ฝากข้อความที่แนะนำ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ก้าวต่อไป สมัชชาบุคลากร 38ค(2)
สมัชชาบุคลากรทางการศึกษา
Education Personnel Assembly

ถึง เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ บุคลากรทางการศึกษา
สืบเนื่องจากจดหมายเปิดผนึก ฉบับวันที่ 5 มกราคม 2555 ได้แจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้า การพิทักษ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ความแจ้งแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2555 ผมและแกนนำบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ อาทิ คุณบุญช่วย พันธุ์งาม คุณกริช มากกุญชร คุณแสนศักดิ์ มีสิทธิ คุณนนท์ แสงจันทร์ คุณอรุณเกียรติ ทองมา คุณสุชาติ เหล่ากอ คุณธนิดา สุรสินธ์ คุณอุดม ต้องเซ่งกี่ ดร.เกษม คำมุงคุณ ดร.จิราวรรณ บุญศรีวงศ์ ได้ประชุมหารือการจัดสมัชชาบุคลากรทางการศึกษา และเข้าพบผู้บริหารระดับสูง โดยมีข้อสรุป ดังนี้
1. กำหนด “สมัชชาบุคลากรทางการศึกษา” โดยมอบ นายชาญ คำภิระแปง นายกสมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย เป็นประธานสมัชชา นายสุชาติ เหล่ากอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายนนท์ แสงจันทร์ นักวิชาการจัดการศึกษา และนายรัศมี ม่วงทอง นักทรัพยากรบุคคล เป็นรองประธาน นายบุญช่วย พันธุ์งาม นักประชาสัมพันธ์ เป็นเลขาธิการ และผู้แทนกลุ่มภารกิจในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.) เป็นกรรมการอำนวยการ
2. กำหนดการประชุม “สมัชชาบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการสร้างความพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมรักตกนิษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยมีกำหนดการฯ ดังนี้
(1) VTR. “เหลียวหน้า แลหลัง 38 ค.”
(2) พิธีเปิดและปาฐกฐาพิเศษ โดย ฯพณฯ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(3) เสวนา “ยุทธศาสตร์และปัจจัยความสำเร็จการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”
องค์เสวนาประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , เลชาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , เลขาธิการคณะกรรมการคุรุสภา , ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. , คุณสุชัย งามจิตรเอื้อ สำนักงานกฤษฎีกา. ดำเนินการเสวนาโดย คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธุ์
(4) มิตรภาพการศึกษาอาเซียน โดย ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(5) ตัวแทนฯ ยื่นข้อเสนอแก้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ เพื่อคืนสิทธิความเป็นครูให้ 38 ค.(2) ต่อ
 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล
 ฯพณฯ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ รัฐสภา
 ฯพณฯ ประธานวุฒิสมาชิก ณ รัฐสภา
3. พบคารวะและยื่นข้อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
3.1 1 กุมภาพันธ์ 2555 พบ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
รับเป็นประธานพิธีเปิดสมัชชาฯ และจะดูแลแก้ พ.ร.บ.คืนสิทธิฯ ความเป็นครูให้ 38 ค.(2)
3.2 1 กุมภาพันธ์ 2555 พบ ฯพณฯ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น)
รับร่วมเสวนาสมัชชาฯ และมอบพันธกิจการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
3.3 1 กุมภาพันธ์ 2555 พบ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับร่วมเสวนาสมัชชาฯ และอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมฯ ภายใต้โครงการ “มิตรภาพอาเซียน”
3.4 2 กุมภาพันธ์ 2555 คุณศิริพร กิจเกื้อ+++ล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รับร่วมเสวนาสมัชชาฯ และจะเร่งดำเนินการการยกระดับตำแหน่งฯ และการแก้กฎหมายฯ
4. พบหารือแกนนำภาคการเมืองและนิติบัญญัติ ได้แนวทางการยื่นแก้ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ใน
ฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้ จะแจ้งขอความร่วมมือบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อนครู อาจารย์ทั่วประเทศให้ครบ 20,000
รายชื่อ เพื่อเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2541 ต่อรัฐสภา
5. จัดทำเสื้อแจ็กเก็ต สมัชชาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการประชุมสมัชชา
และระดมทุน (ส่วนต่าง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเสนอแก้ไขกฏหมาย
ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการออกแบบโลโก้สมัชชา
นำเรียนเพื่อสื่อสารมายัง พี่ๆ น้องๆ ถึงเวลาที่ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยร่วมแสดงพลังบริสุทธิ์ของ
พวกเรา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการศึกษาอันจะนำมาสู่การแก้กฎหมาย... “คืนสิทธิความเป็นครูให้ 38 ค.” โดยติดตามข่าวสารรายละเอียด จาก Social Network และ www.edu-planner.com หรือ FB ชมรมรักประชาสัมพันธ์
จึงขอความอนุเคราะห์ เผยแพร่กระจายข่าวสาร ติดตามความเคลื่อนไหว และร่วมกิจกรรมสมัชชาบุคลากร
ทางการศึกษา โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยความขอบคุณยิ่ง


ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา

(นายชาญ คำภิระแปง)
ประธานสมัชชาบุคลากรทางการศึกษา
3 กุมภาพันฺธ์ 2555


โดย กศน. [27 ก.พ. 2555 , 16:00:11 น.] ( IP = 202.143.141.20 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

38ค (2) กศน.อยากร่วมแสดงพลังพิทักษ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ขอให้เราชาว กศน.มีส่วนร่วมด้วย

โดย จาก 38 ค (2) กศน. [29 ก.พ. 2555 , 09:36:17 น.] ( IP = 202.143.141.20 : : )

ข้อความ 2

เห็นด้วยกับข้อความที่ 1 38ค(2) กศน อยากร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในตำแหน่ง

โดย 38ค(2) กศน อีกคน [1 มี.ค. 2555 , 21:23:55 น.] ( IP = 110.49.226.166 : : )

ข้อความ 3

สนับสนุนกับการแก้ไข พรบ.นี้อย่างยิ่งค่ะ

โดย บรรณ กศน. [2 มี.ค. 2555 , 18:00:17 น.] ( IP = 113.53.160.207 : : )

ข้อความ 4

38 ค.(2) กศน. อยากร่วมแสดงพลังในครั้งนี้ค่ะ

โดย บรรณกศน. [5 มี.ค. 2555 , 09:18:47 น.] ( IP = 182.93.193.47 : : )

ข้อความ 5

เห็นด้วยอยางยิ่ง กับการคืนสภาพเป็นครูเพื่อความก้าวหน้าค่ะ

โดย บรรณ ปฏิบัติการ [6 มี.ค. 2555 , 14:10:42 น.] ( IP = 182.93.217.169 : : )

ข้อความ 6

ขอรายชื่อผู้สนับสนุนการแก้ไขกฎหมาย ม.38 ค (2) จากบุคลากรตามมาตรา 38 ค ได้แก่ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (1) ได้แก่ศึกษานิเทศก์

เรียน ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้สนับสนุนการแก้ไขกฎหมาย ม.38 ค(2)
เนื่องดัวยในวันที่ 6 มีนาคม 2555 สมัชชาบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย สมาคม
นักวางแผนการศึกษาไทย ชมรมนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ชมรมนิติกร
ชมรม นักวิชาการศึกษา และองค์กรเครือข่าย ได้กำหนดการประชุมสมัชชาบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า 38 ค. “ว่าด้วยการสร้างความพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอา เซียน”
ผนึกพลังสร้างจุดเปลี่ยน แก้กฏหมายคืนสิทธิความเป็นครูให้บุคลากรฯ 38 ค.(2) ณ หอประชุมรักตกนิษฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรวมเป็นองค์เสวนา ประกอบด้วย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์
เลขาธิการ กพฐ. คุณศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. ฯลฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว
ในการนี้ เพื่อให้การ ขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีระบบ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรตามมาตรา 38 ค. ได้แก่ครูผู้สอน ร่วมลงลายมือชื่อให้การสนับสนุนตามแบบลงลายมือชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้ครบตามจำนวน 20000 รายชื่อ เพื่อนำเสนอต่อประธานรัฐสภา ในการเสนอแก้ไขกฎหมาย โดยจะนำรายชื่อไปมอบในวันประชุมวันที่ 6 มีนาคม 2555
ทั้ง นี้ ขอขอบพระคุณที่ร่วมสนับสนุน และให้โอกาสบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) มีสิทธิความเป็นครู และเป็นตำแหน่งที่มี “วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง” เช่นเดียวกับครู และศึกษานิเทศก์ และขอความกรุณาส่งแบบลงลายมือชื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555
ทาง E-office หรือส่งด้วยตัวเอง เพื่อนำไปมอบในวันประชุม 6 มีนาคม 2555

นางวัลลภา ทองนาค
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.10
////จากข้อความข้างบน 38 ค (2) กศนเราน่าจะลงชื่อร่วมด้วยนะใครมีความคิดเห็นอยากไรช่วยตอบด้วยนะ

โดย 38ค(2) กศน [8 มี.ค. 2555 , 09:47:50 น.] ( IP = 202.143.141.20 : : )

ข้อความ 7

เมื่อไหร่จะใช้กลยุทธแล้วแตกหัก ประท้วงหยุดงานตามข้อตกลง หากไม่ได้ก็ปัหลักประท้วงโดยตั้งระดับ การชุมนุมจากเล็กไปใหญ่ คิดว่าสำเร็จหากพวกเราช่วยกัน เพราะมีข้าราชการหลายฝ่ายที่จะมาเรียกร้องร่วมเป็นพันธมิตร

โดย สมาชิก [10 ต.ค. 2555 , 11:22:41 น.] ( IP = 183.89.81.62 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด