ฝากข้อความที่แนะนำ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


แบบสอบถามห้องสมุด ( บรรณารักษ์มืออาชีพช่วยปรับด้วย)
( sarandeemai@hotmail.com)

บรรณารักษ์ที่ช่วยดูและช่วยปรับ ส่งเมลให้ผมมาที่ข้างต้นนะครับ


แบบสอบถามเพื่อการวิจัย


เรื่อง
การศึกษาการบริหารงานห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถาม การบริหารงานห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้ ซึ่งไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ เสริมศักยภาพในการบริหารงานห้องสมุดให้ดียิ่งขึ้น
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่านจะถือเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่านทั้งสิ้น และขอให้ท่านตอบตามความคิดเห็นของท่าน
3. ลักษณะของแบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารส่วนสถานศึกษาและผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารงานห้องสมุดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม


นายชัยวัฒนา ดีใหม่
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ตอนที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ( / ) ลงใน ( ) หน้าข้อความตามที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ
( ) อายุ ต่ำกว่า 15 ปี
( ) 15 - 20 ปี
( ) 20 - 30 ปี
( ) 30 - 40 ปี
( ) 40 - 50 ปี
( ) มากว่า 50 ปี

3. วุฒิการศึกษา
( ) ต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 6
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ ปวช
( ) อนุปริญญา หรือ ปวส
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
4. ตำแหน่ง
( ) ข้าราชการ
( ) พนักงานบริษัท
( ) เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
( ) อื่นๆ.........................

5. ประสบการณ์ทำงาน
( ) น้อยกว่า 2 ปี
( ) 3 - 5 ปี
( ) 5 – 10 ปี
( ) 10-15 ปี
( ) 15 -20 ปี
( ) 20 ปีขึ้นไป

6. ความถี่ในการใช้บริการห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้
( ) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
( ) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
( ) สัปดาห์ละ 5 ครั้ง
( ) สัปดาห์ละ 7 ครั้ง
( ) อื่นๆ............................................
ตอนที่ 2

แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงาน
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อโดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับการบริหารงานห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้ ตามทัศนะของท่าน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุด มากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุด มาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุด ปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุด น้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุด น้อยที่สุด
ข้อที่ ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้ ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. ด้านบริหารงานห้องสมุด
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานห้องสมุด
1 มีการวางแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
2 มีการกำกับ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลงานอย่างสม่ำเสมอ
3 มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ห้องสมุดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดในการร่วมระดมความคิดวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม
5 ห้องสมุดมีโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด งานเทคนิคห้องสมุด และ งานบริการห้องสมุด
6 มีการวางแผนการบริหารงานอย่างชัดเจน
2 .ด้านบุคลากร

1 บุคลากรมีปริมาณสอดคล้องกับภาระงาน
2 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ
3 บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพบรรณารักษ์เป็นอย่างดี
4 มีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือ บรรณารักษ์ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
5 มีการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรห้องสมุดอย่างดี
6 มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือ บรรณารักษ์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม


ข้อที่ ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้ ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2. ด้านงบประมาณ
1. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงบประมาณให้ห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอ
2 ห้องสมุดประชาชนมีรายรับ – รายจ่าย ของห้องสมุดสม่ำเสมอ
3 ห้องสมุดมีความสามารถในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4 ปริมาณงบประมาณใช้สำหรับการพัฒนาบริการห้องสมุดให้ดีขึ้น
5 มีการกำกับตรวจสอบและควบคุมการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6 ห้องสมุดประชาชนมีการปรับปรุงงบประมาณห้องสมุดทุกปี
3. ด้านทรัพยากรสารนิเทศ
1 จัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่หลากหลาย รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้บริการ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
2 ทรัพยากรสารนิเทศที่ต้องการมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ของผู้ใช้
3 ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและมีการสอบถามผู้ใช้บริการสม่ำเสมอในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
4 หนังสือที่มีให้บริการมีความเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
5 เมื่อหาหนังสือไม่พบเจ้าหน้าที่สามารถบอกให้ทราบถึงสถานภาพของหนังสือนั้นได้อย่างรวดเร็ว
6 ห้องสมุดมีหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ครบทุกประเภท

โดย จนท.ห้องสมุด ทต [24 มี.ค. 2553 , 09:29:03 น.] ( IP = 125.26.23.94 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด