มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ

Moonlanithi Vipassana
Meditation
OnlineStudy
thai    english
Article สำนักวิปัสสนา
อ้อมน้อย
อบ%iveC1
วิปัสสนา
กิจกรรม About Us Chat GuestBook
สมุดเยี่ยม

[ Home ] [ ลานถาม-ตอบปัญหาธรรมะ ] [ ลานกวีธรรม ] [ ลานคิด เล่า เขียน ] [ ลานกลิ่นดอกแก้ว ] [ ค้นหากระทู้ ] [ สมัครสมาชิก ] [ login เข้าระบบ ]


สกัดธรรม ปัญญาในคัมภีร์ปกรณ์วิเสส
ปัญญาในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสคัมภีร์ปกรณ์วิเสสที่แสดงเรื่องปัญญาโดยตรง คือ คัมภีร์วิสุทธิมรรค ซึ่งพระพุทธโฆสาจารย์แต่งพรรณาศีล สมาธิ และปัญญา ในส่วนแห่งปัญญาอธิบายไว้ ดังนี้
กิริยาที่รู้ชอบ รู้ดี รู้พิเศษ เรียกว่า ปัญญา มีการรู้อาการต่าง ๆ ถ้าจะกล่าวถึงธรรมชาติที่จะทำให้กิริยาอาการต่าง ๆ นั้น มี๓ ประการ คือ
(๑) สัญญา
(๒) วิญญาณ
(๓) ปัญญา
ทั้ง ๓ ประการนี้ มีกิริยาให้รู้อารมณ์เหมือนกัน แต่สัญญากับวิญญาณ ๒ ประการเบื้องต้นนั้น ไม่รู้พิเศษเหมือนปัญญา๔๗
ประการแรก สัญญา (รู้จำ) นั้น รู้จำได้แต่เพียงว่า สิ่งนี้ขาว นี้แดง นี้ดำนี้เขียว เพียงเท่านั้น ไม่สามารถรู้ลึกซึ้งถึงการพิจารณา ในกฎของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง (ไม่เที่ยง) ทุกขัง (ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้) อนัตตา (ไม่ประกอบด้วยตัวตน) นั้นได้ เป็นความรู้ที่รู้ถึงลักษณะได้ แต่ไม่อาจจะให้บรรลุถึงการตรัสรู้มรรคผลได้ สัญญารู้ไปไม่ถึง,ประการที่สอง วิญญาณ (รู้จัก) นั้น รู้มากกว่าสัญญา ให้รู้จักเขียว ขาว แดง และดำให้รู้ตลอดถึงไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาด้วย เป็นความรู้ถึงซึ่งลักษณะได้ แต่ไม่อาจจะให้บรรลุถึงการตรัสรู้มรรคผลได้, ส่วนประการที่สาม ปัญญา (รู้แจ้ง) นั้น ให้รู้พิเศษ ให้รู้จักเขียว ขาว แดง ดำได้ดี และสามารถแทงตลอดลักษณะ ให้รู้จักไตรลักษณ์ทั้ง ๓ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วเกื้อหนุนให้ดำเนินขึ้นถึงขั้นบรรลุอริยมรรค - อริยผล นิพพาน สิ้นทุกข์สิ้นภัยในวัฏฏสงสารได้๔๘
หากจะเปรียบเทียบเชิงอุปมาอุปไมย สัญญา วิญญาณ และปัญญานี้ กับชน ๓ จำพวก คือ สัญญาเปรียบเหมือนทารกน้อย วิญญาณเปรียบเหมือนบุรุษชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่ ปัญญาเปรียบเหมือนช่างเงิน ชน ๓ จำพวกนี้ รู้จักเหรียญเงินตราไม่เหมือนกัน, ทารกน้อย ได้เห็นเหรียญเงินตรา รู้แต่เพียงว่า สิ่งนี้สั้นยาว สิ่งนี้เป็นเหลี่ยมหรือกลม ไม่สามารถรู้ลึกลงไปได้ว่า สิ่งนี้โลกสมมติว่า เป็นเหรียญเงินตราที่ใช้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคของมนุษย์ได้ เป็นเพียงความรู้ระดับสัญญา, ฝ่ายบุรุษชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่นั้น ได้เห็นเหรียญเงินตราแล้ว รู้ว่างามวิจิตร รู้ยาวสั้นเหลี่ยมกลม รู้ราคาเท่านั้นเท่านี้บาท รู้ว่า สิ่งนี้โลกสมมติว่า เป็นเหรียญเงินตราที่ใช้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคของมนุษย์ได้ แต่ไม่รู้ว่า เหรียญตรานี้ เป็นเนื้อบริสุทธิ์ดีงามแค่ไหน แปดเปื้อนเจือปนสิ่งอื่นมากน้อยเพียงใดหรือไม่ ว่าเหรียญนี้เป็นทองแดงล้วนๆ หรือเป็นเหรียญเงินผสมทองแดง นี้เป็นเพียงความรู้ระดับวิญญาณ, ส่วนช่างเงินนั้น เห็นเหรียญเงินตราแล้ว รู้แจ้งแทงตลอดลักษณะสิ้นทั้งปวง รู้จนกระทั่งว่า เหรียญตรานี้กระทำมาจากหมู่บ้าน ตำบล เมือง ภูเขา ใกล้ฝั่งแม่น้ำโน้น รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำมีส่วนผสมมาจากอะไรบ้าง มีน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้ เป็นต้น นี้เป็นความรู้ระดับปัญญา การที่นายช่างเงินนั้น รู้จักเหรียญเงินตราพิเศษมากกว่า ทารกน้อย และบุรุษชาวบ้านผู้เขลา ฉันใด ปัญญานี้ เป็นความรู้พิเศษมากกว่า สัญญาและวิญญาณ ฉันนั้น๔๙
๑ ความหมายของปัญญา
พระพุทธโฆสาจารย์ ได้อธิบายความหมาย (หน้าที่) ของปัญญาไว้ ดังนี้
(ก) ความรอบรู้ที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนา เรียกว่า ปัญญาความรอบรู้ที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนา หรือวิปัสสนาญาณที่สัมปยุต (ประกอบ) ด้วยกุศลจิตพิจารณาไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างแจ่มแจ้ง ชื่อว่าปัญญา
(ข) ความรู้ทั่ว คือเข้าใจดีโดยประการต่าง ๆ ยิ่งกว่า การรู้ด้วยสัญญา และวิญญาณ เรียกว่า ปัญญา๕๐
๒ บ่อเกิดของปัญญา
พระพุทธโฆสาจารย์ ได้กล่าวถึงบ่อเกิดของปัญญา ไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค สรุปความได้ว่าธรรมทั้งหลาย แยกประเภทเป็น ขันธ์ อายตนะ ธาตุ อินทรีย์ สัจจะ และปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น คือเป็นภูมิ (คือเป็นพื้น) ของปัญญา วิสุทธิ ๒ คือ สีลวิสุทธิ และจิตตวิสุทธิ เป็นมูล (คือเป็นรากเหง้า) วิสุทธิ ๕ นี้คือ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิเป็นสรีระ (คือเป็นลำตัวหรือลำต้น) ของปัญญานี้ เพราะเหตุนั้น ปัญญานั่นอันภิกษุผู้ทำความสั่งสมความรู้โดยการเล่าเรียน และไต่ถามในธรรมทั้งหลาย ที่เป็นภูมิแห่งปัญญาเหล่านั้น ยังวิสุทธิ ๒ ที่เป็นมูลให้ถึงพร้อม ทำวิสุทธิ ๕ ที่เป็นสรีระให้ถึงพร้อม ปัญญาจึงเกิดขึ้นได้๕๑


โดย ธีรวัส [9 มี.ค. 2554 , 14:27:32 น.] ( IP = 58.9.71.218 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณ


  สลักธรรม 1


ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค มีคำปฏิญญา (คำแถลงชี้แจง) ของพระพุทธโฆสาจารย์ ผู้เขียนประพันธ์ กล่าวให้ทราบว่า ปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร ดังที่ท่านได้กล่าวให้รู้ว่า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้โปรดประทานเทศนาวิสัชชนาแก้ปัญหาของเทพบุตร ซึ่งมาทูลถามว่าประชาสัตว์ รกชัฏทั้งภายในและภายนอก รุงรังไปด้วยรกชัฏ ข้าแต่พระโคดม
เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์จึงขอกราบทูลถามพระพุทธองค์บุคคลใดหรือ จะพึงถาง
รกชัฏ คือตัณหาอันรกฟั่นเฝือนี้เสียได้๕๒สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสพระพุทธนิพนธคาถาปัญหาพยากรณ์ โดยมีใจความดังนี้นรชนใด ประกอบด้วยปัญญา ดำรงอยู่ในศีล เจริญจิตอันเป็นสมาธิฌาน
คือสมถกรรมฐาน และเจริญปัญญา คือวิปัสสนากรรมฐาน เป็นผู้มีเพียงยัง
กิเลสให้เร่าร้อน และมีปัญญาเครื่องบริหารอันแก่กล้า ชื่อว่า เป็นภิกษุ คือ
ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ นรชนนั้น พึงถางรกชัฏ คือตัณหาอันรกฟั่นเฝือนี้
เสียได้๕๓
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้กล่าวถึงปัญญาว่า เป็นเหตุให้ปัจจัยนิสสิตศีล (ศีลคือการพิจารณาปัจจัยโดยอุบายแยบคายก่อนแล้วจึงบริโภค) สำเร็จได้ ดังเนื้อความว่า
อาชีวปาริสุทธิศีล อันโยคีบุคคล(บุคคลผู้มีความเพียร) พึงให้สำเร็จด้วยวิริยะ ฉันใด ปัจจัยสันนิสสิตศีล อันโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วยปัญญา ฉันนั้น จริงอยู่ปัจจัยสันนิสสิตศีลนั้น ชื่อว่า มีปัญญาเป็นเหตุให้สำเร็จ เพราะผู้มีปัญญาจึงจะสามารถมองเห็นโทษ และอานิสงส์ของปัจจัยทั้งหลายได้ เพราะเหตุนั้น ภิกษุพึงละความกำหนัดยินดีในปัจจัยแล้ว พึงพิจารณาปัจจัยทั้งหลายอันเกิดขึ้นโดยธรรมสม่ำเสมอแล้วจึงบริโภค
พึงทำปัจจัยสันนิสสิตศีลนี้ ให้สำเร็จได้ด้วยปัญญา๕๔ ท่านผู้ประพันธ์ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า พระสาวกผู้มีปัญญาอันประเสริฐ ได้สดับธรรมอันพระสุคตเจ้าทรงแสดงแล้ว พึงพิจารณาปัจจัยต่างๆ ก่อน แล้วจึงเสพบิณฑบาต, วิหาร, ที่นอน, ที่นั่ง, และน้ำสำหรับซักล้างธุลีจับผ้าสังฆาฏิ ประดุจเหมือนหยาดน้ำไม่ติดในใบบัว ครั้นได้อาหารโดยการอนุเคราะห์จากผู้อื่นตามกาลเวลาแล้ว พึงเป็นผู้มีสติตั้งมั่น รู้จักประมาณในของเคี้ยวของฉันทั้งหลาย เหมือนคนไข้รู้จักประมาณในการทาแผลและพอกยา พึงเป็นผู้ไม่หลงติด ฉันอาหารเพียงเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไป เหมือนมารดาบิดา กินเนื้อของบุตรที่ตายแล้วในทางกันดาร เหมือนพ่อค้าเกวียน หยอดน้ำมันเพลาเกวียนให้เดินทางไปได้ ฉะนั้น๕๕


โดย ธีรวัส [9 มี.ค. 2554 , 14:30:08 น.] ( IP = 58.9.71.218 : : )


  สลักธรรม 2


วิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดปัญญา(๑) การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนญาณต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยลำดับ จนถึงอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ เป็นเหตุให้เกิดปัญญาขั้นสูง คือ มัคคปัญญา
(๒) ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามาก ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก
(๓) ความเป็นผู้ฉลาดในภาษาต่างๆ มีภาษาบาลีเป็นต้นจนกระทั่งภาษาต่างประเทศทั่วโลก
(๔) การศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(๕) หมั่นไต่ถามครูบาอาจารย์บ่อยๆ และหมั่นดู หมั่นสอบสวนค้นคว้าตำราบาลี อรรถกถา ฎีกาบ่อย ๆ
(๖) หมั่นเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ่อย ๆ จนได้บรรลุมรรค - ผล เป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้น เป็นต้นไป
(๗) อยู่ในสำนักของครูอาจารย์ผู้ฉลาดสามารถ
(๘) ได้มิตรที่ดี ชักชวนแนะนำกันในการศึกษาเล่าเรียน และการประพฤติปฏิบัติธรรม
(๙) แสดงธรรมแก่ผู้อื่น
(๑๐) การงาน วิชาชีพที่ปราศจากโทษให้แก่ผู้อื่น
(๑๑) นิมนต์พระธรรมกถึกมาแสดงธรรมแล้ว สักการะบูชาธรรม
(๑๒) ทำทานกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ปรารถนาให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
(๑๓) ได้สั่งสมกรรมที่จะทำให้เกิดปัญญา เช่น ถวายหนังสือ สร้างหนังสือ เป็นต้น
(๑๔) เกิดในโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนกันและกัน
(๑๕) มีอินทรีย์แก่กล้า คือได้สร้างปัญญาบารมีมามาก
(๑๖) ห่างไกลจากกิเลส เพราะได้เจริญกรรมฐาน
(๑๗) ปรับอินทรีย์ห้าให้เสมอกัน
(๑๘) กระทำวัตถุภายในและภายนอกให้สะอาด
(๑๙) เว้นจากบุคคลผู้โง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้ขันธ์ ธาตุ อายตนะ อินทรีย์ อริยสัจ
(๒๐) คบหาสมาคมแต่บุคคลผู้มีปัญญา รู้รูปนาม รู้พระไตรลักษณ์ เป็นต้น
(๒๑) พิจารณาถึงประเภทแห่งปัญญาอันลึกซึ้ง อันเป็นไปในวิปัสสนาภูมิ ๖ มีขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ เป็นต้น อันสุขุมคัมภีรภาพ
(๒๒) น้อมใจไปในการกำหนดนั้น คือน้อมใจไปตามสติปัฏฐานทั้ง ๔
(๒๓) มีโยนิโสมนสิการคือการเอาใส่ใจโดยอุบายแยบคาย โดยมีความเพียร มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ ๆ
(๒๔) เพียรพยายามกระทำให้มาก ฝึกการกระทำบ่อย ๆ
ทั้ง ๒๔ ข้อนี้ เป็นเหตุให้เกิดปัญญาขั้นต่ำ (สุตมยปัญญา), ปัญญาขั้นกลาง (จินตามยปัญญา), และปัญญาขั้นสูง (ภาวนามยปัญญา)๕๖๓ ประเภทของปัญญา
ปัญญา ๓ ประเภท
(๑) ปริตตารัมมณปัญญา หมายถึง ปัญญาที่ปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็นกามาวจร คือ ยังมีความยึดมั่นในความรัก ความใคร่ ความพอใจในอารมณ์อยู่
(๒) มหัคคตารัมมณปัญญา หมายถึง ปัญญาที่ปรารภธรรมทั้งหลายอันเป็น รูปาวจร คือ ความยึดมั่นในรูป และอรูปาวจร คือความยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์อยู่
ปัญญาสองประเภทนี้ จัดเป็นโลกิยวิปัสสนาปัญญา
(๓)อัปปมาณารัมมณปัญญา หมายถึง ปัญญาที่ปรารภพระนิพพานอย่างเดียว จัดเป็นโลกุตตรวิปัสสนาปัญญา เพราะเป็นมรรคปัญญา จริงอยู่มรรคปัญญานี้ แม้จะมิได้ยึดไตรลักษณ์ มีความไม่เที่ยงแท้แห่งสังขารทั้งหลาย เป็นต้น ก็เรียกว่า วิปัสสนาได้เพราะเต็มไปด้วยวิปัสสนากิจ หรือเพราะเห็นอย่างวิเศษซึ่งลักษณะอันแท้จริงแห่งพระนิพพาน จัดเป็นโลกุตตรวิปัสสนาปัญญา๕๗


โดย ธีรวัส [9 มี.ค. 2554 , 14:36:15 น.] ( IP = 58.9.71.218 : : )


  สลักธรรม 3


ปัญญา ๓ ประเภท
ในที่บางแห่งท่านใช้คำว่า โกศล แทน คำว่า ปัญญาเรื่องโกศลนี้ คือ ความฉลาดรอบรู้ มี๓ ประเภท
(๑) อายโกศล เมื่อบุคคลบำเพ็ญธรรม เช่น การมีศีลบริสุทธิ์ การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา เป็นต้น อกุศลธรรมคือธรรมฝ่ายต่ำจะเสื่อมสิ้นไป กุศลธรรม คือธรรมฝ่ายสูงจะเจริญขึ้นแทน ปัญญาเช่นนี้ เรียกว่า อายโกศล
(๒) อบายโกศล เมื่อบุคคลบำเพ็ญธรรมทั้งหลายอยู่ กุศลธรรมย่อมเกิดขึ้น แต่อกุศลธรรมเสื่อมไป ปัญญาเช่นนี้เรียกว่า อบายโกศล
(๓) อุบายโกศล เมื่อบุคคลมีความฉลาดในอุบายทั้งหลายทั้งปวง รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด เลือกประพฤติในธรรมที่เป็นกุศล อันจะนำตนไปสู่ความดี ความถูกต้อง ความสำเร็จได้ ปัญญาเช่นนี้เรียกว่า อุบายโกศล๕๘ปัญญา ๓ ประเภท
(๑) ปัญญาอันกำหนดหมายเอาขันธ์ห้าของตน ถือเอาขันธ์ห้าภายในกายแห่งตนเป็นอารมณ์แล้ว และนำไปปรารภพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียกว่า อัชฌัตตาภินิเวสปัญญา
(๒) ปัญญาอันกำหนดหมายเอาขันธ์ห้าภายนอก คือกำหนดถือเอาขันธ์ห้าแห่งผู้อื่นเป็นอารมณ์แล้ว และนำไปปรารภพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ดี ถือเอารูปวัตถุภายนอกที่ไม่มีชีวิตเป็นอารมณ์แล้ว และนำไปปรารภพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ดี เรียกว่า พหิทธาภินิเวสปัญญา
(๓) ปัญญาอันกำหนดเอาขันธ์ห้าที่มีอยู่ภายในตนและภายนอกตน ทั้งภายในและภายนอกเป็นอารมณ์แล้ว และนำไปปรารภพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรียกว่า อัชฌัตตพหิทธาภินิเวสปัญญา๕๙
๔ ระดับของปัญญา
ปัญญา ๒ ประเภท
(๑) สาสวปัญญา คือปัญญาที่เป็นอารมณ์แห่งอาสวะทั้งหลาย (คือสนับสนุนอาสวะ) โดยเนื้อความก็คือ โลกิยปัญญา นั่นเอง
(๒) อนาสวปัญญา คือปัญญาที่ไม่เป็นอารมณ์แห่งอาสวะทั้งหลายเหล่านั้น (คือไม่สนับสนุนอาสวะ) โดยเนื้อความก็คือ โลกุตตรปัญญา นั่นเอง
สาสวปัญญา เป็นปัญญาของชาวโลกที่ยังมีอาสวกิเลส ใช้ปัญญาไปในทางดำรงชีพ และอื่น ๆ ส่วนอนาสวปัญญาเป็นปัญญาของพระอริยเจ้าที่มีจิตใจบริสุทธิ์หมดจดปราศจากกิเลส เป็นปัญญาที่อยู่เหนือโลกธรรม ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ ไม่ยึดติดในลาภ ยศ สุข สรรเสริญ เป็นปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติธรรม เพื่อมาช่วยชาวโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจ๖๐เชิงอรรถ

๔๗ พระพุทธโฆสาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และคณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, ( กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จำกัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๑๒.
๔๘ พระพุทธโฆสาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๗๑๓.
๔๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๑๓.
๕๐ พระพุทธโฆสาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๗๑๑ - ๗๑๒.
๕๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๒๐.
๕๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๕ / ๖๐ / ๑๗.
๕๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕ / ๖๐ / ๑๗.
๕๔ พระพุทธโฆสาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๖๑.
๕๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๓.
๕๖ วงศ์ ชาญบาลี (ผู้ชำระ), คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค (แปล), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๒๕), หน้า ๕๓๔ - ๕๓๖.
๕๗ พระพุทธโฆสาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, หน้า ๗๑๖.


โดย ธีรวัส [9 มี.ค. 2554 , 14:39:50 น.] ( IP = 58.9.71.218 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รูปภาพ : ไม่เกิน 150KB
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด

ผู้ช่วยเหลือ-แหล่งข้อมูล

[ คีตธรรม ] [ ตารางสี ] [ ค้นหาเพลง ]

ลานภาพ

อบรมวิปัสสนา

ค้นหา

ค้นหา-GooGle

สร้างสรรค์โดย a2.gif (164 bytes) http://www.abhidhamonline.org