HOME

คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลภาพ
สามารถเลือกรหัสสีจากตารางนี้
 

1. เลือกรูปภาพของคุณ


2. เลือกรูปพื้นหลัง

ไม่ต้องการพื้นหลัง

ตัวอย่างรหัสสี white #FF6633 #666699 #660000 #FFCC99 #CC3333
#CCCCCC #006699 #FFCC00 #0099CC #FFFFCC #6666FF
blue
#999999
#CCCCFF #FF9966 #009999
red
#FF6633 #660000 #CC9900 #00CCFF
#660066 #00CC00 #CCFFCC #009999 #99FF99 #006666 #006600 #FFCCCC
#CCFFFF #666666 #CCCC00 #FFCCFF
yellow
#FF00FF #000000 #00CCCC

3.ใส่สีของ พื้นหลัง ในกรณีไม่ใช้ภาพพื้นหลัง

สีที่ต้องการ หากไม่ใส่ให้ว่างไว้

4.ใส่สีของ พื้นหลังกรอบข้อความ

สีที่ต้องการ หากไม่ใส่ให้ว่างไว้

5.ใส่สีของ ตัวอักษรส่วนหัว

สีที่ต้องการ

6.ใส่สีของ ตัวอักษรข้อความ

สีที่ต้องการ

7. เลือกเพลง

  เมื่อเลือกฟังเพลงกรุณารอซักครู่กำลัง load ..

8. กรอกรายละเอียด

หัวการ์ด :
ข้อความ :
ใส่ชื่อผู้รับ
ใส่อีเมลผู้รับ
ใส่ชื่อผู้ส่ง
ใส่อีเมลผู้ส่ง
   
   

 

HOME

สนใจติดต่อโฆษณา