯนายก อบต. (ต่อจากกระทู้ 02949)
1. ตำตอบนี้ ... ต่อจากกระทู้เลขที่ 02949 ที่ถามว่า ... มีกฎหมายใดที่ได้กำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งเลขานุการนายก อบต. บ้าง ...
2. มีคำตอบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ตอบข้อหารือ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0803.4/ว 1188 ลงวันที่ 22 มิ.ย.2548 โดยสรุปความว่า ... เลขานุการนายก อบต. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ปรากฏในมาตรา 58/3 และมาตรา 64/2 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ... เปิดดูรายละเอียดของหนังสือดังกล่าวได้ที่
http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb2/law3/pdf2/bt018.pdf
---------------------------------------
หมายเหตุ.- หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ครับ

โดย ผู้ผ่านมา (067) [27 ก.พ. 2551 , 16:14:35 น.] ( IP = 202.149.118.5 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ข้อความ 1

ขอบคุณท่าน 067 ด้วยครับผม ที่ให้ความรู้ต่อยอด
ครับท่าน....เพื่อนๆนิติกร อปท..คงนำไปใช้อ้างอิง
ได้ทั้งในการวินิจฉัยคุณสมบัตินะครับผม ขอชื่นชม
อีกครั้งครับท่าน

โดย นิติกรอิสาน050 [28 ก.พ. 2551 , 14:01:01 น.] ( IP = 118.175.138.52 : : )

ข้อความ 2

ที่กฎหมายระบุคุณสมบัติไว้มีแต่รองนายกฯ เท่านั้น ส่วนเลขานายกฯ ไม่มีกฎหมายระบุว่า อายุเท่าใด วุฒิการศึกษาก้ไม่ระบุไว้ ฉะนั้น จะตีความคุณสมบัติเลขานายกฯ เช่นเดียวกับนายกฯ และเลขานายกฯ หาได้ไม่

โดย นิติกรเพชรณ์ [28 ก.พ. 2551 , 15:20:57 น.] ( IP = 222.123.170.28 : : )

ข้อความ 3

ด้วยความเคารพ ครั้งแรกกระผม ก็มีแนวคิดเช่น
ท่านข้อความที่ 2 นั่นเอง...แต่เมื่อดูหนังสือเวียน
ตามที่ท่าน 067 อนุเคราะห์ก็เลยยังไม่อาจแย้ง
หนังสือเวียนฉบับนี้ (หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0804.3/ว
ที่ มท 0804.3/ว 1188 ลว.22 มิ.ย. 2548
หรือตามที่ท่าน 067 โชว์ ไว้ด้านล่างสุด...ขอให้
เพื่อนช่วยดูและช่วยวิพากษ์ด้วยครับท่าน
หรือท่านผู้รู้เห็นอย่างไรชี้แนะด้วยเพราะเป้นการ
หารือเรื่องนี้โดยตรงครับท่าน..)

โดย นิติกรอิสาน 050 [28 ก.พ. 2551 , 19:52:10 น.] ( IP = 125.26.188.136 : : )

ข้อความ 4

ผมมีความเห็นดังนี้ครับ ...
1. บทบัญญัติเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. ดังกล่าว ถ้าจะพิจารณาหรือสังเกตดูให้ดี ก็จะเห็นว่า กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ตรง ๆ ว่า เลขานุการนายก อบต. จะต้องมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ... ซึ่งจะแตกต่างกับบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติของ นายก อบต. หรือของ ส.อบต. ซึ่งจะมีบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ... แต่ในทางกลับกันจะเห็นว่ากฎหมายจะบัญญัติในเรื่องเลขานุการนายก อบต. ไว้เพียงในเรื่องข้อห้าม (ต้องไม่) หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการนายก อบต. ไว้เพียง 4 ประการ กล่าวคือ
(1) ต้องไม่เป็น ส.อบต.
(2) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่ตำแหน่งที่ดำรงตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(3) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ … (ส่วนการได้รับเงินดังกล่าวมีข้อยกเว้นไว้สามารถรับเงินบางอย่างได้ เช่น เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินปี ฯลฯ เป็นต้น)
(4) ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ อบต. นั้นเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้ อบต. นั้น หรือที่ อบต. นั้นจะกระทำ
2. ผมมีความเห็นว่า การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นการบัญญัติเปิดกว้างให้ นายก อบต. สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นเลขานุการของตนเองได้อย่างอิสระมากที่สุด ... ไม่ว่าจะแต่งตั้งผู้ใดก็ตามก็ขออย่าให้เข้าลักษณะต้องห้าม 4 ประการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ... รวมถึงไม่มีบทบัญญัติใดให้แปลความหมายว่าคุณสมบัติของเลขานุการ นายก อบต. ต้องเป็นเช่นเดียวกับคุณสมบัติของ นายก อบต. หรือ รองนายก อบต. แต่อย่างใดไม่ครับ ...
3. ดังนั้น การแต่งตั้งเลขานุการของ นายก อบต. จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติโดยมีเจตนารมณ์ให้เป็นอำนาจดุลพินิจของ นายก อบต. อย่างกว้าง ... นายก อบต. จะแต่งตั้งผู้ใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการของตนก็ได้ ... ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ นายก อบต. หรือ รองนายก อบต. หรือไม่ก็ได้ ... ขออย่างเดียวขออย่าให้เข้าลักษณะต้องห้าม 4 ประการตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ดังกล่าวเท่านั้นครับ ...
-----------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ.- ส่วนการใช้ดุลพินิจแต่งตั้งจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็คงต้องว่ากันเป็นรายกรณี ๆ ไปครับ ...

โดย ผู้ผ่านมา (067) [29 ก.พ. 2551 , 00:56:27 น.] ( IP = 118.172.116.109 : : )

ข้อความ 5

เห็นด้วยกับข้อความที่4

โดย นิติกรไร้รอย [1 มี.ค. 2551 , 10:59:18 น.] ( IP = 210.246.178.51 : : 10.249.11.19 )

ข้อความ 6

สวัสดีค่ะ
เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า ท่านเราขา น่ารักที่สุด
อยากเห้นจังว่าน่ารักแค่ไหน

โดย lady [10 ม.ค. 2553 , 23:31:02 น.] ( IP = 125.27.2.238 : : )

ข้อความ 7

แก้คำผิด
ท่านเลขาจ้า

โดย lady [10 ม.ค. 2553 , 23:35:13 น.] ( IP = 125.27.2.238 : : )

ข้อความ 8

ตามข้อ 4 ฉนั้น เลขานายก อบต.ไม่จำเป็นต้องมีชื่อในเขตการดูแลของ อบต.นั้น ๆ ใช่มั้ยคะ

โดย พนักงานส่วนตำบล [2 มิ.ย. 2553 , 16:07:59 น.] ( IP = 180.180.155.228 : : )

ข้อความ 9

เลขานุการนายกอบต ซื้อปืนสวัสดิการได้หรือไม่ของ สนสก

โดย กอไก่ [30 พ.ย. 2553 , 11:16:04 น.] ( IP = 118.172.244.71 : : )

ข้อความ 10

เคยขอซื้อแต่ไม่ได้เจ้าหน้าที่สนสก บอกว่าเป็นตำแหน่งแต่งตั้งโดยนายกเลยถามกลับไปว่ารองนายกซื้อได้ไหมเค้าบอกได้ งง ไหมครับพี่น้อง

โดย กอไก่ [30 พ.ย. 2553 , 11:25:43 น.] ( IP = 118.172.244.71 : : )
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รูปภาพ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด