View Chem Eng Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิงถ้วยพระราชทานฯ
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

รายละเอียดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”
พูดดี คือ ดีด้วยเนื้อหาสาระ
พอดีกับกาลเทศะ เหมาะสมกับฐานะ
และบุคคล ไม่มากหรือ ไม่น้อยเกินไป
คนฟังสบาย จับเรื่องราวได้ชัดเจน
และถูกต้องตามความประสงค์
เมื่อพูดจาสื่อสารกันได้ไม่ติดขัด
ก็จะมีความเข้าอกเข้าใจและสามารถ
ร่วมมือกันทำงาน สร้างสรรค์ความสุข
ความเจริญให้เกิดขึ้นได้
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 มกราคม 2545

โดย คนคุมบอร์ด [4 ก.ย. 2550 , 11:21:08 น.] ( IP = 202.142.204.2 : : 192.168.23.67 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยเรียนรู้และน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “การส่งเสริมคนดี” ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาประเทศได้กว้างขวางและต่อเนื่องมากขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการแสดงออกของเยาวชนไทย และการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม
หัวข้อหลัก “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”
เนื้อหาของสุนทรพจน์จะต้องนำเสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคล องค์กรหรือสังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในภาวะปัจจุบัน หรือพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว โดยยึดถือแนวพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสำคัญ โดยแบ่งหัวข้อตามภูมิภาคเป็น 5 หัวข้อ
รอบคัดเลือกให้เวลาพูดคนละ 6 นาที โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพูดรอบที่เตรียมตัวมา จึงจะมีสิทธิ์พูดในรอบฉับพลันคนละ 3 นาที สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะต้องพูดในหัวข้อ “ทศพิธราชธรรมนำไทยให้ร่มเย็น” คนละ 7 นาที และการพูดฉับพลันโดยจะแจ้งหัวข้อให้เตรียมตัวล่วงหน้าเพียง 3 นาที ก่อนถึงเวลาที่ผู้เข้าประกวดจะต้องพูด (จับสลากเพื่อพูด ก่อน-หลัง) และให้เวลาพูดคนละ 3 นาที ในการพูดแต่ละครั้งจะพูดเกิน หรือขาดจากเวลาที่กำหนดไว้ได้เพียง 45 วินาที หากเกินหรือขาดมากกว่านั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

โดย คนคุมบอร์ด [4 ก.ย. 2550 , 11:22:00 น.] ( IP = 202.142.204.2 : : 192.168.23.67 )

ข้อความ 2

ความรู้เรื่องสุนทรพจน์
สุนทรพจน์ คือการพูดดี มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังได้แก่การพูดที่เป็นทางการเช่น การปาฐกถา กล่าวปราศรัย ให้โอวาท กล่าวนำ หรือกล่าวชี้แจงแก่ที่ประชุมสมัชชาในวาระสำคัญต่างๆ รวมทั้งการพูดในพิธีการ เช่น กล่าวรายงาน เปิดงาน ปิดงาน กล่าวต้อนรับ กล่าวอำลา กล่าวขอบคุณ กล่าวอวยพร ในโอกาสต่างๆ ตลอดจนการกล่าวไว้อาลัย และสดุดี เป็นต้น
การกล่าวสุนทรพจน์ ต้องใช้ภาษามาตรฐานหรือภาษาราชการเป็นหลัก อาจจะมีภาษาถิ่น หรือภาษาเฉพาะอาชีพมาปะปนได้บ้างในกรณีใช้อธิบาย หรือยกตัวอย่างเท่าที่จำเป็นเท่านั้น คำคะนอง คำผวน หรือคำหยาบ ไม่ควรจะมีเลย
การใช้ภาษาในสุนทรพจน์ต้องถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด และน่าฟังน่าติดตาม ด้วยลีลาสุภาพ ไม่ใช่ลักษณะของการพูดปลุกระดมมวลชน หรือการพูดประกอบการแสดงต่างๆ
สุนทรพจน์ไม่ใช่การเสนอรายงานวิชาการ ไม่ใช่การบรรยาย และสาธิต จึงไม่ต้องอาศัย สื่อโสตทัศนะต่างๆ มาช่วยให้เกิดความชัดเจนและไม่ใช่การแสดงชั้นเชิงการพูดที่ใช้กิริยาท่าทาง การขับลำนำหรือขับร้องประกอบเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจแต่อาศัยน้ำเสียง จังหวะ ท่วงทำนองการพูดและเนื้อหาสาระที่น่าสนใจชวนติดตาม
ผู้กล่าวสุนทรพจน์ ส่วนมากจะเป็นผู้อยู่ในระดับบริหารนับตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานเล็กๆ จนกระทั่งองค์กรใหญ่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนระดับชาติ และระดับสากล ซึ่งผู้กล่าวมักจะอ่านตามต้นฉบับ ที่มีผู้ร่างให้ บางครั้งผู้ร่างก็ขาดความชำนาญ ทำให้ผู้พูดต้องมาปรับเปลี่ยนข้อความอีก ทำให้เสียเวลาเปล่าจนรัฐมนตรีบางท่าน ปรารภว่า หาคนเขียนสุนทรพจน์ให้ไม่ได้
รูปแบบของการเตรียมสุนทรพจน์ เหมือนการเตรียมการพูดในโอกาสต่างๆ โดยแบ่งบทพูดออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย
ส่วนนำ เป็นการบอกกล่าวว่าผู้พูดเป็นใคร พูดในฐานะอะไรในโอกาสใด แล้วนำเข้าสู่เนื้อหา ด้วยวิธีการที่เร้าความสนใจ เช่นใช้สุภาษิต คำคม หรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป
ส่วนเนื้อหา ควรแยกประเด็นเป็นข้อๆ โดยคำนึงถึงเอกภาพ คือความเป็นหนึ่งเดียวของเรื่อง สัมพันธภาพคือความเกี่ยวเนื่องกัน และสารัตถภาพ หรือการเน้นย้ำประเด็นสำคัญของเรื่อง แต่ละประเด็นต้องมีข้อมูล หลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ และมีตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
ส่วนลงท้าย อาจทำได้หลายวิธี เช่น สรุปทบทวนประเด็นเนื้อหาเสนอข้อคิด หรือแนวทางการปฏิบัติเน้นประเด็นสำคัญ และแสดงความหวังว่า น่าจะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้
อารมณ์ขัน เป็นเรื่องที่นำมาแทรกได้ เพื่อลดความตึงเครียดความกดดัน แต่ไม่ใช่พร่ำเพรื่อจนกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮา
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการการจัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ จึงมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินดังนี้
หลักเกณฑ์การให้คะแนน เนื้อหา พิจารณาการจดลำดับเนื้อหา ความเที่ยงตรงต่อเป้าหมาย คุณค่าของเนื้อหา การนำเสนอพิจารณาจาก ภาษากายตามหลักภาษา น้ำเสียง บุคลิกภาพ การใช้ภาษาพิจารณาจากระดับภาษา ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง การเลือกใช้คำและสำนวนโวหาร เนื่องจาก การกล่าวสุนทรพจน์ มีการเตรียมบทพูดให้ผู้พูดได้ ดังนั้น
เพื่อให้ผู้พูดที่มีทักษะในการพูดทั้งการเตรียมและการแสดงออกอย่างแท้จริง คณะกรรมการฯ จึงจัดให้มีการพูดโดยไม่มีการเตรียมมาก่อน หลักเกณฑ์การให้คะแนนใช้เกณฑ์เดียวกันกับการพูดที่เตรียมมา
ข้อเสนอแนะ สำหรับการพูดแบบกะทันหัน ควรลำดับขั้นตอนง่ายๆ โดยรวบรวมความรู้ ความคิดในเรื่องนั้นอย่างรวดเร็ว วางโครงเรื่อง และจับประเด็นสำคัญ กำหนดจุดมุ่งหมายประการเดียว คิดคำนึงเนื้อหาและการลงท้ายอย่างกระชับ คาดการณ์ล่วงหน้าไว้เสมอว่า หากเกิดอะไรขึ้นจะควบคุมสมาธิและอารมณ์ได้อย่างไร ที่สำคัญควรจะกะทัดรัด แต่ได้สาระ
ขอให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ที่สมัครเข้าประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 8 ประสบความสำเร็จและโชคดีทุกท่าน
คณะกรรมการประกวดสุนทรพจน์ฯ

โดย คนคุมบอร์ด [4 ก.ย. 2550 , 11:22:45 น.] ( IP = 202.142.204.2 : : 192.168.23.67 )

ข้อความ 3

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1. เนื้อหา(40 คะแนน)
- การจัดลำดับเนื้อหา
- ข้อมูลถูกต้อง
- คุณค่าของเนื้อหา
2. การนำเสนอ(30 คะแนน)
- ภาษากาย
- น้ำเสียง
- บุคลิกภาพ
3. การใช้ภาษาไทย(30 คะแนน)
- ระดับภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา
- ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง การเลือกคำ
- สำนวนโวหาร


กำหนดการ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาฯ 2550
22 กันยายน 2550
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาชีวิต

http://www.sut.ac.th/sutweb/news/2007/aug/speech.pdf

โดย คนคุมบอร์ด [4 ก.ย. 2550 , 11:25:30 น.] ( IP = 202.142.204.2 : : 192.168.23.67 )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด

แนะนำเทคนิคการโพสนะครับ

ทำลิงค์ : [url]urlเว็บ[/url]
ลิงค์รูป : [img]urlรูป[/img]
ใส่สีและขนาดฟอนต์ :
[font color=สี size=ขนาด]ข้อความ[/font]
ตัวหนา : [b]ข้อความ[/b]
ตัวเอียง : [i]ข้อความ[/i]
จัดข้อความกลางหน้า : [center]ข้อความ[/center]

ทุกตัวพิมพ์ติดกันหมดนะครับ

นี่คือเวบไซต์ที่เราสามารถเอารูปไปเก็บแล้วเค้าจะให้ url ครับ
ถ้ามีอีเมล์แล้วก้อสามารถไป Sign up ได้เลย
แนะนำให้ใช้ Hotmail or Yahoo นะครับเพราะเร็วดี
www.photobucket.com

Links

Website Chem Eng SUT
Website Chem Eng
Sciencedirect
วารสาร ACS
AIChE
Hotmail
Google
Post Pic
Download MSN
สหกิจศึกษา (Co-op)
ศูนย์บริการการศึกษา มทส
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
สมาคมวิศวกรรมเคมีแห่งประเทศไทย
Suranaree University of Technology
Industrial Property Information Center