เป็นไงกันมั่งล่ะคุณหมอ...

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ประวัติคณะแพทย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น ตั้งแต่ ศาสตราจารย์ ประกาศ อวยชัย เป็นอธิการบดี
เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้งขึ้นชุดหนึ่ง และได้ดำเนินการอย่างจริงจังในสมัย
ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2526
ได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะการผลิตแพทย์ และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินสร้างโรงพยาบาลขึ้นก่อน โดย ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี อธิการบดี มีคำสั่ง
ที่ 747/2549 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2529 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มีศาสตราจารย์
สุธี นาทวรทัต เป็นประธานกรรมการ และนายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในขณะนั้น เป็นประธาน
กิตติมศักดิ์ ระดมทุนจากศิษย์เก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการต่อมาเรื่อยๆ จนกระทั่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็น
ชอบด้วย ตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0203/126 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2529 ซึ่งอธิการบดี
ได้พบปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ขอดำเนินการโรงพยาบาลให้ครบ 1 ปีก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานของคณะแพทยศาสตร์ แล้วจึงจะ
ดำเนินการเรื่องคณะแพทยศาสตร์ต่อ

พระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงวาง
ศิลาฤกษ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2529 การก่อสร้างได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จและเปิดรับตรวจ
ผู้ป่วยนอกครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530 มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ชื่อโรงพยาบาลว่า
"โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงทำพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2531มีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อัมพร สุคนธมาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อาจารย์ แพทย์หญิง สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่
11 กรกฏาคม 2531 ต่อจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิง อัมพร สุคนธมาน และได้จัดทำโครงการคณะแพทย-
ศาสตร์แนวใหม่ โดยการใช้ปัญหาเป็นหลักและชุมชนเป็นฐาน เสนอต่อ ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม อธิการบดี
ในขณะนั้นเมื่อเดือนกันยายน 2531 ในการดำเนินการ ได้มีการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางร่วมกันใน
การผลิตบัณฑิตแพทย์ ชี้แจงต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งผลที่สุดเห็นด้วยกับ
โครงการแพทยศาสตร์แนวใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแผนบุคลากร วิทยบริการ อาคารและงบประมาณ 5 ปี ซึ่งจะ
เสนอต่อสำนักงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิก 1 ) ในปี 2533
และผูกพันปี 2534 , 2535 ได้อัตราอาจารย์จำนวน 10 อัตรา

คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงลงประปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533 มีการแบ่งส่วนราชการของคณะแพทยศาสตร์เป็น 4 ส่วน คือ สำนักงานเรขานุการ สถานวิทยาศาสตร์
พรีคลินิก สถานวิทยาศาสตร์คลินิก และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ อารี วัลยะเสวี เป็นคณบดี คณะแพทยศาสตร์ คนแรก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2533
และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อัญเชิญ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรองคณบดี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2533 จากนั้นคณะ
แพทยศาสตร์ได้เชิญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทองจันทร์ หงศ์ลดารมถ์, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิม วราวิทย์, อาจารย์
แพทย์หญิง สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา, นายแพทย์ ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล, นายแพทย์ จักรชัย จึงธีรพานิช,
แพทยหญิง จำนงค์ แก้วทับทิม และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกจำนวนมาก ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ขึ้นใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ
คือ 2 ปีครึ่งแรก เป็นการเรียนแบบผสมผสานของคลินิกกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับ 2 ปีครึ่งหลัง เป็นการเรียนทาง
คลินิก และให้หัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยและคณะทำงาน ไปจัดทำหลักสูตร รายละเอียดการเรียนการสอน การประเมินผล ซึ่งต่อมาได้มี
การปรับปรุงหลายครั้ง

สำหรับการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ นั้น การแบ่งส่วนราชการ มี 4 ส่วนตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
จนกระทั่งต้นปี พ.ศ.2543 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นนายกสภามหา
วิทยาลัย มีคำสั่งให้การบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เป็นอิสระแยกจากคณะแพทยศาสตร์ โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์
จึงไม่มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ นับแต่นั้นมา

โดย พิราบขนทอง [5 มี.ค. 2546 , 13:40:30 น.] ( IP = 202.28.88.253 : : 203.172.66.50 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ประวัติ...เป็นไงบ้าง
ประวัติได้จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
ภูมิลำเนา(อีเมลล์) : ปล่อยไว้ดิ
รูปภาพ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
ประวัติปัจจุบัน ประวัติอดีต ครอบครัวและสังคม :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด

สมัยพวกเราตอนเอ๊าะๆ)