View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


นโยบายการปราบปรามยาเสพติด
นโยบายการปราบปรามยาเสพติด นโยบายนี้น่าสนใจตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนๆ ก็มีนโยบายนี้ แต่ทำมั้ย ทำมัย ยาเสพติดในประเทศไทยของเรามันจึงยังไม่หมดสักที

โดย อาท [23 เม.ย. 2553 , 20:22:31 น.] ( IP = 58.8.161.78 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ปัจจุบันปัญหาเรื่องยาเสพติดได้กลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วไปทั่วทุกพื้นที่ของหลายๆ ประเทศทั่วโลกทำให้เกิดความเดือดร้อนในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นในด้านของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชาชน ไม่เว้นแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยเฉพาะในประเทศไทยรัฐบาลได้ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหานี้ และพยายามผลักดันนโยบายการปรามปราบยาเสพติดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและนับเป็นนโยบายที่สำคัญนโยบายหนึ่งสำหรับรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย การกำหนดนโยบายนั้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากนักการเมืองก่อนแล้วส่งต่อตัวนโยบายไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไปโดยการกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดนั้นสามารถนำตัวแบบมาใช้เพื่อศึกษาและพัฒนาตัวนโยบายอยู่หลายตัวแบบ อาทิเช่น

ตัวแบบชนชั้นนำ
หลักการกำหนดนโยบายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนโยบายสาธารณะอย่างเด็ดขาดโดยชนชั้นผู้นำการกำหนดและสั่งการนโยบายปราบปรามยาเสพติดถูกกำหนดโดยกลุ่มชนชั้นนำ(นักการเมือง) ที่เป็นคนกลุ่มน้อยที่ได้รับการเลือกตั้ง โดยการกำหนดนโยบายนั้นกลุ่มชนชั้นนำจะต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนประกอบกับความคิด ความเชื่อของกลุ่ม และนำนโยบายไปปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถูกปกครอง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดนี้ ตัวแบบนี้ชนชั้นนำหมายถึงผู้ได้รับการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นผู้มีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของสังคมในรูปการกำหนดนโยบาย

ตัวแบบระบบ
ตัวแบบระบบหลักการกำหนดนโยบายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมองค์ประกอบของระบบที่ทำงานสอดประสานกันเพื่อความอยู่รอดของระบบการดำเนินงานจะเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการปรับตัว โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยนำเข้าอันได้แก่การเรียกร้องของประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด การสนับสนุนของประชาชนที่มีต่อระบบการเมือง นอกจากนั้นยังมีแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการหาเสียงของพรรคการเมือง เข้ามาเป็นแรงผลักดันให้นำประเด็นปัญหาการปราบปรามยาเสพติดมาเข้าสู่ระบบการเมืองเพื่อกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดขึ้นมาโดยผ่านการพิจารณาการตัดสินใจของรัฐสภาออกมาในรูปของนโยบาย ระเบียบข้อบังคับที่กำหนดโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม จากนโยบายปราบปรามยาเสพติด จากนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่นำมาปฏิบัติทำให้เกิดมีผลสะท้อนกลับซึ่งมีทั้งพวกที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่กระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือได้รับผลกระทบด้านอื่น เช่นกลุ่มผู้บริสุทธิ์ที่ต้องเสียชีวิตและทรัพย์สินไปจากการกำหนดนโยบายนี้ขึ้นมา ผลสะท้อนกลับนี้จะย้อนกลับไปสู่ปัจจัยนำเข้าใหม่เพื่อพัฒนานโยบายปราบปรามยาเสพติดให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักสำคัญ

โดย อาท [29 เม.ย. 2553 , 00:48:01 น.] ( IP = 58.8.235.176 : : )

ข้อความ 2

นโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ถูกกำหนดขึ้นในปัจจุบันจะพบว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเพราะจากระยะเวลาที่ผ่านมาปรากฏว่าจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการรักษายังพบน้อยมากทั้งที่ในความเป็นจริงควรจะพบมากกว่านี้จากการสำรวจ ทำให้ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อป้องกันการกลับมาเพิ่มของยาเสพติดในสังคมอยู่เสมอ
ในยุครัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิน ชินวัตร ที่ระบุไว้ว่าต้องเร่งรัดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้นโยบายเร่งด่วน โดยหลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับโทษโดยเด็ดขาด ดังนี้
1. เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างกระบวนการพิเศษ เพื่อควบคุมและปราบปรามผู้ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาด รวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษสูงสุดกับข้าราชการการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ให้รางวัลและการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด
3. ควบคุมการนำเข้าสารเคมีที่อาจนำไปสู่การผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวด และเสริมสร้างกลไกของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมาย ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิตยาเสพติด
4. สร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและนานาประเทศ เพื่อควมคุมและกำจัดแหล่งผลิตและเครือข่ายการจำหน่ายยาเสพติดข้ามชาติ
5. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการบำบัดรักษา และกาสรฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด โดยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสภาพได้ทันที โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย พร้อมกันนี้ รัฐบาลจะจัดให้มีระบบบริการบำบัดและฟื้นฟู การฝึกอบรมด้านอาชีพและปรับสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เสพยาเสพติดอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้เสพสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

โดย อาท [29 เม.ย. 2553 , 00:48:41 น.] ( IP = 58.8.235.176 : : )

ข้อความ 3

จนกระทั่งถึงรัฐบาลยุค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นโยบายการปราบปรามยาเสพติดก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเสมอ ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในแต่ละยุคของรัฐบาลที่จริงจังกับการปราบปรามยาเสพติดทำให้เกิดมีการใช้วิธีการฆ่าตัดตอน ทำให้หลายคนมองว่าเป็นการใช้ความรุนแรงเกินไป ในความเป็นจริงการสังหารพวกค้ายาบ้า จะทำให้บ้านเมืองปลอดพ้นจากยาเสพติดนั้นไม่สามารถเป็นไปได้แน่ เพราะจะมีผู้ค้ายาบ้ากลุ่มใหม่ผุดขึ้นมาอีกนับพันนับหมื่นคน ในเมื่อตัวการระดับสูงนั้นยังลอยนวลอยู่
ผู้ที่สนับสนุนสงครามต่อต้านยาเสพติดของรัฐบาล ไม่ควรยินดีปรีดาจนกว่าตัวการเบื้องหลังขบวนการนี้จะถูกจัดการอย่างเด็ดขาด คนเหล่านี้มิได้หายากหาเย็นเลย อย่าว่าแต่ ป.ป.ส.ของไทยเลย ป.ป.ส.ของอเมริกาก็คงมีรายชื่อของคนเหล่านี้พร้อมมูลความรุนแรงหรือการฆ่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้ เพราะถึงที่สุดแล้ว ตัวการใหญ่เบื้องหลังขบวนการค้ายาเสพติดระดับประเทศก็ยังลอยนวลอยู่ดี มาตรการเด็ดขาดรุนแรงของรัฐบาลไหนๆ ไม่มีวันกระทบไปถึงคนระดับนี้ได้เลย ไม่ว่าจะใช้ความรุนแรงแค่ไหน
ปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับเมืองไทย ก็คือ ยิ่งปราบหนักมากเท่าไหร่ ยาเสพติดยิ่งมีราคาแพง ยาเสพติดราคาแพงมากเท่าไหร่ ยิ่งให้กำไรงาม และจูงใจให้ผู้อิทธิพลเข้ามาหากินในทางนี้มากขึ้น ตามมาด้วยการติดสินบนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองในทุกระดับ "ยิ่งเสี่ยง ผลตอบแทนยิ่งสูง" คือ สาเหตุสำคัญที่ทำให้คอร์รัปชั่นแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ ผลที่เกิดขึ้นตามมา คือ ระบบยุติธรรมที่ล้มเหลว และการทำร้ายผู้บริสุทธิ์
สงครามปราบยาเสพติดกับการคอร์รัปชั่นนั้นเป็น ๒ ด้านของเหรียญเดียวกัน ยิ่งทำสงครามกับยาเสพติดมากเท่าไหร่ การคอร์รัปชั่นในหมู่เจ้าหน้าที่ก็ยิ่งสูง เจ้าหน้าที่เหล่านี้เองกลับได้รับอำนาจมากขึ้นเพื่อปราบปรามยาเสพติด และต้องการมีผลงานเสนอผู้บังคับบัญชาให้ได้มากๆ ทำให้เกิดมีผู้บริสุทธิ์ที่เป็นแพะสังเวยนโยบายนี้

โดย อาท [29 เม.ย. 2553 , 00:49:32 น.] ( IP = 58.8.235.176 : : )

ข้อความ 4

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและได้มีการมอบนโยบายต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนกลาง ระดับภาคและจังหวัด

วิเคราะห์กระบวนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
หลังจากการกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดและได้มีการมอบหมายนโยบายต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวที่สำคัญ คือ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด และอำเภอใช้ชื่อว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.) เป็นองค์กรอำนวยการในแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนกลางได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.)และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.) รวม ๒ กลไกมีหน้าที่อำนวยการสั่งการไปยังจังหวัด/อำเภอ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ
สรุปได้ว่า กระบวนการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติของหน่วยงานปฏิบัติ ขาดความชัดเจน ไม่มีการกำหนดกลยุทธ์ และมาตรการแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนที่หน่วยปฏิบัติที่จะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ และการเร่งรัดการดำเนินงานทำ ให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ต้องเร่งจัดทำ ฐานข้อมูลที่ใช้กำหนดเกณฑ์ ชี้วัดไม่มีการตรวจสอบความพร้อมของหน่วยที่ต้องรับนโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำฐานข้อมูลที่ใช้กำหนดเกณฑ์ชี้วัด เป็นผลให้มีบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายบางคนเป็นบุคคลที่ไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดย อาท [29 เม.ย. 2553 , 00:50:01 น.] ( IP = 58.8.235.176 : : )

ข้อความ 5

ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายไปปฎิบัติ
1. ด้านบุคลากร
มีจำนวนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับนโยบายปราบปรามยาเสพติดเป็นจำนวนน้อยในการปฎิบัติตามนโยบาย
2. ด้านระบบเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยยังเป็นที่ต้องการอีกมากสำหรับการปฎิบัติตามนโยบายการปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจค้นตรวจสอบเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนยานพาหนะที่ใช้ในการสำรวจตรวจจับยาเสพติด
3. ด้านการให้ความร่วมมือ
ประชาชนที่พบเบาะแสเกิดความหวาดกลัวในการให้ข้อมูลของผู้กระทำความผิด การปิดบังความผิดให้ญาติพี่น้องของตนเอง
4. ด้านการจับกุมและสอบสวน
การดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดมีความล่าช้า เพราะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย การรวบรวมพยานหลักฐานในการจับกุมทำให้ผู้กระทำความผิดหนี้รอด ไม่มีผู้กล้าเป็นพยานทำให้ขาดหลักฐานในการจับกุม
5. ด้านงบประมาณ
ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างจริงจังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้แก่ ค่าน้ำมันในการตรวจจับผู้กระทำความผิด
6. ด้านการเข้าใจในนโยบาย
ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติทั้งฝ่ายราชการและประชาชนยังไม่เข้าใจในนโยบาย ทำให้การนำนโยบายไปใช้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้

โดย อาท [29 เม.ย. 2553 , 00:50:28 น.] ( IP = 58.8.235.176 : : )

ข้อความ 6

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและล้มเหลวของนโยบาย(จุดอ่อน-จุดแข็งของนโยบาย)3)
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ (จุดแข็ง)
1. ประชาชนให้การยอมรับและให้ความร่วมมือต่อนโยบายปราบปรามยาเสพติด
2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนเพื่อป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน
3. มีมาตรการที่ชัดเจน เด็ดขาด รัดกุมเพื่อให้ผู้ที่กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำความผิดต่อไป

ปัจจัยที่มีผลต่อความล้มเหลว (จุดอ่อน)
1. ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
2. ผู้ที่นำนโยบายไปปฏิบัติขาด ความรู้ความเข้าใจในตัวนโยบาย
3. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ส่งผลให้การดำเนินงานตามนโยบายไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น เพราะนโยบายของผู้บริหารแต่ละสมัยจะมีนโยบายที่แตกต่างกันไปในการดำเนินงาน
4. ขาดความต่อเนื่องในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
1. เตรียมความพร้อมในการกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดและการนำไปปฏิบัติในด้านต่างๆได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและงบประมาณสนับสนุน
2. จัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการจับกุมผู้กระทำความผิดให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องหา
3. ควรพัฒนานโยบายการแก้ปัญหาทางสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดเพราะปัญหาทางสังคมที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดตามมา
4. ควรขยายพื้นที่ทำการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากกระบวนการค้ายาเสพติดนั้นมีการติดต่อสื่อสารทั่วถึงทุกพื้นที่
5. กำหนดมาตรการอย่างเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
6. ศึกษากระบวนการค้ายาเสพติดโดยการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์และติดตามการทำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนานโยบายให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

โดย อาท [29 เม.ย. 2553 , 00:51:24 น.] ( IP = 58.8.235.176 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด