View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ปทุมวันรับ ป.วส ต่อ วิศวะ
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

1. หลักสูตร 4 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างโทรคมนาคม และผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสายวิชาวิทย์ - คณิต สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. หลักสูตร 3 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างเครื่องมือวัด ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างคอมพิวเตอร์
ช่างโทรคมนาคม และหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาที่เทียบเท่า สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการสอบคัดเลือก และระบบโควตาพิเศษ รับจำนวน 90 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้


วิธีการคัดเลือก การจัดการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 3 ปี
ปวช. ม.6 ปวส./เทียบเท่า
การสอบ 20 20 30
โควตาพิเศษ 10 10 -
รวม 30 30 30

สถานที่ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถ.พระราม 1


โดย ตั้ม ชกน 43 ปวส 26 [23 ม.ค. 2546 , 23:11:24 น.] ( IP = 203.148.209.5 : : 203.148.208.91 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1. หลักสูตร 4 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยนตร์ ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลการเกษตร ช่างเครื่องกลเรือ หรือผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสายวิชาวิทย์ - คณิต สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. หลักสูตร 3 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนตร์ ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลการเกษตร ช่างเครื่องกลเรือ และหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาที่เทียบเท่า สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการสอบคัดเลือก และโควตาพิเศษ รับจำนวน 90 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิธีการคัดเลือก การจัดการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 3 ปี
ปวช. ม.6 ปวส./เทียบเท่า
การสอบ 20 20 30
โควตาพิเศษ 10 10 -
รวม 30 30 30

สถานที่ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถ.พระราม 1


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. หลักสูตร 4 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เทียบเท่า หรือผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสายวิชาวิทย์ - คณิต สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. หลักสูตร 3 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา วิชาช่างไฟฟ้า และหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาที่เทียบเท่า สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยรับเข้าศึกษาต่อด้วยระบบ สอบคัดเลือก และระบบโควตาพิเศษ รับจำนวน 90 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิธีการคัดเลือก การจัดการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 3 ปี
ปวช. ม.6 ปวส./เทียบเท่า
การสอบ 20 20 30
โควตาพิเศษ 10 10 -
รวม 30 30 30


สถานที่ศึกษา ศูนย์การเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถ. รามอินทรา (สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา)


ภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

1. หลักสูตร 4 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างทำเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเขียนแบบเครื่องกล และช่างเทคนิคการหล่อ หรือผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสายวิชาวิทย์ - คณิต สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. หลักสูตร 3 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
โดยรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการสอบคัดเลือก และโควตาพิเศษ รับจำนวน 150 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิธีการคัดเลือก การจัดการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 3 ปี
ปวช. ม.6 ปวส./เทียบเท่า
การสอบ 45 20 30
โควตาพิเศษ 45 10 -
รวม 90 30 30


สถานที่ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถ.พระราม 1

โดย ตั้ม ชกน 43 [23 ม.ค. 2546 , 23:15:04 น.] ( IP = 203.148.209.5 : : 203.148.208.91 )

ข้อความ 2

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1. หลักสูตร 4 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องมือวัด ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่างคอมพิวเตอร์ และในสายที่เทียบเท่า หรือผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสายวิชาวิทย์ - คณิต สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. หลักสูตร 3 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องมือวัด ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่างคอมพิวเตอร์ และหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาที่เทียบเท่า สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการสอบคัดเลือก และโควตาพิเศษ รับจำนวน 90 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิธีการคัดเลือก การจัดการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 3 ปี
ปวช. ม.6 ปวส./เทียบเท่า
การสอบ 20 20 30
โควตาพิเศษ 10 10 -
รวม 30 30 30

สถานที่ศึกษา ศูนย์การเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถ. รามอินทรา (สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา)


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

1.หลักสูตร 4 ปี เปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือผู้สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสายวิชาวิทย์ - คณิต สำเร็จการศึกษาโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยรับเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการสอบคัดเลือก และโควตาพิเศษ รับจำนวน 60 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้


วิธีการคัดเลือก การจัดการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 3 ปี
ปวช. ม.6 ปวส./เทียบเท่า
การสอบ 20 20 -
โควตาพิเศษ 10 10 -
รวม 30 30 -


สถานที่ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถ.พระราม 1


สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 02-219-3833-40 โทรสาร 02-219-3872


รายละเอียดดูได้ที่ www.ptwit.ac.th

โดย ตั้ม ชกน 43 [23 ม.ค. 2546 , 23:18:02 น.] ( IP = 203.148.209.5 : : 203.148.208.91 )

ข้อความ 3

ผมว่านับวันผู้บริหารสถาบันยิ่งจะทำให้ความภาคภูมิใจเก่าๆหมดไป

ปทุมวันเดี๋ยวนี้ก็รับ ม.6 แทนที่จะรับ ปวช.หมดอีกหน่อยคงรับแต่เด็กเอนทรานซ์ และกำลังดำเนินเรื่องโยกย้ายสังกัดจากกรมอาชีวะ มาอยู่ทบวงอุดมศึกษา

นนทบุรี-พระนครเหนือ สมัยเปิด ปวช.นั้นของเราดังกว่าใครๆ แต่เดี๋ยวนี้ ยุบ ปวช.ลด ปวส.แล้วเน้น ป.ตรี เพิ่ม ถามหน่อยเถอะจะสู้ที่ไหนเขาได้

ลพบุรี เดี๋ยวนี้ก็บ้าเปิด ปทส. และพยายามที่จะเปิด ป.ตรี เด็ก จบ ปทส.จะหางานทำได้หรือเปล่า

อีกหน่อยหลักสูตร ปวช. ปวส.คงจะสูญพันธ์
ทั้งๆที่สถาบันพวกเราสร้างสุดยอดช่างฝีมือออกมารับใช้สังคมมานาน

โดย ต้น ช.ก.พ.43 [27 ม.ค. 2546 , 19:18:15 น.] ( IP = 202.133.158.76 : : )

ข้อความ 4

เห็นด้วย แต่เราต้องพร้อมรับการปรับเปลี่ยนในเชิงพัฒนา ถ้าคิดอย่างนี้ ราชมงคลผิดตั้งแต่เปิด ป.ว.ส 4ปีแล้ว ใช่ไหมไอ้น้อง

โดย K ช.ก.พ(เชื่อม35) [1 ก.พ. 2546 , 10:03:49 น.] ( IP = 202.183.214.6 : : 10.254.254.1 )

ข้อความ 5

ไอ้บ้าเทนไป ชกพ มาไหมเอ่ย

โดย nuimarang [2 ก.พ. 2546 , 16:26:33 น.] ( IP = 203.170.143.177 : : )

ข้อความ 6

ปวส.4 ปี เปิดแล้วก็ปิดไม่รู้เปิดมาทำไม

แต่ผมคิดว่ามันก็ดีนะทำให้เด็กที่ไป ม.ปลายไม่ไหวได้มีโอกาสเลือก

แต่ตอนเข้าไปเรียน ที่ ช.ก.พ. ปวส.4 ปีไม่มีแล้วหละ

โดย ต้น ช.ก.พ.43 [3 ก.พ. 2546 , 02:30:01 น.] ( IP = 202.133.166.247 : : )

ข้อความ 7

ทางผู้บริหารเขาคงมีความคิดคนละอย่างกับเรา
อีกหน่อยใครอยากเรียน ปวส ก็ต้องเรียนตามวืทยาลัยเทคนิคอย่างเดียว ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผู้บริหาร ที่นนท์เปิด รับศิลปศาสตร์ รับ ม6 แทนที่จะพัฒนาทางช่าง วิศวกรผมว่าทางสายช่างน่าจะเปิดเพิ่มมากกว่าสาย ม6 อีก จะเปิดทุกอย่างเลยเหรอไง แล้วจะเก่งตรงไหนด้านใดบ้าง ลืมหรือปล่าวว่าเป็น สถาบันทางช่างมา ทำไมไม่พัฒนาให้ดีที่สุด
เ สีย ด า ย ที่เป็น สถาบันทางด้านช่างที่แรกๆ ของ ประเทศ (ลืมแล้วหรือไง)

โดย ตั้ม 43 [15 ก.พ. 2546 , 00:14:46 น.] ( IP = 203.145.15.176 : : )

ข้อความ 8

ตอนนี้ผมเรียน ป.ตรี อยู่ สจพ.
แผนกผมวิศวะรับจบ ปวช.ทางสายเครื่องกล 100%
แต่ปีนี้เหลือ ปวช.40% แล้วเพิ่ม ม.6 60%
แล้ววิศวกรรมโยธา ปีนี้รับ ม.ปลาย 100%
จบ ปวช.ก่อสร้าง-โยธา ไม่รับ
แล้วเด็กที่ จบ ปวช.โยธา ของ สจพ.จะเรียนอะไร
ผู้บริหารคิดยังไงผมไม่ทราบ
แต่อีกหน่อย ทั้ง สจพ. และ ราชมงคล คงจะเหมือนลาดกระบัง อยากเข้าต้องเอนทรานซ์ และ จบ ม.6โดย ต้น ช.ก.พ.43 เทคนิคอุตสาหกรรม [23 ก.พ. 2546 , 13:26:42 น.] ( IP = 202.133.148.23 : : )

ข้อความ 9

ตั้มใช้ได้นี้ว่า

โดย nk500 - [4 มี.ค. 2546 , 01:19:21 น.] ( IP = 203.149.41.107 : : )

ข้อความ 10

สอบถามหน่อยนะค่ะ ถ้าจบ ปวส คณะอิเล็กไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยากทราบว่าจะไปต่อสาขาไหนได้บ้างค่ะ ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ช่วยบอกหน่อยนะค่ะหรือไม่ก้อโทรมาบอกก้อได้ค่ะ 0886124520 โอ๋ค่ะ

โดย เด็กญฝั่งธน - [17 พ.ย. 2554 , 10:29:14 น.] ( IP = 58.11.7.157 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด