ข้อความของท่าน

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


Alkane
ทดสอบ

โดย ชนิดา [1 ธ.ค. 2556 , 17:38:14 น.] ( IP = 202.29.34.252 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

การเรียกชื่อแอลเคน

การเรียกชื่อสารประกอบอัลเคนเราสามารถเรียกได้ 2 ประเภท คือ ชื่อสามัญ (Common Name) และชื่อ IUPAC ซึ่งถือเป็นชื่อหลักที่ให้ทั่วโลกให้การยอมรับ

แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้จักการเรียกชื่อในระบบชื่อสูตรโมเลกุลก่อน โดยระบบนี้จะเรียกชื่อสูตรโมเลกุลของแอลเคนตามจำนวนคาร์บอนอะตอมที่มีอยู่ในโมเลกุล โดยบอกจำนวนอะตอมของคาร์บอนในภาษากรีก แล้วลงท้ายด้วย ane
จำนวน C อะตอม greek prefixes สูตรแอลเคน ชื่อสาร
2 อีท- หรือ เอท -(eth-) C2H4 อีทีน (ethene)
3 โพรพ -(prop-) C3H6 โพรพีน (propene)
4 บิวท -(but-) C4H8 บิวทีน (butene)
5 เพนท -(pent-) C5H10 เพนทีน (pentene)
6 เฮกซ -(hex-) C6H12 เฮกซีน (hexene)
7 เฮปท -(hept-) C7H14 เฮปทีน (heptene)
8 ออก -(oct-) C8H16 ออกทีน (octene)
9 โนน -(non-) C9H18 โนนีน (nonene)
10 เดค -(dec-) C10H20 เดคีน (decene)
11 อันเดค-(undec-) C11H22 อันเดคคีน (undecene)
12 โดเดค-(dodec-) C12H24 โดเดคคีน (dodecene)

ระบบชื่อสามัญ (Common Names)ใช้เรียกชื่อโมเลกุลเล็กๆ ที่ไม่ซับซ้อน ถ้าโมเลกุลใหญ่ขึ้นอาจจะต้องเติมคำนำหน้า เช่น n- , iso- , หรือ neo- ลงไปด้วย ตัวอย่างเช่น CH4 เรียกมีเทนCH3 - CH2 - CH3 เรียกโพรเพนCH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 เรียกนอร์มอลเพนเทน
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 เรียกนอร์มอลเฮกเซน

การเรียกชื่อหมู่อัลคิล (Alkyl Group)
เป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนประเภทอัลเคนที่ถูกดึงไฮโดรเจนออก 1 อะตอม เช่น CH3 เรียก Methyl มีสูตรโมเลกุลเป็น CnH2n+1

1. คำนำหน้า n- ย่อมาจาก normal ใช้กับหมู่อัลคิลที่เป็นโซ่ตรง
-CH2 - CH2 - CH3

2. คำนำหน้า iso- ใช้กับหมู่อัลคิลที่มีหมู่ methyl แยกสาขาที่คาร์บอนตัวรองสุดท้าย

3. คำนำหน้า sec- ย่อมาจาก secondary ใช้กับหมู่อัลคิลที่มีจุดต่อ ณ ตำแห่ง C ที่ 2 ของโซ่หลัก

4. คำนำหน้า tert- ย่อมาจาก tertiary ใช้กับหมู่อัลคิลที่มีจุดต่อ ณ ตำแห่ง C ที่ 3 ของโซ่หลัก

การเรียกชื่อแอลเคนในระบบ IUPAC มีหลักการเรียกชื่อดังนี้

1. ถ้าเป็นโมเลกุลสายยาว ไม่มีกิ่ง ให้เรียกชื่อโครงสร้างหลักตามจำนวนคาร์บอนที่มี แล้วลงท้ายด้วย - ane เช่น

CH3-CH2-CH2-CH3 มีคาร์บอน 4 อะตอมเรียกว่า บิวเทน (butane = but +ane)

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 มีคาร์บอน 5 อะตอมเรียกว่า เพนเทน (pentane = pent +ane)

CH3-CH2-CH2-CH2- CH2-CH3 มีคาร์บอน 6 อะตอมเรียกว่า เฮกเซน (hexane = hex +ane)

2. ถ้าเป็นโมเลกุลสายยาวที่มีกิ่ง ให้เลือกโครงสร้างหลักที่คาร์บอนต่อกันเป็นสายยาวที่สุดก่อนเรียกชื่อโครงสร้างหลักแล้วลงท้ายด้วย -ane หลังจากนั้นจึงพิจารณาส่วนที่เป็นกิ่ง

3.ส่วนที่เป็นกิ่ง เรียกว่าหมู่แอลคิล การเรียกชื่อหมู่แอลคิลมีหลักการดังนี้

4.การนับจำนวนคาร์บอนในโครงสร้างหลักเพื่อบอกตำแหน่งของหมู่แอลคิล ให้ใช้ตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุด เช่น

5.ตรวจดูว่ามีหมู่แอลคิลอะไรบ้าง ต่ออยู่กับคาร์บอนตำแหน่งไหนของโครงสร้างหลักให้เรียกชื่อหมู่แอลคิลนั้นโดยเขียนเลขบอกตำแหน่งไว้หน้าชื่อพร้อมกับมีขีด ( – ) คั่นกลาง เช่น 2-methyl, 3-methyl , 3-ethyl ฯลฯ

6.ถ้ามีหมู่แอลคิลที่เหมือนกันหลายหมู่ ให้บอกตำแหน่งทุก ๆ หมู่ และบอกจำนวนหมู่ด้วยภาษาละติน เช่น di = 2, tri = 3 , tetra = 4 , penta = 5 , hexa = 6 , hepta = 7 , octa = 8 , nona = 9 , deca = 10 เช่น 2, 3 – dimethyl

7.ถ้ามีหมู่แอลคิลต่างชนิดมาต่อกับโคงสร้างหลัก ให้เรียกทุกหมู่ตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ไม่รวมจำนวนหมู่ เช่น di, tri , tetra) พร้อมกับบอกตำแหน่งของหมู่แอลคิลแต่ละหมู่ เช่น 3-ethyl – 2 - methyl , 3 - ethyl – 2, 3 – dimethyl 8.ชื่อของหมู่แอลคิลและชื่อโครงสร้างหลักต้องเขียนติดกัน

โดย ชนิตา คุ้มสิงสัน [25 ธ.ค. 2556 , 15:33:53 น.] ( IP = 49.48.180.239 : : )

ข้อความ 2

สมบัติของแอลเคน
ก . สมบัติทางกายภาพ
1. แอลเคนมีได้ทั้ง 3 สถานะ ถ้ามีจำนวน C 1-4 เป็นก๊าซ 5-17 เป็นของเหลวและ 18 ขึ้นไปเป็นของแข็ง
2. ไม่นำไฟฟ้า เพราะเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์
3. ไม่ละลายน้ำ หรือตัวทำลายที่โมเลกุลมีขั้ว แต่ละลายได้ในตัวทำละลายที่โมเลกุลไม่มีขั้ว
4. มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ แต่ความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้นเมื่อมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้น
5. มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ แต่ถ้ามวลโมเลกุลเพิ่มขึ้นจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะสูงขึ้น
6. แอลเคนที่มีสถานะก๊าซและของแข็งไม่มีกลิ่น ถ้าเป็นของเหลวจะมีกลิ่นเฉพาะ
ข . สมบัติทางเคมี
1. แอลเคนมีความเฉื่อยต่อปฏิกิริยาที่อุณหภูมิปกติ เพราะแอลเคนเป็นสารประกอบที่อิ่มตัว แต่ปฏิกิริยาจะเกิดได้ภายใต้อุณหภูมิสูงเท่านั้น เช่น ใช้แสงสว่าง หรือความร้อน หรือบางปฏิกิริยา ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
2. ติดไฟง่าย ถ้ามีออกซิเจนมากเกินพอจะได้ CO2 , H2O และพลังงาน ไม่มีเขม่าเพราะมี H เป็นองค์ประกอบมาก
3. แอลเคนสามารถฟอกสีสารละลายโบรมีนในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ โดยเกิดปฏิกิริยาแทนที่(Substitution reaction) เมื่อมีแสงสว่างหรืออุณหภูมิ 200-400 oC และจะเกิดก๊าซที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง(HBr)
ปฏิกิริยากับสารละลายโบรมีน เรียกว่าโบรมีเนชัน (Bromination) จัดเป็นปฏิกิริยาที่สำคัญของแอลเคน เพราะใช้ทดสอบแอลเคนได้ ถ้าฟอกจางสีโบรมีนได้ในที่สว่าง แสดงว่าเป็นแอลเคน

ประโยชน์ของแอลเคน
1. มีเทนพบมากในก๊าซธรรมชาติใช้เป็นเชื้อเพลิง ก๊าซผสมระหว่างโพรเพนกับบิวเทน นำมาบรรจุถังเป็นก๊าซหุงต้ม ซึ่งก๊าซหุงต้มเหลวเรียกว่าก๊าซ LPG
2. ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมผลิตสารซักฟอก อุตสาหกรรมเส้นใย อุตสาหกรรมผลิตสารเคมีทางการเกษตร และยาปราบศัตรูพืช

โทษของแอลเคน
1. ถ้าสัมผัสกับผิวหนัง จะทำให้ผิวหนังแห้ง เจ็บ คัน และแตก เนื่องจากน้ำมันที่ผิวหนังถูกชะล้างออกไป ผิวหนังจึงขาดความชุ่มชื้นและแห้งแตก
2. ถ้าสูตรดมไอของแอลเคน เช่น ไอของก๊าซหุงต้ม จะทำให้ปอดได้รับอันตรายได้ สาเหตุจากไขมันในผนังเซลล์ที่ปอดถูกทำลาย เนื่องจากแอลเคนเป็นสารที่มีโมเลกุลไม่มีขั้ว จึงละลายไขมันได้ดี


http://majorchemspa.wordpress.com/prop_reac-of-alkane/

โดย ชนิตา คุ้มสิงสัน [25 ธ.ค. 2556 , 15:34:48 น.] ( IP = 49.48.180.239 : : )

ข้อความ 3

• 1. สารประกอบอิน ทรีย์ C
• โครงสร้างทีเป็นโซ่ปิดเรียกว่าไซโคลแอล เคน(Cycloalkane) มีสตรทัวไป CnH2n มีทงโครงสร้างทีเป็นโซ่เปิด(โซ่ตรงและโซ่กิ่ง) และโซ่ ปิดพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลเป็นพันธะ เดี่ยวทังหมดจัดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทอิ่ม ตัว(Saturated hydrocarbon)แอลเคน(Alkanes) มีสูตรทัวไป CnH2n+2 2. สารประกอบแอลเคน
• จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของแอลเคนโซ่ตรงบางชนิด สูตรโมเลกุล จุดหลอมเหลว(° จุดเดือด(°C) C) CH4 -182.5 -161.5 C2H6 -182.8 -88.6 C3H8 -187.7 -42.1 C4H10 -138.3 -0.5 ข้อมูลจาก : เคมี เล่ม๕ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี C5H12 -129.7 36.13. สมบัติของแอลเคน Alkanes(CnH2n+2)
• จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของแอลเคนโซ่ตรงบางชนิด สูตรโมเลกุล จุดหลอมเหลว(°C จุดเดือด(°C) ) C6H14 -95.3 68.7 C7H16 -90.6 98.4 C8H18 -56.8 125.7 C10H22ข้อมูลจาก : เคมี เล่ม๕ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -29.7 174.14. สมบัติของแอลเคน Alkanes(CnH2n+2)
• จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของแอลเคนโซ่ตรงบางชนิด สูตรโมเลกุล จุดหลอมเหลว(° จุดเดือด(°C) C) C12H26 -9.6 216.3 C14H30 5.8 253.5 C16H34 18.2 286.8 C18H38 28.2 316.3 ข้อมูลจาก : เคมี เล่ม๕ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี C20H42 36.4 343.05. สมบัต ิข องแอลเคน Alkanes(CnH2n+2)
• ความหนาแน่นน้อยกว่า นำ้าเป็นโมเลกุลไม่มขั้ว ไม่ ี ละลายนำ้า ละลายได้ดีใน ตัวทำาละลายอินทรีย์จุดหลอมเหลวและ จุดเดือดสูงขึ้นตาม จำานวนคาร์บอนอะตอมที่ เพิ่มขึ้น6. สมบัต ิข องแอลเคน Alkanes(CnH2n+2)
• จุดหลอมเหลวและจุดเดือด โครงสร้ มเหลว( ด(°C) ของแอลเคนโซ่ตรงและโซ่ าง °C) กิ่งบางชนิด -129.7 36.1 จากข้อ มูล นัก เรีย นสรุป -156.6 27.9 ความสัม พัน ธ์ อย่า งไร -16.6 9.5 ข้อมูลจาก : เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ม.รามคำาแหง7. สมบัต ิข องแอลเคน Alkanes(CnH2n+2) สูตร จุดหลอ จุดเดือ
• จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของ โครงสร้ มเหลว( (°C) ไซโคลแอลเคนบางชนิด าง °C) -127.4 -32.8 จากข้อ มูล นัก เรีย นสรุป -90.6 12.6 ความสัม พัน ธ์ -93.8 49.3 อย่า งไร 6.6 80.7 ข้อมูลจาก : เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ม.รามคำาแหง8. สมบัต ิข องไซโคลแอลเคน Cycloalkanes(CnH2n) สูตร จุดหลอ จุดเดือด
• ปฏิกิริยาการเผาไหม้(Combustion) CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 2C6H14+ 19O2 12CO2 + 14H2O + 9O2 6CO2 + 6H2O9. ปฏิก ิร ิย าเคมีข องแอลเคน
• ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยแฮโล เจน(Halogenation)แสง CH3CH2CH3+Cl2 CH3CH2CH2Cl+HCl CH3CHCH3 แสง Cl หรือ C3H8 + Cl2 แสง 3H7Cl + HCl C + Cl2 Cl + HClปฏิกิริยาการแทนที่(Substitution)10. ปฏิก ิร ิย าเคมีข องแอลเคน

โดย ชนิตา คุ้มสิงสัน [12 ม.ค. 2557 , 15:21:42 น.] ( IP = 223.204.237.148 : : )

ข้อความ 4

การเตรียมแอลเคน
1. ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตเลียมและก๊าซธรรมชาติ
2. จากปฎิกิริยา Hydrogenation of alkene คือใช้สารประกอบ alkene ที่มีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนอะตอม 1 พันธะมาเติม โดยมี Pt หรือ Pb หรือNi เป็นตัวเร่ง
3. จากปฎิกิริยา Wurtz reaction คือใช้สารประกอบอัลดิเฮไลด์ (RX) ทำปฎิกิริยากับ Na ซึ่งจะได้แอลเคนที่มี C- อะตอมเป็น 2 เท่าของจำนวน C อะตอม ในRX

จากตาราง ก๊าซธรรมชาติ ที่ประกอบด้วย มีเธน และ อีเธนเกือบล้วนๆเรียกว่า ก๊าซแห้ง แต่ถ้าก๊าซธรรมชาติใดมีโพรเพน บิวเทน (ก๊าซหุงต้ม)และพวกไฮโดรคาร์บอนเหลวปนอยู่ในอัตราค่อนข้างสูง เรียกว่า ก๊าซชื้น ส่วนก๊าซเหลวหรือเบนซินธรรมชาติ ได้แก่ เพนเทน เฮกเซน เฮปเทน และออกเทน ซึ่งจะควบแน่นเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปากบ่อผลิต
สำหรับแอลเคนที่อยู่ในปิโตเลียมหรือน้ำมันดิบมีมากชนิดกว่าในก๊าซธรรมชาติสามารถแยกออกจากกันได้ โดยวิธีการกลั่นลำดับส่วน เมื่อกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียมจะได้แอลเคนชนิดต่างๆ

โดย ชนิตา คุ้มสิงสัน [13 ม.ค. 2557 , 22:14:17 น.] ( IP = 171.6.26.229 : : )

ข้อความ 5

http://en.wikipedia.org/wiki/Alkane

โดย ชนิตา คุ้มสิงสัน [7 ก.พ. 2557 , 12:15:56 น.] ( IP = 202.29.34.252 : : )

ข้อความ 6

มีเว็บไซด์น่ารู้เกี่ยวกับAlkaneมาผากกันนะค่ะ ลองเข้าไปดูกันได้นะค่ะ
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/organic/alkane.html

โดย ชนิตา คุ้มสิงสัน [8 ก.พ. 2557 , 12:18:29 น.] ( IP = 202.29.34.252 : : )

ข้อความ 7

โครงสร้างalkane(Drawing alkanes)
ลองเข้าไปดูกันได้นะค่ะ ตามเว็บไซต์ข้างร่างนะค่ะ

http://en.wikibooks.org/wiki/Organic_Chemistry/Alkanes#Properties_of_Alkanes

โดย ชนิตา คุ้มสิงสัน [10 ก.พ. 2557 , 14:12:02 น.] ( IP = 202.29.34.252 : : )

ข้อความ 8

ความรู้เกี่ยวกับCycloalkanes สามารถCoppyเว็ปไซต์ เพื่อเข้าไปดูได้นะค่ะ

http://chemwiki.ucdavis.edu/Organic_Chemistry/Hydrocarbons/Alkanes/Properties_of_Alkanes/Cycloalkanes/Nomenclature_of_Cycloalkanes

โดย ชนิตา คุ้มสิงสัน [12 ก.พ. 2557 , 10:45:59 น.] ( IP = 202.29.34.252 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : เว้นไว้ก็ได้ครับ
อยากส่งรูปให้ดูกดปุ่มBrowseครับ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด