View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


แบบฟอร์มการขอใช้บัญชี
ที่ สท 61001/ องค์การบริหารส่วนตำบล...........
ถนน........... ................

วันที่

เรื่อง ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบล.........................

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล.................. ลงวันที่ .....................

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 ชุด

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล...................... (ก.อบต.จังหวัด) ได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งต่างๆ จำนวน .... ตำแหน่ง และได้ประกาศผลการสอบแข่งขันแล้ว นั้น
เทศบาล.................. มีความประสงค์จะขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง................................. ระดับ ... โดยจะขอใช้บัญชีบุคคลผู้สอบแข่งขันและ ขึ้นบัญชีไว้ในลำดับที่....... คือ นาง.....................เลขประจำตัวสอบ..............มาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง............................... ระดับ .... ซึ่งมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเดียวกัน ปัจจุบันเทศบาล......................มีตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง 2 - 4/5/6 (เลขที่ตำแหน่ง ...........) งานแผนที่-ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ว่างอยู่ 1 อัตรา หากคณะกรรมการ-พนักงานส่วนตำบล................... (ก.อบต.จังหวัด) ไม่ขัดข้องและยินดีให้ใช้บัญชีได้ กรุณาจัดส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องให้เทศบาล....................ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(...........................................)
นายกเทศมนตรี.............
สำนักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
โทร. .......................
โทรสาร ...................

โดย leonix [4 ก.ค. 2548 , 18:14:59 น.] ( IP = 210.203.162.18 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

หนังสือแสดงความสมัครใจในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

เขียนที่..............................................
......................................................

วันที่

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล........................แจ้งว่า เทศบาล.................. อำเภอ..................... จังหวัด................... มีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วน-ตำบลตำแหน่ง..............................ระดับ ....... ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด............................ ลงวันที่ ............................ ในตำแหน่ง ....................... ระดับ ... จำนวน 1 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาล................... อำเภอ.............. จังหวัด.................. ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว นั้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง.............. ระดับ ..... สังกัดเทศบาล........................ อำเภอ................ จังหวัด............ โดยการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ หากมีเหตุทำให้การบรรจุล่าช้าหรือขัดข้องประการหนึ่งประการใด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้คณะกรรมการพนักงาน-ส่วนตำบล..........................เรียกผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไปจากข้าพเจ้าเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งก่อน โดยถือว่าข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์และขอรับการบรรจุและแต่งตั้งที่ เทศบาล.............................. อำเภอ.......................... จังหวัด............. เพียงแห่งเดียว


(ลงชื่อ)..........................................
(...................................)
ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่......... ตำแหน่ง......................... ระดับ...

โดย xxx [4 ก.ค. 2548 , 18:16:25 น.] ( IP = 210.203.162.18 : : )

ข้อความ 2ที่ สท 61001/ องค์การบริหารส่วนตำบล...........
ถนน........... ................

วันที่

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

เรียน ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด..................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือเทศบาล................... ที่ สท ...............
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหนังสือจังหวัด..................... ที่ มท ................
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 จำนวน 1 ชุด

ด้วยเทศบาล.........................มีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะ-
กรรมการพนักงานส่วน............................. (ก.อบต.จังหวัด) ลงวันที่ ..................... ตำแหน่งเจ้าพนักงาน-............ ระดับ.... ลำดับที่ .... นาง....................... เลขประจำตัวสอบ .................วุฒิ...................สาขา.......................... เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ...........................ระดับ...เลขที่ตำแหน่ง .................... ฝ่าย............................ กองคลัง เทศบาล....................ซึ่งปัจจุบันว่างอยู่ และตำแหน่งดังกล่าวมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล...................... ในการ
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(......................................)
นายกเทศมนตรี..................
สำนักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
โทร. ......................
โทรสาร .................

โดย xxx2 [4 ก.ค. 2548 , 18:17:04 น.] ( IP = 210.203.162.18 : : )

ข้อความ 3

ที่ สท 61001/ องค์การบริหารส่วนตำบล...........
ถนน........... ................

วันที่

เรื่อง การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

เรียน ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด.......................

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด..................ลงวันที่ ......................

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด.................แจ้งว่า ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาล-
..................ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง.................... ระดับ... ลำดับที่.... นาง........................ เลขประจำตัวสอบ ................ วุฒิ........................ สาขา................... เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่ง ............... ระดับ ... เลขที่ตำแหน่ง ............ ฝ่าย................................ กอง.......เทศบาล......................... ซึ่งมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเดียวกัน นั้น

เทศบาล...................ขอเรียนว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากคณะ-กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด..................เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานเทศบาล ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(.......................................)
นายกเทศมนตรี......................
สำนักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
โทร. ...........................
โทรสาร ......................

โดย xxx3 [4 ก.ค. 2548 , 18:17:45 น.] ( IP = 210.203.162.18 : : )

ข้อความ 4

coach factory outlet online
coach outlet
coach outlet store online
louis vuitton handbags
coach outlet online
louis vuitton outlet
louis vuitton bags
louis vuitton handbags
louis vuitton
michael kors outlet
louis vuitton
cheap jordans

โดย coach factory outlet online - [25 มิ.ย. 2556 , 14:23:44 น.] ( IP = 72.52.116.246 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด