View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ๓/๒๕๕๔
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวช้าง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวช้าง
ผู้มาประชุม
๑ นายจิตติชัย ศรีลัย ประธานสภา
๒ นายสมหวัง บุตรชน รองประธานสภา
๓ นายบุญยัง เหินจันทึก สมาชิกสภาฯ
๔ นายรัตน์ แสงภารา สมาชิกสภาฯ
๕ นายสมพงษ์ จันทะสิงห์ สมาชิกสภาฯ
๖ นายบุญช่วย สุวรรณที สมาชิกสภาฯ
๗ นางแสงจันทร์ ตันโห สมาชิกสภาฯ
๘ นายสุบิน ภาวุธ สมาชิกสภาฯ
๙ นายวิชัย สีบุดดี สมาชิกสภาฯ
๑๐ นายสาธร อ่อนเฉวียง สมาชิกสภาฯ
๑๑ นายพันธ์ชัย สิงห์สถิต สมาชิกสภาฯ
๑๒ นางสุทธิกานต์ วงษ์ธรรม สมาชิกสภาฯ
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายเชษฐา เจริญศิริ นายกเทศมนตรี
๒ นายสมประสงค์ ตลาดขวัญ รองนายกฯ
๓ นายถาวร สมพงษ์ รองนายกฯ
๔ นางบวร ตอเสนา เลขานุการฯ
๕ นายธัญญ์ณภัส นามภูงา ปลัดเทศบาล
๖ นายอาวุธ อาระลา จนท. บริหารงานทั่วไป

โดย เทศบาลตำบลหัวช้าง [26 ก.ย. 2554 , 10:15:13 น.] ( IP = 118.174.33.6 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานที่ประชุม สืบเนื่องจากวันที่ ๒๙ ก.ค.๒๕๕๔ กระผมและท่านเลขานุการสภาได้เข้า
ประชุมร่วมกันประชาชนสมาชิกสภาและเลขาฯ ของทุกเทศบาล,อปท.
ของอำเภอจตุรฯ ทุกแห่ง ร่วมกับท่านปลัด ชูวงศ์ พันโท ท่านได้กล่าวไว้
ว่าการประชุมร่างเทศบัญญัติของแต่ละแห่งจะมี ลำดับคณะกรรมการแปร
ญัตตินั้นไม่ว่าตะมีการแปรหรือไม่แปรญัตตินั้นให้มีบันทึกรายงานการ
ประชุมประกอบการประชุมด้วยทุกหลัง เพื่อจะนำเสนอต่อท่านผู้ว่าราช
การจังหวัดต่อไป
ประธานที่ประชุม ฝ่ายคณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะนำเสนอ ต่อที่ประชุมหรือไม่ถ้ามีเชิญ
นายเชษฐา เจริญศิริ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมี
นายกเทศมนตรี เรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
๑. การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๔
๒. การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๕๔
และทางกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านให้ทำพร้อมกันเลย เนื่องในวันกำนัน, ผญบ.
๓. การเปิดศูนย์การเรียนรู้สินค้า OTOP ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ส.ค. ๒๕๕๔ ทางเทศบาล ต.หัวช้าง เป็นเจ้าภาพจัดการต้อนรับท่านอธิบดีที่จะมาเปิดงานในวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๔ และเชิญทุกเทศบาลและ อบต. มาร่วมงานจัดเต็นท์ขายของร่วมกันด้วย และมีกิจกรรมร่วมสนุกกันมากมาย
๔. ในวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๔ เราจะจัดวันอำเภอเคลื่อนที่ที่วันสระแคนเจริญศรี แล้วจะมีหนังสือเชิญท่านมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานที่ประชุม ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอขอรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒/๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ ที่ประชุมจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี
กระผมขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์


ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขั้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานที่ประชุม เชิญฝ่ายคณะผู้บริหารนำเสนอเรื่องที่จะให้ทางสภาพิจารณาใหม่ ต่อที่
ประชุมทราบ เชิญ
นายเชษฐา เจริญศิริ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอนำ
นายกเทศมนตรีฯ เสนอ เรื่อง ที่จะให้ทางสภาให้ความเห็นชอบให้อนุมัติ จึงเรียนมาเพื่อ
พิจารณาดังนี้ คือ
๕.๑ การรับอุทิศพัสดุ (ครุภัณฑ์รถยนต์) จากกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่อง
ด้วย คณะผู้บริหารได้ร้องขอต่อสภาเทศบาลตำบลหัวช้าง เพื่อให้ความเห็นชอบในการรับโอนพัสดุ (ครุภัณฑ์ยานยนต์) จากการอุทิศของสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.............
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

โดยครุภัณฑ์รถยนต์นั้นเป็นรถหกล้อ จะเอามาทำเป็นรถกระเช้า จะมาปรับใส่เครน
ใส่กระบะนำมาปรับปรุง ซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานในส่วนรถมาใช้งานที่เรา

โดย เทศบาลตำบลหัวช้าง [26 ก.ย. 2554 , 10:16:00 น.] ( IP = 118.174.33.6 : : )

ข้อความ 2

กำลังขาดอยู่ เรื่องค่าบำรุงซ่อมแซมกำลังใช้ช่างประมาณการราคาอยู่ วันนี้ขอให้
รับหลักการไว้ก่อน แล้วกระผมจะนำเสนอต่อสมาชิก ในครั้งต่อไป
ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ก่อนที่จะขอมติที่
ประชุมรับหลักการ ของฝ่ายบริหารทีนำเสนอต่อสภา ถ้ามีเชิญ
นายพันธ์ชัย สิงห์สถิต เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากฝากผ่านประธานไป
สมาชิกเขต ๒ หาฝ่ายบริหารด้วยว่า ในการประชุมครั้งต่อไปให้มีรายละเอียด เกี่ยวกับการซ่อม
แซมมานำเสนอในวันนี้ให้ชัดๆ และละเอียดรอบคอบด้วย
นายเชษฐา เจริญศิริ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุม
นายกเทศมนตรี ครั้งต่อไปจะนำมาประมาณการในการซ่อมรถมานำเสนอ และวันนี้ขอให้รับ
โครงการไว้ก่อน
ประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นอีกกระผมขอมติที่ประชุมเลย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับโอนด้วยมติเป็นเอกฉันท์

๕.๒ การขอโอนงบประมาณ
ประธานที่ประชุม ด้วยทางฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลหัวช้าง ในการขอโอนงบ
ประมาณประจำปี ๒๕๕๔ เชิญฝ่ายคณะบริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหัวช้าง
นายเชษฐา เจริญศิริ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอนำเสนอ
นายกเทศมนตรี การขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อที่ประชุมสภา ดังนี้
การขอโอนงบประมาณ
ต้นเรื่อง
ด้วยคณะผู้บริหารได้เสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดเงินอุดหนุน ต่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับการบริหารจัดการงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ โดยขอโอนงบประมาณจาก รายจ่ายงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนชรา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยลงลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งพื้นที่ จำนวนลูกรัง ๒๕๐ ลบ.ม.ๆละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำอำเภอจตุรพักตรพิมาน จะ
ทำพิธีเปิดในวันที่๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทางเทศบาลตำบลหัวช้าง เป็นเจ้าภาพ
จัดสถานที่รองรับผู้ที่จะมาร่วมงาน ขอทุกเทศบาล ทุก อบต. และประชาชนที่จะมา
ร่วมงานในวันเปิดงาน ฉะนั้นกระผมจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ประธานที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ก่อนที่จะมีมติต่อสภาให้ความเห็นชอบ
นายสาธร อ่อนเฉวียง เรียนท่านประธาน กระผมขอถามผ่านท่านประธาน ไปทางฝ่ายคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นเงินของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่เหลือใช้หรือเปล่า

นายเชษฐา เจริญศิริ เป็นเงินเหลือที่เราตั้งงบประมาณไว้ ไม่เบียดเบียนเงินงบประมาณของปี ๒๕๕๔
นายกเทศมนตรี แต่อย่างใด
ประธานที่ประชุม ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกกระผมจะขอมติที่ประชุมเลย
มติที่ประชุม อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจำหน่าย
สินค้า OTOP ประจำอำเภอจตุรพักตรพิมาน อนุมัติด้วยมติ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ
ไม่มี งดออกเสียง ๔ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่นๆ
ประธานที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือจะซักถามฝ่ายคณะบริหารและผู้เข้า
ร่วมประชุม เชิญ
นายสุบิน ภาวุธ เรียนท่านประธาน สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากฝากถามผ่าน
สมาชิกสภา ท่านประธานถึงฝ่ายคณะผู้บริหารด้วยว่า
๑. ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เกี่ยวกับโอนที่ดินของ ม.๑๑ ให้เป็นของถนนสาธารณะประโยชน์ ใช้งานร่วมกัน ไม่มีความคืบหน้าเลย ขอรายละเอียด

โดย เทศบาลตำบลหัวช้าง [26 ก.ย. 2554 , 10:17:18 น.] ( IP = 118.174.33.6 : : )

ข้อความ 3

๒. การเก็บภาษีพวกวางขายสินค้าริมทางและขายสินค้าในที่สาธารณะก็ไม่คืบหน้าเลย
๓. การสร้างถนนดินขึ้นใหม่รอบวัดโนนโพธิ์ ประมาณ ๒๐๐ เมตร ขอลูกรังไปลงด้วยเพราะเป็นการแบ่งกั้นแนวเขตวัดด้วย
ส.อ.สุชาติ ภูทอง เรียนท่านประธาน สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอตอบคำถามของ
นิติกร ท่านสมาชิก เขต ๒ คือ ตอบท่านสุบิน
๑. กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการ ขาดเอกสารเกี่ยวกับคู่สมรสของผู้บริจาคที่ดินให้เป็น
สาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน ถ้าเอกสารทุกอย่างครบก็จะตกเป็นของแผ่นดิน
ไปโดยปริยาย แต่ก็ยังไม่เห็นเจ้าของที่ดินมาดำเนินการต่อนายกเทศมนตรีฯ
นายเชษฐา เจริญศิริ ตอบท่านสุบิน
๒. การขายของในที่สาธารณาขอประชาคมจากบ้านอ้นก่อน เพราะส่วนใหญ่จะอยู่
ที่บ้านอ้น
๓. จะปรึกษาฝ่ายคณะผู้บริหารดูก่อนว่าจะหาเงินส่วนไหนไปลงให้
นายสมพงษ์ จันทะสิงห์ เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมของฝาก ถามท่าน
สมาชิกสภา ประธานไปทางฝ่ายคณะผู้บริหารด้วยว่า
๑. ไฟฟ้าหน้าบ้าน นายหัด แสงภารา บ้านอ้น หมู่ที่ ๕ ไม่ติดมาเป็นเดือนแล้ว
ช่วยให้ช่างไปดำเนินการให้ด้วย
นายกเทศมนตรี กำลังให้ช่างออกไปดำเนินการอยู่ คงเร็วๆนี้แหละจะได้ใช้
นายพันธ์ชัย สิงห์สถิต เรียนท่านประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอถามฝ่าย
สมาชิกสภา คณะผู้บริหารด้วยว่า
๑. โครงการสร้างหอประปา บ้านโต้น หมู่ที่ ๙ ที่เปลี่ยนมาเป็นลงลูกรังสายข้าง
วัดใหญ่ไปเห็นเอาเข้าสภาเลย
นายกเทศมนตรี กระผมขอตอบท่านพันธ์ชัย ส.ท.เขต ๒ กำลังให้ช่างไปประมาณการอยู่และขณะนี้
กำลังดำเนินการอยู่
นายสุบิน ภาวุธ เรียนท่านประธาน กระผมขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้
สมาชิกสภา เป็นวันพุธ เพราะให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเตรียมเอกสารให้ครบและระเอียดรอบคอบ
ด้วย
นายวิชัย สีบุดดี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมอยากฝากฝ่ายคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ด้วยว่า ในการเตรียมเอกสารที่จะเข้าประชุมให้เตรียมแต่เนิ่นๆ เตรียมให้

พร้อม ให้ครบ ก่อนเข้าประชุมแล้วส่งมาทีละอย่าง เจ้าหน้าที่หลายคน ให้ช่วยกัน ทำหน่อย
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมจะนำไปพิจารณาและ ดำเนินการให้เอกสารชัดเจน ละเอียดและรอบครอบกว่านี้
ประธานที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก่อนจะพักการประชุม
ถ้ามีเชิญ
นายสาธร อ่อนเฉวียง เรียนท่านประธาน สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอฝากถามผ่าน
สมาชิกสภา ท่านประธานไปหาฝ่ายคณะผู้บริหารด้วยว่า
๑. ท่อน้ำหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑ ที่ท่านนายกรับปากว่าจะไปเปลี่ยนให้นั้นขอให้ดำเนินการให้ด้วย
๒. เรื่องไฟฟ้าบ้านหนองตอ ไปบ้านดงยาง เรื่องไปถึงไหนแล้วถ้ามีเงินงบประมาณค้างก็ขอให้พิจารณาในครั้งนี้ด้วย
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอตอบ คำถาม
ของท่านสาธร ส.ท.เขต ๒ คือ
๑. จะให้ช่างไปประมาณการก่อนแล้วจะไปทำให้
๒. ไฟฟ้าไปบ้านดงยางมีในเทศบัญญัติแล้วแต่ไม่มีแผนต้องรอไปก่อน เพราะมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโครงการแล้ว
ท่านสุบิน ภาวุธ เรียนท่านประธานสภา กระผมขอถามผ่านประธานไปทางฝ่ายคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา เพิ่มเติมว่า
๑. การประชุมครั้งก่อนของที่ดินหน้าวัดบ้านหนองตอของเขต หมู่ที่ 12 เรื่องไปถึงไหนแล้วขอรายละเอียดด้วย
๒. จากถนนปัทมานนท์ – ที่นานายแหนง ม. ๑๑ บ้านหนองตอ มีถนนดินแล้วอยากจะขอท่อไปวางเพื่อระบายน้ำไม่ให้ถนนดินขาดขอให้พิจารณาให้ด้วย
นายกเทศมนตรี ตอบท่านสุบิน
๑. บางส่วนได้โฉนดแล้วและยังเหลืออีกกำลังรอโฉนดอยู่อยู่ในขั้นดำเนินการ
ของที่ดิน
๒. มันเป็นเขตของ อบต.ศรี ต้องไปขออนุญาตก่อน แล้วค่อยทำเพราะท่อมี
แล้ว จะให้ช่างไปประมาณการดูก่อน

โดย เทศบาลตำบลหัวช้าง [26 ก.ย. 2554 , 10:17:58 น.] ( IP = 118.174.33.6 : : )

ข้อความ 4

ประธานที่ประชุม กระผมมีเรื่องอยากเสนอต่อฝ่ายคณะผู้บริหารช่วยจัดการและดำเนินการ
ให้ด้วย
๑. โครงการวางท่อหน้าบ้านของนางหนูเกณฑ์ ข่าขันมะลี –หน้า รร. หนองตอวิทยา ทำไมไม่ดำเนินการต่อมันจะสิ้นปีงบประมาณแล้วชาวบ้านฝากมาถาม ทำไมถึงทำค้างคาไว้
๒. ไฟฟ้าหน้าบ้าน แม่ทอง ใต้เมืองปาก เอามาซ่อมแต่ทำไมถึงไม่เอาออกไปไว้ที่เดิม มันนานแล้วที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเส้นนั้น
๓. หลอดไฟหน้าบ้าน แม่หัด พิมศรี บ้านหนองตอ ม.๑๑ หลอดขาดโครงหลอดหักช่วยให้ช่างไปขันให้แน่นๆด้วยเพราะมันหักนานแล้ว
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอตอบดังนี้
ตอบท่านประธาน
๑. กระผมจะไปคุยกับผู้รับเหมาให้ เพราะเคยคุยกันแล้วและจะดำเนินการ
เร็วๆนี้
๒.จะให้ช่างเอาไปเปลี่ยนให้
๓. จะหาช่างไปทำให้อยู่ เพราะตอนนี้ช่างไฟลาออก กำลังทำเรื่องรับพนักงานไฟฟ้า
ใหม่อยู่ แล้วหาคนอื่นไปทำแทนก่อน
ประธานที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่กระผมจะพักการประชุมไว้
ก่อน ถ้าไม่มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีก กระผมขอพักการประชุมไว้
ก่อน กระผมขอให้มาประชุมใหม่ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๓๐ น. แต่งกายด้วยชุดซาฟารี และขอให้ฝ่ายคณะผู้บริหารเตรียม
เอกสารทุกอย่างให้พร้อมและชัดเจนด้วย
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.
(ลงชื่อ) สุทธิกานต์ วงค์ธรรม ผู้จดบันทึก
(นางสุทธิกานต์ วงค์ธรรม)

โดย เทศบาลตำบลหัวช้าง [26 ก.ย. 2554 , 10:18:25 น.] ( IP = 118.174.33.6 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด