ฝากข้อความที่แนะนำ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ค่าตอบแทน3,500
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

รมว.ศธ.กล่าวว่า ครม.ได้เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการ โดยให้แก้ไขวันใช้บังคับร่างระเบียบดังกล่าวเป็น "ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป" ตามข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างระเบียบดังกล่าว มีดังนี้

๑) กำหนดให้ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่น และข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งหรือเงินวิทยฐานะที่ได้รับ เว้นแต่ข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ซึ่งเดิมเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับ ๗ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งระดับ ๗ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญการ

๒) กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีสิทธิได้รับทั้งเงินประจำตำแหน่ง ประเภทบริหารและเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารหรือเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการที่สูงกว่าเพียงทางเดียว

๓) กำหนดตำแหน่งของข้าราชการ ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นเห็นสมควรให้ตำแหน่งดังกล่าว มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท.

http://www.moe.go.th/websm/2009/jul/235.html

ท่านกศน.ผักไห่ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังที นี้รวมถึงบรรณารักษ์หรือเปล่า

โดย บรรณรักษ์ชำนาญการ [20 ก.ค. 2552 , 09:41:34 น.] ( IP = 125.26.204.22 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

อ่านแล้ว ก็เห็นเหมือนเดิม เข้าใจว่าที่ต้องออกระเบียบใหม่เพราะว่าระเบียบข้าราชการพลเรือนเปลี่ยนใหม่

ข้อ 2) ไม่เกี่ยวกับเรา เป็นเรื่องข้าราชการในมหาวิทยาลัย
ข้อ 1) ก็สรุปได้เหมือนเดิมคือ ใครได้วิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่งชำนาญการพิเศษขึ้นไป ก็จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มจากเงินวิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่งอีก 1 เท่า เช่น ถ้าได้เงินประจำตำแหน่งหรือเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท ก็จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มอีก 5,600 บาท รวมเป็น 11,200 บาท
ส่วนคนที่ได้เงินวิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท ก็จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มอีก 9,900 บาท รวมเป็น 19,800 บาท
ส่วนคนที่วิทยฐานะหรือตำแหน่งชำนาญการ (ระดับ 7) จะไม่ได้ค่าตอบแทนเพิ่ม ได้เพียงเงินวิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท
แต่บรรณารักษ์ ไม่มีเงินวิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่ง จึงไม่เกี่ยวกับกับข้อ 2. นี้เช่นกัน

ข้อ 3) หมายถึง ข้าราชการตำแหน่งที่ไม่มีเงินเงินประจำตำแหน่ง เช่น บรรณารักษ์ ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ เพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 3,500 บาท.
( ที่ผ่านมา มีการเสนอให้ข้าราชการตำแหน่งที่ไม่เงินประจำตำแหน่ง ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3,500 บาท เฉพาะตำรวจในบางระดับ และข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไป ในบางตำแหน่ง ไม่แน่ใจว่ารวมตำแหน่งบรรณารักษ์ด้วยหรือเปล่า น่าจะรวม )

โดย ค. กศน.ผักไห่ - [20 ก.ค. 2552 , 11:49:28 น.] ( IP = 125.26.15.194 : : )

ข้อความ 2

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเพิ่งปรับเป็นระดับชำนาญการพิเศษาจะมีค่าตอบแทนเดือนและ 3,500 บาทหรือไม่

โดย นันทนา [6 ธ.ค. 2552 , 22:13:39 น.] ( IP = 61.19.67.45 : : )

ข้อความ 3

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) เดิมระดับชำนาญการเพิ่งปรับตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ จะสามารถรับเงินค่าตอนแทนเดือนละ 3,500 บาทหรือไม่

โดย มณทิรา [6 ธ.ค. 2552 , 22:16:38 น.] ( IP = 61.19.67.45 : : )

ข้อความ 4

ทหารไม่เห็นจะได้อะไรเลย แต่ใช้กันจัง

โดย ผู้หมวดหน่ม [6 ธ.ค. 2552 , 23:46:05 น.] ( IP = 61.19.66.220 : : )

ข้อความ 5

ผมขอทราบความเห็นของทุกท่านที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับกลาง กับตำแหน่งชำนาญการพิเศษนั้น ก็คือข้าราชการในระดับเดียวกัน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ก็เหมือนกัน สายการบังคับบัญชา บุคลากรใต้บังคับบัญชาก็เท่ากัน แต่ได้รับค่าตอบแทนไม่เท่ากัน คือ 3500 บาท กับ 5600 บาท เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าเป็นเงินประจำตำแหน่งก็ไม่ว่ากันครับ ขอความเห็น ชอบตอบหน่อย

โดย สมชาย [20 ต.ค. 2553 , 19:00:23 น.] ( IP = 118.175.64.195 : : 10.0.0.231 )

ข้อความ 6

ตำแหน่งนิติกรของหน่วยงานแห่งหนึ่ง กับตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีของศาล(ซึ่งมีเงินประจำตำแหน่ง5000บาท) ความรู้ความสามารถไม่ต่างกัน ประสบการณ์ในการทำงานก็มากกว่า การเริ่มต้นของตำแหน่งก็เหมือนกัน การทำงานก็รับผิดชอบมากกว่าหากเทียบเท่าแล้ว เพียงแต่เจ้าพนักงานมีดีกรีปริญญาโท หรือได้เนติบัณฑิตเท่านั้น ปริมาณงานแทบจะไม่มีเคย เป้นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันแต่ค่าตอบแทนต่างกัน ผู้เกี่ยวข้องตอบที ว่าทำกันได้อย่างไร

โดย เอกพันธ์ [20 ต.ค. 2553 , 19:07:43 น.] ( IP = 125.25.252.70 : : 10.0.0.231 )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด