View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ประกาศรายชื่อพัทยา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 51 คน
สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 สิงหาคม 2548
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 401 ชั้น 4
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
รายงานตัวเวลา 08.30 น.


นางสาวพจนา โม่มาลา
นางจารุวรรณ ตรีเหรา
นางสาวอนงค์รัตน์ คงจังหวัด
นายวิฑูรย์ นินาลาด
นางสาวจิรฐาก์ จักพุดซา
นางสาวคำภู อังคลุโข
นายชาติชาย สายป้อง
นางสาวสมพร ขวัญสันเทียะ
นายบุญนำ เกษี
นางสาวกรกนก พันธุ์เขียน
นางสาวสุพัตรา คำหงษา
นางสาวดาราพรรณ คำอำไพ
นางสาวรังสิมา ศรีในบ้าน
นางสาวอำมรรัตน์ สุขเสริม
นางสาวอัญชรี วิเศษดี
นางสาวธิติมา โฮนทุมมา
นางสาวพวะดี ประวัติ
นางจันทร์ทิพย์ อินธิกาย
นางสาวธลิตตา แต้มพิมาย
นางสาววรรธนา หอมทิพย์
นางสาวปิยมาส แพทย์พิทักษ์
นางสาวจิรานนท์ หงษ์ดี
นางสาววิจิตตรา คำโฮง
นางพัสตราภรณ์ ศรีโค ตร (เที่ยงราช)
นางสาวนิภาพร พรมสุบรรณ์

โดย soda [18 ส.ค. 2548 , 08:01:11 น.] ( IP = 203.113.81.172 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 13 คน
สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 สิงหาคม 2548
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 401 ชั้น 4
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
รายงานตัวเวลา 08.30 น.
นางสาวกิ่งแก้ว ทองทิพย์
นางสาวกาญจนา ทองคำ
นางสาวสุรางคณา กะตะโท
นางสาวเต็มศิริ นำพะวา
นางสาวรุ่งนภา ชี้แจง
นางสาวจารุณี ทานะราช
นางสาวจิตรลดา แก้วผ่าน
นายชัยวัฒน์ เล็กวุฒินันท์
นายเสกสรร มาตวังแสง
นางสาวกฤษณา กลิ่นคง
นางสาวนฤมล วินทะไชย
นางสาวนงลักษ์ อัศวภูมิ
นางสาวพัชรรินทร์ พุทไธสง

โดย soda [18 ส.ค. 2548 , 08:02:33 น.] ( IP = 203.113.81.172 : : )

ข้อความ 2

เอกคณิตศาสตร์ต่ออีกนิดนึง ขอโทษที
นายกิติพงศ์ ไชยช่วย
นางสาวคำมี ใจกล้า
นายนววิธ ศรีปลั่ง
นางสาวสุจีรา สุขจีน
นางสาวกุหลาบ การประสพ
นางสาวพัชรินทร์ ชุมเพชร
นางสาววิลาวัณย์ เรืองจันทร์
นายจำเนียร หงษ์คำมี
นางสาวปวีณา สวนดี
นางสาวนุสรา เทียวประสงค์
นางสาวนัตธิณี ฉกรรจ์ศิลป์
นางสาวพนารัตน์ อัศพนธ์
นายสิทธิชัย วงศ์ชนะ
นายอิศราวุฒิ สุวัน
นางสาวสิริกานต์ เรืองจิต
นางสาวเกศินี สนธิศิริ
นางหทัยมาศ เจริญสุข
นางสาวสงกรานต์ พุทธรักษ์
นายอาทิตย์ จันดาหงษ์
นายบัณฑิตย์ เอกตาแสง
นางโสภา มูลชัยสุข
นางสาวสาวิการ์ คุ้มพล
นางสาวจิรวดี อักกะมานัง
นางสาวหรินรัตน์ สพังเงิน
นายเสน่ห์ คำปัน
นางสาวคนึง บองกระโทก

โดย soda [18 ส.ค. 2548 , 08:04:01 น.] ( IP = 203.113.81.172 : : )

ข้อความ 3

วิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 2 คน
สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 สิงหาคม 2548
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 401 ชั้น 4
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
รายงานตัวเวลา 13.00 น.
นายวิเชฏฐ์ อาจหาญ
นางสาวพัชรินทร์ ทวนทอง

โดย soda [18 ส.ค. 2548 , 08:04:47 น.] ( IP = 203.113.81.172 : : )

ข้อความ 4

วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 18 คน
สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 สิงหาคม 2548
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 401 ชั้น 4
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
รายงานตัวเวลา 08.30 น.
นายสมพงษ์ เชือกพรม
นางสาวนันทราวดี ทวีกาล
นางสาวบุลลิกา ทองนพคุณ
นางสาวจพรรณี กั้วมาลา
นางสาคร สุขโขใจ
นายอำพร สิมณี
นางสาวจงดี แจบไธสง
นางสาวมุตตา คงคืน
นางสาวพัชรีย์ จินดากุล
นางสาวกาญจนา แซ่ลี้
นางสาวฐิติรัตน์ ทองเรือง
นางสาวสุจินดา มีแย้มภักดิ์
นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ
นางสาวนันท์นภัส ยามดี
นางวนิรดา เงินถา
นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญใจ
นางบุษราภรณ์ มารักษ์
นางสาวอักษรา ศุภนคร

โดย soda [18 ส.ค. 2548 , 08:05:36 น.] ( IP = 203.113.81.172 : : )

ข้อความ 5

วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 4 ราย สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 สิงหาคม 2548
เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 401 ชั้น 4
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
รายงานตัวเวลา 13.00 น.
นายสุนทร ประทาน
นางสาวมนัสนันท์ ธนนินทนนท์
นางสาวปราณี ภูคงน้ำ
นายธนาวุฒ ทุยเวียง


โดย soda [18 ส.ค. 2548 , 08:06:22 น.] ( IP = 203.113.81.172 : : )

ข้อความ 6

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 ราย
สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 สิงหาคม 2548
เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 401 ชั้น 4
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
รายงานตัวเวลา 13.00 น.
นายนภาพงษ์ อ่อนละมุล
นางสาววารุณี บำรุงสวัสดิ์
นางสาวภิมล อ่อนน้อม
นางสาวนภาพร ศรีภิรมย์
นายนิติศักดิ์ จินาพันธ์
นางสาวเยาวนาฏ คำภูแสน
นายภัทราวุธ โค ตรเรือง
นางสาวจันทรัตน์ สนพลอย
นางสาวดาราณี ทองดวง
นายเชิดชัย ปัญญา
นายพวงศวิตร แว่นรัมย์
นางสาวอุบล กองค้า
นางสาวอัจฉรัตน์ ใจกล้า
นางสาวอารีย์ ศรีนรา
นายชัยพร กางถิ่น
นางสาวกัญนิพา บำรุงนา
นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว
นางสมฤทัย แก้วคำ
นางสาวสุจิตรา อินทศร
นายสุเมธ ศรีนาแพง
นางสาวขนิษฐา ภูเงิน

โดย soda [18 ส.ค. 2548 , 08:07:49 น.] ( IP = 203.113.81.172 : : )

ข้อความ 7

ขอบคุณมากๆ ที่ให้รายละเอียด ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ

โดย 123 [18 ส.ค. 2548 , 08:27:43 น.] ( IP = 202.176.112.60 : : )

ข้อความ 8

ดีใจด้วยนะ ก้อย พี่ตุ๊ก และโอเปิ้ล

โดย ต้น [18 ส.ค. 2548 , 15:21:01 น.] ( IP = 202.176.170.132 : : )

ข้อความ 9

เมืองพัทยา เล่นพรรคพวกมาก ข้อสอบแสนจะง่ายแต่ทำไมเอกคอมติดแค่ 21 คน

โดย คนจริงใจ [21 ส.ค. 2548 , 16:41:57 น.] ( IP = 202.28.77.30 : : 10.4.10.117 )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
ใส่รูปภาพประกอบ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด